intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - ĐH Ngân hàng

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
156
lượt xem
21
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - ĐH Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 1: Tổng quan về Nghiệp vụ kinh doanh NHTM trình bày nội dung về các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, những rủi ro cơ bản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, văn bàn pháp lý về hoạt động ngân hàng, giới thiệu các loại hình ngân hàng tại Việt Nam. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - ĐH Ngân hàng

 1. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung NGHI P V NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Chương 1: T ng quan v Nghi p v kinh doanh NHTM Chương 2: Nghi p v huy ñ ng v n và d ch v thanh toán Chương 3: Nghi p v tín d ng ngân hàng Chương 4: Các nghi p v kinh doanh khác 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 1 CHƯƠNG 1 1.1- GI I THI U V CÁC LO I HÌNH NGÂN HÀNG T I VI T NAM 1.2- CÁC NGHI P V KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.3- NH NG R I RO CƠ B N TRONG HO T ð NG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.4- VĂN B N PHÁP LÝ V HO T ð NG NGÂN HÀNG 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 2 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 1
 2. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1.1- H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM • NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C) • CÁC LO I HÌNH NGÂN HÀNG Ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng có th ñư c th c hi n t t c các ho t ñ ng ngân hàng theo quy ñ nh c a Lu t này (Lu t TCTD 2010). Phân lo i theo tính ch t và m c tiêu ho t ñ ng: - Ngân hàng thương m i, - Ngân hàng chính sách, - Ngân hàng h p tác xã, - Các lo i hình ngân hàng khác. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 3 1.1- H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM Phân lo i theo hình th c s h u - Ngân hàng s h u Nhà nư c (Ngân hàng qu c doanh) mâu thu n; - Ngân hàng c ph n; - Ngân hàng liên doanh; - Ngân hàng 100% v n nư c ngoài; - Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài - Văn phòng ñ i di n Ngân hàng nư c ngoài 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 4 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 2
 3. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1.1- H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM • Vai trò c a ngân hàng trong n n kinh t - Vai trò trung gian tài chính; - Vai trò ñ i lý; - Vai trò th c hi n chính sách 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 5 1.1- H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM • CH C NĂNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH (FINANCIAL INTERMEDIATION) - Trung gian v n - Trung gian thanh toán - Trung gian kỳ h n - Trung gian r i ro - Trung gian ti n t - Trung gian thông tin - … 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 6 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 3
 4. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1.1- H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM • XU HƯ NG PHÁT TRI N H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM - Quá trình c ph n hóa các ngân hàng v n Nhà nư c - Quá trình sát nh p mua l i - M r ng các s n ph m d ch v ngân hàng, hư ng ñ n mô hình ngân hàng hi n ñ i - M r ng vư t qua các ranh gi i ñ a lý và văn hóa - Công ngh hi n ñ i h tr h th ng ngân hàng toàn c u - Hình thành các t p ñoàn tài chính ngân hàng - Toàn c u hóa và c nh tranh - … 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 7 1.2- D CH V / HO T ð NG KINH DOANH NGÂN HÀNG KHÁI NI M: Ho t ñ ng ngân hàng là ho t ñ ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng v i n i dung thư ng xuyên là nh n ti n g i, s d ng s ti n này ñ c p tín d ng và cung ng các d ch v thanh toán. (Theo Lu t các TCTD) 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 8 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 4
 5. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung K T C U B NG CÂN ð I K TOÁN NGÂN HÀNG TÀI S N (TÀI S N CÓ) NGU N V N TI N (D TR SƠ C P) TÀI S N N CH NG KHOÁN ð U TƯ TI N G I TÍN D NG N KHÁC - T NG DƯ N - PHÁT HÀNH CH NG - D PHÒNG R I RO TÍN KHOÁN N D NG - N VAY TÀI S N C ð NH V N CH S H U TÀI S N KHÁC - V N ðI U L - CÁC QU - L I NHU N GI L I 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 9 1.2- D CH V / HO T ð NG KINH DOANH NGÂN HÀNG Phân lo i theo B ng CðKT • Nghi p v n i b ng Nghi p v tài s n có (S d ng ngu n) Nghi p v tài s n n (T o ngu n) • Nghi p v ngo i b ng • Nghi p v tài chính khác 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 10 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 5
 6. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Nghi p v KDNH n i b ng Nghi p v tài s n có • Là ho t ñ ng bao g m các nghi p v s d ng v n c a ngân hàng. • Bao g m: - Nghi p v ngân qu - Nghi p v tín d ng - Nghi p v ñ u tư 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 11 Nghi p v KDNH n i b ng Nghi p v tài s n n • Là ho t ñ ng t o ngu n v n kinh doanh cho ngân hàng, còn g i là nghi p v huy ñ ng v n. • Bao g m: - V n huy ñ ng - V n vay - V n khác (chú ý v n ch s h u) 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 12 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 6
 7. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Nghi p v ngo i b ng • Khái ni m: Nghi p v kinh doanh ngo i b ng c a Ngân hàng (Off-Balance Sheet activities) ñư c hi u là nh ng ho t ñ ng nh hư ng tr c ti p ñ n kh năng tìm ki m l i nhu n và kh năng thanh toán c a ngân h ng trong tương lai. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 13 Nghi p v ngo i b ng • ð c trưng: - Không nh hư ng ñ n tính cân b ng gi a tài s n và ngu n v n (n và v n ch s h u) c a ngân hàng t i th i ñi m nghi p v kinh doanh phát sinh. - ðây là m t lo i tài s n c a ngân hàng ch u s tác ñ ng t ho t ñ ng c a tài s n ho c n t i th i ñi m nghi p v ñư c th c hi n. - Ho t ñ ng ngo i b ng là ho t ñ ng ti m n t i th i ñi m th c hi n nhưng có kh năng nh hư ng ñ n giá tr tài s n và n c a ngân hàng trong tương lai (ready going to on-balance sheet). 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 14 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 7
 8. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Nghi p v ngo i b ng • Các ho t ñ ng kinh doanh ngo i b ng: - Nh ng cam k t/ l i h a cung c p/ th c hi n nghĩa v tài chính trong tương lai. - Nh ng tài s n ti m n (underlying assets) nhưng có kh năng ch c ch n ñư c báo cáo trên B ng CðKT trong tương lai. - Nh ng kho n ch ng cho vay ñư c ch ng khoán hóa có truy ñòi (loan securitization with recourse). 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 15 Nghi p v tài chính khác • Nghi pv chuy n ti n, thanh toán h • Nghi pv thu h • Nghi pv tín thác • Nghi pv thu chi n i b • Nghi pv b o ñ m an toàn tài s n • … 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 16 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 8
 9. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1.3- NH NG R I RO CƠ B N TRONG HO T ð NG KD NHTM Hi u như th nào v R i ro trong ho t ñ ng ngân hàng (Bank Risks)? - Risks remain invisible until they (banks) materialize into losses. (Risk management in banking, Joel Bessis, 2002). Phân bi t r i ro (risks) và t n th t (losses). - Bank risks are defined as adverse impacts on profitability of several distinct sources of uncertainty. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 17 Các y u t chính tác ñ ng ñ n r i ro Thi u ñ nh hư ng -- Không có tt m nhìn th ng nh tt Không có m nhìn th ng nh -- Không có ngu n tt o s khác bi Không có ngu n o s khác bi Ho t ñ ng kém -Qu n lý và nhân viên lao theo các -Qu n lý và nhân viên lao theo cá hư ng khác nhau hư ng khác nhau ð i m t v i thay ñ i -Ban Lð theo ñu ii nhi u cơ h i, -Ban Lð theo ñu nhi u cơ h i, căn b n trong khi ngu n ll c có h n trong khi ngu n c có h n Môi trư ng bên ngoài thay ñ i Nhu c u khách hàng ...ho t ñ ng không ñáp ng ... ðánh m t th ... ‘sáng ki n C nh tranh ph n... chi n lư c kỳ v ng c a th trư ng... Công ngh ‘ th t b i... Phi trung gian H i nh p 18% L i nhu n 20% Mua bán th t b i L i nhu n trên Vôn m c tiêu (Return on equity) L i nhu n kém khi Thay ñ i bên ñ t chân vào các th Th ph n trong 10% trư ng m i N l c c i thi n Ho t ñ ng kém c a các s n ph m/d ch ho t ñ ng 0% v m i Thay ñ i cơ c u 1997 2008 1990 2008 M r ng/thu h p 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 18 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 9
 10. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Các r i ro chính trong ho t ñ ng ngân hàng Ngân Khách Th trư ng N n hàng hàng tài chính kinh t RR Tín d ng M t kh Tác ñ ng tiêu c c năng Thanh kho n thanh toán (insolvency) Lãi su t R i ro T giá Lãi su t S t n th t trong ho t ñ ng ngân hàng Th trư ng Ti n t Ho t ñ ng Giá 2/22/2011 Khác… BankingUniversity_BinhAn 19 R i ro tín d ng (Credit risk) Khái ni m: R i ro tín d ng ñư c ñ nh nghĩa là kh năng m t ngư i vay ngân hàng ho t m t ñ i tác không th c hi n ñư c các nghĩa v n c a mình theo các ñi u kho n ñã th a thu n. -Xét nghĩa h p, r i ro tín d ng là nói v vi c không th / trì hoãn/ suy gi m kh năng tr n c a khách hàng vay v n; -Xét nghĩa r ng, r i ro tín d ng còn bao g m vi c không th / trì hoãn/ suy gi m kh năng hoàn tr c a các ch ng khoán ñ u tư. R i ro tín d ng th hi n hai ch tiêu chính: Kh năng v n (PD) Kh năng m t v n n u v n (EL) 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 20 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 10
 11. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung R i ro tín d ng (Credit risk) Phân lo i 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 21 R i ro thanh kho n (Liquidity risk) Khái ni m Thanh kho n (Liquidity) là kh năng ti p c n các kho n tài s n ho c ngu n v n có th dùng ñ chi tr v i chi phí h p lý ngay khi nhu c u v n phát sinh. R i ro thanh kho n là lo i r i ro xu t hi n trong trư ng h p ngân hàng thi u kh năng chi tr , không chuy n ñ i k p các lo i tài s n thành ti n ho c không có kh năng t o ngu n v i chi phí h p lý ñ ñáp ng yêu c u c a các giao d ch c n thanh toán. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 22 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 11
 12. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung R i ro thanh kho n (Liquidity risk) Các nguyên nhân chính: - Tình tr ng m t cân x ng (không ki m soát ñư c) gi a ngày ñáo h n c a các kho n s d ng v n và các ngu n v n huy ñ ng. - S nh y c m c a ti n g i v i s thay ñ i lãi su t ñ u tư ch y u nh hư ng b i n n kinh t ). - Chi n lư c qu n tr thanh kho n không phù h p và kém hi u qu . 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 23 R i ro thanh kho n (Liquidity risk) M c tiêu c a qu n tr thanh kho n Cung thanh kho n C u thanh kho n Các kho n Khách hàng rút ti n g i ti n g i ñang ñ n S cân Gi i ngân các kho n Thu nh p t bán b ng tr ng tín d ng ñã cam k t d ch v thái thanh Hoàn tr các kho n Thu h i kho n tín d ng ñã c p kho n vay mư n phi ti n g i Bán các tài s n Chi phí phát sinh - Tr ng thái thanh ñang kinh doanh khi kinh doanh kho n > 0. ho c s d ng s n ph m d ch v - Tr ng thái thanh kho n < 0. Thanh toán c t c Các kho n cho c ñông cung khác 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 24 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 12
 13. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung R i ro t giá (foreign exchange rate risk) Khái ni m • R i ro t giá là vi c t n th t trong ho t ñ ng c a ngân hàng dư i s bi n ñ ng c a t giá h i ñoái. R i ro t giá ch x y ra ñ i v i các ngân hàng có th c hi n các d ch v s n ph m b ng ngo i t . R i ro t giá c n ñư c xem xét theo t ng lo i ngo i t . S t n th t ñây ñư c tính theo ñơn v n i t . 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 25 R i ro t giá (Foreign Exchange Rate Risk) Nguyên nhân: (1) Nhu c u kinh doanh ngo i t trên th trư ng tài chính (R i ro th trư ng). (2) S không cân x ng gi a Tài s n có và Tài s n n ñ i v i t ng lo i ngo i t . M c tiêu qu n lý: Cân b ng tr ng thái ngo i t 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 26 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 13
 14. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung R i ro lãi su t (interest rate risk) Khái ni m • R i ro lãi su t là s s t gi m thu nh p (t n th t) do nh ng bi n ñ ng c a lãi su t trên th trư ng. R i ro lãi su t là m t trong nh ng r i ro luôn t n t i trong ho t ñ ng ngân hàng. R i ro lãi su t c n ph i ñư c xem xét theo t ng lo i ti n t . 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 27 R i ro lãi su t Nguyên nhân - S m t cân x ng (không ki m soát) ñư c v kỳ h n gi a tài s n n và tài s n có: Thu nh p lãi không như kỳ v ng (chênh l ch gi a lãi su t cho vay và lãi su t huy ñ ng), chia làm hai lo i là r i ro tái ñ u tư và r i ro tái tài tr . Gi m giá tr th trư ng tài s n (ch ng khoán ñ u tư), là m t b ph n c a r i ro th trư ng. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 28 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 14
 15. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung R i ro ho t ñ ng (operational risk) R i ro ho t ñ ng là r i ro t n th t do s tác ñ ng tr c ti p ho c gián ti p b i - các quy trình n i b (không hoàn ch nh ho c không ñ y ñ ), - ngu n nhân l c (năng l c, k thu t, ñ o ñ c), - h th ng (c u trúc t ch c ho c h th ng thông tin), - ho c có th các s ki n t bên ngoài (r i ro pháp lý, r i ro qu c gia). 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 29 R i ro ho t ñ ng R i ro ho t ñ ng phát sinh các c p ñ : • C p ñ k thu t: khi h th ng thông tin (Information technology) ho c các bi n pháp ño lư ng r i ro (technical/ models) không ñ m b o • C p ñ t ch c: liên quan ñ n vi c v n hành cơ ch báo cáo và giám sát r i ro, ho c s tuân th các quy t c quy trình, ho c s ki m soát không... C p ñ này ch y u xét ñ n y u t con ngư i (people) và các ti n trình/ quy trình th c hi n (processes). •C p ñ qu n tr : liên quan ñ n các s ki n bên ngoài (external events). 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 30 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 15
 16. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1.4- H th ng văn b n pháp lý t i Vi t Nam • T i sao ph i qu n lý ho t ñ ng ngân hàng b ng h th ng pháp lu t; • Các c p qu n lý; • Danh m c văn b n (ñính kèm); • M t s ñi m c n lưu ý. 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 31 T i sao ph i qu n lý ho t ñ ng ngân hàng b ng h th ng pháp lu t? • Nh m ñ m b o tính an toàn và n ñ nh cho th trư ng ngân hàng; • ð m b o lư ng cung ti n phù h p v i m c tiêu ñi u ti t vĩ mô t ng th i kỳ (thông qua ch c năng t o ti n c a các NHTM); • Th c hi n m t s m c tiêu xã h i trong t ng giai ño n c th . 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 32 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 16
 17. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Các c p qu n lý nh hư ng -- ðI U KI N THÀNH L P; -- C U TRÚC T CH C B NHÀ NƯ C Ban - LU T; MÁY NGÂN HÀNG; (QU C H I) hành - PHÁP L NH Qu n -- PH M VI VÀ QUY N TH C HI N HO T ð NG nh hư ng lý KINH DOANH; - NGH ð NH; -- TIÊU CHU N V KI M Ban SOÁT R I RO (C U TRÚC, CHÍNH PH hành - THÔNG TƯ TI N TRÌNH, K THU T, CH TIÊU…). nh hư ng - QUY T ð NH B BAN Ban - THÔNG TƯ Cơ s NGÀNH hành - CÔNG VĂN VĂN B N N I B - CH TH Tham chi u THÔNG L QU C T 2/22/2011 BankingUniversity_BinhAn 33 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2