intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
109
lượt xem
8
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm được những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với doanh nghiệp, tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp, chiết khấu Giấy tờ có giá, cho vay ngắn hạn đối với cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

 1. 02/08/2012 Chương 4 TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHTM 2 August 2012 GV: Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHTM 2 Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn Tín dụng ngắn hạn đối với DN Chiết khấu Giấy tờ có giá Cho vay ngắn hạn đối với cá nhân 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 1
 2. 02/08/2012 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 3  Khái niệm tín dụng ngắn hạn: Tín dụng ngắn hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vay vốn, thu hồi vốn gốc và lãi với thời hạn dưới 12 tháng.  Phạm vi áp dụng: Bên cho vay và bên đi vay  Bên cho vay: Các TCTD được thành lập và thực hiện nghiệp vụ cho vay theo quy định của Luật các TCTD, đã được cấp giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ VN đều được cho vay ngắn hạn. Nếu cho vay bằng ngoại tệ thì phải được phép hoạt động ngoại hối. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 4  Phạm vi áp dụng: Bên cho vay và bên đi vay  Bên đi vay: Là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội có nhu cầu vay vốn gồm: o Các pháp nhân và cá nhân Việt Nam  Các pháp nhân là: Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có đủ các điều kiện quy định tại điều 94 Bộ luật dân sự.  Cá nhân; Hộ gia đình; Doanh nghiệp tư nhân. o Các pháp nhân và cá nhân nước ngoài. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 2
 3. 02/08/2012 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 5  Đối tượng cho vay  Giá trị vật tư, hàng hóa (kể cả ứng trả tiền thuế GTGT) và các khoản chi phí để thực hiện phương án SXKD, phục vụ đời sống.  Các nhu cầu tài chính hợp lý khác như trả tiền Thuế Xuất nhập khẩu để làm thủ tục xuất nhập khẩu (nếu giá trị lô hàng xuất nhập khẩu đó được hình thành bằng vốn vay của ngân hàng). 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 6  Đối tượng không cho vay  Số tiền để trả gốc và lãi cho tổ chức tín dụng khác.  Số tiền thuế phải nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước (trừ thuế GTGT và thuế xuất nhập khẩu nói ở trên).  Số lãi vay phải trả cho chính TCTD cho vay vốn (trừ một số trường hợp đặc biệt khác có thể cho phép lãi nhập gốc). 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 3
 4. 02/08/2012 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 7  Thời hạn cho vay  Thời hạn cho vay là khoản thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.  Thời hạn cho vay ngắn hạn tối đa không quá 12 tháng. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 8  Nguyên tắc của tín dụng ngắn hạn:  Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.  Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.  Nguyên tắc này đề ra nhằm đảm bảo cho các NHTM kiểm soát tốt khoản vay, chủ động được hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4
 5. 02/08/2012 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 9  Điều kiện của tín dụng ngắn hạn:  Khách hàng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau:  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.  Người vay vốn có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.  Người vay vốn có mục đích sử dụng vốn hợp pháp.  Có phương án SXKD, dự án đầu tư khả thi có hiệu quả.  Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.1. Những vấn đề cơ bản về TD ngắn hạn 10  Những nhu cầu vốn không được cho vay Toå chöùc tín duïng khoâng ñöôïc cho vay caùc nhu caàu sau:  Ñeå mua saém caùc taøi saûn vaø caùc chi phí hình thaønh neân taøi saûn maø phaùp luaät caám mua baùn, chuyeån nhöôïng, chuyeån ñoåi.  Ñeå thanh toaùn caùc chi phí cho vieäc thöïc hieän caùc giao dòch maø phaùp luaät caám.  Ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu taøi chính cuûa caùc giao dòch maø phaùp luaät caám. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 5
 6. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN 11  Nhu cầu vốn ngắn hạn của Doanh nghiệp Nguồn vốn ngắn hạn mà doanh nghiệp thường sử dụng để tài trợ cho tài sản lưu động gồm: • Các khoản nợ phải trả người bán • Các khoản ứng trước của người mua • Thuế và các khoản phải nộp nhà nước • Các khoản phải trả công nhân viên • Các khoản phải trả khác • Vay ngắn hạn từ ngân hàng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 12  Nhu cầu vốn ngắn hạn của Doanh nghiệp (tt)  Nhu cầu vốn thường xuyên: Nhu cầu vốn thường xuyên xuất phát từ sự chênh lệch hoặc không ăn khớp về mặt thời gian và quy mô giữa tiền vào và tiền ra của DN. • Khi DN tiêu thụ hàng hóa → dòng tiền vào • Khi DN mua NVL, hàng hóa dự trữ cho SXKD → dòng tiền ra. Nếu dòng tiền ra > dòng tiền vào → DN cần bổ sung thiếu hụt. • Khoản thiếu hụt này được bổ sung theo thứ tự: Vốn CSH → Các khoản nợ phải trả khác → Vay ngân hàng. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 6
 7. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 13  Nhu cầu vốn ngắn hạn của Doanh nghiệp (tt)  Nhu cầu vốn không thường xuyên (thời vụ) Nhu cầu vốn thời vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến.  Phương thức cho vay Hai phương thức cho vay ngắn hạn phổ biến hiện nay là: • Cho vay từng lần (cho vay theo món) • Cho vay theo hạn mức tín dụng 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 14  Phương thức cho vay từng lần • Đặc điểm: • Khách hàng xin vay món nào thì phải làm hồ sơ xin vay món đó • Nếu trong một quý, KH có bao nhiêu món vay thì KH phải làm bấy nhiêu hồ sơ xin vay • Bộ phận tín dụng tiến hành phân tích hồ sơ xin vay và xem xét cho vay đối với từng hồ sơ cụ thể 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 7
 8. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 15  Phạm vi áp dụng của phương thức cho vay từng lần • Khách hàng vay không thường xuyên hoặc vay thường xuyên nhưng chưa được ngân hàng tín nhiệm cho áp dụng hạn mức tín dụng. • Thường áp dụng cho các khoản vay dài hạn hoặc cho vay các dự án và yêu cầu khách hàng phải có đảm bảo.  Ưu điểm: Ngân hàng chủ động sử dụng vốn, thu lãi cao  Nhược điểm: Thủ tục phức tạp, tốn chi phí, thời gian, KH không chủ động được nguồn vốn. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 16  Phương thức cho vay từng lần (tt)  Phát tiền vay: • Căn cứ vào hợp đồng tín dụng, ngân hàng phát dần tiền vay theo yêu cầu của khách hàng • Khi phát tiền vay: - Ghi CÓ vào Tài khoản tiền gửi của KH hoặc - Chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 8
 9. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 17  Phương thức cho vay từng lần (tt)  Thu nợ gốc và lãi: • Nợ gốc + lãi thu cùng một thời điểm hoặc nợ gốc thu cuối kỳ, lãi thu định kỳ hằng tháng. • Khi đến hạn trả nợ: KH lập giấy trả nợ cho NH hoặc NH sẽ trích tiền gửi của KH để thu nợ Lãi tiền vay = Số tiền vay X Thời hạn vay X Lãi suất cho vay 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 18  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng  Đặc điểm của cho vay theo hạn mức: • Một hồ sơ xin vay dùng để xin vay cho nhiều món vay. Khách hàng nộp hồ sơ vay vốn một lần vào đầu quý (hoặc đầu năm), dù trong quý KH có nhiều món vay cũng chỉ cần làm một hồ sơ duy nhất. • Ngân hàng tiến hành phân tích tín dụng và nếu đồng ý cho vay thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng (HĐTD). Trong HĐTD ngân hàng sẽ xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 9
 10. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 19  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (tt)  Đặc điểm của cho vay theo hạn mức: • Hạn mức tín dụng (HMTD) là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời hạn nhất định mà NH và khách hàng đã thỏa thuận trong HĐTD. • Khác với cho vay thông thường, NH không xác định kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo thời hạn của HMTD. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 20  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (tt)  Phát tiền vay: Tiền vay sẽ được hạch toán vào bên Nợ của tài khoản cho vay để sử dụng theo các hướng sau: • Thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp • Chuyển vào tài khoản tiền gửi của KH • Giải ngân bằng tiền mặt, vay tiền mặt để đơn vị mua hàng hoá, nguyên liệu… 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 10
 11. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 21  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (tt)  Thu nợ: Thu theo định kỳ và thu theo doanh thu thực tế: mỗi lần DN có tiền thu bán hàng, thu dịch vụ thì DN phải dùng khoản tiền đó để trả nợ cho NH. • Đối với các khoản thu bằng chuyển khoản: NH tự động ghi CÓ vào TK cho vay để thu nợ • Các khoản thu bằng tiền mặt: DN vay vốn phải nộp tiền mặt vào NH để trả nợ và chỉ để lại quỹ tiền mặt của mình một số tiền nhất định theo thỏa thuận với ngân hàng. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 22  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (tt)  Tính và thu lãi: • Tiền lãi được tính và thu mỗi tháng một lần vào cuối tháng. • Tiền lãi được tính theo phương pháp tích số. Tiền lãi = Tổng số dư tính lãi x Lãi suất hàng tháng cho vay tháng/30 x Số ngày 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 11
 12. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 23  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng Ví dụ 1: Lãi suất cho vay là 1%/tháng. Hãy xác định lãi vay của Cty A trong tháng 12/2011 biết trên tài khoản cho vay luân chuyển của Cty A có các số liệu sau: Ngày tháng Số dư (Triệu đồng) 30/11 7.200 05/12 7.900 14/12 5.000 23/12 7.500 30/12 6.000 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 24  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng Ngaøy thaùng Soá dö Di (trñ) Soá ngaøy Ni Tích soá DiNi 30/11 7.200 5 36.000 05/12 7.900 9 71.100 14/12 5.000 9 45.000 23/12 7.500 7 52.500 30/12 6.000 1 6.000 Coäng 31 210.600 Tiền lãi vay tháng 12/2011 là: 210.600 x 1%/30 = 70,2 trđ 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 12
 13. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 25  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng Ví dụ 2: Lãi suất cho vay là 15%/năm. Hãy xác định lãi vay của Cty A trong tháng 02/2012 biết trên tài khoản cho vay luân chuyển của Cty A có các số liệu sau: Ngày tháng Số dư (Triệu đồng) 31/01 5.000 06/02 8.000 13/02 4.500 22/02 6.500 27/02 5.500 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 26  Ví dụ 2: Tính lãi cho vay tháng 2/2012 Ngaøy thaùng Soá dö Di (trñ) Soá ngaøy Ni Tích soá DiNi 31/01 5.000 6 30.000 06/02 8.000 7 56.000 13/02 4.500 9 40.500 22/02 6.500 5 32.500 27/02 5.500 2 11.000 Coäng 29 170.000 Tiền lãi vay T02/2012 là: 170.000 x 15%/360 = 70,833 trđ 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 13
 14. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 27  Phạm vi áp dụng của Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng: • Nhu cầu vay vốn phát sinh thường xuyên, liên tục. • Hoạt động SXKD có lãi ổn định, vững chắc. • Có uy tín trong giao dịch, thanh toán. • Công tác quản lý tổ chức kế toán nề nếp, ổn định. • Tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn nhanh. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 28  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng • Ưu điểm: • Thủ tục đơn giản • Khách hàng chủ động được nguồn vốn vay • Lãi vay trả cho ngân hàng thấp • Nhược điểm: • Ngân hàng dễ bị đọng vốn kinh doanh • Thu nhập lãi cho vay thấp 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 14
 15. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 29  Cách xác định hạn mức tín dụng: • Căn cứ để xác định hạn mức tín dụng là kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn. • Dựa vào kế hoạch tài chính này nhân viên tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức tín dụng theo từng bước: • Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản và tổng nguồn vốn. • Xác định hạn mức tín dụng theo công thức: 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 30  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng  Cách xác định hạn mức tín dụng: Nhu cầu VLĐ = Giá trị tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn phi ngân hàng - Nợ dài hạn có thể sử dụng được 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 15
 16. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 31 Các khoản mục trong kế hoạch tài chính của KH Taøi saûn Nôï vaø voán chuû sôû höõu I. Taøi saûn löu ñoäng I. Nôï phaûi traû -Tieàn maët vaø tieàn göûi ngaân haøng 1.Nôï ngaén haïn -Chöùng khoaùn ngaén haïn -Phaûi traû ngöôøi baùn -Khoaûn phaûi thu -Phaûi traû coâng nhaân vieân -Haøng toàn kho -Phaûi traû khaùc -Taøi saûn löu ñoäng khaùc -Vay ngaén haïn ngaân haøng II. Taøi saûn coá ñònh roøng 2.Nôï daøi haïn III. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn II. Voán chuû sôû höõu Toång coäng taøi saûn Toång coäng nôï vaø voán CSH 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 32 Ví dụ: Xác định hạn mức tín dụng cho 1 KH có tình hình tài chính Taøi saûn Soá tieàn Nôï vaø voán chuû sôû höõu Soá tieàn Taøi saûn löu ñoäng 4150 Nôï phaûi traû 5450 Tieàn maët vaø tieàn göûi NH 500 Nôï ngaén haïn 4250 Chöùng khoaùn ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn 910 Khoaûn phaûi thu 750 Phaûi traû coâng nhaân vieân 750 Haøng toàn kho 2500 Phaûi traû khaùc 150 Taøi saûn löu ñoäng khaùc 400 Vay ngaén haïn ngaân haøng 2440 Taøi saûn coá ñònh roøng 3000 Nôï daøi haïn 1200 Ñaàu tö taøi chính daøi haïn 500 Voán chuû sôû höõu 2200 Toång coäng taøi saûn 7650 Toång coäng nguồnø voán 7650 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 16
 17. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 33 Cách 1: Vốn chủ sở hữu tham gia 30% trên chênh lệch tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) Giaù trò taøi saûn löu ñoäng 4150 (2) Nôï ngaén haïn phi NH: (910+750+150) 1810 (3) Nhu cầu VLĐ (möùc cheânh leäch): [(1) – (2)] 2340 (4) Voán chuû sôû höõu tham gia: (2340 x 30%) 702 Möùc cho vay toái ña cuûa ngaân haøng [(3) – (4)] 1638 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 34 Cách 2: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ 30% tính trên tổng tài sản lưu động (1) Giaù trò taøi saûn löu ñoäng 4150 (2) Nôï ngaén haïn phi NH: (910+750+150) 1810 (3) Nhu cầu VLĐ (möùc cheânh leäch): (1) – (2) 2340 (4) Voán chuû sôû höõu tham gia theo tyû leä 30% 1245 (= 4150 x 30% tổng TS lưu động) Möùc cho vay toái ña cuûa ngaân haøng: (3) – (4) 1095 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 17
 18. 02/08/2012 4.2. Tín dụng ngắn hạn đối với DN (tt) 35 Cách 3: NH có cho vay dài hạn để đáp ứng nhu cầu VLĐ thường xuyên là 300 trđ và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu là 30% tính trên tổng TSLĐ chưa có nợ dài hạn tài trợ. (1) Giaù trò taøi saûn löu ñoäng 4150 (2) Giaù trò TSLĐ do nguoàn daøi haïn taøi trôï 300 (3) Giaù trò TSLĐ chöa coù nguoàn taøi trôï: (1) – (2) 3850 (4) Voán chuû sôû höõu tham gia: (3850 x 30%) 1155 (5) Nôï ngaén haïn phi ngaân haøng (910+750+150) 1810 Möùc cho vay toái ña cuûa ngaân haøng: (3)–(4)–(5) 885 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.3. Chiết khấu chứng từ có giá 36  Khái niệm chiết khấu:  Chiết khấu là một hình thức cấp tín dụng theo đó các tổ chức tín dụng nhận các chứng từ có giá và trao cho khách hàng một số tiền bằng giá trị của chứng từ nhận chiết khấu trừ đi phần lợi nhuận mà ngân hàng được hưởng.  Các chứng từ có giá nhận chiết khấu: Thương phiếu; Trái phiếu Tín phiếu kho bạc nhà nước Kỳ phiếu… 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 18
 19. 02/08/2012 4.3. Chiết khấu chứng từ có giá (tt) 37  Chiết khấu thương phiếu: Là hình thức tín dụng ngắn hạn của NHTM được thực hiện dưới hình thức KH sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu thương phiếu chưa đến hạn thanh toán cho NH để nhận một khoản tiền thấp hơn mệnh giá của thương phiếu. Số tiền chênh lệch này là lãi chiết khấu và phí hoa hồng. Người mua hàng hóa Hàng hóa Người bán hàng hóa (người trả tiền) (người thụ hưởng Thương phiếu thương phiếu) Đòi tiền Chiết khấu Ngân hàng thương mại Thanh toán thương phiếu Số tiền nhận khi chiết khấu 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.3. Chiết khấu chứng từ có giá (tt) 38  Chiết khấu thương phiếu: Số tiền chuyển cho = Mệnh giá thương phiếu người xin chiết khấu - Lãi chiết khấu Trong đó: - Hoa hồng phí Hoa hồng phí = Mệnh giá thương phiếu x Tỷ lệ hoa hồng (%) Meänh giaù TP x Laõi suaát CK (%/naêm) x Soá ngaøy nhaän CK Laõi CK  360 Số ngày nhận chiết khấu tính từ ngày xin chiết khấu đến ngày đáo hạn. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 19
 20. 02/08/2012 4.3. Chiết khấu chứng từ có giá (tt) 39  Chiết khấu thương phiếu: • Cách thức thu lãi được thực hiện ngay khi chiết khấu bằng cách khấu trừ vào mệnh giá. • Đến ngày thanh toán, ngân hàng thực hiện thu nợ bằng cách thông báo cho người trả tiền hoặc gửi thương phiếu đến NH ủy nhiệm nhờ thu hộ. • Nếu không thu được nợ, NH sẽ hoàn thương phiếu để truy đòi tiền người xin chiết khấu hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật. 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 4.3. Chiết khấu chứng từ có giá (tt) 40  Chiết khấu chứng từ có giá khác • Ngoài thương phiếu,các CTCG khác như trái phiếu, tín phiếu KBNN, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm…cũng được NH thực hiện chiết khấu. Khi chiết khấu cần phân biệt: • Trái phiếu không hưởng lãi định kỳ • Khi đến hạn thanh toán Kho bạc nhà nước trả cho người mua một số tiền bằng mệnh giá • Phương pháp tính chiết khấu giống như thương phiếu • Trái phiếu hưởng lãi định kỳ: Khi đến hạn thanh toán Kho bạc nhà nước trả cho người mua một số tiền bằng mệnh giá + lãi định kỳ chưa trả 2 August 2012 Nguyễn Lê Hồng Vỹ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2