intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kế toán tài chính - Nguyễn Thanh Huy

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:211

205
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình. Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế toán tài chính - Nguyễn Thanh Huy

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG PHOØNG TRUNG CAÁP CHUYEÂN NGHIEÄP & DAÏY NGHEÀ ----- ----- MOÂN HOÏC BAØI GIAÛNG KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH 1 2 3 GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN THANH HUYEÀN
 2. 1 TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP Muïc tieâu chöông 1 Theo quy ñònh cuûa Luaät keá toaùn ñöôïc Quoác hoäi khoaù XI, kyø hoïp thöù 3 thoâng qua ngaøy 17/6/2003, yeâu caàu doanh nghieäp phaûi “Toå chöùc boä maùy keá toaùn, boá trí ngöôøi laøm keá toaùn hoaëc thueâ laøm keá toaùn”. Coâng taùc keá toaùn coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa coâng taùc quaûn lyù ôû moät doanh nghieäp, ñoàng thôøi ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu quaûn lyù khaùc nhau cuûa caùc ñoái töôïng coù quyeàn haïn tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, sau khi hoïc chöông naøy, hoïc sinh coù theå bieát ñöôïc noäi dung vaø phöông phaùp toå chöùc coâng vieäc keá toaùn trong moät doanh nghieäp. I. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN Chöùng töø sao cheùp laïi nguyeân traïng cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø coù kyù nhaän, laø caên cöù phaùp lyù ñeå phaûn aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø ñaõ hoaøn thaønh, laø nguoàn thoâng tin ban ñaàu cuûa coâng taùc keá toaùn, laø cô sôû ñeå ghi cheùp vaøo soå keá toaùn. Heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn aùp duïng cho caùc doanh nghieäp, goàm: Chöùng töø keá toaùn ban haøng theo cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp - QÑ15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/2006 hay QÑ48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/09/2006, goàm 5 chæ tieâu: + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông + Chæ tieâu haøng toàn kho + Chæ tieâu baùn haøng + Chæ tieâu tieàn teä + Chæ tieâu TSCÑ Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc, chaúng haïn nhö - vaên baûn höôùng daãn Luaät thueá GTGT coù caùc maãu quy ñònh veà hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn baùn haøng thoâng thöôøng, phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä; vaên baûn höôùng daãn luaät lao ñoäng ... 1
 3. Noäi dung cuûa vieäc xaây döïng heä thoáng chöùng töø: Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn: haàu heát laø caùc maãu höôùng - daãn, chæ tröø moät soá maãu bieåu laø baét buoäc. Khi söû duïng caàn chuù yù löïa choïn soá löôïng chöùng töø coù saün trong danh muïc ñeå thieát keá vaø söû duïng theo ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa töøng ñôn vò. Ngöôøi ñöùng ñaàu phoøng keá toaùn trình laõnh ñaïo ñôn vò duyeät vaø ban haønh maãu bieåu chöùng töø ñaõ choïn ñeå söû duïng trong ñôn vò. Laäp chöùng töø keá toaùn: chæ laäp 1 laàn chöùng töø keá toaùn cho moät nghieäp vuï kinh - teá phaùt sinh. Noäi dung chöùng töø phaûi ñaày ñuû chæ tieâu, roõ raøng, trung thöïc vôùi noäi dung nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Chöõ vieát treân chöùng töø roõ raøng, khoâng taåy xoaù, khoâng vieát taét, soá tieàn vieát baèng chöõ phaûi khôùp ñuùng vôùi soá tieàn vieát baèng soá. Laäp chöùng töø ñuû theo soá lieân quy ñònh. Kyù chöùng töø keá toaùn: phaûi coù ñuû chöõ kyù theo chöùc danh quy ñònh treân chöùng - töø, kyù baèng buùt bi hoaëc buùt möïc, khoâng ñöôïc kyù baèng möïc ñoû. Chöõ kyù cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp, cuûa keá toaùn tröôûng vaø daáu ñoùng treân chöùng töø phaûi phuø hôïp vôùi maãu daáu vaø chöõ kyù coøn giaù trò ñaõ ñaêng kyù. Trình töï luaân chuyeån vaø kieåm tra chöùng töø: bao goàm caùc böôùc - + Laäp, tieáp nhaän, xöû lyù chöùng töø + Keá toaùn vieân, keá toùan tröôûng kieåm tra vaø kyù hoaëc trình ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp kyù duyeät + Phaân loaïi, saép xeáp chöùng töø, ñònh khoaûn vaø ghi soå keá toaùn. + Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø. II. