intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 (31tr)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
110
lượt xem
21
download

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 (31tr)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 trình bày tổng quan về Ngân hàng thương mại như Ngân hàng thương mại là gì, chức năng ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng thương mại và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 (31tr)

 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHTM 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 1
 2. 1.1 Ngân hàng thương mại là gì? 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 2
 3. 1.2 Chức năng của NHTM? 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 3
 4. 1.3 Phân loại NHTM NHTM phân chia theo hình thức 1.3.1 sở hữu Chiến lược kinh doanh 1.3.2 1.3.3 Phân chia theo cơ cấu tổ chức 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 4
 5. 1.2.1.1 NHTM chia theo hình thức sở hữu 1 NHTM cổ phần 2 Ngân hàng sở hữu cá nhân Hình thức Sở hữu Ngân hàng sở hữu nhà nước 3 4 Ngân hàng liên doanh 5 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ỏ Việt Nam Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ỏ Việt Nam 6 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 5
 6. Phân loại các ngân hàng sau theo hình thức sở hữu: 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 6
 7. 1.2.2 Phân chia theo chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn: chi nhánh NH 1 nước ngoài to add Title Click 2 NHTM bán lẻ 3 NHTM bán buôn và bán lẻ 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 7
 8. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt) 1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM (hiện đại):  Nghiệp vụ truyền thống: Nghiệp vụ được tiến hành trên cơ sở tiền mặt.  Nghiệp vụ huy động vốn bằng tiền mặt.  Cho vay bằng tiền mặt.  Thu nợ bằng tiền mặt.  Trả tiền gửi cũng bằng tiền mặt.  Nghiệp vụ hiện đại:  Nghiệp vụ thẻ thanh toán, thuê mua, thu nợ.  hợp đồng tương lai, trao đổi lãi suất, tỷ giá hối 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 8
 9. Hoạt động huy động vốn Nhận tiền gởi: dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác Phát hành giấy tờ có giá: chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác => huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (NHNN cho phép) Vay vốn giữa các tổ chức tín dụng: vay vốn của NHTM khác và của tổ chức tín dụng nước ngoài Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà Nước: dưới hình thức tái cấp vốn 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 9
 10. Hoạt động tín dụng. Cho vay: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh , dịch vụ và đời sống. Chiết khấu: - Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân. - Tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các NHTM khác. Cho thuê tài chính: được thành lập công ty cho thuê tài chính theo Nghị Định của Chính phủ. 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 10
 11. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt) Bảo lãnh: - Bảo lãnh vay vốn: - Bảo lãnh thanh toán - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng - Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm - Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước - Bảo lãnh đối ứng - Xác nhận bảo lãnh 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 11
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt)  Hoạt động dịch vụ thanh toán.  Cung ứng các phương tiện thanh toán;  Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;  Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép;  Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ;  Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác do NHNN quy định;  Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước; 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 12
 13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt)  Nghiệp vụ ngân quỹ: Nghiệp vụ ngân quỹ là nghiệp vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng của NHTM.  Các nghiệp vụ khác:  Góp vốn và mua cổ phần: được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để - Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác trong nước. - Liên doanh với nước ngoài để thành lập ngân hàng liên doanh;  Tham gia vào thị trường tiền tệ: mua bán các công cụ của thị trường tiền tệ như cho vay ngắn hạn, mua bán các giấy tờ có giá, thị trường hối đoái… 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 13
 14. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt)  Kinh doanh ngoại hối- vàng: được phép trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và quốc tế  Ủy thác và nhận ủy thác: - NHTM được ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng. - Quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý. - Nhận ủy thác trong di chúc, quản lý tài sản cho khách hàng đã qua đời, bảo quản các tài sản có giá. - Là chuyên gia tư vấn tài chính, về đầu tư, về quản lý tài chính, về thành lập, mua bán, sáp nhập DN. 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 14
 15. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN … (tt)  Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm: được thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.  Tư vấn tài chính: NHTM được cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thành lập công ty tư vấn trực thuộc Ngân Hàng.  Kinh doanh bất động sản: Cho vay kinh doanh bất động sản hoặc thành lập công ty kinh doanh BĐS.  Bảo quản vật quý giá: thực hiện các dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác có liên quan theo qui định của pháp luật. 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 15
 16. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN …(tt) 1.4 Phân loại các nghiệp vụ của NHTM ở Việt Nam:  Căn cứ vào Bảng cân đối tài sản  Nghiệp vụ ngoài Bảng cân đối tài sản: là các hoạt động dịch vụ và bảo lãnh của ngân hàng  Các nghiệp vụ trong bảng cân đối tài sản của Ngân hàng - Nghiệp vụ tài sản Nợ (nghiệp vụ huy động vốn): - Các nghiệp vụ tài sản Có (nghiệp vụ sử dụng vốn) 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 16
 17. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN …(tt)  Căn cứ vào đối tượng khách hàng  Nghiệp vụ đối với khách hàng là doanh nghiệp - Tiền gửi thanh toán - Thanh toán không dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp - Thanh toán quốc tế - Mua bán ngoại tệ với doanh nghiệp - Cho vay đối với doanh nghiệp - Bảo lãnh đối với doanh nghiệp - Môi giới chứng khoán 06/24/14 - Tư vấn tài chínhn Thị Thương_Khoa TC-NH GV Nguyễ 17
 18. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN …(tt)  Nghiệp vụ đối với khách hàng là cá nhân: - Tiền gửi cá nhân - Tiền gửi tiết kiệm - Thẻ thanh toán - Thanh toán qua ngân hàng - Cho vay tiêu dùng - Cho vay xây dựng, sữa chữa, mua bán bất động sản - Cho vay trả góp - Cho vay hộ kinh tế gia đình. 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 18
 19. Nghiệp vụ tài sản Nợ (huy động vốn) gồm 1 Tiền gửi khách hàng (tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm) 2 Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác 3 Tiền gửi NHNN và Kho Bạc NN 4 Vay các tổ chức tín dụng khác 5 Vay bằng cách phát hành trái phiếu, kỳ phiếu 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 19
 20. Các nghiệp vụ tài sản Có (sử dụng vốn) gồm 1 Cho vay đối với khách hàng 2 Đầu tư chứng khoán 3 Cho vay các tổ chức tín dụng khác 06/24/14 GV Nguyễn Thị Thương_Khoa TC-NH 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2