Bài giảng môn Marketing - chương 1 Đại cương về marketing

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
668
lượt xem
257
download

Bài giảng môn Marketing - chương 1 Đại cương về marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn marketing - chương 1 đại cương về marketing', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Marketing - chương 1 Đại cương về marketing

 1. MÔN MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING TRẦN MAI ĐÔNG Email:tmd169@yahoo.com
 2. NỘI DUNG  SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING  KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING  QUẢN TRỊ MARKETING  CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING  MARKETING HỖN HỢP - (MARKETING MIX)  THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI
 3. SỰ RA ĐỜI CỦA MARKETING – Quan hệ giữa người bán với người mua Quan hệ mâu thuẫn – Quan hệ giữa người bán với người bán – Để giải quyết quan hệ mâu thuẫn và để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá Sự ra đời của marketing
 4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MARKETING  Marketing cổ điển/ truyền thống  Marketing hiện đại
 5. KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING Khách hàng  thật sự Nhu cầu, mong muốn,  Khách hàng  và yêu cầu tiềm năng    Hàng hóa Thị trường Khách hàng #  người tiêu thụ Trao đổi   Giá trị, sự thỏa mãn 
 6. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING  Theo AMA ( American Marketing Association) “Marketing là tiến trình kế hoạch và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hành hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu cá nhân và tổ chức”  “ Làm thị trường” – những họat động trên thị trường nhằm tạo sự trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người/khách hàng - satisfy the needs and wants of customer
 7. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING  Hiểu nhu cầu của khách hàng giúp ta những gì? – Nhận ra các “khoảng trống” thị trường. – Cung cấp sản phẩm đúng lúc, đúng chỗ – Thỏa mãn những mong đợi của khách hàng – Dẫn dắt khách hàng – “Tạo cầu”
 8. MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG  Thị trường hàng tiêu dùng  Thị trường hàng công nghiệp  Thị trường toàn cầu  Thị trường phi lợi nhuận và cơ quan nhà nước.
 9. THẢO LUẬN  Marketing?  Chia nhóm.  Chọn lựa sản phẩm  Giá trị khách hàng?  Sự thỏa mãn khách hàng? Tại sao có và tại sao không?
 10. QUẢN TRỊ MARKETING  Là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt những nhiệm vụ xác định của doanh nghiệp như thu lợi nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường..v.v.…
 11. CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING • Khách hàng thích sự tiên ích và những sản Quan niệm hoàn thiện phẩm giá thành vừa túi tiền sản xuất • Tăng cường sản xuất và phân phối. Quan niệm hoàn thiện • Khách hàng quan tâm đến chất lượng, hàng hóa chức năng sản phẩm và tính năng cách tân Quan niệm tăng cường • Khách hàng sẽ mua sản phẩm nếu công ty nổ lực thương mại xúc tiến hay bán những sản phẩm. • Tập trung vào nhu cầu, mong muốn của Quan niệm Marketing thị trường mục tiêu và thỏa mãn khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh • Tập trung vào nhu cầu, mong muốn của Quan niệm Marketing xã hội thị trường mục tiêu và cung cấp thêm những giá trị thặng dư và trách nhiệm với xã hội
 12. SELLING # MARKETING Khởi  Tập trung Chiến lược Mục tiêu điểm Bán hàng và Thu lợi nhuận qua việc gia      Nhà sản xuất Hàng hóa  xúc tiến tăng khối lượng hàng bán ra Quan niệm Selling Nhu cầu  Những nỗ lực tổng                              Thu lợi nhuận qua việc thỏa  Thị trường khách hàng hợp của marketing                     mãn nhu cầu khách hàng Quan niệm Marketing
 13. MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX) 3Cs Customer Corporation
 14. MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX)  Product: – Taïo ra saûn phaåm ñuùng theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng. – Haáp daãn, thu huùt ngöôøi mua, ñaùp öùng mong muoán cuûa ngöôøi tieâu duøng  Price: – Linh hoaït tính toaùn ñeå vöøa mang laïi lôïi nhuaän cho mình, vöøa vôùi tuùi tieàn cuûa ngöôøi mua – Baûo ñaûm tính caïnh tranh treân thò tröôøng
 15. MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX)  Place: – Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï, – Baûo ñaûm baùn ñöôïc nhanh, nhieàu, tieát kieäm chi phí, thuaän tieän cho ngöôøi mua.  Promotion: – Toå chöùc quaûng caùo, thoâng tin, caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi – Taïo uy tín cho saûn phaåm ñeå loâi keùo, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi
 16. THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI KẾT NỐI VỐI KHÁCH HÀNG KẾT NỐI CÔNG NGHỆ  Duy trì mối quan hệ Computer Kết nối trực tiếp EDI Thương mại điện tử Internet Kết nối với thế  Kết nối với đối tác  giới xung quanh  Marketing chúng ta • kết nối với các bộ phận  • kết nối tòan cầu khác của công ty. • Kết nối với trách  • Kết nối với các nhà cung  nhiệm xã hội ứng và phân phối • Kết nối với đối tác chiến  lược.
 17. THANK YOU VERY MUCH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản