Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Can thiệp của Nhà nước

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
23
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Can thiệp của Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Can thiệp của Nhà nước được biên soạn nhằm chỉ ra những tác động của chính sách can thiệp của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 - Can thiệp của Nhà nước

TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 18/03/2012<br /> <br /> Bài gi ng<br /> <br /> KINH T VI MÔ<br /> CHƯƠNG 8 – CAN THI P C A NHÀ NƯ C<br /> <br /> TS. NGUY N MINH Đ C<br /> Đ I H C NÔNG LÂM TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CHƯƠNG II<br /> Chương 8<br /> TÁC Đ NG C A CHÍNH SÁCH CAN THI P<br /> C A NHÀ NƯ C<br /> <br /> Giá tr n<br /> P<br /> D<br /> <br /> S<br /> <br /> Giá tr n là m c giá t i<br /> đa c a m t hàng hóa<br /> trên th trư ng do<br /> chính ph qui đ nh.<br /> <br /> P0<br /> P1<br /> Khan hi m<br /> <br /> O<br /> <br /> QS<br /> <br /> Q0<br /> <br /> QD<br /> <br /> Q<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a giá tr n đ n lư ng cung và c u hàng hóa<br /> 3<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 1<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 18/03/2012<br /> <br /> Giá tr n<br /> P<br /> D<br /> <br /> CS1<br /> <br /> S<br /> <br /> Giá tr n là m c giá t i<br /> đa c a m t hàng hóa<br /> trên th trư ng do<br /> chính ph qui đ nh.<br /> <br /> CS0<br /> P0<br /> PS0<br /> P1<br /> PS1<br /> <br /> Khan hi m<br /> <br /> O<br /> <br /> QS<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Q<br /> <br /> QD<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a giá tr n đ n lư ng cung và c u hàng hóa<br /> 4<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Giá sàn<br /> <br /> P<br /> <br /> S<br /> <br /> Dư th a<br /> Pf<br /> <br /> Giá sàn là m c giá t i thi u<br /> c a m t hàng hóa trên th<br /> trư ng do chính ph qui<br /> đ nh.<br /> <br /> P0<br /> <br /> D<br /> O<br /> <br /> QD<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Q<br /> <br /> QS<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a giá sàn đ n lư ng cung và c u hàng hóa<br /> 5<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Giá sàn<br /> <br /> P<br /> <br /> S<br /> <br /> Dư th a<br /> CS1<br /> <br /> Pf<br /> P0<br /> <br /> CSo<br /> PS1<br /> <br /> Giá sàn là m c giá t i thi u<br /> c a m t hàng hóa trên th<br /> trư ng do chính ph qui<br /> đ nh.<br /> <br /> ?<br /> <br /> PSo<br /> D<br /> O<br /> <br /> QD<br /> <br /> Q0<br /> <br /> QS<br /> <br /> Q<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a giá sàn đ n lư ng cung và c u hàng hóa<br /> 6<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 2<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 18/03/2012<br /> <br /> Thu<br /> Khi chính ph thu thu thì s t o s chênh<br /> l ch gi a giá ngư i tiêu dùng ph i tr và<br /> giá ngư i s n xu t nh n đư c.<br /> G i T = m c thu /đơn v s n ph m.<br /> T = Giá ngư i tiêu dùng tr - giá ngư i s n<br /> xu t nh n đư c.<br /> <br /> 7<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Thu<br /> <br /> P<br /> <br /> S<br /> PD<br /> <br /> T<br /> <br /> PD = giá ngư i tiêu dùng<br /> tr<br /> <br /> P0<br /> <br /> PS = giá ngư i s n<br /> xu t nh n<br /> <br /> PS<br /> D<br /> O<br /> <br /> Q’<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a thu đ n giá c và lư ng hàng hóa tiêu th<br /> 8<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Thu<br /> <br /> P<br /> <br /> S<br /> PD<br /> <br /> T<br /> <br /> CS1<br /> <br /> CSo<br /> <br /> P0<br /> <br /> ?<br /> <br /> PS<br /> <br /> PD = giá ngư i tiêu dùng<br /> tr<br /> <br /> PSo<br /> <br /> O<br /> <br /> ?<br /> <br /> PS = giá ngư i s n<br /> xu t nh n<br /> <br /> PS1<br /> <br /> D<br /> Q’<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Q<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a thu đ n giá c và lư ng hàng hóa tiêu th<br /> 9<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 3<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> P<br /> <br /> 18/03/2012<br /> <br /> Kho n thu ngư i tiêu dùng gánh ch u<br /> Kho n thu ngư i s n xu t gánh ch u<br /> S<br /> <br /> PD<br /> <br /> PD = giá ngư i tiêu<br /> dùng tr<br /> <br /> P0<br /> <br /> T<br /> <br /> PS = giá ngư i<br /> s n xu t nh n<br /> <br /> PS<br /> <br /> D<br /> <br /> O<br /> <br /> Q’<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q0<br /> <br /> S phân chia gánh n ng ti n thu gi a ngư i s n xu t và ngư i<br /> tiêu dùng (c u co giãn theo giá nhi u hơn cung)<br /> 10<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> P<br /> <br /> Kho n thu ngư i tiêu dùng gánh ch u<br /> Kho n thu ngư i s n xu t gánh ch u<br /> S<br /> <br /> PD<br /> <br /> T<br /> <br /> P0<br /> PS<br /> D<br /> <br /> O<br /> <br /> Q’<br /> <br /> Q<br /> <br /> Q0<br /> <br /> S phân chia gánh n ng ti n thu gi a ngư i s n xu t và ngư i<br /> tiêu dùng (c u co giãn theo giá ít hơn cung)<br /> 11<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Tr c p<br /> Kho n tr c p có th đư c coi như m t kho n thu âm.<br /> V i m t kho n tr c p cho hàng hóa thì giá c a ngư i<br /> bán nh n đư c l n hơn giá ngư i tiêu dùng ph i<br /> tr .<br /> G i s = m c tr c p/đơn v s n ph m.<br /> s = giá ngư i s n xu t nh n đư c - Giá ngư i tiêu<br /> dùng ph i tr<br /> <br /> 12<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 4<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> P<br /> <br /> 18/03/2012<br /> <br /> PD = giá ngư i tiêu dùng tr<br /> PS = giá ngư i s n xu t nh n<br /> S1<br /> <br /> S2<br /> <br /> PS<br /> <br /> s<br /> <br /> P0<br /> PD<br /> <br /> D<br /> O<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Qs<br /> <br /> Q<br /> <br /> Hình. Tác đ ng c a tr c p đ n giá c và lư ng hàng hóa tiêu th<br /> 13<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản