intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng - Hồ Thanh Trí

Chia sẻ: Tulip_12 Tulip_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
381
lượt xem
98
download

Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng - Hồ Thanh Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính ngân hàng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có các kỹ năng về sử dụng các hàm Excel phục vụ cho công tác phân tích, thống kê các hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng của GV Hồ Thanh Trí sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng - Hồ Thanh Trí

 1. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete H TH NG THÔNG TIN TCNH GV:H Thanh Trí
 2. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Tài li u -Sách,giáo trình chính: [1]PGS.TS .Phan Th Cúc,THS. oàn V n tham kh o Huy,THS.Tr n Duy V Ng c Lan,H th ng thông tin tài chính ngân hàng,Nxb. HQG.TPHCM 2009 [2]PGS.TS.Phan Th Cúc,THS.Tr n Duy V Ng c Lan,Bài t p H th ng thông tin TCNH -Tài li u tham kh o: [1]Excel ng d ng trong kinh t ,Tác gi :Tr n Thanh Phong [2]T h c Microsoft Excel,Nxb.Giao thông v n t i 2007
 3. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Gi i thi u v môn h c 1.Tên môn h c: H TH NG THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2.Mã s môn h c: 1414083130 3.S ti t : 45 4.Phân b th i gian -Lên l p : 30 ti t -Th c hành: 30 ti t(chia 4 nhóm) -T c : 30 5. u ki n tiên quy t: không 6. M c tiêu c a môn h c: Sau khi hoàn t t môn h c sinh viên có kh ng n m t nh ng ki n th c c n v tin h ng d ng cho ngành tài chính-ngân hàng.
 4. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete i dung môn h c Môn h c h th ng thông tin tài chính-ngân hàng trình bày t ng quan các ng d ng c n a tin h c ph c v cho kh i ngành tài chính- ngân hàng.Sau khi k t thúc môn h c, sinh viên s có các k ng v ng các hàm Excel ph c v cho công tác phân tích ,th ng kê các h th ng thông tin tài chính ngân hàng .
 5. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Nhi m v c a sinh viên -D l p: lý thuy t trên 75%, th c hành b t bu c 100% -Bài t p: trên l p, phòng th c hành và nhà -D ng c và tài li u: giáo trình, máy vi tính -Khác
 6. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete i dung chi ti t môn h c TT i dung Phân b th i gian Ghi ti t chú Lý Th c thuy t hành c 1 Ch ng 1: T ng quan v qu n lý tài chính doanh nghi p, ngân hàng trong n n kinh t th tr ng hi n i 2 Ch ng 2: H th ng thông tin tài chính ngân 3 Ch ng 3: Mô t các hàm Excel ng ng trong h th ng thông tin tài chính-ngân hàng 4 Ch ng 4: ng d ng các hàm Excel trong l nh v c tài chính- ngân hàng gi i các bài toán minh h a 5 Ch ng 5: Phân tích r i ro và phân tích h i quy
 7. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete i dung chi ti t môn h c TT i dung Phân b th i gian Ghi ti t chú Lý Th c thuy t hành c 6 Ch ng 6: ng d ng các công c Scenarios, Goal seek, Solver gi i quy t các bài toán trong tài chính ngân hàng 7 Ch ng 7: Phân tích mô ph ng và ph n m m Crystal Ball trong tài chính ngân hàng 8 Ch ng 8: Xác xu t và th ng kê
 8. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Tài Thuy t Trình 1. Tìm hi u v th ng Core Banking mà ngân hàng b ang th c t p 2. Tìm hi u v công c Pivot Table,Subtotal,Consolidate 3. Tìm hi u v công c Scenarios,ph n m m Crystal Ball. i nhóm t 5 n 7 ng i
 9. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete I Các hàm Excel trong l nh v c TCNH DUNG Các công c x lý thông tin trong TCNH
 10. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Hàm PV (Present Value ) là hàm tài chính- financian functions ,nh m tính giá tr hi n t i Hàm a m t kho n u t theo t ng k . Cú pháp : =PV (rate, nper, pmt, fv, type) . Rate là lãi su t m i k . PV Nper là t ng s k tính lãi. Pmt là s ti n ph i tr u trong m i k ,n u tr ng thì coi là 0. Fv là giá tr t ng lai c a kho n u t . Type là hình th c thanh toán.N u type =1 thì thanh toán u k (niên kim u k ),n u type = 0 thì thanh toán vào cu i m i k (m c nh).
 11. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete VD1: t doanh nghi p mu n có m t s n 1.500 tri u ng vào ngày 01/01/2005 .Cho bi t s ti n mà ông ta b ra u t vào ngày 01/01/2000 Bi t lãi su t ngân hàng là 14%/n m. Cách tính thông th ng: ngày 01/01/2000 n ngày 01/01/2005 là 5 n m Do ó s ti n ph i b ra u t là: PV=FV*(1+i )-n PV=1.500*(1+14%)-5 =779,05
 12. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete NG D NG HÀM EXCEL
 13. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete VD2: t doanh nhân mu n có m t s n 10.000 tri ng vào ngày 31/12/2006.Cho bi t s ti n ông ta ph i g i vào ngân hàng ngày 01/01/2000. Bi t lãi su u t là 12%/n m. Cách tính thông th ng: ngày 01/01/2000 n ngày 31/12/2006 là 7 n m, do ó ti n ph i b ra u t là: PV=FV*(1+i )-n PV= 10.000*(1+12%)-7 =4.523,49 tri ng
 14. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete NG D NG HÀM EXCEL
 15. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete d ng hàm PV trong vi c l a ch n ph ng án t công ty liên doanh có nhu c u mua m t tài s n c nh. Giá hi n t i c a tài s n c nh này là 100 tri u ng. Bi t lãi su t ngân hàng là 8% n m. Có các ph ng th c thanh toán sau t ra tu công ty l a ch n: a. Cho thanh toán ch m sau 1 n m ph i tr 110 tri u ng. b. Cho thanh toán ch m trong vòng 3 n m, cu i m i n m ph i tr 37 tri u ng. c. Cho thanh toán ch m, sau 4 n m ph i tr s ti n là 140 tri u ng. d. Cho thanh toán ch m trong vòng 4 n m, cu i m i n m ph i tr 32,2 tri u ng. e. Thanh toán ngay 100 tri u ng. Yêu c u: S d ng hàm PV anh (ch ) cho bi t công ty trên nên ch n ph ng án nào, gi i thích t i sao l i ch n ph ng án ó?
 16. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete a vào PV c tính b n d i, ph ng án công ty ch n là ph ng án b Ph ng án có PV nh nh t.
 17. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Hàm FV (Future Value ) là hàm tài chính- financian functions nh m xác Hàm nh n t ng s ti n mà b n nh n c khi g i m t s ti n nh t nh ( nh k ) FV vào m t ngân hàng có lãi su t c nh. Hay: Hàm FV dùng tính giá tr t ng lai a m t kho n u t có lãi su t c nh tr theo nh k ho c g i thêm vào.
 18. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Cú pháp : =FV (rate, nper, pmt, pv, type) . Hàm Rate là lãi su t m i k . Nper là t ng s k tính lãi. Pmt là s ti n ph i tr u trong m i k ,n u FV tr ng thì coi là 0. Fv là giá tr t ng lai c a kho n u t . Type là hình th c thanh toán.N u type =1 thì thanh toán u k (niên kim u k ),n u type = 0 thì thanh toán vào cu i m i k (m c nh).
 19. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete VD1: B n mu n g i s ti n là 5.000.000 VN (lãi nh k hàng n m) vào ngân hàng A, v i lãi su t11,5%/n m. Tính ng s ti n mà b n nh n c sau 5 n m? Cách tính thông th ng: FV = PV(1+i) n FV = 5.000.000(1+11,5%) 5 = 8.616.767
 20. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete NG D NG HÀM EXCEL
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2