intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chia sẻ: BUI QUANG XUAN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

87
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa – liên hệ Việt Nam; bản chất nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; hình thức nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; chức năng nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa liên hệ Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 1. LỚP THẠC SỸ LUẬT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – LIÊN HỆ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TS. BÙI QUANG XUÂN
 2. HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Logo NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – LIÊN HỆ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TS. BÙI QUANG XUÂN 0913 183 168
 3. NỘI DUNG 3.1. Sự ra đời của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa – Liên hệ Việt Nam 3.2. Bản chất Nhà nước và pháp luật Xã hội Chủ nghĩa - Liên hệ Nhà Việt Nam 3.3. Hình thức Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa - Liên hệ Việt Nam 3.4. Chức năng Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa - Liên hệ Việt Nam 3.5. Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa - Liên hệ Việt Nam 3..6. Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa – Liên hệ Việt Nam 3.7. Vị trí của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị
 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – LIÊN HỆ VIỆT NAM
 5. NGUOÀN GOÁC NHAØ NÖÔÙC
 6. QUAN ÑIEÅM PHI MAÙCXÍT 1. Thuyeát thaàn hoïc 2. Thuyeát gia tröôûng 3. Thuyết khế ước xã hội
 7. QUAN ÑIEÅM CUÛA CN MAÙC-LEÂNIN - Các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người? - Giai đoạn nào không có Nhà nước? Vì sao? - Giai đoạn nào bắt đầu có Nhà nước? Làm sao NN ra đời được? - Điều kiện nào để NN tồn tại, phát triển? Khi nào NN sẽ tiêu vong?
 8. QUAN ÑIEÅM CUÛA CN MAÙC-LEÂNIN  Nhaø nöôùc laø moät hieän töôïng xaõ hoäi mang tính lòch söû.  Nhaø nöôùc chæ ra ñôøi, toàn taïi vaø phaùt trieån khi xaõ hoäi phaùt trieån ñeán moät giai đoạn nhất định vaø seõ tieâu vong khi ñieàu kieän cho sự tồn tại ñoù khoâng coøn.
 9. Thị tộc Quyeàn löïc- Quyeàn löïc xaõ hoäi Cô quan quaûn lyù Thị tộc Thị tộc…. Hoäi ñoàng Tuø thị tộc tröôûng BAØO TOÄC BAØO TOÄC Thuû lónh Quaân söï BOÄ LAÏC
 10. XÃ HỘI CỘNG SẢN NGUYÊN THỦY VÀ TỔ CHỨC THỊ TỘC – BỘC LẠC  Cơ sở kinh tế:  Cơ sở xã hội: Thị tộc – Bộ lạc.
 11. Toå chöùc thò toäc – boä laïc tan raõ vaø söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc Phaân LLSX NSLÑ coâng LÑXH L1 L2 L3
 12. SAU MAÂU BA THUAÃN LAÀN GIAI NHAØ PHAÂN CAÁP NÖÔÙC COÂNG KHOÂNG XUAÁT LAO THEÅ HIEÄN ÑOÄNG ÑIEÀU XAÕ HOØA HOÄI
 13. Nhaø nöôùc ra ñôøi, theo Ph.AÊngghen, coù 3 hình thöùc nhaø nöôùc ñieån hình: •3 hình thöùc nhaø nöôùc ñieån hình Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Aten Roâma Gieùcmanh
 14. SỰ RA ĐỜI CỦA NN XHCN NN XHCN nói chung Ở Việt Nam: - Các tiền đề:  Tình hình kinh tế-xã + Kinh tế: hội, chính trị - tư + Xã hội: tưởng + Chính trị - tư tưởng.  Sự ra đời của NN Việt - Yếu tố dân tộc và thời đại Nam Dân chủ cộng - Sựa ra đời NNXHCN hòa (2/9/1945)
 15. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT II. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - LIÊN HỆ NHÀ VIỆT NAM
 16. Baûn chaát NN Tính giai caáp Tính xaõ hoäi
 17. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơ sở cho sự tồn tại (yếu tố quy định bản chất): Cô sôû KT: Cheá ñoä coâng höõu veà caùc TLSX chuû yeáu. Cô sôû XH: Goàm quaûng ñaïi quaàn chuùng ND lao ñoäng, maø neàn taûng laø lieân minh Coâng + Noâng + Trí. Bản chất: Tính giai cấp và tính xã hội, có biểu hiện cụ thể: – Laø coâng cuï thöïc hieän quyeàn löïc chính trò cuûa nhaân daân, laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân (Ñieàu 2-HP);
 18. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. Laø nhaø nöôùc thoáng nhaát giöõa baûn chaát giai caáp coâng nhaân vôùi tính nhaân daân vaø tính daân toäc. 2. Laø nhaø nöôùc thoáng nhaát cuûa caùc daân toäc cuøng sinh soáng treân ñaát nöôùc Vieät Nam (Ñieàu 5 - HP) 3. Nhaø nöôùc CHXHCNVN laø moät nhaø nöôùc daân chuû thöïc söï vaø roäng raõi (Ñieàu 3 - HP) 4. Laø nhaø nöôùc yeâu chuoäng hoaø bình (Ñieàu 14 - HP) 5. Laø nhaø nöôùc do Ñaûng Coäng saûn laõnh ñaïo (Ñieàu 4- HP);
 19.  “Nhà nước chủ nô và phong kiến mang bản chất giai cấp, nhà nước tư sản mang tính giai cấp và tính xã hội, nhà nước XHCN chỉ mang tính xã hội”  Đúng/sai? Vì sao?
 20. NGUOÀN GOÁC NHAØ NÖÔÙC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2