Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
37
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - T.S Đào Thị Thu Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 Hệ thống kế toán chi phí do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn với mục tiêu chính là: Các phương pháp kế toán chi phí phổ biến, so sánh hệ thống KT CF theo công việc và theo quy trình, hệ thống kế toán chi phí theo công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - T.S Đào Thị Thu Giang

Chương<br /> <br /> 03<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> H TH NG K TOÁN<br /> CHI PHÍ<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> M C TIÊU<br /> l Các phương pháp k toán chi phí ph bi n<br /> l So sánh h th ng KT CF theo công vi c và<br /> <br /> theo quy trình<br /> l H th ng k toán chi phí theo công vi c<br /> l H th ng k toán chi phí theo quy trình<br /> l H th ng k toán trên cơ s ho t đ ng ABC<br /> <br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> CÁC H TH NG K TOÁN<br /> CHI PHÍ<br /> Xác đ nh<br /> CF SX<br /> cho t ng<br /> đơn v s n ph m.<br /> <br /> Th c hi n<br /> ch c năng<br /> l p k ho ch<br /> và ki m soát.<br /> <br /> H th ng k toán chi phí cung c p các thông tin<br /> giúp cho vi c ra quy t đ nh đ đi đ n thành công.<br /> Đánh giá<br /> tính hi u qu<br /> và hi u l c<br /> c a các ho t đ ng.<br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> Cung c p<br /> s n ph m<br /> ho c d ch v<br /> cho khách hàng<br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> CÁC H TH NG K TOÁN CHI PHÍ<br /> Đánh giá và<br /> khen thư ng<br /> đ i v i thành tích<br /> làm vi c c a nhân<br /> viên .<br /> <br /> Trình bày<br /> hàng t n kho<br /> và giá v n<br /> hàng bán<br /> <br /> H th ng k toán chi phí là các quy trình và k thu t<br /> đư c s d ng b i các nhà qu n tr<br /> Qu n lý<br /> vi c tiêu th<br /> các ngu n l c<br /> c a các ho t đ ng<br /> McGraw-Hill/Irwin<br /> <br /> Theo dõi các<br /> ngu n tài nguyên<br /> tiêu th c a các<br /> s n ph m và<br /> d ch v<br /> © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br /> CÁC H TH NG K TOÁN<br /> CHI PHÍ CƠ B N<br /> Xác đ nh CF<br /> theo quy<br /> trình<br /> <br /> Xác đ nh CF<br /> theo công vi c<br /> <br /> - Thư ng là s n xu t cho kho n<br /> m c l n, đơn l và chi phí cao.<br /> - Đư c xây d ng đ s n xu t t ng<br /> đơn đ t hàng không ph i s n xu t<br /> hàng lo t.<br /> - R t nhi u lo i chi phí s t p h p<br /> © The<br /> tr c<br /> McGraw-Hill/Irwin ti p cho t ng công vi c đó McGraw-Hill Companies, Inc., 2002<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản