intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trình tự lập kế hoạch, hiểu biết về tình hình kinh doanh, trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu và ý kiến KTV, đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  1. Chöông 4 QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN 4.1 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn 4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn 4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn
  2. 4.1 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn - Toång quan Ñaùnh giaù ruûi ro vaø KSNB VSA 400, 401 Hieåu bieát Laäp keá hoaïch Troïng yeáu khaùch haøng VSA 300 VSA 320 VSA 310 Thu thaäp baèng chöùng VSA 500 2
  3. Trình töï laäp keá hoaïch Hieåu bieát veà hoaït ñoäng VSA 310 Keá hoaïch cuûa ñôn vò chieán löôïc Hieåu bieát veà KSNB Ñaùnh giaù ruûi ro vaø möùc VSA 320 troïng yeáu VSA 400 Noäi dung, lòch trình vaø Keá hoaïch phaïm vi cuûa caùc thuû tuïc toång theå Phoái hôïp, chæ ñaïo, giaùm saùt Caùc vaán ñeà khaùc Chöông trình Noäi dung, lòch trình vaø phaïm vi cuï theå cuûa caùc kieåm toaùn thuû tuïc kieåm toaùn 3
  4. Hieåu bieát veà tình hình kinh doanh Caùc noäi dung phaûi hieåu bieát Coù theå phaân tích ñöôïc yù nghóa cuûa Hieåu bieát chung veà neàn kinh teá caùc hieåu bieát cuï theå Moâi tröôøng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng Caùc nhaân toá noäi taïi cuûa ñôn vò Söû duïng caùc hieåu bieát Cho caùc coâng vieäc Coù theå neâu khaùi quaùt nhöng ñaày ñuû veà caùc Cho caùc xeùt ñoaùn cuï theå phöông phaùp vaø caùc nguoàn thoâng tin Caùc phöông phaùp tìm hieåu 4
  5.  Thöïc traïng neàn kinh teá  Laõi suaát vaø khaû naêng taøi chính Hieåu bieát chung  Möùc laïm phaùt vaø giaù trò tieàn teä veà neàn kinh teá  Caùc chính saùch cuûa Chính phuû Tyû giaù ngoaïi teä vaø kieåm soaùt ngoaïi hoái  Caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng  Thò tröôøng vaø caïnh tranh Moâi  Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng (chu kyø, thôøi vuï…)  Söï thay ñoåi coâng ngheä tröôøng vaø  Ruûi ro kinh doanh lónh vöïc  Nhöõng ñieàu kieän baát lôïi hoaït ñoäng  Caùc tyû soá quan troïng vaø soá lieäu thoáng keâ  Chuaån möïc cheá ñoä keá toaùn  Quy ñònh phaùp luaät  Nguoàn cung caáp vaø giaù caû.  Caùc ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù Caùc nhaân  Tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò toá noäi taïi  Khaû naêng taøi chính  Moâi tröôøng laäp baùo caùo cuûa ñôn vò  Yeáu toá luaät phaùp
  6. Troïng yeáu trong kieåm toaùn - Khaùi nieäm - YÙù nghóa troïng yeáu trong kieåm toaùn baùo caùo taøi chính Xaùc ñònh noäi dung, lòch trình vaø phaïm vi thuû tuïc kieåm toaùn Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt - Trình töï vaø phöông phaùp ñaùnh giaù möùc troïng yeáu - Quan heä giöõa möùc troïng yeáu, ruûi ro vaø baèng chöùng - Quan heä giöõa möùc troïng yeáu vôùi yù kieán cuûa KTV 6
  7. Möùc troïng yeáu vaø yù kieán KTV So saùnh SSCÑC vôùi MTY SSCÑC ,=,# MTY Khoâng coù sai soùt Trong moät vaøi troïng yeáu trong khoaûn muïc coù sai khoaûn muïc soùt troïng yeáu Boå sung thuû tuïc/yeâu caàu Giaùm ñoác ñieàu chænh Chaáp nhaän toaøn Chaáp nhaän töøng Khoâng chaáp nhaän phaàn phaàn, daïng ngoaïi tröø 7
  8. Ñaùnh giaù ruûi ro vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro Ruûi ro Ruûi ro tieàm taøng kieåm soaùt phaùt hieän Tính "nhaïy caûm" Heä thoáng keá toaùn vaø Caùc thuû tuïc kieåm cuûa khoaûn muïc kieåm soaùt noäi boä toaùn cô baûn 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2