intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 1: Trách nhiệm kiểm toán viên

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
31
lượt xem
5
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 1: Trách nhiệm kiểm toán viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 1: Trách nhiệm kiểm toán viên" trình bày tổng quan về trách nhiệm kiểm toán viên, giải thích cho người sử dụng, hoàn thiện chuẩn mực, tăng cường giám sát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 1: Trách nhiệm kiểm toán viên

Chuyên đề 1<br /> TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng quan<br /> Giải thích cho người sử dụng<br /> Hoàn thiện chuẩn mực<br /> Tăng cường giám sát chất lượng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ai chịu trách nhiệm?<br /> ENRON<br /> Kiểm toán viên<br /> <br /> Giám đốc (CEO)<br /> Giám đốc tài chính (CFO)<br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ai chịu trách nhiệm?<br /> Thảo luận:<br /> Phân định trách nhiệm kiểm toán viên độc lập và giám<br /> đốc đối với báo cáo tài chính.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bản chất của dịch vụ kiểm toán<br /> Ñaàu tö nguoàn löïc<br /> <br /> Nhaø ñaàu tö<br /> <br /> Yeâu caàu baùo caùo<br /> veà vieäc söû duïng<br /> nguoàn löïc<br /> <br /> Nhaø quaûn lyù<br /> <br /> Kieåm tra cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản