intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Các hệ số co giãn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

228
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Các hệ số co giãn bao gồm những nội dung về hệ số co giãn của cầu, mối liên hệ giữa Ed và doanh thu, hệ số co giãn của cung. Bên cạnh đó, bài giảng còn đưa ra một số bài tập giúp các bạn củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Các hệ số co giãn

2/5/2012<br /> <br /> Bài gi ng<br /> <br /> KINH T VI MÔ<br /> TS. NGUY N MINH Đ C<br /> Đ I H C NÔNG LÂM TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> © Nguy n Minh Đ c 2011<br /> <br /> CHƯƠNG II<br /> <br /> Chương 3<br /> CÁC H S CO GIÃN<br /> <br /> H S<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> Đ co giãn là m c đ ph n ng c a c u đ i v i s thay đ i<br /> c a giá s n ph m trên th trư ng.Trong kinh doanh, còn g i<br /> là đ nh y c m c a s n ph m v i giá.<br /> H s co giãn Ed cho bi t % thay đ i trong lư ng c u c a<br /> m t s n ph m khi giá c a s n ph m đó thay đ i 1%.<br /> <br /> Ed =<br /> <br /> ∆Q / Q<br /> ∆P / P<br /> <br /> hay:<br /> <br /> Ed =<br /> <br /> % ∆Q<br /> % ∆P<br /> <br /> Do Pd và Qd thay đ i ngh ch chi u nên Ed < 0.<br /> <br /> TS Nguyen Minh Duc<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/5/2012<br /> <br /> H S<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> P<br /> <br /> Công th c tính h s co giãn kho ng<br /> P1<br /> <br /> Ed =<br /> <br /> (Q2 − Q1 ) /(Q2 + Q1 )<br /> ( P2 − P ) /( P2 + P )<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> P2<br /> D<br /> O<br /> <br /> Q1<br /> <br /> H S<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q2<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> P<br /> <br /> Công th c tính h s co giãn đi m<br /> <br /> Ed =<br /> <br /> E<br /> <br /> PE<br /> <br /> dQ PE<br /> *<br /> dP QE<br /> <br /> D<br /> O<br /> <br /> Q<br /> <br /> QE<br /> <br /> H S<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> P<br /> <br /> Công th c tính h s co giãn<br /> đi m theo phương pháp PAPE<br /> <br /> E<br /> <br /> EdP =<br /> <br /> P<br /> <br /> PA<br /> PE<br /> <br /> D<br /> 0<br /> <br /> TS Nguyen Minh Duc<br /> <br /> A<br /> <br /> Q<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/5/2012<br /> <br /> H S<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> P<br /> <br /> EdX = ?<br /> E<br /> <br /> EdM =<br /> ?<br /> <br /> X<br /> M<br /> <br /> Y<br /> <br /> EdY = ?<br /> <br /> D<br /> <br /> O<br /> <br /> A<br /> <br /> Q<br /> <br /> Tính h s co giãn đi m theo phương pháp PAPE!<br /> <br /> H S<br /> <br /> CO GIÃN C A C U<br /> <br /> 1) H s co giãn c u theo giá (Ed)<br /> |Ed| < 1<br /> <br /> s n ph m có đ co giãn th p<br /> <br /> |Ed| > 1<br /> <br /> s n ph m có đ co giãn cao<br /> <br /> |Ed| = 1<br /> <br /> s n ph m có đ co giãn theo đơn v<br /> <br /> |Ed| = 0<br /> <br /> s n ph m không co giãn hoàn toàn<br /> <br /> |Ed| = ∞<br /> <br /> s n ph m co giãn hoàn toàn<br /> <br /> -----2<br /> <br /> -----------2<br /> <br /> P<br /> <br /> Bài t p<br /> <br /> V i giá cá tra phi lê là 60.000 đ ng/kg, lư ng cá tiêu th là 40kg và thu<br /> nh p mang l i là 2.400.000 đ ng. Khi giá gi m xu ng còn 40.000<br /> đ ng/kg, lư ng cá bán ra tăng lên đ n 80kg, thu nh p mang l i là<br /> 3.200.000 đ ng.<br /> H s co giãn theo giá Ep trong kho ng giá này là bao nhiêu?<br /> P (đ ng)<br /> <br /> 60.000<br /> <br /> 40.000<br /> <br /> 40<br /> <br /> 9<br /> <br /> Q (kg)<br /> <br /> 80<br /> <br /> © Nguy n Minh Đ c 2011<br /> <br /> TS Nguyen Minh Duc<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/5/2012<br /> <br /> -----2<br /> <br /> -----------2<br /> <br /> P<br /> <br /> Bài t p<br /> <br /> Khi giá cá rô phi gi m t 60.000<br /> đ ng/kg xu ng 40.000 đ ng/kg,<br /> lư ng c u c a s n ph m tăng t<br /> 50kg lên 60kg, t ng thu c a nhà<br /> s n xu t gi m t 3.000.000<br /> đ ng (60.000 x 50) xu ng còn<br /> 2.400.000 đ ng (4.000 x 60).<br /> H s co giãn theo giá Ep trong<br /> kho ng giá này là bao nhiêu?<br /> <br /> P (1000 đ ng)<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> <br /> 50<br /> <br /> 10<br /> <br /> 60<br /> <br /> Q (kg)<br /> <br /> © Nguy n Minh Đ c 2011<br /> <br /> -----2<br /> <br /> -----------2<br /> <br /> P<br /> <br /> Bài t p<br /> T i giá 300.000 đ ng/kg có 20kg cá h i đư c<br /> bán t i siêu th Coop Mart trong m t ngày<br /> (t ng thu 300.000 x 20 = 6.000.000 đ ng), khi<br /> giá gi m xu ng còn 200.000 đ ng/kg trong<br /> ngày hôm sau, siêu th bán đư c 30kg cá<br /> (t ng thu 200.000 x 30 = 6.000.000 đ ng).<br /> H s co giãn theo giá Ep trong kho ng giá<br /> này là bao nhiêu?<br /> <br /> P (1000 đ ng)<br /> <br /> 300<br /> <br /> 200<br /> <br /> 20<br /> <br /> 11<br /> <br /> 30<br /> <br /> Q (kg)<br /> <br /> © Nguy n Minh Đ c 2011<br /> <br /> -----2<br /> <br /> -----------2<br /> <br /> P<br /> <br /> Bài t p<br /> <br /> T i m c giá 40.000 đ ng/kg, m t nông dân bán đư c 40kg cá tai tư ng<br /> trong m t ngày, doanh thu c a ông ta là 1.600.000 đ ng. Ngày hôm sau,<br /> dù v n gi m c giá 40.000 đ ng/kg nhưng doanh thu c a ông ta tăng<br /> lên 3.200.000 khi có 80kg bán đư c<br /> H s co giãn theo giá Ep trong kho ng giá này là bao nhiêu? Hãy v<br /> đư ng c u trong trư ng h p này!<br /> <br /> T i m c giá 30.000 đ ng/kg, m t nông dân khác bán đư c 60kg cá tra<br /> trong m t ngày, doanh thu c a ông ta là 1.800.000 đ ng. Ngày hôm sau,<br /> dù gi m giá m c 20.000 đ ng/kg nhưng doanh thu c a ông ta gi m còn<br /> 1.200.000 khi v n ch bán đư c 60kg.<br /> H s co giãn theo giá Ep trong kho ng giá này là bao nhiêu? Hãy v<br /> đư ng c u trong trư ng h p này!<br /> <br /> 12<br /> <br /> © Nguy n Minh Đ c 2011<br /> <br /> TS Nguyen Minh Duc<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/5/2012<br /> <br /> M i liên h gi a Ed và doanh thu<br /> Doanh thu (TR) = S lư ng s n ph m bán (Q) * Đơn giá<br /> s n ph m (P).<br /> Doanh thu c a ngư i bán cũng b ng chi tiêu c a ngư i<br /> tiêu dùng.<br /> <br /> N u mu n tăng doanh thu trong kinh<br /> doanh thì ph i làm gì?<br /> => tăng giá bán?<br /> <br /> M i liên h gi a Ed và doanh thu<br /> N u m t hàng hóa có |Ed| < 1 thì khi<br /> giá hàng hóa này tăng s khi n<br /> doanh thu c a nó trên th trư ng<br /> như th nào?<br /> N u m t hàng hóa có |Ed| > 1 thì .....<br /> ??<br /> Còn n u m t hàng hóa có |Ed| = 1 thì<br /> sao?<br /> <br /> M Pi liên h gi a Ed và doanh thu<br /> P<br /> |Ed| > 1<br /> A<br /> <br /> TR<br /> <br /> QM<br /> <br /> QM<br /> <br /> TS Nguyen Minh Duc<br /> <br /> |Ed| = 1<br /> |Ed| < 1<br /> QF<br /> <br /> QF<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2