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN Taøi khoaûn phaûn aùnh caùc ñoái töôïng keá toaùn, theo doõi söï bieán ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng keá toaùn. Heä thoáng taøi khoaûn do cheá ñoä keá toaùn Nhaø nöôùc ban haønh, mang tính chaát thoáng nhaát, söû duïng cho moïi loaïi hình doanh nghieäp. Treân cô sôû heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát ñaõ ban haønh, tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, yeâu caàu veà trình ñoä quaûn lyù maø xaùc ñònh nhöõng taøi khoaûn caàn söû duïng ñeå phaûn aùnh ñöôïc ñaày ñuû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, taøi saûn hieän coù vaø tình hình bieán ñoäng trong kyø. Khi xaây döïng heä thoáng taøi khoaûn cho ñôn vò, keá toaùn caàn phaûi: Döïa vaøo quy moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong doanh nghieäp ñeå löïa choïn - heä thoáng taøi khoaûn ban haønh keøm theo QÑ15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/2006 hay QÑ48/2006/QÑ-BTC ngaøy 14/09/2006, 2
 4. Töø heä thoáng taøi khoaûn doanh nghieäp seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa choïn - taøi khoaûn naøo seõ ñöôïc doanh nghieäp söû duïng. Töø soá löôïng taøi khoaûn söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán haønh thieát keá chi - tieát heä thoáng taøi khoaûn cho ñôn vò. III. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN Hình thöùc keá toaùn laø caùc maãu soå keá toaùn, soá löôïng soå, keát caáu caùc loaïi soå vaø moái lieân heä giöõa caùc soå keá toaùn duøng ñeå ghi cheùp, toång hôïp soá lieäu keá toaùn töø chöùng töø goác ñeå coù theå laäp caùc baùo caùo keá toaùn theo moät trình töï vaø phöông phaùp nhaát ñònh. Theo quy ñònh hieän haønh, coù 5 hình thöùc keá toaùn sau: Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung - Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù - soå caùi - Hình thöùc keá toaùn Chöùng töø ghi soå - Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chöùng töø - Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính - Tuøy theo ñaëc ñieåm hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, soá löôïng nhaân vieân keá toaùn maø doanh nghieäp seõ vaän duïng moät trong 5 hình thöùc trong coâng taùc keá toaùn cho phuø hôïp vôùi ñôn vò mình. IV. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN Baùo caùo keá toaùn laø keát quaû cuûa coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp, cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích quan troïng cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan beân trong vaø beân ngoaøi doanh nghieäp. Heä thoáng baùo caùo keá toaùn goàm 2 heä thoáng: baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo keá toaùn quaûn trò. Baùo caùo taøi chính phaûn aùnh tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp baèng caùch toång hôïp caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính coù cuøng tính chaát kinh teá thaønh caùc yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính. Baùo caùo taøi chính laø baùo caùo baét buoäc, ñöôïc nhaø nöôùc quy ñònh thoáng nhaát veà danh muïc caùc baùo caùo, bieãu maãu vaø heä thoáng caùc chæ tieâu, phöông phaùp laäp, nôi gôûi baùo caùo vaø thôøi gian gôûi baùo caùo. Theo qui ñònh hieän nay, heä thoáng baùo caùo taøi chính bao goàm: - Baûng caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, 3
 5. - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä - Thuyeát minh baùo caùo taøi chính. Baùo caùo keá toaùn quaûn trò ñöôïc laäp ra ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn lyù noäi boä doanh nghieäp. V. VAÄN DUÏNG HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN Hieän nay coù hai hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn taäp trung. - Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaân taùn. - Vieäc löïa choïn hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi caên cöù vaøo ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát kinh doanh, ñieàu kieän vaø trình ñoä quaûn lyù trong ñôn vò. 1. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn taäp trung Theo hình thöùc naøy toaøn boä coâng vieäc keá toaùn (keá toaùn toång hôïp, keá toaùn chi tieát, laäp baùo caùo keá toaùn) thöïc hieän taäp trung taïi phoøng keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Caùc boä phaän, ñôn vò tröïc thuoäc laøm nhieäm vuï thu thaäp, phaân loaïi, chuyeån chöùng töø, baùo caùo nghieäp vuï veà phoøng keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn taäp trung taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå vaän duïng caùc phöông tieän kyõ thuaät tính toaùn, giaûm nheï bieân cheá boä maùy keá toaùn, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng coâng taùc keá toaùn, phuïc vuï nhaïy beùn vieäc chæ ñaïo saûn xuaát kinh doanh trong doanh nghieäp. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn taäp trung thích hôïp cho caùc doanh nghieäp coù ít cô sôû phuï thuoäc, ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò phuï thuoäc khoâng quaù xa ñôn vò chính, hoaït ñoäng nghieäp vuï khoâng quaù phöùc taïp, khoái löôïng chöùng töø khoâng quaù nhieàu, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï xöû lyù thoâng tin hieän ñaïi, ñaày ñuû, ñoàng boä. 2. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaân taùn Theo hình thöùc naøy, coâng taùc keá toaùn khoâng nhöõng ñöôïc thöïc hieän ôû phoøng keá toaùn doanh nghieäp maø coøn ñöôïc thöïc hieän taïi caùc ñôn vò, boä phaän tröïc thuoäc. Keá toaùn caùc ñôn vò tröïc thuoäc coù nhieäm vuï toå chöùc toát vieäc ghi cheùp ban ñaàu, kieåm tra xöû lyù chöùng töø, haïch toaùn chi tieát vaø haïch toaùn toång hôïp taát caû caùc phaàn haønh keá toaùn, laäp baùo caùo keá toaùn trong phaïm vi boä phaän mình theo qui ñònh. Phoøng keá toaùn doanh nghieäp thöïc hieän toång hôïp caùc soá lieäu haïch toaùn vaø baùo caùo do caùc ñôn vò phuï thuoäc beân döôùi göûi leân, laäp baùo caùo göûi leân caáp treân theo qui ñònh. Ngoaøi ra, phoøng keá toaùn coøn coù nhieäm vuï höôùng daãn, kieåm tra coâng taùc keá toaùn ôû caùc ñôn vò phuï thuoäc. 4
 6. Hình thöùc naøy ñaùp öùng yeâu caàu thoâng tin phuïc vuï quaûn lyù ôû töøng boä phaän, tuy nhieân deã phaùt sinh tình traïng coàng keành, choàng cheùo trong coâng taùc chuyeân moân; thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp coù quy moâ lôùn, ña ngaønh, ña lónh vöïc, vieäc toå chöùc quaûn lyù phaân taùn. VI. XAÂY DÖÏNG BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, yeâu caàu veà trình ñoä quaûn lyù, trình ñoä cuûa nhaân vieân keá toaùn maø xaùc ñònh soá löôïng nhaân vieân keá toaùn, saép xeáp vaøo nhöõng vò trí thích hôïp ñaûm baûo yeâu caàu ghi nhaän, xöû lyù, cung caáp thoâng tin. VII. TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA KEÁ TOAÙN, KIEÅM KEÂ Kieåm tra keá toaùn nhaèm ñaûm baûo coâng taùc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän ñuùng chính saùch, cheá ñoä, thoâng tin keá toaùn cung caáp chính xaùc, coù ñoä tin caäy cao. Kieåm keâ: ñaûm baûo soá lieäu phaûn aùnh treân soå saùch khôùp vôùi tình hình thöïc teá. VIII. PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm chæ ra nhöõng öu, nhöôïc ñieåm trong toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, chæ ra ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân cuûa vieäc hoaøn thaønh hay khoâng hoaøn thaønh nhöõng keá hoaïch ñeà ra, ñoàng thôøi chæ ra nhöõng khaû naêng caàn khai thaùc ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. 5
 7. 2 KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN Muïc tieâu chöông 2 Sau khi hoïc chöông 2, hoïc sinh coù theå hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch toaùn cuõng nhö bieát ñöôïc kyõ thuaät haïch toaùn caùc khoaûn tieàn. I. TOÅNG QUAN VEÀ VOÁN BAÈNG TIEÀN 1.Khaùi nieäm Voán baèng tieàn laø taøi saûn cuûa doanh nghieäp toàn taïi döôùi hình thöùc giaù trò bao goàm taát caû caùc loaïi tieàn maët taïi quyõ, tieàn göûi ngaân haøng (keå caû ngaân phieáu vaø caùc loaïi ngoaïi teä, vaøng, baïc, ñaù quyù), tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn tieàn göûi khoâng kyø haïn. 2. Nhieäm vuï - Phaûn aùnh kòp thôøi caùc khoaûn thu, chi. Kieåm tra ñoái chieáu thöôøng xuyeân soá lieäu giöõa keá toaùn vôùi thuû quyõ ñeå giaùm saùt chaët cheõ. - Thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà chöùng töø, thuû tuïc haïch toaùn. - Thoâng qua ghi cheùp, keá toaùn kieåm soaùt vaø phaùt hieän caùc hieän töôïng chi tieâu laõng phí, sai cheá ñoä, cheânh leäch ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân xöû lyù. 3. Nguyeân taéc haïch toaùn voán baèng tieàn Haïch toaùn voán baèng tieàn caàn toân troïng caùc nguyeân taéc sau: - Haïch toaùn toång hôïp voán baèng tieàn söû duïng ñôn vò thoáng nhaát ñoù laø ñoàng Vieät Nam. - Vieäc quy ñoåi ngoaïi teä sang ñoàng Vieät Nam phaûi theo tyû giaù thöïc teá do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï hoaëc tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng ñeå ghi soå keá toaùn. - Ngoaïi teä ñöôïc haïch toaùn theo chi tieát theo töøng loaïi ngoaïi teä treân taøi khoaûn 007 – Ngoaïi teä caùc loaïi. - Vaøng baïc, ñaù quyù phaûn aùnh ôû taøi khoaûn voán baèng tieàn chæ aùp duïng cho nhöõng doanh nghieäp khoâng coù chöùc naêng kinh doanh vaøng baïc, ñaù quyù. Vaøng baïc, ñaù quyù 6
 8. phaûi ñöôïc theo doõi veà soá löôïng, troïng löôïng quy caùch, phaåm chaát vaø giaù trò cuûa töøng thöù, töøng loaïi. II. KEÁ TOAÙN TIEÀN MAËT TAÏI QUYÕ Tieàn maët taïi quyõ cuûa doanh nghieäp bao goàm: tieàn Vieät Nam, ngoaïi teä, vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù. 1. Chöùng töø keá toaùn - Phieáu thu, maãu soá 01 – TT. - Phieáu chi, maãu soá 01 – TT - Bieân lai thu tieàn, maãu soá 05 – TT - Baûng keâ vaøng baïc, ñaù quyù, maãu soá 06 – TT - Baûng kieåm keâ quyõ, maãu soá 07a – TT vaø 07b – TT 2. Soå saùch keá toaùn - Hình thöùc nhaät kyù chung: soå nhaät kyù chung, nhaät kyù ñaëc bieät, nhaät kyù thu tieàn, nhaät kyù chi tieàn, soå caùi, soå quyõ. - Hình thöùc nhaät kyù soå caùi: soå Nhaät kyù soå caùi, soå quyõ. - Hình thöùc nhaät kyù chöùng töø: soå nhaät kyù chöùng töø soá 1, baûng keâ soá 1, soå caùi - Hình thöùc chöùng töø ghi soå: soå chöùng töø ghi soå, soá caùi, soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, soå quyõ. 3. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 coù 3 taøi khoaûn caáp 2: TK 1111 – Tieàn Vieät Nam TK 1112 – Ngoaïi teä TK 1113 – Vaøng, baïc, ñaù quyù, kim khí quyù NÔÏ TK 111 COÙ SD: Tieàn maët toàn quyõ Tieàn maët xuaát quyõ Tieàn maët nhaäp quyõ - - Tieàn maët thieáu khi kieåm Tieàn maët thöøa khi kieåm - - keâ keâ 4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu a. Haïch toaùn tieàn maët taïi quyõ laø tieàn Vieät Nam (1) Doanh thu baùn haøng hoùa, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá, keá toaùn ghi: Nôï TK 111 – Tieàn maët 7
 9. Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp (33311) Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (giaù chöa coù thueá) (2) Doanh thu baùn haøng hoùa, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp thueá, keá toaùn ghi: Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (Toång giaù thanh toaùn) (3) Ruùt tieàn gôûi ngaân haøng veà quyõ tieàn maët Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng (4) Thu hoài caùc khoaûn phaûi thu baèng tieàn maët Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 131 – Phaûi thu cuûa khaùch haøng Coù TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 141 – Taïm öùng. (5) Caùc khoaûn tieàn thöøa phaùt hieän khi kieåm keâ Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 3381 – Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù (6) Xuaát quyõ tieàn maët gôûi vaøo ngaân haøng Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Coù TK 111 – Tieàn maët (7) Xuaát tieàn maët mua TSCÑ, haøng hoùa, vaät tö duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn phaûn aùnh theo giaù nhaäp thöïc teá bao goàm giaù mua chöa coù thueá Nôï TK 152 – Nguyeân lieäu, vaät lieäu Nôï TK 153 – Coâng cuï, duïng cuï Nôï TK 156 – Haøng hoùa Nôï TK 611 – Mua haøng (theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø) Nôï TK 211, 213 Nôï TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ñaàu vaøo Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) (8) Chi tieàn maët thanh toaùn caùc khoaûn nôï Nôï TK 311 – Vay ngaén haïn Nôï TK 315 – Nôï daøi haïn ñeán traû haïn Nôï TK 331 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn Nôï TK 334 – Phaûi traû coâng nhaân vieân Nôï TK 338 – Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Coù TK 111 – Tieàn maët (9) Chi tieàn maët cho coâng taùc xaây döïng cô baûn hoaëc chi phí hoaït ñoäng SXKD vaø hoaït ñoäng khaùc 8
 10. Nôï TK 241 – Xaây döïng cô baûn dôû dang Nôï TK 621, 627, 623, 635, 641, 642, 811 Coù TK 111 – Tieàn maët (10) Caùc khoaûn tieàn thieáu khi kieåm keâ Nôï TK 138 (1381) – Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Coù TK 111 – Tieàn maët b. Haïch toaùn tieàn maët taïi quyõ laø ngoaïi teä (1) Xuaát tieàn maët baèng ngoaïi teä mua haøng hoùa, dòch vuï : Nôï TK 151, 152, 153, …, 211, 241, 627, (Tyû giaù thöïc teá) Nôï TK 635 – Chi phí taøi chính (TG thöïc teá < TG xuaát ) Coù TK 515 – Doanh thu taøi chính (TG thöïc teá >TG xuaát) Coù TK 111- Tieàn maët (TG xuaát ) (2) Xuaát tieàn maët baèng ngoaïi teä ñeå thanh toaùn nôï phaûi traû Nôï TK 311, 315, 331, 341, 342,...(Tyû giaù ghi nhaän nôï) Nôï TK 635 (TG ghi nhaän nôï < TG xuaát) Coù TK 515 (TG ghi nhaän nôï > TG xuaát) Coù TK 111 (TG xuaát) (3) Nhaäp quyõ tieàn maët baèng ngoaïi teä töø thanh toaùn tieàn nôï phaûi thu (phaûi thu khaùch haøng, phaûi thu noäi boä) Nôï TK 111 (TG thöïc teá ngaøy thu nôï) Nôï TK 635 (TG thu nôï < TG ghi nhaän nôï) Coù TK 515 (TG thu nôï > TG ghi nhaän nôï) Coù TK 131, 138 (TG ghi nhaän nôï) (4) Thu tieàn baùn haøng hoùa, dòch vuï baèng ngoaïi teä : Nôï TK 111 (TG thöïc teá) Coù TK 3331 – Thueá giaù trò gia taêng phaûi noäp Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (TG thöïc teá) Coù TK 512 (TG thöïc teá) c. Haïch toaùn tieàn maët taïi quyõ laø vaøng baïc, ñaù quyù (1) Mua vaøng baïc, ñaù quyù nhaäp quyõ Nôï TK 111 (1113) Coù TK 111 (1111), 112 (1121) (2) Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng vaøng baùc ñaù quyù Nôï TK 111 (1113) (Giaù thöïc teá) Nôï TK 635 (G thöïc teá < G ghi nhaän nôï) Coù TK 131 (Giaù luùc ghi nôï) Coù TK 515 (TG thöïc teá > TG ghi nhaän nôï) (3) Xuaát vaøng baïc ñaù quyù ñeå thanh toaùn nôï cho ngöôøi cung caáp Nôï TK 331 (Giaù ghi nhaän nôï) 9
 11. Nôï TK 635 (G xuaát > G ghi nhaän nôï) Coù TK 111(1113) (Giaù xuaát) Coù TK 515 (TG xuaát < TG ghi nhaän nôï III. KEÁ TOAÙN TIEÀN GÖÛÛI NGAÂN HAØNG 1. Chöùng töø keá toaùn - Giaáy baùo nôï - Giaáy baùo coù - Caùc baûng sao keâ ngaân haøng - UÛy nhieäm thu,UÛy nhieäm chi, seùc 2. Soå saùch keá toaùn Tuyø thuoäc vaøo Hình thöùc keá toaùn (töông töï nhö keá toaùn tieàn maët taïi quyõ) 3. Taøi khoaûn söû duïng Keá toaùn söû duïng taøi khoaûn 112 – Tieàn göûi ngaân haøng ñeå phaûn aùnh tình hình taêng giaûm vaø soá hieän coù cuûa tieàn göûi ôû ngaân haøng cuûa doanh nghieäp. Taøi khoaûn 112 coù 3 taøi khoaûn caáp 2: TK 1121 – Tieàn Vieät Nam TK 1122 – Ngoaïi teä TK 1123 – Vaøng, baïc, ñaù quyù, kim khí quyù NÔÏ TK 112 COÙ SD: TGNH hieän coù Tieàn göûi ñöôïc ruùt ra - Tieàn ñem göûi vaøo ngaân - Cheânh leäch giaûm tyû giaù haøng - do ñaùnh giaù laïi soá dö - Cheânh leäch taêng tyû giaù do cuoái kyø ñaùnh giaù laïi soá dö cuoái kyø 4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu Nguyeân taéc haïch toaùn tieàn gôûi taïi ngaân haøng cuõng töông töï nhö haïch toaùn tieàn maët. Sau ñaây chæ trình baøy moät soá nghieäp vuï minh hoïa: (1) Xuaát quyõ tieàn maët göûi vaøo ngaân haøng, caên cöù giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 111 – Tieàn maët (2) Nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng veà soá tieàn khaùch haøng traû nôï baèng 10
 12. chuyeån khoaûn Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng (3) Nhaän goùp voán lieân doanh caùc ñôn vò thaønh vieân chuyeån ñeán baèng chuyeån khoaûn, nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù ngaân haøng Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 411 – Nguoàn voán kinh doanh (4) Doanh thu baùn haøng hay thu nhaäp töø caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa doanh nghieäp thu baèng TGNH, nhaän giaáy baùo Coù Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 511- Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Coù TK 515 – Doanh thu taøi chính Coù TK 711- Thu nhaäp khaùc (5) Nhaän giaáy baùo Coù ngaân haøng veà laõi tieàn göûi ñònh kyø Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 515 – Doanh thu taøi chính (6) Traû tieàn mua vaät tö haøng hoaù, TSCÑ hoaëc caùc chi phí phaùt sinh ñöôïc chi baèng TGNH, nhaän giaáy baùo Nôï ngaân haøng Nôï TK 152, 153, 156, 211, 213, 241, 621, 627,.... Nôï TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 112 – TGNH (7)Chuyeån TGNH ñeå thanh toaùn caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp Nôï TK 311 – Vay ngaén haïn Nôï TK 315 – Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Nôï TK 331 – Phaûi traû ngöôøi baùn Nôï TK 333 – Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NN Nôï TK 338 – Khoaûn phaûi traû khaùc Nôï TK 341,342 – Vay daøi haïn, nôï daøi haïn Coù TK 112 – TGNH (8) Cheânh leäch giöõa soá lieäu treân soå keá toaùn vôùi soá lieäu treân giaáy baùo hoaëc soå 11
 13. phuï Ngaân haøng, ñeán cuoái thaùng chöa tìm ñöôïc nguyeân nhaân xöû lyù (8a) Neáu soá treân soå keá toaùn < soá treân soå phuï NH Nôï TK 112 – TGNH Coù TK 338 (3381) – Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù (8b) Neáu soá treân soå keá toaùn > soá treân soå phuï NH Nôï TK 138 (1381) – Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Coù TK 112 – TGNH IV. KEÁ TOAÙN TIEÀN ÑANG CHUYEÅN Tieàn ñang chuyeån bao goàm tieàn Vieät Nam vaø ngoaïi teä cuûa doanh nghieäp ñaõ noäp vaøo ngaân haøng, kho baïc nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng hoaëc ñaõ laøm thuû tuïc chuyeån tieàn qua böu ñieän ñeå thanh toaùn nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ñôn vò ñöôïc thuï höôûng. 1. Chöùng töø keá toaùn Keá toaùn phaûi caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác nhö phieáu chi tieàn maët, giaáy noäp tieàn, giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù ñeå phaûn aùnh tình hình bieán ñoäng cuûa tieàn ñang chuyeån vaøo caùc soå saùch lieân quan. 2. Soå saùch keá toaùn Tuyø thuoäc vaøo Hình thöùc keá toaùn (töông töï nhö keá toaùn tieàn maët taïi quyõ) 3. Taøi khoaûn söû duïng Keá toaùn söû duïng taøi khoaûn 113 – Tieàn ñang chuyeån ñeå phaûn aùnh tieàn ñang chuyeån cuûa doanh nghieäp. Taøi khoaûn 113 coù 2 taøi khoaûn caáp 2: TK 1131 – Tieàn Vieät Nam TK 1132 – Ngoaïi teä NÔÏ TK 113 COÙ SD: Tieàn ñang chuyeån hieän coøn Keát chuyeån vaøo TK coù lieân - Tieàn ñaõ noäp vaøo ngaân haøng, kho - quan baïc, chuyeån vaøo böu ñieän nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa NH hoaëc ngöôøi thuï höôûng 4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu (1) Xuaát tieàn maët gôûi vaøo ngaân haøng nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng 12
 14. Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 111 – Tieàn maët (2) Laøm thuû tuïc chuyeån tieàn töø taøi khoaûn ôû ngaân haøng traû cho chuû nôï nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo nôï cuûa ngaân haøng Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng (3) Thu nôï cuûa khaùch haøng, tieàn baùn haøng baèng seùc doanh nghieäp ñaõ noäp seùc vaøo ngaân haøng nhöng ngaân haøng chöa gôûi ñöôïc giaáy baùo (ñôn vò noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp). Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 131 – Phaûi thu cuûa khaùch haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (4) Khi doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng veà soá tieàn ñang chuyeån ñaõ vaøo taøi khoaûn cuûa doanh nghieäp Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Coù TK 113 – Tieàn ñang chuyeån (5) Ngöôøi cung caáp baùo ñaõ nhaän ñöôïc tieàn do böu ñieän chuyeån Nôï TK 331 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn Coù TK 113 – Tieàn ñang chuyeån 13
 15. 3 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN NÔÏ PHAÛI THU VAØ CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC TRONG DOANH NGHIEÄP Muïc tieâu chöông 3 Sau khi hoïc chöông naøy, hoïc sinh coù theå naém baét caùc khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch toaùn caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng, phaûi thu noäi boä, phaûi thu khaùc vaø phöông phaùp laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi. Trong chöông naøy hoïc sinh cuõng seõ phaân bieät ñöôïc caùc khoaûn taïm öùng, kyù quyõ kyù cöôïc vaø chi phí traû tröôùc ngaén haïn, daøi haïn cuõng nhö phöông phaân boå caùc khoaûn chi phí naøy vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU - Keá toaùn phaûi thu khaùch haøng - 1.1. Khaùi nieäm Phaûi thu khaùch haøng laø caùc khoaûn nôï phaûi thu cuûa doanh nghieäp phaùt sinh trong quaù trình baùn saûn phaåm, haøng hoaù, baát ñoäng saûn ñaàu tö, TSCÑ vaø cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng. 1.2. Nguyeân taéc - Phaûi haïch toaùn chi tieát töøng khoaûn nôï phaûi thu theo töøng noäi dung, ñoái töôïng vaø thôøi haïn thanh toaùn. - Khoâng phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn naøy caùc nghieäp vuï baùn haøng cung caáp dòch vuï thu tieàn ngay. - Haïch toaùn chi tieát phaân loaïi caùc khoaûn nôï coù theå traû ñuùng haïn, nôï khoù ñoøi hoaëc khoâng coù khaû naêng thu hoài nôï ñeå caên cöù xaùc ñònh laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi. 1.3. Nhieäm vuï - Keá toaùn phaûn aùnh caùc khoaûn nôï phaûi thu theo giaù trò thuaàn. 14
 16. - Keá toaùn phaûi xaùc minh hoaëc yeâu caàu baèng vaên baûn ñoái vôùi caùc khoaûn nôï toàn ñoïng laâu ngaøy vaø khoù coù khaû naêng thu hoài ñeå laøm caên cöù laäp döï phoøng. 1.4. Chöùng töø keá toaùn Hoaù ñôn GTGT (Hoaù ñôn baùn haøng), Hoaù ñôn thoâng thöôøng, Phieáu thu, phieáu chi, Giaáy baùo Coù ngaân haøng, Bieân baûn buø tröø coâng nôï... 1.5. Soå saùch keá toaùn - Hình thöùc nhaät kyù chung:Nhaät kyù chung, nhaät kyù ñaëc bieät, soá caùi TK “Phaûi thu khaùch haøng”, soå theû chi tieát. - Hình thöùc nhaät kyù soå caùi: soå Nhaät kyù soå caùi, soå theû chi tieát. - Hình thöùc nhaät kyù chöùng töø: soå nhaät kyù chöùng töø soá 8, baûng keâ soá 11, soå caùi ,soå theû chi tieát. - Hình thöùc chöùng töø ghi soå: soå chöùng töø ghi soå, soá caùi, soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, soå quyõ, soå theû chi tieát. 1.6. Taøi khoaûn söû duïng NÔÏ TK 131 COÙ SD: Nôï phaûi thu khaùch haøng hieän coøn ÑK, CK - Soá tieàn khaùch haøng ñaõ traû nôï - Soá tieàn nhaän tröôùc cuûa khaùch - Soá tieàn phaûi thu khaùch haøng veà haøng. saûn phaåm, haøng hoaù...hoaëc dòch - Khoaûn giaûm giaù haøng baùn cho vuï ñaõ baùn vaø cung caáp khaùch haøng sau khi ñaõ giao haøng. - Tieàn thöøa traû laïi cho khaùch haøng - Soá tieàn haøng ñaõ baùn bò traû laïi - Soá tieàn chieát khaáu cho khaùch haøng TK 131 “Phaûi thu khaùch haøng” coù theå coù soá dö beân Coù. 1.7. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu (1) Khi cung caáp haøng hoaù, saûn phaåm, dòch vuï cho khaùch haøng Nôï TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp (2) Khi thanh lyù hoaëc baùn TSCÑ phaùt sinh caùc khoaûn thu nhaäp 15
 17. Nôï TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng Coù TK 711 – Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp (3) Khaùch haøng öùng tröôùc tieàn cho doanh nghieäp Nôï TK 111, 112... Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng (4) Khoaûn tieàn haøng ñaõ baùn bò khaùch haøng traû laïi Nôï TK 531 – Haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 3331 – thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng (5) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn, chieát khaáu cho khaùch haøng höôûng sau khi mua haøng Nôï TK 532 – Giaûm giaù haøng baùn Nôï TK 521 – Chieát khaáu thöông maïi Nôï TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 131- Phaûi thu khaùch haøng (6) Khoaûn chieát khaáu thanh toaùn cho khaùch haøng höông khi thanh toaùn sôùm Nôï TK 111, 112,... Nôï TK 635 – Chi phí taøi chính Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng Coù TK 111, 112,... (7) Thu tieàn töø khaùch haøng Nôï TK 111, 112,... Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng (8) Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi cuoái nieân ñoä keá toaùn Nôï TK 131- Phaûi thu khaùch haøng Coù TK 413 – Cheânh leäch tyû giaù Hoaëc Nôï TK 413 – Cheânh leäch tyû giaù Coù TK 131- Phaûi thu khaùch haøng (9) Nôï phaûi thu khoù ñoøi thöïc teá khoâng thu ñöôïc nôï phaûi xöû lyù xoùa soå 16
 18. Nôï TK 139 – Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi Nôï TK 642 – Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng Ñoàng thôøi ghi ñôn beân Nôï TK 004 – Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù (10) Thanh toaùn buø tröø giöõa phaûi thu vaø phaûi traû cho cuøng ñoái töôïng Nôï TK 331 – Phaûi traû ngöôøi baùn Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng Keá toaùn thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø - 2.1. Khaùi nieäm Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø chæ aùp duïng cho caùc doanh nghieäp noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Thueá GTGT maø doanh nghieäp noäp khi ñöôïc cung caáp caùc yeáu toá ñaàu vaøo ñeå thöïc hieän hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh noäp thueá theo phöông phaùp khaáu tröø ñöôïc goïi laø thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø thöïc chaát laø moät khoaûn nôï phaûi thu vôùi cô quan Thueá. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø vaøo thueá GTGT ñaàu ra khi doanh nghieäp baùn haøng cung caáp dòch vuï. Neáu soá thueá GTGT ñaàu vaøo lôùn hôn soá thueá GTGT ñaàu ra thì doanh nghieäp ñöôïc hoaøn thueá hoaëc seõ ghi nhaän nhö moät khoaûn coøn phaûi thu ñeå tieáp khaáu tröø cho kyø sau. 2.2. Nguyeân taéc - Haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo duøng ñoàng thôøi cho SXKD chòu thueá GTGT vaø khoâng chòu thueá GTGT thì chæ haïch toaùn vaøo TK 133 khoaûn thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø. Neáu khoâng xaùc ñònh ñöôïc phaàn thueá ñöôïc khaáu tröø thì cuoái kyø seõ phaân boå thueá GTGT theo tyû leä giöõa daonh thu chòu thueá GTGT so vôùi toång doanh thu baùn ra. Soá thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø haïch toaùn vaøo Giaù voán haøng baùn. - Haøng hoaù dòch vuï mua vaøo ñöôïc duøng hoaù ñôn ñaëc thuø, chöùng töø ñaëc thuø ghi giaù thanh toaùn laø giaù coù thueá GTGT thì doanh nghieäp ñöôïc caên cöù vaøo giaù ñaõ coù thueá ñeå xaùc ñònh giaù khoâng thueá vaø thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. - Thueá GTGT ñaàu vaøo phaùt sinh trong thaùng naøo thì ñöôïc keâ khai khaáu tröø khi xaùc ñònh thueá GTGT phaûi noäp cuûa thaùng ñoù. 2.3. Nhieäm vuï 17
 19. Töông töï nhö muïc 1.3 2.4. Chöùng töø keá toaùn Hoaù ñôn GTGT (Hoaù ñôn baùn haøng), Hoaù ñôn baùn haøng, Baûng keâ... 2.5. Soå saùch keá toaùn - Hình thöùc nhaät kyù chung:Nhaät kyù chung, nhaät kyù ñaëc bieät, soá caùi, soå theo doõi chi tieát thueá GTGT, soå chi tieát thueá GTGT mieãn giaûm, hoaøn laïi - Hình thöùc nhaät kyù soå caùi: soå Nhaät kyù soå caùi, soå theo doõi chi tieát thueá GTGT, soå chi tieát thueá GTGT mieãn giaûm, hoaøn laïi - Hình thöùc nhaät kyù chöùng töø: soå nhaät kyù chöùng töø, baûng keâ, soå caùi , soå theo doõi chi tieát thueá GTGT, soå chi tieát thueá GTGT mieãn giaûm, hoaøn laïi - Hình thöùc chöùng töø ghi soå: soå chöùng töø ghi soå, soá caùi, soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, , soå theo doõi chi tieát thueá GTGT, soå chi tieát thueá GTGT mieãn giaûm, hoaøn laïi 2.6. Taøi khoaûn söû duïng TK 133 – thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø coù 2 TK caáp 2: TK 1331 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng hoaù dòch vuï TK 1332 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa TSCÑ NÔÏ TK 133 COÙ SD: Soá thueá GTGT ñaàu vaøo hieän coøn ñöôïc khaáu tröø vaø chöa ñöôïc - Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ ñöôïc xöû lyù khaáu tröø - Keát chuyeån soá thueá GTGT ñaàu - Soâ thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø khaáu tröø - Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc hoaøn laïi 2.7. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu (1) Mua nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù, TSCÑ Nôï TK 152, 153, 156, 157, 211, 213… Nôï TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 111, 112, 331,... (2) Khoaûn chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chòu thueá 18
 20. GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø Nôï TK 621, 627, 641, 642... Nôï TK 133 – Thueá GTGT khaáu tröø Coù TK 111, 112, 331... (3) Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng nhaäp khaåu ñöôïc khaáu tröø Nôï TK 133 – Thueá GTGT khaáu tröø Coù TK 33312 – Thueá GTGT phaûi noäp haøng nhaäp khaåu (4) Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø vaøo soá thueá GTGT ñaàu ra phaûi noäp Nôï TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 133- Thueá GTGT khaáu tröø 3. Keá toaùn phaûi thu noäi boä 3.1. Khaùi nieäm Phaûi thu noäi boä laø caùc khoaûn nôï phaûi thu cuûa doanh nghieäp vôùi ñôn vò caáp treân, giuõa caùc ñôn vò tröïc thuoäc, hoaëc caùc ñôn vò phuï thuoäc trong moät doanh nghieäp ñoäc laäp, caùc doanh nghieäp ñoäc laäp trong toång coâng ty vaø caùc khoaûn vay, muôïn, chi hoä, traû hoä, thu hoä, hoaëc caùc khoaûn maø doanh nghieäp caáp döôùi coù nghóa vuï noäp leân caáp treân hoaëc caáp treân caáp cho caáp döôùi. 3.2. Nguyeân taéc - Phaïm vi vaø noäi dung phaûn aùnh vaøo Phaûi thu noäi boä thuoäc quan heä thanh toaùn noäi boä veà caùc khoaûn phaûi thu giöõa ñôn vò caáp treân vaø caáp döôùi, giöõa caùc ñôn vò caáp döôùi voái nhau. Caáp treân laø toång coâng ty SXKD ñoäc laäp, caáp döôùi laø doanh nghieäp thaønh vieân tröïc thuoäc hoaëc phuï thuoäc toång coâng ty nhöng phaûi laø ñôn vò coù coâng taùc keá toaùn rieâng. - Phaûn aùnh voán ñaàu tö maø coâng ty meï ñaàu tö voán vaøo coâng ty con vaø caùc khoaûn thanh toaùn giöõa coâng ty meï vaø con. - Haïch toaùn chi tieát theo töøng ñôn vò. Ñoân ñoác gæai quyeát döùt dieåm caùc khoaûn nôï phaûi thu noäi boä. Cuoái kyø tieán haønh kieåm tra ñoái chieáu, thanh toaùn buø tröø. 3.3. Nhieäm vuï Töông töï phaàn 1.3 3.4. Chöùng töø keá toaùn Hoaù ñôn thueá GTGT (Hoaù ñôn baùn haøng), Hoaù ñôn thoâng thöôøng, phieáu thu, phieáu chi, hoaù ñôn vaän chuyeån kieâm phieáu xuaát kho noäi boä, hoaù ñôn kieâm phieáu xuaát kho 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2