intTypePromotion=3

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:98

0
142
lượt xem
43
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 trình bày những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 8: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

 1. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ­ XàHỘI  CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH  CÁCH MẠNG XàHỘI CHỦ NGHĨA
 2. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. XÂY DỰNG  NỀN DÂN CHỦ XàHỘI CHỦ NGHĨA  a. Quan niÖm vÒ d©n c hñ vµ nÒn dân chủ  Nguyên nghĩa Dân chủ = Demos Kratos Dân chúng Quyền lực Quyền lực (chính trị) của nhân dân, thuộc về nhân dân
 3. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC Khái lược về sự phát triển dân chủ trong lịch sử nhân loại Cộng sản Chiếm hữu Phong kiến Tư bản Xã hội Cộng sản nguyên thuỷ nô lệ chủ nghĩa chủ nghĩa chủ nghĩa cổ đại tương lai không có khái Dân chủ Dân chủ bị thủ Dân chủ Dân chủ Không còn niệm dân chủ chủ nô tiêu hoàn toàn tư sản XHCN dân chủ nữa
 4. Dân chủ  sơ khai
 5. Dân chủ chủ nô
 6. Trong xã hội phong kiến? Dân chủ bị thủ tiêu
 7. Trong chủ nghĩa tư bản? Dân chủ tư sản
 8. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa Dân chủ XHCN
 9. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ  Thứ ba, dân chủ Thứ nhất, dân chủ là một hệ giá trị  là quyền lực của phản ánh trình độ  nhân dân, là sự  Thứ hai, dân chủ  phát triển cá nhân  phản ánh những giá  luôn gắn với một và cộng đồng xã trị nhân văn, là  kết quả của cuộc kiểu nhà nước,  hội trong quá trình một giai cấp cầm  giải phóng xã hội,   đấu tranh lâu dài quyền nhất định. chống áp bức, bóc  của nhân dân chống   lột và nô dịch để  lại áp bức, bóc lột, tiến tới tự do và  bất công. bình đẳng.
 10. Quan niệm của Chủ nghĩa Mác ­ Lênin về dân chủ Dân chủ Dân chủ là Dân chủ  Dân chủ là quyền lực một hình thức của nhân là chế độ  nhà nước… dân, dân nhà nước gắn với một chủ là quyền hệ thống của lực thuộc về giai cấp thống nhân dân trị trong xã hội chi phối tính dân tộc, chế độ, kinh tế, chính trị văn Tính giai cấp của dân chủ hóa ở mỗi quốc gia cụ thể.
 11. Những  Dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm đặ c  mọi quyền lực thuộc về nhân dân.  trưng cơ  Cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về  bản  tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. của  nền  Động viên, thu hút mọi tiềm năng  dân sáng tạo, tính tích cực của nhân dân  chủ trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. xã hội  Là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng  chủ  vẫn mang tính giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi  nghĩa với nhân dân nhưng hạn chế với giai cấp áp bức,  bóc lột, phản động.
 12. c. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội  chủ nghĩa ­Thực hiện dân chủ đầy đủ, mở rộng trở thành một yêu cầu khách  quan,  một động lực của sự nghiệp xây dựng CNXH. CNXH chỉ có thể có  được  bằng phương pháp thực hành dân chủ một cách rộng rãi trong mọi  ­Xây dựng nền dân chủ XHCN cũng là quá trình vận động và thực  lĩnh  hành  vực của đời sống xã hội.   dân chủ. ­Xây dựng nền dân chủ XHCN là quá trình tất yếu diễn ra nhằm xây  dựng, phát triển và hoàn thiện dân chủ,đáp ứng nhu cầu của nhân  dân. ­Xây dựng nền dân chủ XHCN là quá trình thực hiện dân chủ hoá đời  sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng  cộng sản.
 13. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 2. NHÀ NƯỚC XàHỘI CHỦ NGHĨA  a. Khái niệm nhà nước xã hội chủ  nghĩa  ­ Chủ nghĩa Mác­lênin đã chỉ ra rằng: nhà nước là công  cụ chuyên chính của một giai cấp ,nó ra đời không phải  để điều hòa mâu  thuÉn giai cấp mà là do giai cấp không  thể điều hòa. “Nhà  nước  chẳng  qua  chỉ  là  một  bộ  máy  của  giai  cấp  này dùng để trấn áp một giai cấp khác” GIAI CẤP CƠ BẢN CHẾ ĐỘ LLSX TƯ HỮU PHÁT  TRIỂN XUẤT  HIỆN X NHÀ NƯỚC GIAI CẤP CƠ BẢN
 14. Khái niệm nhà nước  xã hội chủ nghĩa? Nhà nước XHCN là nhà nước mà thông qua đó,  Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo  của mình đối với toàn xã hội; một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc  thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của CNXH; đó là một nhà nước  kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc cách mạng  XHCN; là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện  trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
 15. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC NHÀ NƯỚC XàHỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ ?        Nhà  nước  xã  hội  chủ  nghĩa  là  cột  trụ  của  hệ  thống  chính  trị  xã  hội  chủ nghĩa         Nhà  nước  xã  hội  chủ  nghĩa  thống  nhất  với  chuyên  chính  vô  sản  về  NHÀ NƯỚC bản  chất,  mục  đích,  XHCN chức  năng,  nhiệm  vụ.  Nó  vừa  là  cơ  quan  quyền  lực,  vừa  là  bộ  máy  hành  chính,  vừa  là  tổ  chức  quản  lý  kt,vh, 
 16. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC  Bản chất, ®Æc  tr­ng , chức năng, nhiệm vụ của nhà  nước xã hội chủ nghĩa  BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XàHỘI CHỦ NGHĨA   Bản  chất  của  nhà  nước  xã  hội  chủ  nghĩa  trước  hết  mang  bản  chất  giai  cấp công nhân.  Nhà  nước  xã  hội  chủ  nghĩa  vừa  có  bản  chất  giai  cấp  công,  vừa  có  tính  nhân dân rộng rãi và  tính dân tộc sâu sắc.
 17. Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lđ, đặt dưới lãnh đạo của ĐCS Là công cụ chuyên chính gc nhưng vì lợi ích của tất cả người lđ  Đặc  thực hiện trấn áp đối với những kẻ chống phá cm XHCN trưng  cơ  Chuyên chính vô sản không phải chủ yếu là bạo lực mà mặt  bản  cơ bản là tổ chức xây dựng, toàn diện xh mới­ XHCN và CSCN của  NN  Con đường vận động và phát triển của NN XHCN là ngày càng hoàn XHCN thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ nhằm lôi  kéo đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý NN, xh. Là kiểu NN đặc biệt, không còn nguyên nghĩa, “Nhà nước  nửa nhà nước” và sau này sẽ tự tiêu vong.
 18. CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC XàHỘI CHỦ NGHĨA  Chức năng Chức năng thống trị  giai cấp  và chức năng xã hội Chức năng  xã hội Chức năng Chức năng  đối nội  đối nội và đối ngoại Chức năng  đối ngoại
 19.                    Nhiệm vụ của NN XHCN ­ Quản lý kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế. ­ Không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh  thần cho nhân dân. ­ Quản lý văn hoá, xã hội xây dựng nền văn hoá  XHCN. ­ Thực hiện giáo dục, đào tạo con người phát triển  toàn diện, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. ­ Đối ngoại mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, bình  đẳng, tôn trọng vì sự phát triển và tiến bộ của  nhân dân các nước trên thế giới.
 20. c. Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước  XHCN ­ Để xoá bỏ tình trạng người bóc lột người và mọi sự tha hoá của  con người do chế độ tư hữu sinh ra thì giai cấp công nhân cùng với  nhân dân lao động phải chiếm lấy chính quyền và thiết lập nền  chuyên chính vô sản.  ­ Sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân phải xây dựng nhà  nước XHCN vững mạnh để bảo vệ thành quả cách mạng nhằm xây  dựng thành công CNXH. ­ Trong thời kỳ quá độ lên CNXH vẫn còn tồn tại các giai cấp bóc  lột, chúng hoạt động chống lại sự nghiệp xây dựng CNXH vì vậy  cần phải xây dựng nhà nước XHCN vững mạnh. ­ Nhà nước XHCN phải được củng cố, xây dựng để trở thành công  cụ bảo vệ và phát triển thành quả của dân chủ. ­ X©y dùng CNXH lµ qu¸ tr×nh c¶i t¹o x· héi cò, x©y dùng x· héi míi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chinh trÞ, v¨n ho¸, t­ t­ëng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản