intTypePromotion=3

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

Chia sẻ: Trần Thị Thủy Tiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:98

0
919
lượt xem
254
download

Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Trần Thị Mai Phước

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH Chương trình môn học: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Biên soạn: ThS. Trần Thị Mai Phước maiphuoclaw@yahoo.com
 2. 2 Giới thiệu Tài liệu môn học 1. Giáo trình Lý luận NN và PL của ĐHL Hà Nội, Nxb Tư pháp, 2006. 2. Đề cương bài giảng do Giảng viên biên soạn. maiphuoclaw@yahoo.com
 3. Kết cấu chương trình 1. Nguồn gốc của Nhà nước và Pháp luật 2. Bản chất, đặc điểm của Nhà nước và PL 3. Kiểu Nhà nước và kiểu Pháp luật 4. Hình thức Nhà nước và hình thức Pháp luật 5. Nhà nước CHXHCN Việt Nam 6. Hệ thống pháp luật 7. Quy phạm pháp luật 8. Quan hệ pháp luật 9. Thực hiện pháp luật – Áp dụng pháp luật 10. Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý 11. Ý thức pháp luật – Pháp chế XHCN 12. Cơ chế điều chỉnh pháp luật ** maiphuoclaw@yahoo.com
 4. 2 Bài 1 NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. Nguồn gốc của nhà nước 1. Các quan điểm phi Mácxít 2. Quan điểm của CN. Mác-Lênin II. Nguồn gốc của pháp luật 1. Nguyên nhân ra đời 2. Con đường hình thành PL  Thảo luận** maiphuoclaw@yahoo.com
 5. 5 I.Nguôn gôc của Nhà nước ̀ ́ 2. Học thuyết 1. Mác-Lênin Một số học thuyết phi Mácxít Các thuyết  Thuyết  Thuyết  Thuyết  khác thần  gia  Khế ước  học trưởng xã hội (Retơrazitki,  (Thomas  (Aristote,  (Thomas Hobben,  Phoreder, Aquin,  Bodin,  S.L. Montesquieu,  Hume,  Calvin,…) More,…) Loke, Rouseau,…)   Duhzinh,…)   maiphuoclaw@yahoo.com
 6. 2. Học thuyết Mác-Lênin Nhà nước ra đời bởi 2 nguyên nhân: Kinh tế và Xã hội ̀  Cho răng: - Nhà nước ra đời do những nguyên nhân khach quan, dựa trên cac điều ́ ́ ̣ kiên KT, XH; - Nhà nước thuộc về một giai cấp nhât ́ ̣ đinh; - Nhà nước sẽ tiêu vong đi trong xã hội văn minh. maiphuoclaw@yahoo.com
 7. 3. Khái niệm Nhà nước – Vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị Cần lưu ý các nét chính trong KN Nhà nước - NN là môt tổ chức đặc biệt ̣ - có 1 bộ máy chuyên cưỡng chế và quản lý đặc biệt - duy trì trật tự XH, thực hiện những mục đích của NN, - bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong XH có giai cấp đối kháng, bảo vệ lợi ích của toàn XH trong xã hội XHCN maiphuoclaw@yahoo.com
 8. II. Nguồn gốc của pháp luật 1. Nguyên nhân ra đời NN cải cách hoặc thừa nhận các quy phạm tập quán… Ban hành 2. Con các văn đường bản quy hình NN sáng phạm PL thành PL tạo pháp luật Thừa nhận tiền lệ pháp (án lệ) của Tòa án maiphuoclaw@yahoo.com
 9. 3. Khái niệm pháp luật – Mqh giữa PL với các nhân tố khác Là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong XH, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ XH maiphuoclaw@yahoo.com
 10. Bài 2 BẢN CHẤT - ĐẶC ĐiỂM CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. Bản chất, đặc điểm của Nhà nước 1. Bản chất của Nhà nước 2. Đặc điểm (đtrưng) cơ bản của Nhà nước II. Bản chất, đặc điểm của Pháp luật 1. Bản chất của Pháp luật 2. Đặc điểm của Pháp luật T hảo lu ận ** maiphuoclaw@yahoo.com
 11. 2 1. Bản chất của Nhà nước - Tính giai cấp - Vai trò xã hội maiphuoclaw@yahoo.com
 12. 5 2. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước Phân Có chia Mang Ban chủ lãnh thổ quyền lực Ban hành quyền theo Công (cưỡng chế, hành chính quốc đơn vị pháp luật sách quản lý gia hành đặc biệt) Thuế chính maiphuoclaw@yahoo.com
 13. 1. Bản chất của pháp luật a. Tính giai cấp b. Tính xã hội c.Tính dân tộc d.Tính mở. maiphuoclaw@yahoo.com
 14. 2 2. Đặc điểm của pháp luật a.Tính quy phạm phổ biến b. Tính hình thức chặt chẽ c.Tính cưỡng chế nhà nước maiphuoclaw@yahoo.com
 15. Bài 3 KiỂU NHÀ NƯỚC VÀ KiỂU PHÁP LUẬT 1. Kiểu nhà nước 1.1. Khái niệm 1.2. Sự thay thế Kiểu nhà nước 1.3. Các kiểu NN trong lịch sử 2. Kiểu Pháp luật 2.1. Khái niệm 2.2. Sự thay thế Kiểu Pháp luật 2.3. Các kiểu PL trong lịch sử T hảo lu ận ** maiphuoclaw@yahoo.com
 16. 1.1. Khái niệm Kiểu nhà nước Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò XH, những điều kiện phát sinh, tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái KT-XH có giai cấp nhất định.  Vậy, Kiểu NN có phải là đặc điểm, đặc trưng cơ bản của NN không? Vì sao? maiphuoclaw@yahoo.com
 17. 1.2. Sự thay thế Kiểu nhà nước Kinh tế- Chính trị thay đổi  cuộc cách mạng  kiểu NN mới ra đời.  Tất cả các quốc gia trên thế giới có phải trải qua tuần tự 4 kiểu NN không? 1.3. Các Kiểu nhà nước trong lịch sử? maiphuoclaw@yahoo.com
 18.  Hãy lập bảng phân biệt sự khác nhau giữa các Kiểu NN Các tiêu chí phân biệt: - Cơ sở KT - Cơ sở xã hội - Cơ sở tư tưởng VD: maiphuoclaw@yahoo.com
 19. Tiêu chí NN NN NN NN p/b C.Nô Pkiến Tư sản XHCN Kniệm, đđiểm Cơ sở kinh tế Cơ sở XH Cơ sở tư tưởng maiphuoclaw@yahoo.com
 20. 2.1. Khái niệm kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp, những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật trong một hình thái KT-XH nhất định maiphuoclaw@yahoo.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản