intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kết cấu gỗ

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

932
lượt xem
256
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kết cấu gỗ - Huỳnh Minh Sơn (64 trang) gồm 5 chương Chương mở đầu: Đại cương về kết cấu gỗ Chương 1: Vật liệu gỗ xây dựng Chương 2: Tính toán cấu kiện cơ bản Chương 3: Liên kết kết cấu gỗ Chương 4: Cấu kiện tổ hợp Chương 5: Kết cấu gỗ chịu lực Các loại công trình xây dựng hay bộ phận của công trình chịu được tải trọng làm bằng vật liệu gỗ hay chủ yếu bằng vật liệu gỗ gọi là kết cấu gỗ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kết cấu gỗ

 1. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ KÃÚT CÁÚU GÄÙ CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU: ξ1. ÂÀÛC ÂIÃØM VAÌ PHAÛM VI SÆÍ DUÛNG Caïc loaûi cäng trçnh xáy dæûng hay bäü pháûn cuía cäng trçnh chëu âæåüc taíi troüng laìm bàòng váût liãûu gäù hay chuí yãúu bàòng váût liãûu gäù goüi laì kãút cáúu gäù. 1.1 Æu, nhæåüc âiãøm cuía kãút cáúu gäù 1. Æu âiãøm: - Nheû, khoeí. Tênh cháút cå hoüc tæång âäúi cao so våïi khäúi læåüng riãng. γ C= ; CCT3=3,7. 10-4 (m-1) < C Gäù nhoïm VI =4,3.10-4 (m-1) < CBT≠200= 2,4.10-3 (m-1) R - Chëu neïn vaì uäún täút. - Váût liãûu phäø biãún, âëa phæång haû giaï thaình váûn chuyãøn. - Dãù chãú taûo: Cæa, xeí, khoan, baìo, âoïng âinh... - Chäúng xám thæûc cuía mäi træåìng hoaï hoüc täút hån so våïi theïp vaì bã täng. Âa säú axit näöng âäü tháúp åí nhiãût âäü thæåìng khäng laìm gäù hoíng Nhaì maïy eïp hoa quaí, nhaì maïy âæåìng, traûi chàn nuäi... 2. Nhæåüc âiãøm: - Váût liãûu khäng bãön, dãù muûc, mäúi, moüt, chaïy khäng sæí duûng âæåüc trong caïc kãút cáúu vénh cæíu. - Váût liãûu gäù khäng âäöng nháút, khäng âàóng hæåïng. Cuìng mäüt loaûi gäù nhæng cæåìng âäü R coï thãø khaïc nhau tuyì theo nåi moüc, tuyì vë trê trãn thán cáy (gäúc, ngoün), tuyì theo phæång taíi troüng (doüc thán, tiãúp tuyãún, xuyãn tám) khi tênh toaïn láúy hãû säú an toaìn cao. - Coï nhiãöu khuyãút táût (màõt, khe næït, thåï veûo) giaím khaí nàng chëu læûc. - Kêch thæåïc gäù tæû nhiãn haûn chãú (Gäù xeí: 30
 2. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Phaûm vi sæí duûng: - Nhaì dán duûng: Saìn, vç keìo, khung nhaì, dáöm maïi, xaì gäö, cáöu phäng, litä, cáöu thang, kãút cáúu bao che (cæía säø, cæía âi, cæía tråìi)...... - Nhaì saín xuáút: Nhaì maïy, kho taìng, chuäöng traûi, xæåíng chãú biãún... - Giao thäng váûn taíi: Cáöu nhoí, cáöu taûm, cáöu phao, cáöu trãn âæåìng cáúp tháúp... - Thuyí låüi: Cáöu taìu, cæía cäúng, âáûp,... - Thi cäng: Daìn giaïo, vaïn khuän, cáöu cäng taïc, coüc vaïn, tæåìng chàõn... ÅÍ caïc næåïc tiãn tiãún: Gäù daïn âæåüc duìng räüng raîi nhæ caïc nhaì cäng nghiãûp låïn, cáöu, bãø chæïa cháút loíng, âæåìng äúng ( V < 2200m3, d < 1,5 m); chåü, nhaì thåì, triãøn laîm... ξ2. TÇNH HÇNH PHAÏT TRIÃØN VAÌ SÆÍ DUÛNG KÃÚT CÁÚU GÄÙ ÅÍ VIÃÛT NAM Cuìng våïi gaûch âaï, gäù laì váût liãûu xáy dæûng chuí yãúu vaì láu âåìi, âaût âæåüc trçnh âäü cao vãö nghãû thuáût cuîng nhæ kyî thuáût (Mäüt säú cäng trçnh coìn læu laûi nhæ: Chuìa Mäüt Cäüt (Haì Näüi - 1049), chuìa Keo ( Thaïi Bçnh), chuìa Táy Phæång (Haì Táy)). Kãút cáúu gäù truyãön thäúng cuía ta coï caïc âàûc âiãøm: - Hçnh thæïc kãút cáúu chëu læûc laì khung khäng gian. Âäü cæïng doüc nhaì låïn, váût liãûu gäù chè chëu neïn vaì uäún, khäng chëu keïo (thêch håüp våïi tênh nàng chëu læûc täút cuía gäù). - Duìng sæïc nàûng cuía nhaì chëu læûc xä ngang (cäüt chän khäng sáu) - Liãn kãút: Chuí yãúu laì liãn kãút mäüng, liãn kãút chäút, chàõc chàõn, dãù thaïo làõp. - Váût liãûu gäù âæåüc baío vãû täút nhæ sån son tháúp vaìng, ngám næåïc, ngám buìn, maïi âua xa cäüt âãø hàõt næåïc mæa. - Kêch thæåïc: Âæåüc thäúng nháút hoaï åí tæìng âëa phæång, âæåüc ghi trãn caïc thæåïc táöm (rui mæûc) cuía mäùi nhaì. - Kiãún truïc: Chi tiãút trang trê kãút håüp kheïo leïo våïi bäü pháûn chëu læûc taûo nãn hçnh thæïc nheû nhaìng, thanh thoaït nhæng váùn chàõc chàõn væîng vaìng. Âàûc âiãøm sæí duûng kãút cáúu gäù cuía ta hiãûn nay: - Gäù duìng quaï êt trong caïc cäng trçnh låïn. - Hçnh thæïc kãút cáúu ngheìo naìn. Nguyãn nhán: - Gäù åí næåïc ta tuy phong phuï nhæng phæïc taûp, chæa âæåüc coi troüng nghiãn cæïu. - Viãûc baío quaín, khai thaïc, sæí duûng, taïi taûo gäù chæa håüp lyï. Hæåïng phaït triãøn: - Khai thaïc vaì sæí duûng gäù håüp lyï hån Váût liãûu chênh åí näng thän vaì thë tráún - Cäng nghiãûp hoaï saín xuáút, chãú taûo, xæí lyï kãút cáúu gäù thaình nhiãöu daûng: gäù daïn (fane), vaïn saìn... ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 2
 3. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÁÛT LIÃÛU GÄÙ XÁY DÆÛNG CHÆÅNG I: ξ1. RÆÌNG VAÌ GÄÙ VIÃÛT NAM 1.1 Nguäön gäù: Næåïc ta do âiãöu kiãûn nhiãût âåïi nãn ræìng phaït triãøn maûnh vaì laì nguäön cung cáúp gäù. ( Miãön Bàõc: Táy Bàõc, Viãût Bàõc, Khu Bäún; Miãön Nam:Táy nguyãn, Miãön Âäng Nam Bäü...) Gäù cuía ta coï âàûc âiãøm: - Phong phuï, coï nhiãöu loaûi gäù quê: Âinh, lim, trai, laït hoa, mun (Viãût Bàõc); tæï thiãút (Nghãû An); Huã mäüc, Giaïng hæång (Quaíng Bçnh); kiãöng kiãöng, tràõc, mun, cam laûi (Nam Trung Bäü) - Cháút læåüng xáúu, häù taûp. - Træî læåüng, nàng suáút khai thaïc gäù tháúp khäng âuí nhu cáöu saín xuáút. 1.2 Phán loaûi gäù: Trong haìng ngaìn loaûi gäù cuía ræìng næåïc ta, säú âæåüc sæí duûng vaìo khoaíng 400 loaûi. 1. Theo táûp quaïn: - Gäù quê: Maìu sàõc vaì ván âeûp, hæång thåm, khäng bë mäúi, moüt, muûc ( guû, tràõc, mun, laït hoa, trai, tráöm hæång...) - Thiãút mäüc: Nàûng, cæïng, tênh cháút cå hoüc cao ( âinh, lim, sãún, taïu, kiãöng kiãöng...). - Häöng sàõc: Täút, maìu häöng, náu, âoí, nàûng væìa (måî, vaìng tám, giäùi, re, säöi, xoan... - Gäù taûp: Xáúu, maìu tràõng, nheû, mãöm dãù bë sáu muûc ( gaûo, sung, âæåïc...) 2. Theo quy âënh Nhaì næåïc a.Phán nhoïm theo TCVN 1072-71; 1077-71 ( vãö phán nhoïm gäù, quy caïch, pháøm cháút gäù) - Theo chè tiãu æïng suáút: 6 nhoïm. ÆÏng suáút (kG/cm2) Vaìi loaûi gäù thäng duûng Nhoïm Neïn doüc Uäún keïo Keïo doüc Càõt doüc ≥ 630 ≥ 1300 ≥ 1395 ≥ 125 Xoay, kiãön kiãön, lim, sãún... I Gieí, xoan, giäøi, âinh vaìng... 525 - 629 1080 - 1299 1165-1394 105 - 124 II Måî, quãú, båìi låìi, häöng may... 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 III Gieí tràõng, xoan âaìo... 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 IV Xoan mäüc, trám, thäng vaìng, 305 - 364 625 - 749 675 - 809 60 - 69 V sàng tràõng... ≤ 304 ≤ 624 ≤ 674 ≤ 59 Sung, goìn, nuïc naïc... VI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 3
 4. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Theo khäúi læåüng thãøí têch: 6 nhoïm. Cho caïc loaûi gäù chæa coï säú liãûu vãö æïng suáút Khäúi læåüng thãø têch ( T/m3) Nhoïm Vaìi loaûi gäù thäng duûng ≥ 0,86 Gieí vaìng, gieí xaïm, häø bç, vaíi, trám âoí I Gieí cau, xoan âaìo, sãúu, trám haï, vaìng veì 0,73 - 0,85 II Baìng náu, gieí ngä, hoa mai, caì läù 0,62 - 0,72 III Gieí xoan, xoaìi, xoan ta, sàng vaìng 0,55 - 0,61 IV Trám äúi,traïm häöng, muäng luäng 0,50 - 0,54 V ≤ 0,49 Gaûo, sung, náu, väng VI b. Phán nhoïm theo Nghë âënh 10-CP: ( Quy âënh taûm thåìi vãö sæí duûng KCG) 8 nhoïm: - Nhoïm I: Coï maìu sàõc, bãö màût, muìi hæång âàûc biãût gäù quy (tràõc, guû, trai, mun) - Nhoïm II: Coï tênh cháút cå hoüc cao ( Âinh, lim, sãún , taïu, kiãöng kiãöng, nghiãún...) - Nhoïm III: Coï tênh deío, dai âãø âoïng taìu thuyãön ( Choì chè, tãúch, saïng leí...) - Nhoïm IV: Coï maìu sàõc vaì bãö màût phuì håüp gäù cäng nghiãûp vaì mäüc dán duûng ( Måî, vaìng tám, re, giäùi...) - Nhoïm V: Gäöm caïc loaûi gäù thuäüc nhoïm häöng sàõc ( Gieí , thäng) - Nhoïm VI: Gäöm caïc loaûi gäù thuäüc nhoïm häöng sàõc ( Säöi, raìng raìng, baûch âaìn...) - Nhoïm VII, VIII: Gäù taûp vaì xáúu ( Gaûo, nuïc naïc, noïng...) khäng duìng laìm KCG. c. Phán nhoïm theo TCXD 44-70 (Quy phaûm thiãút kãú KCG) - Nhoïm A: Cáúu kiãûn chëu keïo chênh - Nhoïm B: Cáúu kiãûn chëu neïn vaì uäún - Nhoïm C: Cáöu phong, litä, vaïn saìn, cáúu kiãûn chëu læûc phuû 1.3 Quy âënh sæí duûng gä:ù 1. Quy âënh sæí duûng gäù Hiãûn váùn chæa coï quy phaûm thiãút kãú KCG aïp duûng cho TCVN 1072 - 71, TCVN 1076 - 71 maì chè coï qui phaûm thiãút kãú KCG aïp duûng cho ND 10 -CP (4/1960). - Nhaì láu nàm quan troüng (nhaì xæåíng, häüi træåìng...) vaì caïc bäü pháûn thæåìng xuyãn chëu mæa nàõng vaì taíi troüng låïn (cäüt cáöu, dáöm cáöu...) âæåüc duìng gäù nhoïm II. - Nhaì cæía thäng thæåìng duìng gäù nhoïm V laìm kãút cáúu chëu læûc chênh, coìn caïc kãút cáúu khaïc ( nhaì taûm, laïn traûi, coüc moïng, vaïn khuän...) chè âæåüc duìng gäù nhoïm VI, VII. Nghë âënh 10- CP ra âåìi tæì nàm 1960 âãún nay khäng coìn phuì håüp næîa vç tçnh hçnh cung cáúp gäù khoï khàn nãn gäù nhoïm 2 thç háöu nhæ khäng âæåüc duìng laìm nhaì; kãút cáúu chëu læûc chênh phaíi duìng nhoïm VI, kãút cáúu phuû duìng gäù nhoïm VII ( âaî qua xæí lyï hoaï cháút kyî). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 4
 5. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Quy caïch gäù xáy dæûng: Chiãöu daìi gäù xeí tæì 1 ÷ 8 m, mäùi cáúp 0,25 m a. Gäù xeí: - Vaïn: Khi bãö räüng ≥ 3 bãö daìy: δ = 10 ÷60 mm; b = 30 ÷ 320 mm - Häüp: Khi bãö räüng < 3 bãö daìy: a = 15 ÷ 320 mm; b = 30 ÷ 320 mm b. Gäù troìn: Theo chiãöu daìi L (m) vaì âæåìng kênh D (cm) âæåüc chia laìm 4 haûng: Haûng Âæåìng kênh âáöu nhoí D (cm) Chiãöu daìi L (m) ≥ 25 L ≥ 2,5 I ≥ 25 1 ≤ L < 2,5 II 10 ≤ D < 25 L ≥ 2,5 III 10 ≤ D < 25 1 ≤ L < 2,5 IV ξ2. SÅ LÆÅÜC VÃÖ CÁÚU TRUÏC GÄÙ: Gäù Viãût Nam háöu hãút thuäüc loaûi cáy laï räüng. Gäù cáy laï kim chè coï khoaíng10 loaûi (thäng, ngoüc am, kim giao, sam,...) Gäù cáy laï räüng coï cáúu truïc phæïc taûp hån. 2.1 Cáúu truïc thä âaûi: Càõt ngang thán cáy bàòng màõt thæåìng ta tháúy caïc låïp sau: - Voí cáy: 2 låïp âãø baío vãû - Låïp gäù giaïc (gäù säøng): maìu nhaût, áøm, chæïa cháút dinh dæåîng, dãù muûc, moüt - Låïp gäù loîi (gäù chãút): sáùm, cæïng, chæïa êt næåïc, cæïng, khoï muûc,moüt. - Tuyí: Nàòm åí trung tám, mãöm yãúu, dãù muûc naït. - Tia loîi: Nhæîng tia nhoí hæåïng vaìo tám . - Voìng tuäøi: Nhæîng voìng troìn âäöng tám bao quanh tuyí (gäöm 2 låïp âáûm (gäù muäün), nhaût (gäù såïm), mäùi voìng æïng våïi 1 nàm sinh træåíng. 2.2 Cáúu truïc vé mä: Duìng kênh hiãøn vi quan saït ta tháúy: 1. Gäù laï räüng - Tãú baìo thåï gäù: hçnh thoi näúi xãúp nhau theo chiãöu daìi thán cáy, chiãúm tåïi 76% thãø têch gäù bäü pháûn chênh chëu læûc cuía gäù. - Maûch gäù: tãú baìo låïn hçnh äúng xãúp chäöng lãn nhau âãø dáùn nhæûa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 5
 6. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Tia loîi: tãú baìo nàòm ngang âãø dáùn nhæûa theo phæång ngang. - Nhu tãú baìo: nàòm quanh maûch gäù âãø giæî cháút dinh dæåîng. 2. Gäù laï kim: Khäng coï maûch gäù. Chè coï quaín baìo laìm nhiãûm vuû cuía tãú baìo thåï vaì maûch gäù vaì tia loîi. 3. Nháûn xeït: - Cáúu truïc gäù gäöm caïc thåï chè xãúp theo phæång doüc, coï tênh cháút xãúp låïp roî rãût theo voìng tuäøi. Gäù chëu læûc khoeí nháút theo phæång doüc thåï, keïm nháút theo phæång ngang thåï (keïm vaìi chuûc láön so våïi phæång doüc thåï) Gäù laì váût liãûu khäng âàóng hæåïng vaì khäng âäöng nháút, tênh cháút chëu læûc khäng giäúng nhau theo caïc phæång vaì theo vë trê. Hçnh 1.2 Cáúu truïc gäù laï räüng - Khi nghiãn cæïu tênh cháút cå hoüc cuía gäù phán biãût 3 loaûi màût càõt: Màût càõt ngang ( thàóng goïc thán cáy); Màût càõt xuyãn tám ( doüc theo truûc thán cáy vaì xuyãn qua tám ); Màût càõt tiãúp tuyãún ( doüc theo truûc thán cáy vaì khänh âi qua tám ). - Càn cæï theo caïc loaûi màût càõt phán biãût 3 phæång taíi troüng: Phæång doüc truûc, Phæång xuyãn tám, Phæång tiãúp tuyãún Hçnh 1.3 Caïc màût càõt gäù ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 6
 7. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ξ3. TÊNH CHÁÚT CÅ HOÜC CUÍA GÄÙ 3.1 AÍnh hæåíng cuía thåìi gian chëu læûc. Cæåìng âäü láu daìi cuía gäù - Cæåìng âäü gäù phuû thuäüc roî rãût vaìo thåìi gian taïc duûng taíi troüng. Taíi troüng taïc duûng trong thåìi gian ngàõn thç cæåìng âäü caìng låïn. Khi taíi troüng âàût ráút nhanh ( t= 0) ta âæåüc cæåìng âäü bãön tæïc thåìi σb. Khi taíi troüng âàût láu vä haûn ta âæåüc cæåìng âäü láu daìi σld: Laì æïng suáút låïn nháút maì máùu gäù coï thãø chëu âæåüc maì khäng bao giåì bë phaï hoaûi. + σ < σld: khäng bao giåì bë gäù bë phaï hoaûi. + σ > σld: såïm hay muäün gäù cuîng bë phaï hoaûi. Do âoï âãø xaïc âënh Rtc ta dæûa vaìo σld: σld = ( 0,5 ÷ 0,6) σb = K0 .σb (1.1) K0 laì hãû säú láu daìi Rtc = σld = K0. σb (1.2) 3.2. Sæû laìm viãûc cuía gäù khi chëu keïo - Keïo doüc thåï máùu thæí tiãu chuáøn, veî biãøu âäö quan hãû æïng suáút vaì biãún daûng, nháûn tháúy quan hãû giæîa σ - ε gáön nhæ thàóng. Phaï hoaûi xaíy ra âäüt ngäüt khi biãún daûng tæång âäúi khaï nhoí 0,8% , qui æåïc láúy σtl = 0,5 σb Khi chëu keïo gäù laìm viãûc nhæ váût liãûu doìn khäng thãø phán bäú laûi æïng suáút nãn chëu aính hæåíng nhiãöu båíi caïc yãúu täú khuyãút táût vaì khäng âäöng nháút. - Cæåìng âäü chëu keïo khi thê nghiãûm cuía gäù khaï cao, thæåìng σbk = 800 ÷ 1000 kG/cm2 (gäù säöi gai σbk =1700kG/cm2). Nhæng thæûc tãú cæåìng âäü gäù chëu keïo giaím âi nhiãöu do chëu aính hæåíng caïc yãúu täú khuyãút táût cuía gäù (màõt gäù, thåï cheïo, kãø âãún hãû säú K2< 1) hay do kêch thæåïc tuyãût âäúi cuía thanh gäù låïn âæa âãún mæïc âäü khäng âäöng nháút caìng cao ( kãø âãún hãû säú K1 < 1) Hãû säú âäöng nháút: K = K1 .K2 Rk = K .R tc (1.3) - Cæåìng âäü chëu keïo ngang thåï cuía gäù ráút nhoí: RK (90 ) = ⎜ ÷ ⎟ RK ⎛1 1⎞ 0 (1.4) ⎝ 20 15 ⎠ RK: Cæåìng âäü keïo doüc thåï ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 7
 8. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gäù khäng phaíi laì váût liãûu chëu keïo täút Âãø chëu keïo phaíi choün thanh gäù täút, êt khuyãút táût. 3.3 Sæû laìm viãûc cuía gäù khi chëu neïn: - Neïn máùu thæí tiãu chuáøn, veî biãøu âäö neïn σ - ε, nháûn tháúy: Biãøu âäö laì mäüt âæåìng cong thoaíi. Pháön âáöu thàóng: σtl = 0,5 σb. Pháön sau cong roî rãût, biãún daûng tàng nhanh so våïi æïng suáút. Gäù phaï hoaûi åí biãún daûng, tæång âäúi khoaíng 0,6 ÷ 0,7 % khi chëu neïn gäù laìm viãûc nhæ váût liãûu deío, æïng suáút âæåüc phán bäú âãöu træåïc khi phaï hoaûi nãn êt chëu aính hæåíng båíi khi chëu neïn gäù âaím baío âæåüc cæåìng âäü. Màûc duì σkb = 0,4 σbk ( caïc yãúu täú khuyãút táût σKb = 300 ÷ 450 kG/cm2) nhæng Rn > RK Neïn laì hçnh thæïc chëu læûc phuì håüp nháút våïi gäù. 3.4 Sæû laìm viãûc cuía gäù khi chëu uäún: - Tiãút diãûn gäù gäöm 2 vuìng keïo vaì neïn. Cæåìng âäü chëu uäún cuía gäù vaìo khoaíng trung gian giæîa keïo vaì neïn tæì 700 ÷ 900 kG/cm2. Aính hæåíng cuía khuyãút táût cuîng trung bçnh. - Khi chëu uäún, gäù laìm viãûc qua caïc giai âoaûn: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 8
 9. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khi M coìn nhoí: æïng suáút phaïp phán bäú doüc chiãöu cao tiãút diãûn theo qui luáût âæåìng M thàóng, biãøu âäö coï daûng tam giaïc: σ u = (1.5) W - Khi M tàng lãn: æïng suáút neïn tàng cháûm theo âæåìng cong, æïng suáút keïo tàng nhanh theo âæåìng thàóng, truûc trung hoaì luìi xuäúng phêa dæåïi. Khi vuìng neïn xuáút hiãûn biãún daûng deío Máùu thæí bàõt âáöu bë phaï hoaûi khi σn = σnb ( caïc thåï neïn bë gaîy). Máùu thæí bë phaï hoaûi hoaìn toaìn khi σk = σkb Trong giai âoaûn sau khäng thãø xaïc âënh σu theo cäng thæïc bãön maì åí âáy chè duìng cäng thæïc naìy theo tênh cháút qui æåïc coï kãø âãø aính hæåíng cuía hçnh daûng tiãút diãûn: M σu = (1.6) mu W mu: Hãû säú phuû thuäüc hçnh daûng tiãút diãûn (theo thæûc nghiãûm) - Mäduyn âaìn häöi E: Âæåüc xaïc âënh båíi hãû säú goïc trong pháön âæåìng thàóng ban âáöu cuía biãøu âäö æïng suáút - biãún daûng tæïc laì trong phaûm vi giåïi haûn tè lãû. Vç pháön âæåìng thàóng ban âáöu cuía neïn, keïo, uäúng cuîng xáúp xè nhæ nhau: Gäù thäng Liãn Xä vaì gäù nhoïm V, VI, VII cuía ta láúy E = 105 kG/cm2 3.5 Sæû laìm viãûc cuía gäù khi chëu eïp màût: 1.Khaïi niãûm: EÏp màût laì sæû truyãön læûc tæì cáúu kiãûn naìy âãún cáúu kiãûn khaïc qua màût N ≤ Rem tiãúp xuïc. ÆÏng suáút eïp màût taûi màût tiãúp xuïc: σ em = (1.7) Fem N: Læûc eïp màût Fem: Diãûn têch chëu eïp màût ( diãûn têch tiãúp xuïc) - Tuyì theo phæång taïc duûng cuía læûc âäúi våïi thåï gäù ta coï: + EÏp màût doüc thåï. + EÏp màût ngang thåï. + EÏp màût xiãn thå.ï ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 9
 10. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cæåìng âäü eïp màût cuía gäù: a. EÏp màût doüc thåï: Cæåìng âäü tæång âæång nhæ neïn doüc thåï Rem (00) = Rem = Rn (1.8) b. EÏïp màût ngang thåï: - Ban âáöu caïc thåï eïp vaìo nhau trãn biãøu âäö laì âæåìng OA. Sau âoï caïc thaình tãú baìo cuía gäù såïm bë phaï hoaûi, biãún daûng tàng nhanh (AB). Cuäúi cuìng caïc thaình tãú baìo bë phaï hoaûi laûi eïp vaìo nhau vaì gäù laûi coï thãø chëu âæåüc læûc (sæû cæïng laûi). Gäù phaï hoaûi laì do biãún daûng låïn quaï giåïi haûn cho pheïp. Cæåìng âäü giåïi haûn chëu eïp màût ngang thåï âæåüc càn cæï vaìo æïng suáút tyí lãû σtl (âiãøm A khi gäù biãún daûng nhiãöu) Rem (900 ) = σ tl .K 0 (1.9) K0 : Hãû säú láu daìi - EÏp màût ngang thåï laûi âæåüc phán thaình: + EÏp màût toaìn bäü (H.a): Cæåìng âäü nhoí nháút, thæûc cháút laì neïn ngang thåï + EÏp màût 1 pháön chiãöu daìi (H.b): Cæåìng âäü tàng theo tyí lãû l/lem khi l/lem ≤ 3 + EÏp màût 1 pháön diãûn têch (H.c): Cæåìng âäü låïn nháút do coï sæû tham gia caïc pháön gäù xung quanh. Diãûn têch tiãúp xuïc caìng nhoí, cæåìng âäü eïp màût caìng cao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 10
 11. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. EÏïp màût xiãn thåï: - Cæåìng âäü phuû thuäüc goïc α giæîa phæång cuía læûc vaì thåï gäù: Rem Rem (α ) = (1.10) ⎛R ⎞ 1 + ⎜ em − 1⎟ sin 3 α ⎜R 0 ⎟ ⎝ em (90 ) ⎠ Rem: Cæåìng âäü eïp màût doüc thåï Rem(900): Cæåìng âäü eïp màût ngang thåï 3.6 Sæû laìm viãûc cuía gäù chëu træåüt: 1. Khaïi niãûm: Khi læûc træåüt nàòm trong màût phàóng tiãúp xuïc 2 cáúu kiãûn seî gáy træåüt. T ≤ Rtbtr ÆÏng suáút træåüt taûi màût træåüt: τ tb = (1.11) Ftr T: Læûc træåüt Ftr: Diãûn têch màût træåüt - Tuyì theo vë trê læûc càõt âäúi våïi thåï gäù, coï 04 træåìng håüp chëu træåüt cuía gäù nhæ sau: + Càõt âæït thåï. + Træåüt doüc thåï + Træåüt ngang thåï + Træåüt xiãn thåï. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 11
 12. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cæåìng âäü chëu træåüt: α Rtr Rtbtr = (1.12) l 1 + β tr e ltr : Chiãöu daìi màût træåüt e: Caïnh tay âoìn cuía càûp læûc træåüt - Rtbtr tuyì thuäüc vaìo sæû phán bäø æïng suáút nãn chëu aính hæåíng båíi caïc yãúu täú: , + Loaûi træåüt: 1 phêa hay 2 phêa. Træåüt 2 phêa thç cæåìng âäü trung bçnh cao hån vç æïng ⎧ β = 0,25 : 1 phia suáút âãöu hån. ⎨ ⎩ β = 0,125 : 2 phia + Tyí säú ltr/e, cao nháút khi ltr/e = 3 ÷ 4 (nãúu quaï låïn thç æïng suáút phán bäú khäng âãöu. Nãúu quaï nhoí aính hæåíng näüi læûc boïc ngang thåï gäù). + Coï læûc eïp vuäng goïc hay khäng: Læûc eïp laìm tàng khaí nàng chëu træåüt (vç giaím näüi læûc boïc). a. Càõt âæït thåï: Khaí nàng chäúng càõt âæït thåï cuía gäù ráút låïn nãn háöu nhæ khäng thãø xaíy ra vç nãúu coï gäù seî bë phaï hoaûi båíi eïp màût hay uäún træåïc. b. Træåüt doüc thåï: Våïi máùu thæí tiãu chuáøn, æïng suáút træåüt doüc thåï vaìo khoaíng 70 ÷100 2 kG/cm , låïn nháút so våïi caïc træåìng håüp khaïc. c. Træåüt ngang thåï: Våïi máùu thæí tiãu chuáøn, æïng suáút træåüt ngang thåï vaìo khoaíng 35÷50 kG/cm2 , ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 12
 13. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. Træåüt xiãn thåï: (êt xaíy ra) Rtr Rtr (α ) = (1.13) ⎛R ⎞ 1 + ⎜ tr − 1⎟ sin 3 α ⎜R ⎟ ⎝ tr 90 ⎠ Rtr Rαtr = Vç Rtr90 = 0,5 Rtr nãn: (1.14) 1 + sin 3 α 3.7. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún tênh cháút cå hoüc cuía gäù: G1 − G2 W= (1.15) 1. Âäü áøm: 100% G2 G1: Troüng læåüng gäù áøm G2: Troüng læåüng gäù sau khi sáúy khä - Âäü áøm cuía gäù thay âäøi theo mäi træåìng xung quanh vaì aính hæåíng roî rãût âãún cæåìng âäü cuía gäù. Khi âäü áøm tàng tæì W = 0 âãún Wmax = 30% (âäü áøm baîo hoaì thåï ) thç tênh cháút cå lyï cuía gäù giaím. Âäü áøm thay âäøi 1% thç chè tiãu cå lyï thay âäøi 3 ÷ 5%. Khi W > Wmax thç khäng coìn aính hæåíng âãún cæåìng âäü cuía gäù. - ÅÍ næåïc ta âäü áøm thàng bàòng cuía gäù laì 17 ÷ 20% nãn âäü áøm tiãu chuáøn âæåüc qui âënh laì 18% vaì cæåìng âäü cuía gäù âæåüc quy âäøi vãö cæåìng âäü tæång æïng: σ 18 = σ w [1 + α (W − 18)] (1.16) σ18: Cæåìng âäü åí âäü áøm tiãu chuáøn 18% α: Hãû säú âiãöu chènh áøm âäü tuyì thuäüc loaûi gäù α = 0,05: neïn doüc thåï;α = 0,04: uäún;α = 0,035: neïn ngang thåï; α = 0,03: træåüt; α = 0,015: keïo doüc thåï - Khi tênh toaïn caïc kãút cáúu laìm viãûc trong âiãöu kiãûn chëu nhiãöu mæa gioï thç ta láúy W% låïn hån theo qui phaûm âäöng thåìi E phaíi nhán våïi hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc: + Våïi kãút cáúu âæåüc che mæa nhæng åí vë trê khäng thoaïng thç láúy W = 20% + Våïi kãút cáúu khäng âæåüc che mæa nàõng thç láúy W = 25% 2. Nhiãût âäü: - Khi nhiãût âäü tàng duì åí W naìo thç cæåìng âäü cuía gäù giaím, mäâun âaìn häöi giaím nhiãöu vaì âäü voîng tàng. Màût khaïc, nhiãût âäü tàng, gäù giaín nåí gáy näüi æïng suáút cuûc bäü låïn, nãúu coï màõt coï thãø càõt âæït thåï. Kãút cáúu chëu nhiãût âäü > 500C khäng duìng váût liãûu gäù. - Khi tênh toaïn quy âäøi vãö cæåìng âäü åí nhiãût âäü tiãu chuáøn âæåüc choün laì 200C. σ 20 = σ T + β (t − 20) [MN/m2] (1.17) β: hãû säú âiãöu chènh nhiãût âäü tuyì thuäüc vaìo traûng thaïi æïng suáút β = 3,5: neïn doüc; β = 4,5: uäún; β = 4,0: keïo doüc; β = 0,4: træåüt doüc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 13
 14. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Khäúi læåüng riãng: - Noïi chung khi γ caìng låïn thç cæåìng âäü caìng cao vaì caìng khoï mäúi, moüt, muûc, chaïy. 4. Caïc bãûnh táût: - Màõt cáy: Chäù gäúc cuía caình âám tæì thán ra, caïc thåï bë læåün veûo, máút tênh cháút liãn tuûc (caïc thåï khäng truìng phæång cuía læûc taïc duûng) gáy nãn hiãûn tæåüng táûp trung æïng suáút laìm giaím khaí nàng chëu læûc, gáy khoï khàn trong chãú taûo. Âàûc biãût aính hæåíng âãún cáúu kiãûn chëu keïo hay cáúu kiãûn chëu uäún coï màõt nàòm trong vuìng keïo. Gäù loaûi A: Khäng cho pheïp coï màõt Gäù loaûi B: Khäng cho pheïp quaï 1 màõt trãn 1m daìi - Thåï nghiãng: Khäng nàòm truìng phæång truûc doüc thåï gäù, laìm giaím cæåìng âäü cuía gäù ráút nhiãöu, nháút laì âäúi våïi caïc æïng suáút taïc duûng doüc thanh. - Khe næït (thæåìng do co ngoït): Laìm máút tênh nguyãn veûn nãn khaí nàng chëu læûc cuía gäù giaím; Êt aính hæåíng âãún cæåìng âäü neïn doüc thåï; chuí yãúu aính hæåíng âãún cæåìng âäü neïn ngang thåï vaì træåüt; Vãút næït vuäng goïc æïng suáút phaïp laì nguy hiãøm nháút. Taûo khe âæûng håi næåïc laìm gäù áøm, gáy muûc bãn trong aính hæåíng cháút læåüng gäù. - Mäúi: Mäúi àn gäù ráút nhanh, khoï phaït hiãûn. - Muûc: Do náúm, gäù bë biãún maìu, cáúu truïc bë phaï hoaûi, mãöm, xãúp, vuûn naït R giaím. - Moüt: Do sáu âuûc, màût gäù coï läù ≈ 3mm laìm R giaím vaì gáy báøn. Täúc âäü phaï hoaûi cháûm hån mäúi. 3.8 Váún âãö baío quaín gäù: - Váût liãûu gäù tæû nhiãn noïi chung khäng coï khaí nàng tæû baío vãû chäúng laûi sæû phaï hoaûi cuía coìn truìng, náúm vaì choïng hæ haûi. Vç váûy âãø tàng tuäøi thoü cäng trçnh chuïng ta cáön baío quaín gäù. Nghë âënh 10CP quy âënh moüi loaûi gäù tæì nhoïm VI tråí xuäúng phaíi âæåüc xæí lyï træåïc khi sæí duûng. Näüi dung baío quaín bao gäöm viãûc xæí lyï bàòng hoaï cháút cuîng nhæ duìng caïc biãûn phaïp kyî thuáût khaïc. 1. Phoìng mäúi: Phaï hoaûi nhanh, khoï phaït hiãûn. Biãûn phaïp phoìng mäúi: Ngàn khäng cho mäúi thám nháûp vaìo gäù, táøm thuäúc vaìo chán cäüt chän trong âáút. Phaït hiãûn vaì diãût caí täø mäúi bàòng hoaï cháút. Khäng âãø mäúi láy lan tæì khu væûc naìy sang khu væûc khaïc. 2. Phoìng moüt: Sáu âuûc gäù, âaìo hang, gáy báøn vaì giaím khaí nàng chëu læûc cuía gäù. Biãûn phaïp phoìng træì: Loaûi træì âiãöu kiãûn sinh træåíng: Ngám næåïc cho bäüt gäù träi âi, sån kên màût gäù. 3. Phoìng haì: Thæåìng gàûp khi kãút cáúu laìm viãûc trong vuìng næåïc màûn, næåïc låü. Biãûn phaïp phoìng træì: Thiu gäù âënh kyì laìm gäù chaïy seïm thaình låïp than moíng bãn ngoaìi; duìng gäù cæïng ( thiãút mäüc), deío ( tãúch); gäù coï nhæûa ( baûch âaìn); âãø nguyãn låïp voí cáy; boüc kãút cáúu bàòng kim loaûi, äúng saình , amiàng; Duìng hoaï cháút Creozot, CuSO4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 14
 15. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN CHÆÅNG II: §1 CAÏC PHÆÅNG PHAÏP TÊNH TOAÏN KCG 1.1 Phæång phaïp tênh theo æïng suáút cho pheïp: σ σ ≤ [ σ ]= gh (2.1) max k σ max: ÆÏng suáút låïn nháút trong cáúu kiãûn do taíi troüng tiãu chuáøn sinh ra . [ σ ]: ÆÏng suáút cho phãúp cuía váût liãûu. σ gh : Cæåìng âäü giåïi haûn cuía váût liãûu. k: Hãû säú an toaìn xeït âãún aính hæåíng taíi troüng taïc duûng láu daìi, khuyãút táût vaì caïc yãúu täú khaïc. - Phæång phaïp naìy chè duìng 1 hãû säú an toaìn âãø xeït âãún moüi yãúu täú khaïc, boí qua tênh deío cuía váût liãûu, chæa kãø âãún âiãöu kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía kãút cáúu. 1.2 Phæång phaïp tênh theo traûng thaïi giåïi haûn: 1.Khaïi niãûm: Traûng thaïi giåïi haûn (TTGH ) laì traûng thaïi luïc kãút cáúu bàõt âáöu khäng thãø tiãúp tuûc sæí duûng âæåüc næîa. a. Traûng thaïi giåïi haûn I (Vãö cæåìng âäü vaì äøn âënh): N ≤ S. - Âiãöu kiãûn: (2.2) N: Näüi læûc gáy ra båíi taíi troüng tênh toaïn trong cáúu kiãûn: N = ∑ Pi c .N i .ni .γ n .n c i i Pi c .N i : Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn PIc gáy ra trong âiãöu kiãûn báút låüi nháút.. ni, γni, nci: Hãû säú væåüt taíi; hãû säú an toaìn; hãû säú täø håüp. S: Khaí nàng chëu læûc, laì näüi læûc giåïi haûn maì cáúu kiãûn coï thãø chëu âæåüc, phuû thuäüc vaìo caïc âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn vaì caïc âàûc træng cå hoüc cuía váût liãûu: S = γ. R. A γ: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc. R: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía gäù R=k.Rtc Rtc: Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía gäù k: Hãû säú âäöng nháút; k=k1.k2 A: Âàûc træng hçnh hoüc cuía tiãút diãûn ( F,J,W,S...). b. Traûng thaïi giåïi haûn II ( Vãö biãún daûng): ∆ ≤ [∆ ] - Âiãöu kiãûn: (2.3) ∆: Biãún daûng do caïc taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra trong træåìng håüp báút låüi nháút: ∆ = ∑ Pi c .γ n .n c .δ i i i δi: Biãún daûng gáy båíi taíi troüng âåün vë. [∆]: Biãún daûng cho pheïp, âæåüc qui âënh trong tiãu chuáøn thiãút kãú KCG TCXD 44-70. Trang 15
 16. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Phæång phaïp naìy duìng caïc hãû säú riãng biãût (hãû säú væåüt taíi, hãû säú âäöng cháút, hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc) cuû thãø vaì coï càn cæï khoa hoüc âãø xeït mäùi traûng thaïi nguy hiãøm cuía kãút cáúu. Vç váûy, phaín aïnh âáöy âuí tçnh hçnh laìm viãûc thæûc tãú cuía kãút cáúu, táûn duûng âæåüc khaí nàng chëu læûc, tiãút kiãûm váût liãûu. Do âoï, phæång phaïp tênh toaïn theo traûng thaïi giåïi haûn âang âæåüc aïp duûng ngaìy caìng räüng raîi. §2 CÁÚÚU KIÃÛN CHËU KEÏO ÂUÏNG TÁM 2.1 Khaïi niãûm: Cáúu kiãûn chëu keïo âuïng tám khi læûc keïo nàòm doüc theo truûc cáúu kiãûn vaì caïc chäù giaím yãúu (nãúu coï) âäúi xæïng qua truûc cáúu kiãûn. N σ= ≤ 2.2 Cäng thæïc tênh: (2.4) m k Rk Fth Fth= Fng- Fgy: Diãûn têch tiãút diãûn thu heûp cuía tiãút diãûn. Fgy : Täøng diãûn têch giaím yãúu trãn caïc tiãút diãûn trong khoaíng daìi 20cm hay moüi giaím yãúu trong phaûm vi 20cm kãø trãn 1 tiãút diãûn âãø traïnh phaï hoaûi trãn âæåìng gaîy khuïc Fgy< 0,5Fng: Giaím yãúu âäúi xæïng Fgy< 0,4Fng: Giaím yãúu khäng âäúi xæïng mk: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc kãø âãún aính hæåíng cuía sæû táûp trung æïng suáút do giaím yãúu laìm giaím cæåìng âäü chëu keïo cuía gäù: mk= 0,8: khi coï giaím yãúu tiãút diãûn. mk= 1: khi khäng coï giaím yãúu tiãút diãûn. Rk: Cæåìng âäü chëu keïo doüc thåï cuía gäù λ ≤ [λ]: - Ngoaìi ra, qui phaûm coìn qui âënh: (2.5) [λ]= 150: cáúu kiãûn chênh chëu keïo. [λ]= 200: cáúu kiãûn giàòng liãn kãút. Trang 16
 17. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- §3. CÁÚU KIÃÛN CHËU NEÏN ÂUÏNG TÁM 3.1 Khaïi niãûm: Cáúu kiãûn chëu neïn âuïng tám khi læûc keïo nàòm doüc theo truûc cáúu kiãûn vaì caïc chäù giaím yãúu (nãúu coï) âäúi xæïng qua truûc cáúu kiãûn. Thæåìng gàûp åí cäüt, thanh chäúng... 3.2 Cäng thæïc tênh toaïn: 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: N σ= ≤ m n Rn (2.6) Fth Fth: Diãûn têch tiãút diãûn thu heûp, tênh nhæ cáúu kiãûn chëu keïo. mn= 1: Do gäù coï tênh deío khi chëu neïn nãn khäng cáön xeït aính hæåíng cuía æïng suáút táûp trung åí tiãút diãûn giaím yãúu. 2. Âiãöu kiãûn äøn âënh: N σ= ≤ m n Rn (2.7) ϕFtt - Ftt: Diãûn têch tênh toaïn tiãút diãûn. + Giaím yãúu åí giæîa vaì âäúi xæïng: Khi Fgy ≤ 25% Fng Ftt= Fng: Ftt= 4/3Fth: Khi Fgy > 25% Fng + Khi giaím yãúu åí biãn vaì âäúi xæïng: Ftt=Fth + Khi chäù giaím yãúu åí biãn vaì khäng âäúi xæïng thç phaíi tênh theo neïn lãûch tám σ th ϕ= - ϕ: Hãû säú uäún doüc: (2.8) σ bn + σbn: Giåïi haûn bãön khi neïn doüc thåï + σth: ÆÏng suáút tåïi haûn. σ th π 2 EJ min 1 π 2E ϕ= = = λ2σ bn σ bn l o2 Fng σ b n J min Âàût rmin = : Baïn kênh quaïn tênh nhoí nháút cuía tiãút diãûn (2.9) Fng lo λ= : Âäü maính tiãút diãûn (2.10) rmin lo= µ.l: Chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh neïn π 2E E Trong giai âoaûn âaìn häöi: Khi σth= 2 ≤ σtl ⇔ λ≥ π ≈ 75; kãút cáúu gäù, σ tl λ Trang 17
 18. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3100 E khi λ > 75 ϕ= ta coï: = 312 nãn: (2.11) σ λ2 gh n Ngoaìi giai âoaûn âaìn häöi: Cäng thæïc thæûc nghiãûm cuía Â.A Cäsãcäúp: ϕ= 1- 0,8(λ/100)2 khi λ≤ 75 (2.12) Caïc trë säú coï khaïc so våïi lo theo lyï thuyãút vç thæûc tãú khäng thãø ngaìm chàût âæåüc âáöu gäù, chäù ngaìm seî bë neïn maì biãún daûng âi 3. Âiãöu kiãûn âäü maính: λ ≤ [λ ] (2.13) [λ]: Láúy theo qui phaûm: + Cäng trçnh nhaì cæía: [λ] = 120 cho kãút cáúu chëu neïn chênh. [λ] = 150 cho kãút cáúu phuû. [λ] = 200 cho kãút cáúu giàòng. + Cäng trçnh cáöu: [λ]= 100 cho kãút cáúu chëu neïn chênh. [λ]= 150 cho kãút cáúu giàòng. 3.3. Baìi toaïn thæûc haình choün tiãút diãûn cáön thiãút F: Choün træåïc hçnh daûng tiãút diãûn (chæî nháût, troìn) vaì âäü maính (>75 hay 75: ≤ m n Rn ϕFtt Nλ 2 N ⇒ Ftt ≥ = (2.14) ϕRn 3100 Rn a. Tiãút diãûn chæî nháût: J/F = k = h/b; F = bh = kb2; rmin= 2 2 12kl o2 12l l b / 12 ; λ2 = = = o o 2 2 F r b l kN Thay vaìo (2.14) F ≥ o (2.15) 16 Rn 4πl o2 πd 2 πd 4 l o2 d2 J F ⇒ i2 = ⇒ λ2 = = = = b. Tiãút diãûn troìn: F= ; J= 4π i2 4 64 16 F F lo N Thay vaìo (2.14) F ≥ (2.16) 15,75 Rn Trang 18
 19. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Cáúu kiãûn chëu læûc ngàõn vaì khoeí: Giaí thiãút λ≤ 75: N = ϕRnF= [1- 0,8(λ/100)2]RnF= [F- 0,00008λ2F]Rn. N + 0,00008λ2F. Hay: F= (3.13) Rn a. Tiãút diãûn chæî nháût: N + 0,001k l o2 . Thay vaìo (3.13) ta âæåüc: F= (3.14) Rn b. Tiãút diãûn troìn: N + 0,001 l o2 . Thay vaìo (3.13) ta âæåüc: F= (3.15) Rn §4. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN: 4.1. Khaïi niãûm: - Tuyì theo phæång cuía taíi troüng, cáúu kiãûn chëu uäún âæåüc chia ra thaình 02 loaûi: +Uäún phàóng: Taíi troüng nàòm trong màût phàóng chæïa mäüt truûc quaïn tênh chênh cuía tiãút diãûn. +Uäún xiãn: Taíi troüng khäng nàòm trong màût phàóng chæïa truûc quaïn tênh chênh naìo. - Caïc kãút cáúu chëu uäún phäø biãún: vaïn saìn, dáöm saìn, dáöm maïi, xaì gäù, dáöm cáöu ... - Khi tênh toaïn ta giaí thiãút: + Gäù laìm viãûc trong giai âoaûn âaìn häöi. + ÆÏng suáút phaïp phán bäú âãöu trãn chiãöu cao tiãút diãûn theo âæåìng thàóng. + Mäâun âaìn häöi åí khu væûc chëu neïn vaì chëu keïo bàòng nhau. 4.2. Tênh toaïn cáúu kiãûn chëu uäún phàóng: 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: M σ= ≤ mu Ru (3.16) W M: Mämen uäún tênh toaïn. Wth: Mämen chäúng uäún cuía tiãút diãûn thu heûp. M vaì Wth láúy trãn 1 tiãút diãûn nåi coï Mmax hay giaím yãúu låïn nháút mu: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc, phuû thuäüc hçnh daûng vaì kêch thæåïc cuía tiãút diãûn: mu= 1,2: Tiãút diãûn troìn khäng coï khe, raînh mu= 1,15: Tiãút diãûn coï b≥ 15cm vaì h/b≤ 3,5. mu= 1,0: Tiãút diãûn coï b≤ 15cm. Ru: Cæåìng âäü chëu uäún tênh toaïn cuía gäù. - Ngoaìi ra, cáön kiãøm tra æïng suáút tiãúp trong caïc træåìng håüp sau: + Dáöm ngàõn: l/h≤ 5 ( l: chiãöu daìi dáöm, h: chiãöu cao dáöm). + Dáöm gäù tiãút diãûn chæî I. + Dáöm coï læûc táûp trung åí gáön gäúi. Trang 19
 20. Baìi giaíng Kãút cáúu gäù Huyình Minh Sån -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q max S ng τ= ≤ mtr Rtr (3.17) J ng b Sng, Jng: Mämen ténh vaì mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn nguyãn. b: Bãö räüng tiãút diãûn åí màût træåüt. mtr: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc. Rtr: Cæåìng âäü træåüt doüc thåï cuía gäù khi uäún. 2. Âiãöu kiãûn biãún daûng: ⎡f⎤ f ≤⎢⎥ (3.18) ⎣l ⎦ l f: Âäü voîng låïn nháút do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra (boí qua caïc giaím yãúu cuûc bäü). k .M tc .l 2 f= ; 2 EJ k=0,208: Dáöm âån, taíi phán bäú âãöu. k=0,167: Dáöm âån giaín taíi táûp trung åí giæîa nhëp l: Nhëp cuía cáúu kiãûn, [f/l]: Âäü voîng tæång âäúi cho pheïp theo quy phaûm [f/l]=1/250: Vaïn saìn; [f/l]=1/200: Saìn maïi, xaì gäö, vç keìo; [f/l]=1/150: Cáöu phong, vaïn maïi; 4.3. Tênh toaïn cáúu kiãûn chëu uäún xiãn: - Phán taíi troüng taïc duûng thaình caïc thaình pháön theo phæång caïc truûc chênh x, y: + Theo phæång x: qx= qcosα ⇒ Mx + Theo phæång y: qy= qsinα ⇒ My 1. Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: - Kiãøm tra æïng suáút låïn nháút theo: Mx My σ= + ≤ Ru (3.19) Wx W y ⎛ ⎞ M Mx ⎜1 + y W x ⎟ ≤ Ru (3.20) σ= ⎜ M x Wy ⎟ Wx ⎝ ⎠ + Tiãút diãûn chæî nháût b.h; lx= ly= l: My Wx h = tgα . = = k; Wy b Mx Mx Thay vaìo (3.20), ta âæåüc: Wx≥ (1+ ktgα) (3.21) Ru Âãø cáúu kiãûn laìm viãûc håüp lyï: 1 Mx My W M h σx= σy⇔ ⇔ x = x ⇔ = k= = cotgα ⇔ k= cotgα. = tgα Wx Wy Wy M y b Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2