Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

2
1.057
lượt xem
352
download

Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu 1. Hiểu nguyên tắc tổ chức dữ liệu kế toán trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và CNTT 1 Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nội dung 1. Tổ chức dữ liệu và xử lý trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và CNTT 2 Tổ chức dữ liệu trong CSDL ? Cơ sở dữ liệu: Tất cả các DL được lưu trữ và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

 1. Chöông 2. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN VAØ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Muïc tieâu 1. Hieåu nguyeân taéc toå chöùc döõ lieäu keá toaùn trong öùng duïng CNTT 2. AÛnh höôûng CNTT tôùi heä thoáng keá toaùn truyeàn thoáng C2.HTTTKT vaø CNTT 1
 2. Chöông 2. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN VAØ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Noäi dung 1. Toå chöùc döõ lieäu vaø xöû lyù trong öùng duïng CNTT 2. AÛnh höôûng CNTT tôùi heä thoáng keá toaùn truyeàn thoáng C2.HTTTKT vaø CNTT 2
 3. Toå chöùc döõ lieäu trong CSDL  Cô sôû döõ lieäu: Taát caû caùc DL ñöôïc löu tröõ vaø ñöôïc söõ duïng bôûi doanh nghieäp taïo thaønh CSDL cuûa DN.  Tay:  Maùy:  Toå chöùc DL logic Vuøng Maåu Taäp CSDL Kyù töï DL tin tin C2.HTTTKT vaø CNTT 3
 4. Ví duï toå chöùc logic taäp tin döõ lieäu Taäp tin khaùch haøng Vuøng döõ lieäu Maõ KH Teân KH Ñòa chæ giôùi haïn Soá baùn chòu dö 301 ABC Co. Box 5 1,000 400 555 XYZ Co. Box 9 6,000 2,000 Giaù trò döõ lieäu 2 maåu tin C2.HTTTKT vaø CNTT 4
 5. So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy • Ví duï: 2/1 kyù hôïp ñoàng soá 01 baùn chòu cho khaùch haøng A 300 Sl haøng hoùa CC, soá tieàn 10 trieäu ñoàng. Ngaøy 4/1 thöïc hieän hôïp ñoàng, ñôn vò ñaõ phaùt haønh hoùa ñôn 35 • Tay Baùn haøng Keá toaùn H.Ñoàng H oaù ñôn Phaûi thu khaùch haøng Ghi cheùp KH Tieàn Thöïc hieän Ghi cheùp Ghi cheùp A 10.000.000 HÑ 35 Ghi cheùp Soå nhaät kyù baùn haøng Theo doõi hôïp ñoàng Thöïc HÑ KH Tieàn hieän 01 A 10.000.000 HÑ 35 Ghi cheùp Soå caùi TK 131 C2.HTTTKT vaø CNTT 5
 6. So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy Baùn haøng Maùy Xem H.Ñoàng Nhaäp lieäu KHAÙCH HAØNG KH Dö HÔÏP ÑOÀNG A HÑ KH MH TIEÀN 01 A CC HAØNG HOÙA MH SL BAÙN HAØNG HÑ H.ÑÔN KH MH SL SOÅ CAÙI 01 35 A CC TK SOÁ DÖ 131 Nhaäp lieäu Keá toaùn H oaù ñôn C2.HTTTKT vaø CNTT 6
 7. So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy • Tay • Maùy  Ghi cheùp döõ lieäu nhieàu  Ghi cheùp moät laàn laàn  Löu tröõ truøng laép, Coù theå  Löu tröõ khoâng truøng laép, daãn tôùi maâu thuaãn döõ lieäu khoâng daãn tôùi maâu thuaãn döõ lieäu  Khoâng chia seû döõ lieäu  Chia seû döõ lieäu Khaùc nhau cô baûn laø do phöông phaùp toå chöùc caùc taäp tin trong cô sôû döõ lieäu C2.HTTTKT vaø CNTT 7
 8. .Toå chöùc DL theo heä cô sôû döõ lieäu Chöông trình öùng duïng 1 Heä quaûn Cô sôû döõ Ngöôøi Chöông trò CSDL lieäu söû trình öùng (DBMS) (Data duïng duïng 2 base) Chöông trình öùng duïng 3 C2.HTTTKT vaø CNTT 8
 9. Toå chöùc DL theo heä cô sôû döõ lieäu  Heä quaûn trò CSDL: laø moät phaàn meàm quaûn lyù DL. Chöùc naêng:  Toå chöùc döõ lieäu: Ñònh nghóa DL; Taïo caáu truùc DL;  Quaûn trò döõ lieäu: Thay ñoåi döõ lieäu (caäp nhaät, theâm, boû maãu tin; Thay ñoåi caáu truùc DL) Truy vaán döõ lieäu, taïo thoâng tin, baùo caùo theo yeâu caàu ngöôøi söû duïng  Coù nhieåu kieåu caáu truùc CSDL (moâ hình DL)  Caáu truùc phaân caáp hình caây  Caáu truùc maïng  Caáu truùc quan heä C2.HTTTKT vaø CNTT 9
 10. Ví duï caùch toå chöùc döõ lieäu theo caáu truùc quan heä- moâ hình lieân keát thöïc theå Nguoàn löïc Söï kieän Ñoái töôïng tham gia Ngöôøi baùn Haøng toàn kho Baùn haøng Khaùch haøng Tieàn Thu tieàn Thuû quyõ Moâ hình bao goàm 2 noäi dung: Thöïc theå, taäp thöïc theå trong CSDL Moái quan heä giöõa caùc thöïc theå (taäp thöïc theå) trong CSDL veà maët logic C2.HTTTKT vaø CNTT 10
 11. Moâ hình moái lieân keát thöïc theå  Caùc loaïi thuoäc tính cuûa thöïc Thöïc theå laø moät ñoái töôïng,  theå moät söï kieän cuï theå caàn ghi  Thuoäc tính teân goïi. nhaän DL trong heä thoáng.  Ñeå phaân bieät: phaûi laø duy Coù theå coù 3 loaïi: nhaát Nguoàn löïc (Resources)Laø   Coøn goïi laø vuøng khoaù taøi saûn coù giaù trò kinh teá vôùi chính DN, thuoäc sôû höõu DN vaø  Thuoäc tính moâ taû. Moâ taû ñöôïc DN söû duïng. thöïc theå. Söï kieän (Events). Laø nhöõng   Thuoäc tính lieân keát. hoaït ñoäng maø DN muoán thu  Theå hieän moái lieân keát giöõa thaäp thoâng tin cho vieäc laäp caùc taäp thöïc theå. keá hoaïch vaø kieåm soaùt  Coøn goïi laø vuøng khoaù lieân Ñoái töôïng tham gia vaøo söï  keát (khoaù du nhaäp). kieän C2.HTTTKT vaø CNTT 11
 12. Toå chöùc taäp tin döõ lieäu • Coù 2 kieåu taäp tin (file) duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu  Taäp tin chính (master file)  Löu tröõ nhöõng DL lieân quan tôùi caùc ñoái töôïng KT  Töông ñöông caùc taøi khoaûn trong soå caùi hay soå chi tieát trong HT keá toaùn truyeàn thoáng  Taäp tin nghieäp vuï (transaction file)  Löu tröõ nhöõng DL lieân quan tôùi caùc hoïat ñoäng kinh doanh hay moät nghieäp vuï kinh teá .  Töông ñöông nhaät kyù trong HT keá toaùn truyeàn thoáng C2.HTTTKT vaø CNTT 12
 13. Ví duï toå chöùc döõ lieäu kieåu quan heä KHAÙCH HAØNG Costomer Relation MAÕ KH TEÂN KH ÑÒA CHÆ SOÁ DÖ 01 Nguyeãn Vaên A xxxx 300 02 cty TNHH Hoa Huyeàn xxxx 500 BAÙN HAØNG Sale Relation SOÁ HÑ MAÕ KH NGAØY BAÙN HAØNG ÑK THANH TOAÙN 101 01 15/09 1 102 02 20/9 2 103 01 25/10 1 CHI TIEÁT BAÙN HAØNG (Detail Sale Relation) SOÁ HÑ MAÕ HAØNG SOÁ LÖÔÏNG 101 216 100 101 218 200 101 217 150 102 218 420 103 216 300 103 217 200 HAØNG HOÙA -GIAÙ VOÁN(goods Relation) T EÂN HAØNG HOÙA ÑÔN GÍA MAÕ HAØN GÕ 2 16 Vaûi luïa 100,000 2 17 Vaaûi coton 40,000 2 18 Vaûi boá C2.HTTTKT vaø CNTT 2 0,000 13
