intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm PL - NGƯT.ThS. Bùi Xuân Lự

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
89
lượt xem
17
download

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm PL - NGƯT.ThS. Bùi Xuân Lự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm PL của NGƯT.ThS. Bùi Xuân Lự bao gồm những nội dung về văn bản quy phạm pháp luật của hệ thống hành chính nhà nước; kỹ thuật lập quy; soạn thảo một số loại văn bản lập quy. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm PL - NGƯT.ThS. Bùi Xuân Lự

 1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM P.L BÀI GIẢNG TẠI LỚP BỒI DƯỠNG  CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH, THÁNG 8­2009  NGƯT. THS. BÙI XUÂN LỰ N.PHÓ TRƯỞNG KHOA VĂN BẢN & CÔNG  NGHỆ HÀNH CHÍNH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 
 2. I­ VĂN BẢN QPPL CỦA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH N.N 1. Hệ thống văn bản(theo NĐ 110 /NĐ­ CP)      ­ Văn bản QPPL      ­ Văn bản hành chính      ­ Văn bản chuyên ngành      ­ Văn bản của các tổ chức chính trị,  chính trị­ xã hội.=>
 3. 2. Văn bản quy phạm pháp luật có  những đặc trưng cơ bản sau đây: • Có các quy tắc xử sự chung; • Do các cơ quan nhà nước có thẩm  quyền ban hành theo trình tự, thủ tục  luật định; • Đối tượng thi hành là tập  thể, cộng  đồng; hiệu lực lâu dài, áp dụng nhiều  lần; • Được Nhà nước bảo đảm việc thực  hiện, khi cần có thể cưỡng chế.=> 
 4. Thẩm quyền ban hành văn bản quy  phạm pháp luật • Quốc hội ban hành các loại văn bản gì? • UBTVQH? • Chủ tịch nước?               **=> Chính phủ?               **=> Thủ tướng Chính phủ?               **=> Bộ trưởng, TT cơ quan ngang bộ?   * Hội đồng thẩm phán TANDTC?   * Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC?   * Tổng kiểm toán nhà nước?               **=> HĐND các cấp?               **=> UBND các cấp?                        ( ý nghĩa của ký hiệu * và **)
 5.          HP Lt NQ PL L NĐ QĐ CT TT QH             +       +       + UBTV                           +      + CTN                                              +                 + CP                                                         + TTg                                                                   + BT..                                                                                    + HĐTP                           + CA,VTKS                                                                          + TKTNN                                                            + HĐND                           + UBND                                                               +      +      
 6. Văn bản liên tịch: • Nghị quyết liên tịch: ( Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ với cơ  quan đoàn thể nhân dân cấp Trung  ương) • Thông tư liên tịch:  Giữa 2 Bộ trở lên;  Giữa 1 Bộ với CATANDTC,    VTVKSNDTC.
 7. II­ KỸ THUẬT LẬP QUY 1­ Nguyên tắc tổ chức thực hiện và  soạn thảo, ban hành văn bản lập  quy   a, Đặc trưng hoạt động soạn thảo văn  bản       QPPL:   ­ Thể hiện quyền lực nhân dân,   ­ Hoạt động thường xuyên, hình thức cơ bản  hoạt động quản lý nhà nước,   ­ Hoạt động có ý thức, thể hiện ý chí Nhà 
 8. b, Yêu cầu đối với quy trình soạn thảo  văn bản quy phạm pháp luật: • Nắm vững đường lối chính trị của Đảng để  có thể quy phạm hoá chính sách thành pháp  luật, • Đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  c.q, • Nắm vững nội dung văn bản cần soạn thảo, • Đúng yêu cầu thể thức, văn phong, kỹ thuật, • Người soạn thảo văn bản phải nắm vững  nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hành  chính, pháp luật.
 9. c, Nguyên tắc chỉ đạo soạn thảo  văn bản lập quy: • Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Tại sao?    ­ Chính sách ban hành đi đúng hướng,    ­ Cơ quan Nhà nước thể chế hoá đường lối  của Đảng thành pháp luật của Nhà nước,    ­ Cơ quan của Đảng tham gia tích cực vào các  qúa trình soạn thảo văn bản, • Đảm bảo dân chủ. Làm thế nào để đảm  bảo?    ­ Lấy lợi ích của dân làm nền tảng,    ­ Huy động sự tham gia rộng rãi của dân,    ­ Huy động sự tham gia của các tổ chức XH.
 10. 2­ Chương trình xây dựng  văn bản lập quy a, Cơ sở để xây dựng chương trình  ban hành văn bản lập quy:   ­ Dựa vào chương trình xây dựng pháp  luật nói chung,   ­ Trên cơ sở thẩm quyền của cơ quan  quản lý hành chính nhà nước nhằm  thực hiện Hiến pháp, luật...
 11. b, ý nghĩa của chương trình: ­ Góp phần để đường lối, chủ trương, chính  sách của Đảng được thể chế hoá thành pháp  luật của Nhà nước một cách có khoa học, có  kế hoạch, khả thi; ­ Góp phần xác định trình tự ưu tiên xây dựng  các dự án pháp luật; ­ Khắc phục được sự hạn chế về thời gian; ­ Đưa hoạt động lập pháp, lập quy vào nề nếp.
 12. c, Nội dung của chương trình: ­ Danh mục các dự án, ­ Thời gian chuẩn bị, xem xét, thông qua, ­ Trách nhiệm cơ quan hữu quan, ­ Điều kiện thực hiện chương trình.
 13. 3­ Quy trình lập quy: Bước 1: Soạn thảo dự thảo văn bản, Bước 2: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo, Bước 3: Thẩm định dự thảo, Bước 4: Xem xét, thông qua, Bước 5: Công bố, Bước 6: Gửi, lưu trữ.
 14. ( Quy trình lập quy) Bước 1: Soạn thảo Bước2: Lấy ý kiến     ­ Lập chương trình  tham gia xây  xây dựng dự thảo, dựng dự thảo    ­ Quyết định cq, cá    ( không bắt buộc đối  nhân, đơn vị s.thảo, với tất cả văn bản     ­ Thành lập ban s.t, lập quy)    ­ Ban s.t biên soạn      Chuẩn bị hồ sơ gửi  dự cơ quan thẩm định.       thảo.
 15. ( Quy trình lập quy) Bước 3: Thẩm định Bước 4: Xem xét,   ­ Bộ Tư pháp; Vụ Pháp  thông qua chế của Bộ; Sở, phũng    ­Cơ quan soạn thảo  Tư phỏp thực hiện, trình hồ sơ,  ­ Nội dung:  ­ Thông qua, ký, ban      Sự cần thiết? hành đúng thẩm      Hình thức, kỹ thuật? quyền,     Đối tượng, phạm vi?  ­ Không thông qua thì      Hợp hiến, hợp pháp? phải chỉnh lý lại. 
 16. ( Quy trình lập quy) Bước 5: Công bố Bước 6: Gửi và lưu  (Theo quy định của  trữ  pháp luật:  ( Theo danh mục nơi  ­ Văn bản của cơ  nhận: quan trung ương; ­ Nhận thay báo cáo; ­ Văn bản của chính  ­ Nhận để phối hợp; quyền địa phương.) ­ Nhận để thi hành; ­ Để lưu.)
 17. 4­ yêu cầu về nội dung, hình thức  văn bản quy phạm pháp luật a, Về Nội dung: ­ Văn bản có tính mục đích? ­ Văn bản có tính khoa học? ­ Văn bản có tính đại chúng? ­ Văn bản có tính quy phạm? ­ Văn bản có tính khả thi?
 18. ( Yêu cầu...) b, Yêu cầu về thể thức:    Thể thức văn bản là gì?    Nguyên tắc thể thức văn bản?    Các thành phần của thể thức văn bản?
 19. Áp dụng thông tư liên tịch 55/2005/TTLT­BNV­VPCP ngày 06/5/2005 • Quốc hiệu      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc
 20. • Tên cơ quan ban hành văn bản   ỦY BAN NHÂN DÂN   TỈNH QỦANG BÌNH   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH           SỞ TƯ PHÁP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2