intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
155
lượt xem
10
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày một số nội dung tổng quan về nghiệp vụ kế toán ngân hàng như: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của kế toán ngân hàng; đặc điểm của kế toán ngân hàng; tổ chức kế toán ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

 1. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NỘI DUNG 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 3. Tổ chức Kế toán Ngân hàng
 2. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.1. KHÁI NIỆM Kế toán Ngân hàng là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về tình hình hoạt động của ngân hàng.
 3. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu (Assets = Liabilities + Owner’s equity) FEDERAL RESERVE NOTE T TH HE EUUN NIT ITE ED DST STA AT TE ES SOOF FAAM ME ER RIC ICA A TH IS N O TE IS LE G A L TE N D ER F O R A LL D EB TS , P U B LI C A N D P R IV A TE L70744629F 12 WASHINGTON, D.C. 12 A H 293 L70744629F 12 S ER IE S 12 1985 ONE ONE DOLLAR DOLLAR Stock Certificate
 4. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG TIỀN GỬI CHO VAY TÀI SẢN NHNN HOẶC TCTD KHÁC CK ĐẦU TƯ TiỀN MẶT GÓP VỐN TÀI ĐẦU TƯ SẢN TÀI SẢN KHÁC CỐ ĐỊNH
 5. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG NỢ PHẢI TRẢ GIẤY TỜ TIỀN GỬI CÓ GIÁ TỪ KHÁCH HÀNG Nghĩa vụ hiện tại của NH phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà NH phải thanh toán từ nguồn lực của mình PHẢI TRẢ VAY NHNN THUẾ TCTD KHÁC PHẢI TRẢ KHÁC
 6. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Giá trị vốn của chủ sở hữu trên tài sản
 7. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG  Thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của NH trong kỳ kế toán. Lãi thuần (Lỗ thuần) = Thu nhập - Chi phí  Các đối tượng ngoại bảng: •Bảo lãnh. •Lãi chưa thu được. •Nợ bị tổn thất. •Giấy tờ có giá,…
 8. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.3.MỤC TIÊU Quyeát ñònh Hoaït ñoäng Quyeát ñònh muïc tieâu kinh doanh muïc tieâu Nghieäp vuï TẬP HỢP CUNG CẤP Keá toaùn THÔNG TIN Thoâng tin Nhaø quaûn trò Kieåm toaùn - Ban giaùm ñoác - Hoäi ñoàng quản trò Thoâng tin ñaõ ñöôïc xaùc nhaän Ngöôøi coù lôïi ích tröïc tieáp Ngöôøi coù lôïi ích giaùn - Ngöôøi göûi tieàn tieáp - Coå ñoâng - Cô quan toå chöùc. - Ñoái töôïng khaùc
 9. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng  Môi trường kế toán.  Giới hạn và phạm vi phản ánh của KTNH.  Luật, Chuẩn mực áp dụng.
 10. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.1.Môi trường kế toán  Các yếu tố tác động đan xen lẫn nhau ảnh hưởng đến hoạt động kế toán tạo nên môi trường kế toán  Yếu tố bên ngoài: Thương mại, thâm nhập, đầu tư,…  Yếu tố bên trong: Con người  Môi trường, thể chế: Chính trị, luật pháp,thuế, tài chính, kinh tế,…  Văn hoá xã hội, văn hoá kế toán  Sự phát triển của khoa học-kỹ thuật…
 11. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.2.Giới hạn và phạm vi phản ánh của KTNH: Chủ thể kinh doanh: Hội sở - Chi nhánh  Chi nhánh ghi chép và phản ánh hoạt động kinh doanh trong phạm vi được ủy quyền.  Kế toán NH tại trụ sở chính tập hợp thông tin từ các chi nhánh để lập các BCTC của NH với tư cách là một chủ thể kinh doanh độc lập.
 12. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.3.Luật, Chuẩn mực áp dụng 1. Luật kế toán (Luật số 03/2003/QH11) 2. Các chuẩn mực kế toán Việt nam Ví dụ  Chuẩn mực 01: “Chuẩn mực chung”  Chuẩn mực 07: “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”  Chuẩn mực 08: “Thông tin tài chính về các khoản góp vốn LD”  Chuẩn mực 10: “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá”  Chuẩn mực 14: “Doanh thu và thu nhập khác”  Chuẩn mực 21: “Trình bày báo cáo tài chính”  Chuẩn mực 22: “Trình bày bổ sung BCTC của các NH và tổ chức tài chính tương tự;”, ……………………
 13. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.4.Các nguyên tắc kế toán áp dụng Giá gốc Historical cost Cơ sở dồn tích Accrual basis Phù hợp Matching principle Nhất quán Consistency Thận trọng Prudence Trọng yếu Materiality
 14. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.4.Các nguyên tắc kế toán áp dụng GIÁ GỐC CƠ SỞ DỒN TÍCH •TS phải được ghi nhận theo giá gốc.  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính Giá gốc của TS được tính theo số tiền của DN liên quan đến TS, NPT, hoặc khoản tương đương tiền đã trả, nguồn vốn CSH, DT, CP phải phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý được ghi sổ kế toán vào thời của TS đó vào thời điểm TS được ghi điểm phát sinh, không căn cứ nhận. Giá gốc của TS không được thay vào thời điểm thực tế thu hoặc đổi trừ khi có quy định khác trong thực tế chi tiền hoặc tương chuẩn mực kế toán cụ thể. đương tiền
 15. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.4.Các nguyên tắc kế toán áp dụng PHÙ HỢP NHẤT QUÁN Các chính sách và phương •Việc ghi nhận DT và CP phải phù pháp kế toán DN đã chọn phải hợp với nhau. Khi ghi nhận một được áp dụng thống nhất ít khoản DT thì phải ghi nhận một nhất trong một kỳ kế toán khoản CP tương ứng có liên quan năm. Trường hợp có thay đổi đến việc tạo ra DT đó. CP tương chính sách và phương pháp ứng với DT gồm CP của kỳ tạo ra DT kế toán đã chọn thì phải giải và CP của các kỳ trước hoặc CP phải trình lý do và ảnh hưởng của trả nhưng liên quan đến DT của kỳ sự thay đổi đó trong phần đó. thuyết minh BCTC
 16. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG II. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.4.Các nguyên tắc kế toán áp dụng THẬN TRỌNG TRỌNG YẾU • Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;  Thông tin được coi là trọng • Không đánh giá cao hơn giá trị của các yếu trong trường hợp nếu tài sản và các khoản thu nhập; thiếu thông tin hoặc thiếu • Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; chính xác của thông tin đó • Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi có thể làm sai lệch đáng nhận khi có bằng chứng chắc chắn về kể BCTC, làm ảnh hưởng khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn đến quyết định kinh tế của chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. người sử dụng BCTC
 17. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế toán Ngân hàng 3.1.Tài khoản KTNH Là phương tiện để lưu trữ cho mỗi loại số liệu KT phản ánh tình hình tăng giảm và hiện có của từng khoản mục thuộc đối tượng KT: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các khoản mục của thu nhập, chi phí, ngoại bảng.
 18. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế toán Ngân hàng 3.1.Tài khoản KTNH Phân loại Tài khoản kế toán NH Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế (đối tượng KT) Phân loại tài khoản theo quan hệ với báo cáo tài chính (tính chất hạch toán). Phân loại tài khoản theo mức độ tổng hợp hay chi tiết
 19. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế toán Ngân hàng 3.1.Tài khoản KTNH TK DƯ NỢ TK DƯ CÓ SỐ DƯ SỐ DƯ TK trung gian: Dư nợ: Tài sản Dư có: Nguồn vốn TK ngoại bảng: Nhập / Xuất
 20. Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế toán Ngân hàng 3.1.Tài khoản KTNH • Tài khoản tổng hợp – TK cấp 1 (2 chữ số): xx – TK cấp 2 (3 chữ số): xxx – TK cấp 3 (4 chữ số): xxxx • Tài khoản chi tiết xxxx . xx . xxx… Ký hiệu TK cấp 3 STT TK chi tiết tiền tệ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2