intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Chương 1 - TS. Ông Văn Nam

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

114
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Chương 1 Tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại nhằm trình bày về những đặc điểm của Trung Quốc cổ đại, tổng quan về tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Chương 1 - TS. Ông Văn Nam

 1. LỊCH SỬ TRIẾT HỌC, TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TS. ÔNG VĂN NĂM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 2. Tài liệu tham khảo 1. Will Durant (Nguyeãn Hieán Leâ dòch), Lòch söû vaên minh AÁn Ñoä, Trung taâm thoâng tin, ÑHSP Tp. HCM, 1989. 2. Will Durant (Nguyeãn Hieán Leâ dòch), Lòch söû vaên minh Trung Quoác, Trung taâm thoâng tin, ÑHSP Tp. HCM, 1989. 3. Edward W.Said (Löu Ñoaøn Huynh dòch), Ñoâng phöông hoïc, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 1998. 4. Cao Xuaân Huy (Nguyeãn Hueä Chi soaïn, chuù, giôùi thieäu), Tö töôûng Phöông Ñoâng gôïi nhöõng ñieåm nhìn tham chieáu, Nxb Vaên hoïc, Haø Noäi, 1995. 5. Leâ Xuaân Khoa, Nhaäp moân trieát hoïc AÁn Ñoä, TT Hoïc lieäu, Saøi Goøn, 1960. 2
 3. Tài liệu tham khảo (TT) 6. Konrat, Phöông Ñoâng vaø phöông Taây – Nhöõng vaán ñeà Trieát hoïc, lòch söû, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, 1997. 7. Trònh Doaõn Chính, Lòch söû tö töôûng trieát hoïc AÁn Ñoä coå ñaïi, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 1998. 8. Trònh Doaõn Chính (bieân dòch), Giaûi thích caùc danh töø trieát hoïc söû Trung Quoác, Nxb Giaùo duïc, Tp. HCM, 1994. 9. Trònh Doaõn Chính, Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 1992. 10. Traàn Troïng Kim, Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác – Nho giaùo, Nxb Tp.HCM, Tp. HCM, 1992. 3
 4. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi 1. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa tö töôûng Trung Quoác coå ñaïi 1. Tinh thaàn nhaân vaên: - Con ngöôøi laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa tö töôûng Trung Quoác I- Ñeà cao con ngöôøi 2. Tinh thaàn thöïc teá: - Höôùng vaøo nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ñôøi soáng xaõ hoäi - Saám vó hoïc, Phong thuûy hoïc - Tö töôûng thaám ñaãm chính trò, ñaïo ñöùc xaõ hoäi 3. Tö töôûng theo höôùng tröïc giaùc taâm linh, khai thaùc trieät ñeå yeáu toá thöïc nghieäm, linh caûm: 4
 5. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi 2. Toång quan tö töôûng Trung Quoác coå ñaïi - Tam Hoaøng, Nguõ Ñeá vôùi böùc Haø Ñoà cuûa Phuïc Hy - Nguõ haønh thôøi nhaø Haï (khoaûng naêm 2205 – 1766 Tr.CN) - Lyù thuyeát Baùt quaùi thôøi nhaø Thöông (~1766 – 1134 Tr.CN) I - Chu Dòch thôøi Taây Chu (~1134 – 770 Tr.CN) - Nho giaùo tieân Taàn (Khoång Töû, Maïnh Töû, Tuaân Töû) - Ñaïo Laõo – Trang (Laõo Töû, Trang Töû) - Tröôøng phaùi Maëc gia (Maëc Töû, haäu Maëc) - Tröôøng phaùi Phaùp gia (Haøn Phi Töû) - Phaät giaùo Trung Hoa 5
 6. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 1. Böùc Haø ñoà cuûa Phuïc Hy: - Trieát lyù ñaàu tieân veà vuõ truï vaø con ngöôøi. I 9 8 4 3 2 1 7 6 6
 7. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 2. Laïc Thö cuûa vua Vuõ: Ghi laïi chöõ vieát treân löng ruøa khi oâng ñang trò thuûy taïi soâng Haïc. I 4 3 8 9 5 1 2 7 6 7
 8. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 3. Nguõ haønh thôøi nhaø Haï (Khoaûng naêm 2205 – 1766 tr.CN. Toàn taïi ñöôïc 18 ñôøi, ñeán ñôøi vua Kieät thì heát) - Hoûa – Muøa haï – Phöông Nam – Ñoû I - Moäc – Muøa xuaân – Phöông Ñoâng – Xanh - Kim – Muøa thu – Phöông Taây – Traéng - Thuûy – Muøa ñoâng – Phöông Baéc – Ñen - Thoå: laø haønh trung taâm, thöïc hieän söï chuyeån hoùa – Maøu vaøng 8
 9. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 3. Nguõ haønh thôøi nhaø Haï: + Nguyeân taéc töông sinh I Moäc  Hoûa  Thoå  Kim  Thuûy  Moäc + Nguyeân taéc töông khaéc Thuûy Hoûa Kim Moäc Thoå Thuûy 9
 10. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 4. Lyù thuyeát Baùt quaùi thôøi nhaø Thöông (Khoaûng 1766 – 1134 tr.CN. Toàn taïi tôùi 30 ñôøi vua, ñeán vua Truï thì heát): I - Kieàn (trôøi, thuaàn döông) - Khoân (ñaát, thuaàn aâm) - Chaán (Saám) - Toán (Gioù) - Ly (Löûa) - Khaûm (nước) - Đoài (ao, hoà) - Caán (ñoài nuùi) 10
 11. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 5. Chu Dòch thôøi Taây Chu (Khoaûng 1134 – 770 tr.CN) - Pheùp tónh ñieàn nhaø Chu döïa treân Haø Ñoà, Laïc Thö I - Cheá ñoä toâng phaùp - Leã vaø hình - Chöõ “Dòch” laø vaên töï töôïng hình bieåu thò maët beân cuûa con Thaèn laèn (Si Jiaøo She) – loaøi truøng 12 thì thaàn saéc bieán ñoåi 12 laàn trong ngaøy. - Moät soá töø trong Dòch 11
 12. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû Teân goïi chung cho caùc tröôøng phaùi tö töôûng thôøi Xuaân Thu – Chieán quoác ñeán ñaàu nhaø Haùn. I Nhieàu hoïc giaû vôùi caùc hoïc thuyeát tö töôûng khaùc nhau taïo neân khoâng khí soâi ñoäng trong neàn hoïc thuaät ôû Trung Hoa coå ñaïi. 12
 13. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * IThuaät ngöõ Nho: chæ ngöôøi ñaõ hoïc ñaïo Thaùnh hieàn, hieåu ñöôïc leõ trôøi, ñaát, ngöôøi maø haønh theo ñaïo. 13
 14. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Nguõ kinh: 1- Kinh Thi: cheùp caùc baøi ca, phong dao töø ñôøi thöôïng coå cho ñeán ñôøi vua Chu Bình Vöông. Baøi dao laø lôøi haùt truyeàn khaåu trong daân gia. Baøi ca laø nhöõng baøi haùt coù vaàn duøng ñeå teá töï hay hæ hieáu. 14
 15. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Nguõ kinh: 2- Kinh Thö: cheùp nhöõng Ñieån, Moâ, Huaán, Caùc, Theä, Meänh cuûa Vua nhaèm daïy baûo, khuyeân raên nhau (töø ñôøi vua Thuaán ñeán cuoái ñôøi Taây Chu). 15
 16. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Nguõ kinh: 3- Kinh Leã: ghi cheùp nhöõng leã nghi ñeå haøm taâm, döôõng tính, ñeå phaân bieät toân ti, thaân sô, giaûi quyeát hieàm nghi, tieát cheá tình duïc. 16
 17. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Nguõ kinh: 4- Kinh Dòch: giaûi thích leõ bieán hoùa cuûa trôøi ñaát, söï haønh ñoäng cuûa muoân vaät, xem xeùt ñieàu laønh, döõ, coù thaùi ñoä öùng xöû ñuùng. 17
 18. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Nguõ kinh: 5- Kinh Xuaân Thu: ghi laïi nhöõng söï kieän xaûy ra ôû nöôùc Loã töø Loã AÅn Coâng ñeán Loã Ai Coâng lieân quan ñeán nhaø Chu vaø caùc nöôùc chö haàu, mang tính trieát söû. 18
 19. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Töù thö: 1- Ñaïi hoïc: do Taêng Töû cheùp laïi lôøi daïy cuûa Khổng Töû 19
 20. Tö töôûng trieát hoïc Trung Quoác coå ñaïi DÒNG TƯ TƯỞNG BẢN ĐỊA 6. Baùch gia chö töû 6.1. Nho giaùo: * Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho giaùo: I - Töù thö: 2- Trung dung: do Töû Tö cheùp laïi nhöõng lôøi daïy cuûa Khoång Töû – trieát lyù veà ñaïo trung dung: toàn, döôõng, tænh, saùt. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2