intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 4.2: Thực hiện kiểm toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các loại thử nghiệm kiểm toán như thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  1. 4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn 1
  2. Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn Thöû nghieäm kieåm soaùt Thöû nghieäm cô baûn Laø vieäc kieåm tra ñeå thu Laø vieäc kieåm tra ñeå thu thaäp baèng chöùng kieåm thaäp baèng chöùng kieåm toaùn toaùn veà söï thieát keá phuø lieân quan ñeán BCTC nhaèm hôïp & söï vaän haønh höõu phaùt hieän ra nhöõng sai leäch hieäu cuûa heä thoáng kieåm troïng yeáu laøm aûnh höôûng soaùt noäi boä. ñeán BCTC. Xem laïi Chöông 3, Muïc 3.2, 3.3 PP Kieåm toaùn 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2