intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: AD & Chính sách tài khóa

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
181
lượt xem
14
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: AD & Chính sách tài khóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương 4 AD & Chính sách tài khóa nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô sinh viên có kiến thức về các dạng chính sách tài khóa như chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tài khóa thu hẹp, những khó khăn của chính sách tài khóa, mối quan hệ giữa thu, chi ngân sách đối với AD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: AD & Chính sách tài khóa

 1. Chöông 4 AD & CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA 1
 2. I. CAÙC DAÏNG CHÍNH SAÙCH TAØI KHOÙA 1. Chính saùch taøi khoùa môû roäng: G v T AD Y Neân duøng khi KT chöa toaøn duïng (suy thoaùi) 2. Chính saùch taøi khoùa thu heïp: G v T AD Y Neân duøng khi KT treân toaøn duïng (laïm phaùt) 2
 3. * Nhöõng khoù khaên cuûa CSTK  Caàn xaùc ñònh ñuùng tình traïng cuûa neàn kinh teá vaø möùc saûn löôïng caàn ñieàu tieát.  Xaùc ñònh löôïng ΔAD caàn thay ñoåi, muoán vaäy caàn xaùc ñònh soá nhaân K  Ñònh löôïng ΔG, ΔT caàn thay ñoåi trong toaøn xaõ hoäi vaø cho töøng ngaønh.  Nhöõng thieät haïi seõ xaûy ra khi thöïc thi chính saùch: - KTST: NSNN thaâm huït, duøng CSTKMR ñeå choáng ST, THNS↑ - KTLP: Ñeå giaûm laïm phaùt, duøng CSTKTH (↓G,↑T), coù theå aûnh höôûng xaáu ñeán caùc ngaønh GD, YT , caùc khu vöïc coâng vaø söùc saûn xuaát noùi chung 3
 4. II. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA CHI, THU NGAÂN SAÙCH ÑOÁI VÔÙI AD - Chi ngaân saùch thay ñoåi ΔGo ΔGo  ΔADo(G) = ΔGo - Thu ngaân saùch thay ñoåi ΔTo ΔTo  ΔYd = -ΔTo  ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔT0 = ΔADo(T) => Chi, thu ngaân saùch cuøng thay ñoåi ΔADo = ΔADo(G) + ΔADo(T) ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 4
 5. III. CSTK 1.CSTK chuû quan. Laø vieäc CP chuû ñoäng thay ñoåi thu chi ngaân saùch ñeå ñaït muïc tieâu cho tröôùc - Thay ñoåi toång caàu vaø saûn löôïng caân baèng. TD: Yt=1.500tyû, Cm=2/3, Yp=1.800tyû K=6. Duøng CSTK ñeå oån ñònh kinh teá 5
 6. ΔY =Yp – YT = 300 Y 300 AD0    50 K 6 ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 50 = x - 2/3y (pt voâ soá nghieäm) C1: Chæ söû duïng G => ΔTo = 0, ΔGo = ΔADo = 50 C2: Chæ söû duïng T => ΔGo=0, ΔTo=-ΔADo/Cm=-75 C3: Söû duïng caû G vaø T (tuøy theo tình hình thöïc teá maø choïn nghieäm thích hôïp) Giaû söû ΔGo = 20 => To   30 x3  45 2 6
 7. - Khoâng thay ñoåi toång caàu vaø saûn löôïng nhöng CP caàn thay ñoåi thu chi ngaân saùch TD: CP caàn taêng löông cho caùn boäâ, coâng nhaân vieân 1.000 tyû, bieát Cm=2/3. Hoûi CP caàn laøm gì ñeå giaù caû khoâng taêng? 7
 8. ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo ΔADo = 0 => ΔGo = Cm. ΔTo ΔTo = 1.500 => ΔYd = -1.500 => ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔTo = -2/3x1.500 = -1.000 8
 9. 2. CSTK töï ñoäng CSTK töï ñoäng laø vieäc töï ñoäng thay ñoåi phaàn thu chi ngaân saùch ñeå YT coù xu höôùng trôû veà Yp. - Thueá: + KTST: Y↓  Tx↓ AD↑ Y↑ ↓ST + KTLP: Y ↑  Tx ↑ AD↓ ↓LP - Trôï caáp: + KTST: Y↓  TN ↑  Tr ↑ Y↑ ↓ST + KTLP: Y ↑ TN ↓ Tr↓AD↓↓LP 9
 10. BÀI TẬP 1/ GDP danh nghĩa 2007 là 4.000 tỷ, GDP danh nghĩa 2008 là 4.200 tỷ; Chỉ số giá 2005 là 120%, năm 2008 là 130%. Hỏi: a/ Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2008? b/ Tỷ lệ tăng giá năm 2008 ? 2/ Trong nền kinh tế có các hàm định lượng sau: C=70+0,8Yd, I=130+0,1Y, T=30+0,15Y, X=300, G=250, M=30+0,25Y, Un=4%, Yp=1.650 tỷ. Tính a/ Sản lượng cân bằng và tỷ lệ thất nghiệp tại đó. b/ Nếu tăng xuất khẩu thêm 70 tỷ, cán cân thương mại có thể tốt hơn không? Tại sao? 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản