intTypePromotion=1

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 4 - Nguyễn Từ Nhu

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
60
lượt xem
12
download

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 4 - Nguyễn Từ Nhu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 4: Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Pháp luật về quản lý tiền tệ, tổng quan về ngoại hối và hoạt động ngoại hối, nội dung cơ bản của pháp luật về ngoại hối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán (Phần 1: Luật ngân hàng): Chương 4 - Nguyễn Từ Nhu

 1. Chương 4 1
 2.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 1. Khái niệm chung về tiền tệ :  Tiền tệ là loại hàng hoá đặc biệt, là vật ngang giá  chung làm phương tiện trung gian trao đổi.  Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền  giấy,  tiền  kim  loại,  và  các  giấy  tờ  có  giá  như  tiền. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 2
 3.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 1. Khái niệm chung về tiền tệ :  Tiền trải qua 3 hình thái : ­ Hoá tệ (tiền bằng hàng hoá). ­ Tín tệ (tiền qui ước : tiền giấy, tiền kim loại). ­ Bút tệ (tiền qua ngân hàng). 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 3
 4.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Nội dung quản lý : ­ Xây dựng dự án, chính sách về tiền tệ. ­ Ban  hành  các  văn  bản  pháp  luật  về  quản  lý  tiền  tệ. ­ Tổ  chức  thực  hiện,  kiểm  tra,  giám  sát  quá  trình  thực hiện chính sách tiền tệ. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 4  
 5.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Quản lý tiền tệ thông qua các hoạt động : ­ Chính sách tiền tệ quốc gia. ­ Phát hành tiền. ­ Quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ.   01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 5
 6.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Chính sách tiền tệ quốc gia. Chính  sách  tiền  tệ  là  việc  điều  chỉnh  khối  lượng  tiền  trong  lưu  thông  bằng  các  công  cụ  tài  chính  tiền tệ nhằm đạt các mục tiêu về chính sách tiền  tệ. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 6
 7.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Chính sách tiền tệ quốc gia.  Mục  tiêu  của  chính  sách  tiền  tệ  :  ổn  định  giá  trị  đồng  tiền,  kềm  chế  lạm  phát,  ổn  định  sức  mua  của đồng tiền. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 7
 8.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Chính sách tiền tệ quốc gia.  Thẩm quyền ra quyết định về chính sách tiền tệ quốc gia : ­ NHNN  chủ  trì  xây  dựng  :  dự  án  chính  sách  tiền  tệ  quốc  gia,  mức  cung tiền lưu thông hàng năm. ­ Chính phủ xây dựng : dự án chính sách tiền tệ quốc gia, mức lạm  phát dự kiến hàng năm, quyết định lượng cung tiền bổ sung, báo cáo  định kỳ cho UBTVQH. ­ Quốc hội quyết định : chính sách tiền tệ quốc gia, mức lạm phát dự  ki ến hàng năm. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 8
 9.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Chính sách tiền tệ quốc gia.  Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.  Tiến hành thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 9
 10.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Phát hành tiền.  NHNN độc quyền phát hành tiền, in đúc tiền.  Việc phát hành tiền thông qua các hình thức : ­ Cho vay tái cấp vốn đối với các ngân hàng. ­ Mua các giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở. ­ Mua ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng. ­ Cho vay đối với chính phủ nhằm bù đắp ngân sách thiếu hụt tạm  thời. ­ Thu đổi tiền rách nát, hư hỏng trong lưu thông. 10 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 11.  I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ.  Thị trường tiền tệ : nơi tiếp xúc hai yếu tố cung – cầu tiền  tệ    hoạt  động  vay  –  cho  vay    giá  cả  của  tiền  tệ  (lãi  suất).  Đối  tượng  của  thị  trường  tiền  tệ  :  các  loại  giấy  tờ  có  giá  bằng VNĐ có thời hạn hoặc còn thời hạn dưới một năm.  Đối  tượng  tham  gia  thị  trường  tiền  tệ  :  NHNN  và  các  TCTD. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 11
 12.   I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ.  Hoạt động của thị trường tiền tệ có 2 chức năng cơ bản :  ­  Cân đối, điều hoà khả năng chi trả giữa các TCTD. ­  Cân  đối  nguồn  vốn  vay  và  cho  vay  giữa  NHNN  và  các  TCTD. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 12
 13.   I. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ 2. Quản lý nhà nước về tiền tệ :  Quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ.  Thị trường tiền tệ bao gồm : ­  Thị trường nội tệ liên ngân hàng. ­  Nghiệp vụ thị trường mở. ­  Đấu thầu trái phiếu chính phủ. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 13
 14.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 1. Khái niệm ngoại hối và hoạt động ngoại hối:   Ngoại  hối  là  tiền  nước  ngoài,  các  phương  tiện  chi  trả có giá trị bằng tiền nước ngoài (ngoại tệ), các  chứng  từ,  chứng  khoán  có  khả  năng  chuyển  đổi  thành ngoại tệ, kim khí quý, đá quý. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 14
 15.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 1. Khái niệm ngoại hối và hoạt động ngoại hối:  Hoạt  động  ngoại  hối  là  hoạt  động  của  người  cư  trú,  người  không  cư  trú  trong  giao  dịch  vốn,  giao  dịch  vãng  lai,  các  giao  dịch  khác  có  liên  quan  đến  ngoại hối.  Hoạt động hối đoái là một bộ phận quan trọng cấu  thành nên hoạt động ngoại hối. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 15
 16.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 2. Thị trường ngoại hối :  Thị  trường  ngoại  hối  là  nơi  diễn  ra  các  giao  dịch  ngoại  hối  :  mua  bán  ngoại  tệ,  vay  –  cho  vay,  bảo  lãnh, đầu tư, …  Thị trường ngoại hối là một trong ba bộ phận cấu  thành thị trường tài chính. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 16
 17.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 2. Thị trường ngoại hối :  Chức năng của thị trường ngoại hối : ­ Giúp chu chuyển vốn giữa các quốc gia được hiệu quả. ­ Xác định giá trị đối ngoại của tiền tệ theo qui luật cung  – cầu. ­ Bảo  hiểm  các  khoản  phải  thu,  phải  trả,  đầu  tư  bằng  ngoại hối. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 17
 18.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 2. Thị trường ngoại hối :  Đặc điểm của thị trường ngọai hối : ­ Là thị trường mang tính chất quốc tế. ­ Hoạt động liên tục 24/24 giờ. ­ Nhạy cảm, có tính liên kết cao, … 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 18
 19.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 2. Thị trường ngoại hối : Phân loại :  Căn cứ vào cách thức tổ chức giao dịch: Thị trường giao dịch tập trung, … phi tập trung.  Căn cứ vào phương thức giao dịch:  Thị  trường  giao  dịch  ngoại  hối  giao  ngay,  …  kỳ  hạn, … hoán đổi, … tương lai, … quyền chọn. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 19
 20.   II. TỔNG QUAN VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI  H ỐI 2. Thị trường ngoại hối : Phân loại :  Căn cứ vào tính hợp pháp hay không hợp pháp :  Thị trường ngoại hối chính thức, … tự do.  Căn cứ vào chủ thể tham gia giao dịch :  Thị trường ngoại hối liên ngân hàng, … phổ thông. 01/10/17 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2