intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô Chương 2 - Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường - Th.s Bùi Thị Hiền

Chia sẻ: Phạm Viết Tiến Phát | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

250
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường, giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết và học tốt hơn môn kinh tế vi mô, vận dụng được các kiến thức vào giải các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô Chương 2 - Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường - Th.s Bùi Thị Hiền

 1. LOGO Chương 2 Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường Giảng viên: Ths. Bùi Thị Hiền Khoa Quản trị Kinh doanh
 2. Nội dung chương 2 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.2 Hệ số co giãn của cung và cầu 2.3 Vận dung cung và cầu Giảng viên: Ths. Bùi Thị Hiền Khoa Quản trị kinh doanh
 3. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1 Cầu hàng hóa (Demand – D) Khái niệm Cầu hàng hóa: là số Lượng cầu: là tổng lượng hàng hóa và số lượng hàng hóa dịch vụ mà người hay dịch vụ mà người mua có khả năng mua sẵn sàng mua và mua và sẵn sàng có khả năng mua ở mua ở các mức giá mức giá đã cho trong khác nhau trong một một thời gian nhất thời gian nhất định. định.
 4. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1 Cầu hàng hóa (Demand – D) Phân biệt: Cầu & Nhu cầu Lưu ý Lượng cầu & Lượng mua
 5. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.2 Đường cầu & hàm số cầu P (1000ñ/kg) Lượng cầu QD ( ngàn cuốn) Biểu cầu: là một bảng số 50 7 trình bày số lượng hàng hóa 40 14 hoặc dịch vụ mà người mua 30 21 sẵn sàng mua ở các mức giá 20 28 khác nhau 10 35 Biểu cầu về một loại sách trong một năm
 6. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.2 Đường cầu & hàm số cầu P A CẦU có thể biểu diễn thông 50 B 40 D qua biểu cầu, đường cầu và hàm số cầu. O 7 14 Q Đồ thị đường cầu
 7. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.2 Đường cầu & hàm số cầu P P Ñöôøng caàu: laø söï moâ taû veà haøng hoaù trong moái töông quan vôùi P1 P1 giaù caû cuûa noù treân ñoà thò vôùi truïc hoaønh bieåu thò löôïng caàu (Q), truïc tung bieåu thò giaù caû (P). P2 P2 (Vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi). Ñeå ñôn giaûn hoùa, chuùng ta xem Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q ñöôøng caàu laø ñöôøng thaúng. Đồ thị đường cầu
 8. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.2 Đường cầu & hàm số cầu P Quy luật cầu Giöõa giaù caû (P) vaø A löôïng caàu (Q) cuûa haøng hoaù coù 50 B quan heä nghòch bieán, vì vaäy, khi 40 D caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. (giaù caû haøng hoaù lieân quan, thu nhaäp ngöôøi tieâu duøng, thò hieáu…) O 7 14 Q - Giaù caû haøng hoaù taêng thì caàu giaûm. - Giaù caû haøng hoaù giaûm thì caàu taêng. Đồ thị đường cầu
 9. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.2 Đường cầu & hàm số cầu Hàm số cầu: là hàm nghịch biến. Hàm cầu tuyến tính có dạng: Yêu cầu: Viết phương Qd = aP + b (a< 0) trình đường cầu về sách Ñöôøng caàu ñöôïc veõ töø bieåu caàu, của Tp. HCM từ biểu hay töø haøm soá caàu. Ñöôøng caàu cầu ở slide số 5. doác xuoáng töø traùi sang phaûi.
 10. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu - Khi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, P giaù caû thay ñoåi laøm saûn löôïng thay A ñoåi (thay ñoåi löôïng caàu), nghóa laø 50 B chæ coù söï di chuyeån doïc ñöôøng caàu 40 D ñoái vôùi moät haøng hoaù. Theo ñoà thò ta thaáy khi giaù giaûm töø 50 xuoáng 40, laøm saûn löôïng taêng töø 7 leân 14, luùc ñoù xảy ra söï tröôït treân ñöôøng O 7 14 Q caàu (töø ñieåm A xuoáng ñieåm B)
 11. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu Nhu caàu ñoái vôùi moät saûn phaåm P phuï thuoäc vaøo giaù cuûa noù, nhöng cuõng phuï thuoäc vaøo nhöõng bieán soá kinh teá khaùc nhö: thu nhaäp, giaù caû cuûa haøng hoùa liên quan, thò hieáu của người tiêu dùng… Khi caùc Q yeáu toá naøy thay ñoåi seõ laøm ñöôøng caàu dòch chuyeån.
 12. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch P chuyển của đường cầu P Q Q Thu nhập người tiêu Thu nhập người tiêu dùng giảm, lượng cầu dùng tăng, lượng cầu hàng hóa giảm, đường hàng hóa tăng, đường cầu dịch chuyển sang cầu dịch chuyển sang phải trái
 13. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu Giá cả của hàng hóa liên quan Hàng thay thế là các mặt hàng Hàng bổ sung là những tương tư nhau và có thể thay mặt hàng được sử dụng thế cho nhau, nghĩa là người đồng thời với nhau, tiêu dùng có thể lựa chọn khi không có mặt hàng này sử dụng thì không thể sử dụng mặt hàng kia, và ngược lại
 14. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu Giá cả của hàng hóa liên quan Với hàng thay thế: P khi giá của một mặt bd Giá bếp gas giảm hàng tăng thì cầu của mặt hàng thay thế sẽ (D) bd tăng và ngược lại (D’) Q bd Đường cầu bếp dầu
 15. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu Giá cả của hàng hóa liên quan Với hàng bổ sung: P khi giá của một mặt bg Giá gas tăng hàng tăng thì cầu của mặt hàng thay thế sẽ (D) bg giảm và ngược lại (D’) Q bg Đường cầu bếp gas
 16. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.1.3 Sự di chuyển và dịch chuyển của đường cầu • Thị hiếu người tiêu dùng tăng  cầu tăng • Thị hiếu người tiêu dùng giảm  cầu giảm 3 • Số lượng người mua tăng  cầu tăng • Số lượng người mua giảm  cầu giảm 4 • Người tiêu dùng dự đoán giá mặt hàng A sẽ tăng  cầu về mặt hàng đó trong hiện 5 tại sẽ tăng
 17. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.2 Cung hàng hóa ( Supply – S) Cung laø soá löôïng haøng Lượng cung laø soá löôïng hoùa hay dòch vuï maø haøng hoùa hay dòch vuï ngöôøi baùn coù khaû naêng maø ngöôøi baùn coù khaû baùn vaø saün saøng baùn ôû naêng baùn vaø saün saøng moãi möùc giaù khaùc nhau baùn ôû mức giá đã cho trong moät thôøi gian cuï trong một thời điểm theå, vôùi ñieàu kieän caùc nhất định yeáu toá khaùc khoâng ñoåi.
 18. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.2.3 Biểu cung, đường cung và hàm số cung P (1000ñ/kg) Lượng cung (ngàn cuốn) Biểu cung: là một bảng số 50 39 trình bày số lượng hàng hóa 40 30 hoặc dịch vụ mà người bán 30 21 sẽ cung ứng ở các mức giá 20 12 khác nhau 10 3 Biểu cung về một loại sách trong một năm
 19. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.2.3 Biểu cung, đường cung và hàm số cung P (1000ñ/kg) Lượng cung S (ngàn cuốn) P 50 39 30 20 40 30 30 21 20 12 O 12 21 Q 10 3 Đồ thị đường cung về một Biểu cung về một loại sách trong một năm loại sách trong một năm
 20. 2.1 Sự vận hành của thị trường 2.1.2.3 Biểu cung, đường cung và hàm số cung Laø söï moâ taû cung veà haøng S hoaù trong moái töông quan vôùi P 30 giaù caû cuûa noù treân ñoà thò vôùi 20 truïc tung bieåu thò giaù caû cuûa haøng hoaù (P) coøn truïc hoaønh bieåu thò löôïng cung veà haøng O 12 21 Q hoaù (Q) (caùc yeáu toá khaùc Đồ thị đường cung về một khoâng ñoåi). loại sách trong một năm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2