intTypePromotion=3

Bài giảng Nhũ ảnh

Chia sẻ: Hạnh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
11
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhũ ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng có kết cấu nội dung chia làm 6 phần: Đại cương, giải phẫu, phân loại độ của tuyến vú; kỹ thuật; các dạng tổn thương chánh trên nhũ ảnh (dạng nốt, dạng hình sao, dạng vôi hóa, dạng không đối xứng về độ đậm của tuyến vú); các kỹ thuật khác trong chẩn đoán và can thiệp; hình ảnh trong điều trị bảo tồn ung thư tuyến vú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhũ ảnh

KHOA CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH<br /> BEÄNH VIEÄN UNG BÖÔÙU<br /> <br /> THEODORE CHASSERIAU – Tepidarium 1819<br /> <br /> I/. ÑAÏI CÖÔNG<br /> II/. GIAÛI PHAÃU, PHAÂN LOAÏI ÑOÄ CUÛA TUYEÁN VUÙ<br /> III/. KYÕ THUAÄT<br /> IV/. CAÙC DAÏNG TOÅN THÖÔNG CHAÙNH TREÂN NHUÕ AÛNH<br /> 1. Daïng noát<br /> 2. Daïng hình sao<br /> 3. Daïng voâi hoaù<br /> 4. Daïng khoâng ñoái xöùng veà ñaäm ñoä cuûa tuyeán vuù<br /> V/. CAÙC KYÕ THUAÄT KHAÙC TRONG CHAÅN ÑOAÙN VAØ CAN<br /> THIEÄP<br /> VI/. HÌNH AÛNH TRONG ÑIEÀU TRÒ BAÛO TOÀN UNG THÖ VUÙ.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ CUÛA CAÙC NGHIEÂN CÖÙU QUOÁC TEÁ<br /> Nghieân cöùu ñaàu tieân cuûa HIP (Health Insurance Plan of Greater New York):<br /> 1963-1970, 31.000 nöõ 40-64t ñöôïc khaùm tuyeán vuù vaø chuïp nhuõ aûnh hai kieåu theá<br /> haøng naêm, ñoái chieáu vôùi 31.000 ngöôøi khoâng chuïp. Sau 5 naêm, neáu coù tham gia<br /> chöông trình taàm soaùt thöôøng xuyeân giaõm töû suaát 50% ôû ngöôøi 50-64t; vaø giaõm<br /> 24,6% ôû ngöôøi 40-49t .<br /> Thuî Ñieån coù 3 nghieân cöùu: Kopparberg coù 77.000 ngöôøi tham gia ñoái chöùng<br /> 56.000 ngöôøi, ñöôïc chuïp moät kieåu theá moãi 2 naêm vaø khoâng khaùm laâm saøng: Töû<br /> suaát giaõm 40% ôû ngöôøi 50-74t; vaø töû suaát giaõm khoâng coù yù nghóa cho ngöôøi<br /> 40-49t.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ CUÛA CAÙC NGHIEÂN CÖÙU QUOÁC TEÁ<br /> Nghieân cöùu thöù hai: Malmo thöïc hieän cho 21.000 ngöøôi hôn 45t, 2 kieåu theá<br /> trong 2 laàn chup ñaàu tieân vaø moät theá ôû nhöõng laàn sau, khoâng khaùm laâm<br /> saøng, khoaûng caùch 18-24 thaùng. Khoâng coù giaù trò taàm soaùt ñoái vôùi nöõ 4549t.<br /> Nghieân cöùu thöù ba: Stockhom 1981, 40.000 ngöôøi 40-64t, chuïp caùch<br /> khoaûng 2,5 naêm, giaõm töû suaát 30% cho taát caû, rieâng ngöôøi hôn 50t laø<br /> 43%.<br /> Scotland vaø Canada 1980, 25.000 nöõ 40-49t, chuïp 2 theá haøng naêm, ñoái<br /> chieáu vôùi ngöôøi chæ ñöôïc khaùm laâm saøng: töû suaát giaõm khoâng coù yù nghóa.<br /> Maëc khaùc, ngöôùi ta coøn nhaän thaáy raèng coù 50% hình nhuõ aûnh khoâng ñaït yeâu<br /> caàu laøm chaäm treã vieäc chaån ñoaùn.<br /> <br /> SÖÏ QUAN TROÏNG CUÛA NHUÕ AÛNH TRONG<br /> PHAÙT HIEÄN SÔÙM UNG THÖ VUÙ.<br /> Naêm 2000 taïi Myõ, coù khoaûng 182.800 ca ung thö môùi ñöôïc phaùt hieän<br /> vaø 40.800 ngöôùi cheât vì ung thö vuù<br /> Nhuõ aûnh laø phöông tieän taàm soaùt vaø nhôø ñoù giuùp chaån ñoaùn sôùm ung<br /> thö vuù cho phuï nöõ 50-75t vaø khoâng trieäu chöùng. Ñoái vôùi ngöôøi 40-49t,<br /> vieäc taàm soaùt coøn baøn caõi.<br /> Ñoä nhaïy cuûa nhuõ aûnh 90% nhöng noù phuï thuoäc vaøo kích thöôùc u, loaïi<br /> sang thöông, moâ vuù chung quanh u.<br /> Ung thö vuù gian kyø laø ung thö phaùt hieän giöõa 2 laàn taàm soaùt chieám<br /> 25-35%.<br /> 80-85% ung thö vuù thaáy ñöôïc treân nhuõ aûnh döôùi daïng noát, voâi hoaù<br /> hay caû hai.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản