intTypePromotion=1

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
125
lượt xem
17
download

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Chương 1 Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng gồm các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng, các loại ngân hàng, hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng tham khảo để bổ sung kiến thức và học tốt môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1

 1. ng©n hµng vµ ho¹t ®éng ng©n hµng
 2. Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH II. C¸c dÞch vô ng©n hµng III. C¸c lo¹i h×nh ng©n hµng IV. HÖ thèng NH VN
 3. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh B¾t ®Çu lµ nghiÖp vô ®æi tiÒn hoÆc ®óc tiÒn cña c¸c thî vµng. TiÕp tôc ph¸t triÓn nghiÖp vô cÊt tr÷ hé => t¨ng thu nhËp, t¨ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng c¸c lo¹i tiÒn, t¨ng qui m« tµi s¶n cña ng−êi kinh doanh tiÒn tÖ. Ph¸t triÓn thanh to¸n hé => ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt => ®· thu hót c¸c th−¬ng gia göi tiÒn nhiÒu h¬n.
 4. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh NghiÖp vô cho vay: - §Çu tiªn, dïng vèn tù cã ®Ó cho vay. - Sè d− th−êng xuyªn ë trong kÐt tõ ho¹t ®éng nhËn göi + tÝnh chÊt v« danh cña tiÒn => cã thÓ sö dông t¹m thêi mét phÇn tiÒn göi cña kh¸ch ®Ó cho vay. - Ph¸t triÓn thµnh ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp: cho vay dùa trªn tiÒn göi cña kh¸ch, më réng cho vay vay b»ng c¸ch tr¶ l·i cho ng−êi göi tiÒn, cung cÊp c¸c tiÖn Ých kh¸c nhau
 5. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh NH cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa qua chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. NhiÒu tæ chøc tµi chÝnh ®Òu ®ang cè g¾ng cung cÊp c¸c dÞch vô cña NH. NH còng ®ang më réng ph¹m vi cung cÊp dÞch vô vÒ bÊt ®éng s¶n vµ m«i giíi chøng kho¸n, tham gia ho¹t ®éng b¶o hiÓm, ®Çu t− vµo quü t−¬ng hç vµ thùc hiÖn nhiÒu dÞch vô míi kh¸c.
 6. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh §Þnh nghÜa: - LuËt Mü (90s): Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt - ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n - vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông VN: " Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n"
 7. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn H×nh thøc ng©n hµng ®Çu tiªn - NH cña c¸c thî vµng: cho vay víi c¸c c¸ nh©n, nh»m môc ®Ých phôc vô tiªu dïng. H×nh thøc cho vay chñ yÕu lµ thÊu chi Ng©n hµng th−¬ng m¹i: tµi trî ng¾n h¹n (tµi trî cho tµi s¶n l−u ®éng), thanh to¸n hé, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña t− b¶n th−¬ng nghiÖp. Ng©n hµng tiÒn göi: kh«ng cho vay, chØ thùc hiÖn gi÷ hé, thanh to¸n hé ®Ó lÊy phÝ.
 8. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn Ng©n hµng tiÕt kiÖm: Huy ®éng tiÕt kiÖm, ®Çu t− vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ Ng©n hµng ph¸t triÓn: WB, ADB, NH ph¸t triÓn quèc gia: Tµi trî cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch cho vay −u ®·i(l·i suÊt thÊp, thêi gian dµi, …) Ng©n hµng ®Çu t−: b¶o l·nh ph¸t hµnh, hïn vèn, mua tr¸i phiÕu dµi h¹n… Ng©n hµng chÝnh s¸ch: Cho vay chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ: ®ãi nghÌo, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm
 9. Môc tiªu kinh doanh ng©n hµng An Vèn huy Dù tr÷ toµn - Nguån Tμi lîi ®éng vèn s¶n TÝn dông nhuËn vµ ®Çu t− – ph¸t Vèn tù cã triÓn Thu Chi nhËp phÝ
 10. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn * Sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng. - C¸c lo¹i h×nh NH ®a d¹ng: - C¸c nghiÖp vô míi ngµy cµng ph¸t triÓn: Cho vay, huy ®éng…… - C«ng nghÖ ng©n hµng gãp phÇn thay ®æi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cu¶ ng©n hµng.
 11. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn Qui m« cña mçi ng©n hµng: TÝch tô vµ tËp trung vèn ®· t¹o ra c¸c c«ng ty ng©n hµng cùc lín víi sè vèn t− cã hµng chôc tû ®« la Mü Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®ang t¹o ra mèi liªn hÖ rµng buéc ngµy cµng chÆt chÏ, sù phô thuéc lÉn nhau ngµy cµng lín gi÷a chóng.
 12. Mét sè tËp ®oµn NH trong 500 c«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi, 2002 Tªn c«ng ty Cña n−íc Vèn t− b¶n ho¸* XÕp h¹ng (tû USD) Citigroup Mü 255,29 5 HSBC Holding Anh 108,72 27 Bank of Mü 104,82 29 America Royal Bank of Anh 77,41 43 Scotland JP Morgan Mü 70,48 44 chase • Vèn t− b¶n ho¸= sè cæ phiÕu x gi¸ cæ phiÕu • Nguån: financial times, T/c ng/cøu KT N. 8 (291), 2002, tr. 43 Trong 500 c«ngty hµng ®Çu thÕ giíi do Financial Times b×nh chän, vÒ tæng sè vèn t− b¶n ho¸, c¸c c«ng ty NH chiÕm hµng thø nhÊt, ngµnh c«ng nghiÖp d−îc phÈm thø 2, c«ng nghÖ th«ng tin thø 3.
 13. Top 10 NH lớn nhất trên thế giới 2007 Rank Tên NH Tổng TS Nước Tỷ USD 1 UBS 1,963.227 Switzerland 2 Barclays PLC 1,951.041 England 3 BNP Paribas 1,899.186 France 4 Royal Bank of 1,705.680 Scotland Scotland Group 5 Credit Agricole SA 1,663.101 France 6 Deutsche Bank 1,485.008 Germany 7 The Bank of Tokyo- 1,362.598 Japan Mitsubishi 8 ABN AMRO Holding NV 1,301.508 Netherlands, 9 Societe Generale 1,261.657 France 10 Bank of America 1,196.124 USA
 14. Top 10 NH lớn nhất trên thế giới (2008) Rank Tên NH Tổng TS (tỷ Nước USD) 1 Industrial and 277.514 China Commercial bank of China 2 Bank of America 195.933 USA 3 HSBC Holdings 176.788 UK 4 China Construction 165.234 China 5 Bank of China 165.087 China 6 JP Morgan Chase 159.615 US 7 Citigroup 140.698 US 8 Wells Fargo 112.365 US 9 Banco Sandander 109.862 Spain 10 Mitsubishi UFJ 105.412 Japan Financial,
 15. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn LÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng còng ®· chøng kiÕn nhiÒu khñng ho¶ng vµ ho¶ng lo¹n ng©n hµng trong mçi quèc gia. - Mü: 1984 – NH Illinois, 1991 – NH BOA bÞ gi¶m sót lín vÒ tiÒn göi, dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n - 1990s: NHTM NhËt vµ c¸c h·ng chøng kho¸n gÆp rñi ro lín do sù sôp ®æ cña TT B§S vµ TT CK - 1992: NH J.P. Morgan mÊt 200 triÖu USD do n¾m chøng kho¸n thÕ chÊp khi l·i suÊt t¨ng ®ét ngét. - 1997: Khñng ho¶ng tµi chÝnh ë §NA, b¾tnguån tõ Th¸i Lan lµm nhiÒu NH ë Ch©u ¸ bÞ mÊt hµng tû USD, bÞ ph¸ s¶n hoÆc buéc ph¶i s¸p nhËp. NÒn kinh tÕ Th¸i Lan bÞ kÐo lïi sù ph¸t triÓn tíi 20 n¨m, nÒn kinh tÕ thÕ giíi bÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒ, sót gi¶m 5% thu nhËp chung trªn toµn thÕ giíi.
 16. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn - Vµo n¨m 1997, nhiÒu ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam do më réng cho vay trµn lan ®· r¬i vµo t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi cao. RÊt nhiÒu vô rñi ro tÝn dông ®iÓn h×nh ®· x¶y ra nh− vô Tamexco víi l−îng nî khã ®ßi lªn tíi 550 tû VN§; vô T¨ng Minh Phông víi l−îng vèn thÊt tho¸t h¬n 4000 tû VN§. - N¨m 2001, tËp ®oµn n¨ng l−îng Enron ph¸ s¶n, t¸c ®éng tíi hÇu hÕt c¸c ng©n hµng danh tiÕng trªn thÕ giíi: JP Morgan Chase víi 2,6 tû USD, trong ®ã 900 triÖu lµ kh«ng ®−îc b¶o ®¶m; Citi Group cã tæng d− nî víi Enron tíi thêi ®iÓm ph¸ s¶n lµ 1,2 tû USD, trong ®ã 400 triÖu lµ kh«ng ®−îc b¶o ®¶m. - C¸c ng©n hµng Argentina vµo n¨m 2002 ®· ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng rñi ro thanh kho¶n nÆng nÒ. Sù h¹n chÕ rót tiÒn cña chÝnh phñ ®· lµm cho t×nh tr¹ng thªm trÇm träng. Tíi th¸ng 4 n¨m 2002, c¸c ng©n hµng ë Argentina ®· ®ång lo¹t ®ãng cöa. HSBC tiÕt lé r»ng cuéc khñng ho¶ng ë Argentina ®· lµm mÊt 1.850 triÖu USD trong n¨m tµi chÝnh 2001.
 17. 1.2 LÞch sö ph¸t triÓn - Th¸ng 10, 2003, chØ v× mét tin ®ån thÊt thiÖt mµ ng©n hµng ¸ Ch©u (ACB) cña ViÖt Nam ®· khiÕn cho sè l−îng kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn tr−íc h¹n t¹i ACB t¨ng vät, tæng kh¸ch hµng rót tiÒn mét ngµy lªn tíi 4000 kh¸ch hµng. C¸n bé ng©n hµng ACB ph¶i lµm viÖc ®Õn tËn 20h30 mµ vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc tÊt c¶ c¸c ®¬n yªu cÇu trong ngµy. ChØ trong vßng hai ngµy, ACB ®· chi tr¶ h¬n 2000 tû VND. Tuy nhiªn, vô viÖc ®−îc xö lý nhanh chãng chØ trong vßng hai ngµy do cã sù can thiÖp rÊt kÞp thêi vµ ®óng lóc cña ng©n hµng nhµ n−íc. - Th¸ng 7/2004: C¸c ng©n hµng Nga ®ang ®øng tr−íc t×nh tr¹ng thanh kho¶n tåi tÖ do dßng ng−êi rót tiÒn hµng lo¹t t¹i nh÷ng ng©n hµng lín nh− Guta, Alfa vµ sau ®ã lan sang toµn bé hÖ thèng ng©n hµng. Trong 3 ngµy tõ 21 ®Õn 23/7, riªng ng©n hµng Alfa ®· chi tr¶ h¬n 200 triÖu USD. Khñng ho¶ng chØ chÊm døt khi cã sù can thiÖp m¹nh tay cña Ng©n hµng Trung −¬ng.
 18. Sù tiÕn triÓn cña NH 2007: Khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ cấp ở Mỹ và lan ra toàn cầu: nguyên nhân từ sự xẹp hơi của bong bóng thị trường nhà ở của Mỹ, Các cá nhân gặp khó khăn trong việc trả nợ. Nhiều tổ chức tín dụng cho vay mua nhà gặp khó khăn vì không thu hồi được nợ. 9 NH Mỹ phá sản, khách hàng mất niềm tin vào nhiều NH. Nhiều nước khác cũng bị ảnh hưởng (Northern Rock – Anh) 2008- 2009: khủng hoảng tín dụng nhà ở thứ cấp chuyển thành khủng hoảng tài chính toàn cầu – hầu hết các quốc gia rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng. 2008: 25 NH Mỹ phá sản; 2009: 28 NH Mỹ phá sản. Nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Nhật áp dụng lãi suất tái chiết khấu xấp xỉ 0% Tình trạng thiếu hụt thanh khoản của các NHTM Việt nam trong năm 2008 Thực trạng canh tranh và những khó khăn hiện tại của các NHTM ở VN hiện nay
 19. Lé tr×nh më cöa thÞ tr−êng tµi chÝnh ng©n hµng 2011: §XQG ®Çy ®ñ 1/1/2011: §XQG ®Çy ®ñ 12/2010: thµnh lËp NH con 100% vèn HK 2007-2010: Níi láng 12/2009: §XQG ph¸t hµnh h¹n møc huy ®éng VND tõ thÎ tÝn dông vµ ®Æt ATM c¸c thÓ nh©n VN 2001-2008: Níi láng 1/4/2007: Thµnh lËp NH con h¹n møc huy ®éng VND tõ 100% vèn n−íc ngoµi c¸c ph¸p nh©n VN §XQG vÒ PH thÎ tÝn dông 12/2004: nhËn thÕ chÊp lµ 11/2006: Gia nhËp WTO quyÒn sö dông ®Êt 12/2001: H§ chÝnh thøc cã hiÖu lùc 2000: Ký kÕt H§TM ViÖt Nam- Hoa Kú (BTA)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2