intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

0
55
lượt xem
7
download

Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng trình bày các nội dung sau: Khái quát về hoạt động ngân hàng và ngân hàng, khái quát về luật ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

 1. CHƯƠNG 1 NHỮ NG VẤ N ĐỀ  LÝ   LUÂN CHUNG VÊ ̣ ̀  NGÂN  HÀ NG VÀ   PHÁ P LUÂT NGÂN HA ̣ ̀ NG
 2. A. KHÁI  QUÁ T  VỀ   HOAT  ̣ ĐÔNG  ̣ NGÂN  HÀ NG VÀ  NGÂN HÀ NG  1. Lịch  sử  hình  thành  và  phát  triển  của  hoat  ̣ ̣ đông ngân ha ̀ng và ngân hàng  Trên thế giới Tại Việt Nam 2. Khái  niệm  và  đăc  ̣ điêm  ̉ cua  ̉ hoat  ̣ đông  ̣ ngân  hàng ̣ ̣ ̣ Khái niêm hoat đông ngân ha ̀ng ̣ ̉ ̣ ̣ ngân hàng Đăc điêm hoat đông 
 3. B. KHÁ I QUÁ T VỀ  LUÂT NGÂN HA ̣ ̀ NG ̣ ̣ 1. Khái niêm Luât Ngân ha ̀ng 2. Đối tượng điều chinh cua Luât Ngân ha ̉ ̉ ̣ ̀ng 3. Phương  pháp  điều  chinh ̉ ̉ Luât  cua  ̣ Ngân  hàng ̉ ̣ 4. Nguồn cua Luât Ngân ha ̀ng
 4. C. QUAN HÊ PHA ̣ ́ P LUÂT NGÂN HA ̣ ̀ NG  ̣ 1. Khái niêm quan hê phạ ̣ ́p luât ngân ha ̀ng ̣ ̉ 2. Đăc điêm quan hê phạ ̣ ́p luât ngân ha ̀ng 3. Các  yếu  tố  cấu  thành  quan  hê ̣ pháp  luât  ̣ ngân hàng ̉ ̉ Chu thê  Khách thể ̣ Nôi dung
 5. D. NGUYÊN TẮC CỦA LUÂT NGÂN HA ̣ ̀ NG  1. Nhóm nguyên tắc chung Bất  khả  xâm  phạm  về  vốn,  tài  sản  và  các  quyền, lợi ích hợp pháp Tự  chủ  kinh  doanh  trong  lĩnh  vực  tiền  tệ  ­  ngân hàng Cạnh tranh bình đẳng Cân  bằng  (dung  hòa)  quyền  lợi  của  các  chủ  thể trong luật ngân hàng
 6. D. NGUYÊN TẮC CỦA LUÂT NGÂN HA ̣ ̀ NG  2. Nhóm các nguyên tắc đặc thù Xây  dựng  hệ  thống  ngân  hàng  theo  hướng  phân định cụ thể chức năng và nguyên lý hoạt  động giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam và  các Tổ chức tín dụng Hạn  chế  và  phòng  ngừa  rủi  ro  trong  hoạt  động ngân hàng Bảo mật ngân hàng
 7. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  1. Lịch sử hì nh thà nh và phát triển của hoat đông ngân ha ̣ ̣ ̀ ng  và ngân hà ng Trên thế giới  Giai đoạn hình thành hoạt động ngân hàng sơ khai và các ngân  hàng đầu tiên • Tiền đề kinh tế ­ xã hội cho sự xuất hiện của hoạt  động ngân  hàng:  Sự hình thành và phát triển của tiền tệ
 8. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG   Con  người  bắt  đầu  biết  tích  lũy  của  cải  dư  thừa  dưới  hình thức tiền tệ (thay cho hình thức hiện vật như trước)  Xuất hiện nhóm người chuyên nhận giữ hộ tiền  Xuất hiện nhóm người có nhu cầu vay tiền để đầu tư/tiêu  dùng
 9. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  • Hình thái sơ khai của hoạt động ngân hàng:  Nhận giữ tiền của dân chúng và cho vay lại (hình thái sơ  khai của hoạt động tín dụng)
 10. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG   Mua bán, chuyển đổi các loại tiền tệ (hình thái sơ khai  của hoạt động kinh doanh tiền tệ)
 11. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG   Thanh toán không dùng tiền mặt (hình thái sơ khai của  hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán)
 12. Chứng thư có giá của một ngân hàng tại Rome (Italia)
 13. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng một cấp • Thế  kỷ  15:  các  ngân  hàng  đầu  tiên  trên  thế  giới  chính thức ra đời.  • Đặc điểm của hoạt động ngân hàng trong giai đoạn  này: Ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân. Hoạt  động  ngân  hàng  mang  tính  riêng  lẽ,  biệt  lập,  chưa hình thành nên một hệ thống. Tác động của Nhà nước và Pháp luật vào hoạt động  ngân hàng là không có. Mỗi ngân hàng đều có những hoạt động nghiệp vụ  không hạn chế => mô hình ngân hàng một cấp. 
 14. Video clip về sự hình thành và phát triển của ngân hàng  và hoạt động ngân hàng trên thế giới
 15. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai  cấp • Cuối thế kỷ 19, với mô hình ngân hàng một  cấp  =>  hậu  quả:  sự  biến  động,  sụp  đổ  hệ  thống tài chính, và tình trạng thừa tiền trong  nền kinh tế (lạm phát).  • Để tháo gỡ trở ngại này,  ở một số quốc gia,  nhà nước đã can thiệp bằng cách:  Ngân hàng phát hành (Issuing banks). Ngân hàng trung gian (Intermediary banks).
 16. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  • Sau  cuộc  khủng  hoảng  kinh  tế  thế  giới  (1929  ­  1933), hầu hết các quốc gia đã thực hiện việc quốc  hữu hóa ngân hàng phát hành tiền, như: Mỹ,  Anh và  Pháp. • Đặc điểm của hoạt động ngân hàng trong giai đoạn  này: Nhà nước bắt đầu can thiệp bằng công cụ pháp luật  => quy hoạch hệ thống ngân hàng của quốc gia. Phân định phạm vi hoạt động giữa nhóm Ngân hàng  phát hành và Ngân hàng trung gian.
 17. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG   Giai đoạn hệ thống ngân hàng hiện nay Hệ  thống  ngân  hàng  hiện  nay  tại  các  quốc  gia  là  hệ  thống ngân hàng hai cấp.  NHTW: thực hiện các chức năng nhiệm vụ thuộc tầm  điều tiết vĩ mô NHTM và các tổ chức tín dụng khác: thực hiện chức  năng  và  nhiệm  vụ  kinh  doanh  tiền  tệ,  hoạt  động  tín  dụng và dịch vụ ngân hàng. 
 18. Video clip giới thiệu về Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ­  FED
 19. A. KHÁI QUÁ T VỀ  HOAT ĐÔNG NGÂN HA ̣ ̣ ̀ NG  VÀ  NGÂN HÀ NG  Tại Việt Nam Giai đoạn trước 1945 ­ 1951 • Trong  suốt  thời  kỳ  phong  kiến  cho  đến  nửa  đầu  thế  kỷ 19: Việt Nam hầu như không tồn tại định chế ngân  hàng.  • Năm 1858: thực dân Pháp xâm lược. Tổng thống Pháp  đã ban hành Sắc lệnh ngày 15 tháng 01 năm 1875 thành  lập ngân hàng Đông Dương (Banque de L' Indochine). • Sau khi CMT8 thành công, ngày 03/02/1947, Chính phủ  ban hành Sắc lệnh số 14/SL về việc thành lập Nha Tín  dụng trực thuộc Bộ Tài chính,  là cơ quan phát hành và  quản lý tiền tệ.
 20. Các chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2