intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 1 - Nguyễn Từ Nhu

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

0
106
lượt xem
18
download

Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 1 - Nguyễn Từ Nhu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàng có nội dung trình bày về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng, khái niệm và đặc điểm của hoạt động dịch vụ ngân hàng, những vấn đề lý luận cơ bản về luật ngân hàng, quan hệ pháp luật ngân hàng, nguyên tắc của luật ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 1 - Nguyễn Từ Nhu

 1. LUẬT NGÂN HÀNG & CHỨNG KHOÁN Giảng viên : Nguyễn Từ Nhu ĐT : 0982.293.054 Email : nhunt@ueh.edu.vn
 2. PHẦN 1 : LUẬT NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG VÀ LUẬT NGÂN HÀNG 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 3. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 1. Quá trình hình thành và phát triển của h ệ th ống ngân hàng. 2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động dịch vụ ngân hàng. 3. Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật ngân hàng. 4. Quan hệ pháp luật ngân hàng. 5. Nguyên tắc của Luật ngân hàng 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 4. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1 Sự xuất hiện các ngân hàng hiện đại : Tô n giP hụ áo Trc unhg ưcn Medici ổg Công Banque Bank Bắc Âu nghiệp Hi Lạp Tây Âu ngân Banca Hochstettek hàng Bank Bắc Mỹ và Nam New York Mỹ 1864 OCC (The Office of the Controller of the Currency) 6/27/14 Luật NH & CK - GV Cục Quản lý tiền tệ
 5. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.2 Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp : Những nghiệp vụ đầu tiên mà ngân hàng Châu Âu thực hiện là lưu giữ đảm bảo các vật có giá (tài sản bằng vàng, bạc). Ở nước Anh, thời vua Henry VIII và Charles I, chính phủ thực hiện chính sách tịch thu vàng, bạc Giấy chứng nhận giá trị (Certificate of value). Lạm phát xuất hiện, hệ thống tài chính sụp đổ. Chính phủ can thiệp giới hạn quyền phát hành tiền. Kết quả : Nhóm 1 : Nhóm ngân hàng độc quyền phát hành tiền – Ngân hàng phát 6/27/14 hành. Luật NH & CK - GV
 6. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.2 Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp : Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, các quốc gia tiến hành quốc hữu hóa ngân hàng. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 7. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.2 Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp : Đặc điểm của hệ thống ngân hàng hai cấp : v Phạm vi hoạt động của ngân hàng trung ương bị giới hạn bởi các đạo luật, không trực tiếp kinh doanh với nhóm khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. v Ngân hàng trung ương thuộc sở hữu Nhà nước (Nhà nước chi phối về vốn), độc quyền phát hành tiền, làm đại lý cho Chính phủ trong các giao dịch với nước ngoài. v Là ngân hàng của các ngân hàng thương mại. v Các ngân hàng thương mại ngày càng đa dạng hóa và mở rộng nghiệp vụ. v 6/27/14 thuẫn xung đột trongNH & CK t về ngân hàng và hoạt động ngân hàng Các mâu Luật pháp luậ- GV
 8. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn trước 1945 : • Dưới chế độ phong kiến : kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp, nội thương kém phát triển, ngoại thương hầu như không có gì  Ngân hàng không thể hình thành vào giai đoạn này. • Thời kỳ thuộc địa của Pháp : Ngân hàng Đông Dương (Banque de L’ Indochine) hình thành theo pháp lệnh 15/01/1875 của Tổng thống Pháp  độc quyền phát hành, cho vay và chiết khấu, thực hiện chức năng ngân hàng trung ương ở Đông Dương. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 9. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn 1945 đến 1987 : • Từ tháng 09/1945 đến 1951, hoạt động tín dụng tiền tệ do Nha tín dụng (trực thuộc Bộ tài chính) thực hiện. • Ngày 06/05/1951, Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (đổi thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 1960). • Ngân hàng Đầu tư (Ngân hàng Kiến Thiết - 1957) trực thuộc Bộ Tài chính. • Ngân hàng Ngoại thương (1959) trực thuộc NH Nhà nước và Quỹ tiết 6/27/14 Luật NH & CK - GV kiệm XHCN.
 10. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn 1945 đến 1987 : Đặc điểm của hệ thống ngân hàng : - Hệ thống ngân hàng một cấp. - Nhà nước sở hữu độc quyền. - Các NH chuyên doanh thực chất là những bộ phận đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước trong một số lĩnh vực nhất định. - Hoạt động của ngân hàng được tiến hành theo kế hoạch tập trung. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 11. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn 1987 đến nay : • Giai đoạn chuyển tiếp 1987 – 1990 : có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cơ sở pháp lý : - Nghị quyết VI của BCH Trung Ương Đảng khóa VI. - Chỉ thị 218/CT ngày 13/07/1987 của Hội đồng Bộ trưởng. - Nghị định 53/NĐ/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Đặc điểm : - Có sự phân định chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 12. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn 1987 đến nay : • Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp : Cơ sở pháp lý : - Pháp lệnh số 37 về NH NHà nước Việt nam ngày 23/05/1990, hiệu lực ngày 01/10/1990. - Pháp lệnh số 38 về NH thương mại, HTX tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/05/1990, hiệu lực ngày 01/10/1990. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 13. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam : Giai đoạn 1987 đến nay : • Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp : Sau 6 năm, 2 pháp lệnh trên được thay thế bởi hai văn bản lu ật do Qu ốc h ội thông qua ngày 12/12/1997 : - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 01/1997/QH10. - Luật các tổ chức tín dụng – Luật số 2/1997/QH10. Sau 5 năm thực hiện, Quốc hội phê chuẩn : - Ngày 17/06/2003, Quốc hội thông qua: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 10/2003/QH11. 6/27/14 Luật NH & CK - GV -
 14. 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.4 Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện hành : Ngân hàng nhà nước Việt Các tổ chức tín dụng Nam và các chi nhánh v Kinh doanh tiền tệ. v Độc quyền phát hành tiền. v Làm dịch vụ ngân hàng (nhận v Cung ứng các dịch vụ tài tiền gửi, cấp tín dụng, cung chính tiền tệ cho Chính phủ ứng các dịch vụ thanh toán và và các TCTD. các dịch vụ khác). 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 15. 2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.1 Khái niệm hoạt động dịch vụ ngân hàng : Theo pháp luật của một số quốc gia : - Khái niệm theo phương thức liệt kê. - Khái niệm mang tính tổng quan, hoặc chỉ dấu hiệu. - Khái niệm được ghi nhận tại các án lệ. Theo pháp luật Việt Nam : Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng cácNHch CK -thanh toán. 6/27/14 Luật dị & vụ GV
 16. 2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.2 Đặc điểm của hoạt động dịch vụ ngân hàng : - Yếu tố chủ thể (NHNN, các TCTD, các tổ chức khác). - Là hoạt động kinh doanh với đối tượng kinh doanh là tiền tệ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng. - Là hoạt động kinh doanh có điều kiện. - Là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng của nền kinh tế. - Là một trong những hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro. - Là lĩnh vực hoạt động mang tính nhạy cảm với các biến động của nền kinh tế, của xã hội. - Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cạnh tranh luôn song hành với hợp tác. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 17. 3. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG 3.1 Khái niệm Luật ngân hàng : 3.1.1 Quan điểm về Luật ngân hàng ở một số nước : - Pháp : luật NH là một ngành luật. - Mỹ : luật NH là những nguyên tắc chung về các hoạt đ ộng tài chính, ti ền t ệ và các dịch vụ liên quan. - Liên Xô cũ : luật NH là một phân ngành đặc biệt của Lu ật tài chính. - Nga : luật NH là một lĩnh vực hỗn hợp, đan xen giữa lu ật kinh doanh – th ương mại, luật hành chính và luật tài chính.  Tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt đ ộng c ủa các ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, các nguyên t ắc c ơ b ản c ủa vi ệc t ổ ch ức h ệ 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 18. 3. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG 3.1 Khái niệm Luật ngân hàng : 3.1.2 Khái niệm Luật ngân hàng trong pháp luật Việt Nam : Luật ngân hàng trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung thực chất là luật quản lý nhà nước về ngân hàng. Luật ngân hàng là tổng hợp các qui phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo đúng các thủ tục luật định hoặc được thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, trong quá trình hoạt động ngân hàng của hệ thống ngân hàng và của các tổ chức khác. 6/27/14 Luật NH & CK - GV
 19. 3. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG 3.2 Đối tượng điều chỉnh của Luật ngân hàng : 3.2.1 Căn cứ vào tính chất của quan hệ xã hội do Luật ngân hàng đi ều chỉnh và phương thức tác động của pháp luật : v Các quan hệ quản lý nhà nước về ngân hàng : Chủ thể : - Chủ thể quản lý : Chính phủ, các Bộ và NHNN Việt nam. - Chủ thể chịu sự quản lý : cá nhân và các tổ chức kinh t ế. Nội dung : quan hệ XH phát sinh trong quá trình : 6/27/14ch định và thực hiệLuật NHsách tiền tệ quốc gia - Hoạ n chính & CK - GV
 20. 3. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG 3.2 Đối tượng điều chỉnh của Luật ngân hàng : 3.2.1 Căn cứ vào tính chất của quan hệ xã hội do Luật ngân hàng đi ều chỉnh và phương thức tác động của pháp luật : v Các quan hệ tổ chức và kinh doanh ngân hàng : Chủ thể : - Một bên gồm : NHNN Việt nam và các t ổ chức đ ược c ấp phép hoạt đ ộng ngân hàng. - Một bên gồm : cá nhân và thể nhân (phần còn lại của XH). Nội dung : quan hệ XH phát sinh trong quá trình : - 6/27/14 hệ XH phát sinh giữậtNHNNCK -các TCTD. Quan Lu a NH & và GV
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2