 14. Cô sôû döõ lieäu quan heä ÑIEÀU KIEÄN THANH TOAÙN (Term payment relation) ÑK THANH TOAÙN MOÂ TAÛ 1 1/10, N30 2 EOM HAØNG HOÙA - GIAÙ BAÙN (goods Relation) ÑÔN GIAÙ BAÙN MAÕ HAØN GÕ 216 120,000 2 17 60,000 2 18 40,000 C2.HTTTKT vaø CNTT 14
 15. Lieân keát giöõa caùc taäp thöïc theå • KHAÙCH HAØNG ( Maõ KH, teân, phaûi thu) • ÑAËT HAØNG (Soá ÑH, maõ KH, ng ÑH, ng GH) • CHI TIEÁT ÑAËT HAØNG (Soá ÑH, maõ haøng, ÑG baùn, soá löôïng) • HAØNG HOÙA (Maõ haøng, teân, ÑV tính, ÑG, SL toàn, Tieàn toàn) C2.HTTTKT vaø CNTT 15
 16. Phöông phaùp xöû lyù trong heä thoáng xöû lyù baèng maùy Coù 2 phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu:  Xöû lyù theo loâ:  Batch Processing  Nhaäp lieäu ngay, Xöû lyù theo loâ: On-line Batch Processing  Xöû lyù ngay theo thôøi gian thöïc : On-line Real time Processing C2.HTTTKT vaø CNTT 16
 17. Thu thaäp döõ lieäu  Phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu:  Baèng ghi nhôù, truyeàn mieäng tröïc tieáp  Chöùng töø  Nguoàn döõ lieäu töï ñoäng: Thieát bò POS  Noäi dung thu thaäp thöôøng caùc noäi dung cô baûn  Noäi dung cô baûn hoaït ñoäng  Nguoàn löïc bò aûnh höôûng  Ngöôøi tham gia trong hoaït ñoäng  Caùc noäi dung chi tieát tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu cuï theå löu tröõ phuïc vuï laäp baùo caùo cho ngöôøi söû duïng  Döõ lieäu thu thaäp ñöôïc chuyeån vaøo löu tröõ ñeå xöû lyù C2.HTTTKT vaø CNTT 17
 18. Xöû lyù döõ lieäu  Coù 4 kieåu xöû lyù cô baûn  Coù 2 phöông (vôùi taäp in chính) phaùp xöû lyù  Caäp nhaät döõ lieäu (updating): caäp nhaät giaù trò môùi vaøo taäp tin chính  Xöû lyù theo loâ  Thay ñoåi döõ lieäu (changing): thay ñoåi giaù trò nhöõng thuoäc tính moâ taû.  Xöû lyù theo thôøi Ví duï: thay ñoåi ñiaï chæ khaùch haøng; gian thöïc giôùi haïn baùn chòu …  Theâm môùi döõ lieäu (adding): theâm moät maåu tin môùi. Ví duï khai baùo theâm moät khaùch haøng  Boû döõ lieäu (deleting): ví duï boû moät maãu tin veà khaùch haøng do hoï khoâng coøn giao dòch vôùi doanh C2.HTTTKT vaø CNTT 18 nghieäp
 19. Phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu Xöû lyù theo loâ -Batch Processing •TT chính     Taäp • Xöû lyù taát hôïp caû caùc loâ • In baùo Nhaäp loâ caùc Löu DL trong •Caäp nhaät chöùng töø caùo chöùng taäp tin taïm taäp tin Saép xeáp töø chính taäp tin thaønh loâ C2.HTTTKT vaø CNTT 19
 20. Phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu Xöû lyù theo loâ On- line Batch Processing •TT chính     Xöû lyù • In baùo Löu DL taäp tin Nhaäp caùo trong taïm nghieäp vuï taäp tin Caäp nhaät ngay khi taïm taäp tin xaåy ra C2.HTTTKT vaø CNTT hính c 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản