intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

Chia sẻ: Ngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

0
78
lượt xem
7
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan ngân hàng thương mại" trong bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái quát ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, ảnh hưởng môi trường pháp lý đến hoạt động của ngân hàng thương mại,... Với các bạn đang học Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1- Vũ Thanh Tùng

 1. MÔN  HỌ C NGHIỆP VỤ NGÂN  HÀNG THƯƠNG MẠI 5 September ThS Vu Thanh 1
 2. Nghiệp vụ Ngaân haøng Chương 1: Tổng quan về nghiệp vụ NHTM 5 September 2015 ThS Vu Thanh  2 Tung
 3. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Muïc tieâu cuûa baøi hoïc:  Giôùi thieäu böùc tranh chung veà Ngaân haøng Thöông maïi (NHTM) bao goàm: Chöùc naêng, cô caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM nhaèm cung caáp neàn taûng kieán thöùc xem xeùt chi tieát caùc nghieäp vuï cuûa NHTM  Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân coù theå hieåu ñöôïc: Ñònh nghóa, chöùc naêng, phaân loaïi, toå chöùc, hoaït
 4. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Taøi lieäu tham khaûo: - Baøi giaûng do GV cung caáp. Giaùo trình moân hoïc - Luaät TCTD 2010 - Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam 2010 - Nghò ñònh 141/2006/NÑ- CP 5 Sept ngaøy cemuberûa 201c5 ThS Vu Thanh Tung 22/11/2006 4 aùccuûa TCTD.
 5. TAØI LIEÄU THAM  KHAÛO:  Nghò ñònh 49/2000/NÑ-CP ngaøy 12/9/2000 veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa NHTM.  Quyeát ñònh 493/2005/QÑ­NHNN    cuûa Thoáng ñoác NHNN ban haønh ngaøy 22/04/2005 veà Phaân loaïi nôï vaø Trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng 5 trong hoaït ñoäng ThS Vu ngaân haøng 5 Septembe Thanh
 6. TAØI LIEÄU THAM  KHAÛO:     TT 13/2010/TT-NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa Thoáng ñoác NHNN quy ñònh veà tyû leä baûo ñaûm an toaøn trong HÑ cuûa TCTD.    TT 19/2010/TT-NHNN ngaøy 27/09/2010 v/v söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa thoâng tyù 13/2010/TT- NHNN ngaøy 20/05/2010 cuûa Thoáng ñoác 5 NHNN quy ThS ñònh Vu veà tyû leä baûo 6 Septembe Thanh
 7. NỘI DUNG I KHAÙI QUAÙT VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI II CAÙC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI III ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI IV HỆ THỐNG HAØNGTHÖÔNG MAÏI NGAÂN 5 September 2015VIỆT 7 ThS Vu Thanh Tung
 8. I. KHAÙI QUAÙT VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG  MAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI LAØ  GÌ? Ñònh nghóa Chöùc naêng cuûa NHTM PHAÂN LOAÏI NGAÂN HAØNG  THÖÔNG MAÏI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU  CUÛA NHTM 8 5 ThS Vu Septembe Thanh
 9. ÑÒNH NGHÓA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI  NHTM laø moät loaïi  hình  TCTD  ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït  ñoäng  ngaân  haøng  vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan. 9 5 ThS Vu Septembe Thanh
 10. Hoaït ñoäng ngaân haøng:  Hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä.  Laøm dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân nhaän tieàn göûi vaø söû duïng tieàn göûi ñeå caáp tín duïng vaø cung öùng dòch vuï thanh toaùn 10 5 ThS Vu Septembe Thanh
 11. CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHTM  Chöùc naêng trung gian taøi chính  Chöùc naêng taïo tieàn  Chöùc naêng saûn xuaát, nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm, baùn saûn phaåm vaø ñaàu tö, ñoåi môùi coâng ngheä ngaân haøng. 11 5 ThS Vu Septembe Thanh
 12. PHAÂN LOAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI  Döïa vaøo hình thöùc sôû  höõu: - NHTM nhaø nöôùc - NHTM coå phaàn - NHTM Lieân doanh - NHTM nöôùc ngoaøi 12 5 ThS Vu Septembe Thanh
 13. PHAÂN LOAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG  MAÏI  Dựa vaøo chieán löôïc kinh doanh - Ngaân haøng baùn buoân - Ngaân haøng baùn leû - Ngaân haøng vöøa baùn buoân vöøa baùn leû  Döïa vaøo quan heä toå chöùc - Ngaân haøng hoäi sôû - Ngaân haøng chi nhaùnh caáp 13 5 ThS Vu 1, Septembe 2 vaø Thanh phoøng giao dòch.
 14. Các hoạt động chủ yếu  của NHTM Huy động vốn  Cấp tín dụng  Cho vay Chiết khấu Các nghiệp   Cho thuê tài chính  Tài trợ xuất nhập khẩu vụ của Bảo lãnh NHTM   Dịch vụ thanh toán  Thanh toán qua ngân hàng  Thanh toán quốc tế  Ngân quỹ  Kinh doanh ngoại tệ 5 September 2015 ThS Vu Thanh  14 
 15. II. CAÙC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG  MAÏI  Döïa vaøo baûng caân ñoái taøi  saûn  Nghieäp vuï noäi baûng  Nghieäp vuï ngoaïi baûng  Döïa vaøo ñoái töôïng khaùch  haøng 15 5 ThS Vu Septembe Thanh
 16. PHAÂN LOAÏI NGHIEÄP  VUÏ  NGAÂN HAØNG THÖÔNG  Döïa vaøo baûng caân ñoái taøi saûn - Nghieäp vuï noäi baûng: MAÏI Laø nghieäp vuï ñöôïc phaûn aùnh treân baûng caân ñoái taøi saûn cuûa ngaân haøng - Nghieäp vuï ngoaïi baûng: Laø nghieäp vuï khoâng ñöôïc phaûn aùnh treân baûng caân ñoái taøi saûn 16 5 ThS Vu Septembe Thanh
 17. PHAÂN LOAÏI NGHIEÄP  VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG   Döïa vaøo ñoái töôïng khaùch haøng MAÏI - Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng doanh nghieäp - Caùc nghieäp vuï ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân 17 5 ThS Vu Septembe Thanh
 18. III. AÛNH HÖÔÛNG MOÂI TRÖÔØNG PHAÙP LYÙ ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI  Caùc quy ñònh veà voán  Caùc quy ñònh veà döï tröõ vaø baûo ñaûm  an toaøn  Caùc quy ñònh veà cho vay  mot so quy dinh.ppt 18 5 ThS Vu Septembe Thanh
 19. Cơ cấu tổ chức của  NHTM  Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát  Ban tổng giám  đố c  Ban, khối  Hội sở  Phòng chức năng  Chi nhánh 5 September 2015 ThS Vu Thanh  19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2