intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 11 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
125
lượt xem
19
download

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 11 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 11 của ThS. Tạ Thị Thanh Tâm giới thiệu tới các bạn những nội dung về văn bản lập quy của chính phủ, Thủ tướng chính phủ; quy trình lập quy của chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 11 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

 1. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH  VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (Chương trình đào tạo cử nhân hành chính)       GV: ThS. TẠ THỊ THANH         TÂM 
 2. CHƯƠNG XI HOẠT ĐỘNG LẬP QUY CỦA CHÍNH PHỦ,  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  I. VB LẬP QUY CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ II.  QUY TRÌNH LẬP QUY CỦA CHÍNH PHỦ,  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 3. I. VĂN BẢN LẬP QUY CỦA CHÍNH PHỦ,  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 1. Nghị quyết của Chính phủ  2. Nghị định của Chính phủ 3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 4. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
 4. 1. Nghị quyết của Chính phủ để quyết định chính sách cụ thể về xây dựng và  kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ Trung  ương đến cơ sở,  hướng dẫn, kiểm tra HĐND thực hiện các VB của  cơ quan nhà nước cấp trên;  bảo đảm thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong các  cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội về các lĩnh vực  của đời sống.  phê duyệt các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền  của Chính phủ.  Nghị quyết của Chính phủ còn có thể dùng để ghi  chép diễn biến về phiên họp thường kỳ của Chính  phủ.
 5. Nghị quyết của Chính phủ được ban hành nhân  danh tập thể Chính phủ.  Thủ tướng Chính phủ ký nghị quyết. a) Nội dung  b) Mẫu nghị quyết  a) Nội dung Phần mở đầu Phần khai triển Phần kết
 6. 1.1. Phần mở đầu  Bao gồm: –  các yếu tố cơ cấu thể thức,  – căn cứ ra nghị quyết.  Căn cứ có thể là những mục đích của việc ban hành được  nêu nhằm nâng cao sự nhất trí và tự giác thực hiện cho  các chủ thể thi hành, được trình bày ngắn gọn Căn cứ (lý do) như:  – cần phải giải quyết những tình hình thực tế đang đặt ra  một cách cấp bách… – cần phải triển khai việc thực hiện các chủ trương,  chính sách của các cơ quan lãnh đạo Nêu thành phần tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức  hội nghị.
 7. 1.2. Phần khai triển Nội dung của nghị quyết cần thể hiện sự nhất trí  của tất cả hoặc đại đa số các đại biểu tham dự  hội nghị.  Trình bày:  – Nội dung thảo luận, những quyết định và giải pháp mà  các thành viên hội nghị đã biểu quyết và các biện pháp  tổ chức thực hiện  – Nêu vấn đề trọng tâm như: những nhiệm vụ phải làm,  các mục tiêu cần đạt tới, các biện pháp cụ thể để thực  hiện các mục tiêu đó
 8. Nội dung của nghị quyết được trình bày theo thể  văn nghị luận (văn xuôi pháp luật)   thường xuyên lập luận,   dùng câu từ chuyển tiếp để đảm bảo tính lô gích,   nội dung của mỗi chủ điểm được trình bày riêng  thành đề mục.   Cách hành văn dứt khoát (thường dùng các từ ngữ  như: nhiệt liệt, hoàn toàn, kiên quyết, triệt để, cực  lực, nghiêm khắc...);
 9. Bố cục: – theo những chủ đề lớn, không chia nhỏ VB – chia thành các điểm 1, 2, 3, v.v…  Nghị quyết cần được viết theo kiểu văn điều  khoản khi: – đưa ra các QPPL để giải quyết những vấn đề nhất định  (đặt ra nội quy, quy chế, các VB phụ khác…) – hoặc chỉ áp dụng pháp luật để giải quyết những công  việc cụ thể thuộc thẩm quyền của cơ quan ban hành  (bầu các chức vụ nhà nước, bãi bỏ, huỷ bỏ những VB  sai trái của cơ quan cấp dưới, v. v. ..) 
 10. 1.3. Phần kết Nêu những biện pháp tổ chức, các đối tượng  có liên quan nhằm thực hiện nghị quyết 
 11. b)  Mẫu nghị quyết của Chính phủ (giáo trình)
 12. 2. Nghị định của Chính phủ  Nghị định là VB QPPL do Chính phủ ban hành,  bao gồm hai loại:  a.  Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của  Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH,  lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;  quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy  của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của  Chính phủ thành lập;  các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ,  quyền hạn của Chính phủ;
 13. b. Quy ñònh nhöõng vaán ñeà heát söùc caàn thieát nhöng chöa ñuû ñieàu kieän xaây döïng thaønh luaät hoaëc phaùp leänh ñeå ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá, quaûn lyù xaõ hoäi. Vieäc ban haønh loaïi nghò ñònh naøy phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa UBTVQH.
 14. 2.1. Phần mở đầu Bao gồm: Các yếu tố cơ cấu thể thức Căn cứ ra nghị định.  – căn cứ có thể là những mục đích của việc ban hành  được nêu nhằm nâng cao sự nhất trí và tự giác thực  hiện cho các chủ thể thi hành – căn cứ thẩm quyền (Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30  tháng 9 năm 1992),  – căn cứ liên quan đến nội dung VB (Luật, pháp lệnh có  liên quan đến nội dung nghị định), và đề nghị của thủ  trưởng các cơ quan cấp bộ.
 15. 2.2. Phần khai triển Viết bằng văn “điều khoản” Khi trực tiếp đặt ra các QPPL, nghị định được  phân chia và sắp xếp thành chương, mục, điều Khi gián tiếp đặt ra các QPPL, nghị định phải ban  hành kèm theo các VB QPPL phụ như quy định,  quy chế, điều lệ, chính sách, chế độ, phụ lục,  v.v. ..  Trong trường hợp này tên của VB phụ kèm theo phải  được được ghi ngay dưới tên nghị định ở phần trích  yếu (Ban hành kèm theo ...).
 16. 2.3. Phần kết Thường là “điều khoản thi hành” Xác định hiệu lực pháp lý của nghị định, trách  nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và  hướng dẫn thi hành nghị định đó.   Trong VB phụ kèm theo (nếu có) không cần nhắc  lại phần “điều khoản thi hành” này. 
 17. Mẫu nghị định NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về .............. (1) ................. Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992(2)  ;  Căn cứ ................................................ (3)...................................................;  Nhằm .......................................................................................................; Xét đề nghị của ....................................................................................... , Nghị định: Điều 1: ................................................  (4) ................................................... Điều 2: ........................................................................................................  Điều...: Các ................. (5) ................... chịu trách nhiệm thi hành Nghị  định này.
 18. ­ Mẫu văn bản quy phạm pháp luật phụ kèm theo nghị định + Mẫu điều lệ, quy chế, quy định, v.v...   ĐIềU Lệ (1) Về ........... (2) ................. (Ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số .../200.../NĐ­CP ngày ... tháng ... năm 200 ...) Chương I Điều 1: ............................................. (3) ..................................................... Điều 2: ........................................................................................................  Điều .3..: ....................................................................................................... Chương II Điều ...: ............................................. (4) .....................................................  
 19. + Mẫu phụ lục    PHỤ LỤC Về ................ (1) ....................... (Kèm theo Điều lệ... (2) ..... ban hành kèm theo Nghị định  của Chính phủ số . ../200.../NĐ­CPngày... tháng ... năm 200... )  ..........................  (3) ..................................................................................... ................................................................................................. ......................... ................................................................................................. ...........
 20. 3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  + quyết định các chủ trương, các biện pháp lãnh đạo,  điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành  chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở;  + quy định chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ,  chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng  Chính phủ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2