intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hệ thống phân phối khí

Chia sẻ: Trần Minh Ngữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
410
lượt xem
117
download

Bài giảng Hệ thống phân phối khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống phân phối khí trình bày yêu cầu của hệ thống phân phối khí, nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí ở động cơ 2 kì, các kiểu cơ cấu phân phối khí ở động cơ 2 kỳ, các kiểu cơ cấu phân phối khi dùng động cơ 4 kỳ, kiểu xupap treo, kiểu xupap đặt, nguyên lý làm việc của xupap đặt. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống phân phối khí

 1. • Hệ thống phân phối khí có nhiệm vụ thực hiện quá trình thay đổi khí. Thải sạch khí thải ra khỏi xylanh và nạp đầy hỗn hợp hoặc khí mới vào xylanh để động cơ làm việc liên tục tục.
 2. 4 1 2 Yêu cầu 4.1.2. • -Đảm bảo thải sạch và nạp đầy Đảm • - Các xupap phải đóng mở phải đúng thờ điểm quy định • - Độ mở phải lớn để đòng khí dễ lưu thông • - Các xupap phải kín khít, tránh để lọt kh trong quá trình nén và gin nở. á ì h é à i ở • - Hệ thống phải làm việc êm dịu, tin cậy công chi phí thấp
 3. 4 1 3 ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC 4.1.3. ÑIEU LAM • Trong quá trình làm việc, mặt nấm xupap chịu phụ tải động và phụ tải nhiệt rất lớn lớn. • Lực khí thể tác dụng trên diện tích mặt nấm xupap có thể lên đến 10.000 đến 10 000 20.000 N, trong động cơ cường hóa và tăng áp, lực này có thể tăng đến 30.000 áp 30 000 N.Hơn nữa mặt nấm xupap luôn luôn va đập mạnh với đế xupap nên rất dễ biến dạng. •
 4. Do xupap trực tiếp tiêp xúc với khí cháy nên xupap còn phải chịu nhiệt độ rất cao. cao. Nhiệt độ của xupap thải trong động cơ xăng thường đạt 800-850 0C trong động 800- C,trong cơ diezel là 500-600 500- 0C. Nhất là trong kỳ thải, nấm và thân g ỳ , xupap phải tiếp xúc với dòng khí thải có nhiệt độ rất cao, vào khoảng 700-900 0C 700- đối với động cơ diezel còn ở động cơ xăng thì cao hơn 1100-1200 0C. hơn nữa tốc độ 1100- dòng khí thải rất lớn, mới bắt đầu thải cơ thể ể đạt được 400- 400-600 m/s nên khiến cho xupap nhất là xupap xả thường dễ bị quá nóng và bị dòng khí ăn mòn. mòn.
 5. Ngoài ra trong nhiên liệu có lưu huỳnh nên khi cháy tạo axit ăn mòn mặt nấm xupap. Vì vậy vật liệu dùng để chế tạo ậy ậ ệ g ạ xupap phải có sức bền cơ học cao, chịu nhiệt tốt, chống được ăn mòn hóa học và hiện tượng xâm thực ó à ệ â của dòng khí thải có nhiệt độ cao
 6. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ Ở ĐỘNG CƠ 2KỲ Kỳ nén Kỳ nổ Kỳ nạp xả
 7. Các kiểu cơ cấu phân phối khí ở động cơ 2 kỳ độ ơ • Dùng xupap • Dùng cửa quét
 8. *Nhöõng con ñoäi coù con laên ôû ñaàu nhaèm laøm giaûm ma saùt, coøn nhöõng con ñoäi ñaùy phaúng vaø ñaùy caàu ngöôøi ta taïo cho noù chuyeån ñoäng quay baèng caùch boá trí ñieåm tieáp xuùc leäch taâm so vôùi ñöôøng taâm cuûa con ñoäi, nhôø vaäy maø maët tieáp xuùc cuûa con ñoäi moøn ñeàu, khoaûng leäch taâm e thöôøng vaøo khoaûng (1,5 3,0) mm (hình 4) :
 9. CÁC KIỂU CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG Ở ĐỘNG CƠ 4 KỲ
 10. a/Nguyeân lyù hoaït ñoäng: g: *Khi ñoäng cô hoat ñoäng truc Khi hoaït g, truïc khuyûu quay seõ laøm baùnh raêng truïc khuyûu lai baùnh raêng truïc cam quay theo. Baùnh raêng truïc cam lieân keát vôùi truïc cam quay ngöôïc chieààu vôùi truïc khuyûu. *Khi truïc cam 1 quay, quaû ñaø truyeààn chuyeåån ñoääng tò h ti án ñ øo t h ñ tònh tieá cho con ñoäi 2 vaø ñuõa ñaåy 3 laøm ñoøn gaùnh 6 quay quanh truïc ñoøn g gaùnh 7, ñaàu ñoøn gaùnh ñeø xupap 13 , g p p xuoáng môû cöûa xylanh, khi vaáu cam ôû vò trí cao nhaát thì xupap môû hoaøn toaøn. *Truïc cam tieáp tuïc quay laøm vaáu cam ñi xuoáng, luùc naøy cam khoâng Hình 1.1:1-Truïc cam. 2-Con ñoäi. 3-Ñuõa ñaåy. 4-Vít ñieàu coøn ñoäi con ñoäi nöõa, döôùi taùc duïng chænh. 5-Ñai oác haõm. 6-Ñoøn gaùnh. 7-Truïc ñoøn gaùnh. 8- cuûûa löïc loø xo10 giaõn ra laøm xupap Moùng haõm. 9-Cone haõm. 10-Loø xo xupap. 11-Ñóa töïa loø xo ñaäy kín beä xupap, ñoàng thôøi ñuõa xupap. 12-Baïc daãn höôùng xupap. 13-Xupap. 16-Baùnh raêng ñaåy ñi xuoáng theo chieàu ngöôïc laïi. truïc khuyûu. 14-Beä xupap. 15-baùnh raêng truïc cam
 11. Kiểu xupap treo
 12. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • - Khi ñoäng cô hoat ñoäng truc khuyûu quay seõ laøm baùnh raêng truc hoaït g, truïc khuyu se lam banh rang truïc • khuyûu lai baùnh raêng trung gian vaø baùnh raêng cam quay theo.Baùnh truïc cam lieân keát vôùi truïc cam quay cuøng chieàu vôùi truïc khuyûu (ñoi vôi (ñoái vôùi heä thoáng truyeàn ñoäng qua baùnh raêng trung gian) Ñoi khi thong truyen banh rang gian). Ñoâi baùnh raêng truïc khuyûu truyeàn ñoäng tröïc tieáp baùnh raêng truïc cam, ñöôøng • kính hoaëc so raêng cua baùnh raêng truc cam phai lôùn gaáp ñoâi baùnh soá rang cuûa banh rang truïc phaûi lôn gap ñoi banh • raêng truïc khuyûu. • - Khi truïc cam 1 quay, quaû ñaøo truyeàn chuyeån ñoäng tònh tieán cho • con ñoäi 2 va ñuõa ñay 7 lam ñoøn gaùnh 9 quay quanh truc ñoøn gaùnh vaø ñua ñaåy laøm ñon ganh truïc ñon ganh 11, ñaàu ñoøn gaùnh ñeø xupap 19 xuoáng môû cöûa xylanh, khi vaáu cam ôû vò trí cao nhaát thì xupap môû hoaøn toaøn. • - Truc cam tieáp tuc quay laøm vaáu cam ñi xuong, luùc naøy cam Truïc tiep tuïc lam vau xuoáng luc nay • khoâng coøn ñoäi con ñoäi nöõa, döôùi taùc duïng cuûa löïc loø xo16 giaõn ra • laøm xupap ñaäy kín beä xupap, ñoàng thôøi ñuõa ñaåy ñi xuoáng theo • chieààu ngöôïc laïi.
 13. Öu ñieåm: - Buoàng chaùy goïn do ñoù ñoäng cô coù theå naâng cao tæ soá neùn ñoààng thôøi giaûm khaû naêng kích noåå. - Doøng khí löu ñoäng ít bò ngoăït neân taïo ñieàu kieän cho ngoă vieäc thaûi sach vaø nap ñaày thai saïch va naïp ñay. Nhöôïc ñieåm: - Nhieàu chi tieát boá trí treân thaân maùy vaø naép maùy laøm taêng Nhieu tiet bo tren than may va nap may lam tang chieàu cao ñoäng cô. - Löc quaùn tính leân beà maëët cam vaø con ñoääi lôùn. ï q - Naép maùy ñoäng cô phöùc taïp, khoù cheá taïo
 14. Kiểu xupap đặt p p ặ
 15. Nguyeân lyù hoaït ñoäng : *Khi ñoäng cô laøm vieäc, truïc cam quay, qua cam truyen ch eån q a q a ûcam tr eàn chuyen ñoäng cho con ñoäi, con ñoäi ñaåy xupap leân môû cöûa cho khí ñi vaøo xylanh maøkhoâng caàn thoâng qua ñuõa ñaåy, ñoøn gaùnh…Vaøo luùc cam khoâng coøn ñoäi con ñoäi nöõa thì loø xo 7 giaõn ra ñaäy naép xupap laïi.Heä thoáng phaân phoái khí nay hoaït naøy hoat ñoäng thoâng qua con ñoäi 3 thong tröïc tieáp truyeàn chuyeån ñoäng cho xupap8. *Thay ñoåi chieàu cao tuyeät ñoái cuûa con ñoäi baèng buloâng 5 vaø oáác haõm 4 seõ ñieàu chænh ñöôïc khe hôû nhieät (giöõa ñuoâi xupap 8vaøñaàu buloâng 5) 1-Baùnh raêng truïc cam. 2-Truïc cam. 3-Con ñoäi. 4-Oc haõm. 5-Buloâng ñieààu chænh. 6-Ñóa töïa. 7- Á æ Loø xo xupap. 8-Xupap. 9-Baïc daãn höôùng xupap. 10-Beä ñaët xupap. 11-Heä baùnh raêng truyeàn ñoäng.
 16. -Ít chi tieát neân löïc quaùn tính cô caáu nhoû. ø -Laøm vieäc an toaøn hôn heä thoáng thay ñoåi khí coù xupap treo. Vì giaû söû moùng haõm xupap coù tuoät ra, xupap cuõng khoâng rôi vaøo trong buoàng ñoát, khoâng gaây hö hoûng cho nhoùm xylanh-piston. nhom xylanh- Nhược điểm - Heä thoáng thay ñoåi khí coù xupap ñaët laøm taêng dieän tích buoàng ñoát do ñoù ñoäng giaûm tæ soá neùn ñoäng cô. - Deãã xaûûy ra hieän töôïng kích noåå
 17. Kiểu xupap treo có truc cam truyền động trực tiếp.
 18. Nguyên lý làm việc Khi ñoäng cô laøm vieäc, truïc cam quay thì quaû ñaøo treân truïc cam quay seõ truyeààn chuyeån ñoäng tònh tieán tröïc tieáp cho xupap, khi ño truc tiep xupap ñoù truïc cam tröïc tieáp ñieàu khieån quaù trình lam vieäc cua caùc qua laøm cuûa cac xupap, khoâng caàn thoâng qua con ñoäi, ñuõa ñaåy, ñoøn gaùnh … maø truïc cam quay do truyeàn ñoäng cuûa heä baù b ùnh raêêng cone. cone.
 19. Ưu điểm: - Cô caáu laøm vieäc dòu eâm hôn. Bôûi vì khoâng coù chi tieát maùy chuyeån ñoäng tònh tieán qua laïi coù ñieåm döøng. Nhược điểm: - Heä truïc vaø 2 caëp baùnh raêng cone coù phöùc taïp, cheá taïo khoù p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản