intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
40
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng đã hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của tài sản cố định; ghi nhận thủ tục kiểm toán thực hiện trên giấy làm việc phần hành kiểm toán tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 5: Kiểm toán tài sản cố định

Chuyên đề 5<br /> KIEÅM TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> MUÏC ÑÍCH<br />  Heä thoáng hoùa vaø vaän duïng caùc kieán<br /> thöùc veà keá toaùn, kieåm soaùt noäi boä vaø<br /> kieåm toaùn vaøo thöïc teá cuûa taøi saûn coá<br /> ñònh.<br />  Ghi nhaän thuû tuïc kieåm toaùn thöïc hieän<br /> treân giaáy laøm vieäc phaàn haønh kieåm<br /> toaùn taøi saûn coá ñònh.<br /> <br /> 2<br /> <br /> NOÄI DUNG<br />  Nhöõng yeâu caàu veà maët keá toaùn ñoái vôùi<br /> TSCÑ<br />  Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi TSCÑ .<br />  Muïc tieâu vaø ñaëc ñieåm kieåm toaùn TSCÑ .<br />  Quy trình kieåm toaùn TSCÑ.<br />  Baøi taäp thöïc haønh<br /> <br /> 3<br /> <br /> YEÂU CAÀU VEÀ MAËT KEÁ TOAÙN<br /> Phaân loaïi TSCÑ:<br />  TSCÑ höõu hình<br />  TSCÑ voâ hình<br />  TSCÑ thueâ taøi chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> TSCÑ höõu hình<br />  Khaùi nieäm<br />  Tieâu chuaån ghi nhaän<br />  Caùc vaán ñeà thöôøng gaëp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chi phí ñöôïc tính vaøo nguyeân giaù<br /> Chi phí sau ghi nhaän ban ñaàu<br /> Chi phí laõi vay<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản