intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Trần Văn Tùng

Chia sẻ: Tran Thi Thanh Hien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
1.491
lượt xem
469
download

Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Trần Văn Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh do ThS. Trần Văn Tùng biên soạn giới thiệu vai trò, nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp so sánh, phương pháp xác định nhân tố, phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất, phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Trần Văn Tùng

 1. Bài giảng: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 2. CHÖÔNG 1 LYÙÙ LUAÄÄN CHUNG CUÛÛA LY LUA CU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SAÛÛN TÍ HOẠ ĐỘ SA XUAÁÁT KINH DOANH XUA ThS. Traààn Vaên Tuøøng ThS. Tra Tu ng 1 I.VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHAÂN TÍCH HOAÏÏT ÑOÄNG VÀ NHIỆ VỤ TÍ HOA NG SAÛÛN XUAÁÁT KINH DOANH SA XUA Khaùùi nieääm Kha nie Vai trò trò Ñoái töôïng vaøø noääi dung cuûûa phaân tích hoaïït ng va no cu hoa ñoäng kinh doanh ng Nhieääm vuïï cuûûa phaân tích hoaïït ñoäng kinh Nhie vu cu hoa ng doanh 2 1. Caùc khaùi nieäm Phaân tích theo nghóa chung nhaáát laøø chia nhoûû nghó nha la nho söï vaäät hieään töôïng trong caùùc moáái lieân heää höõu va hie ng ca mo he cô giöõa caùùc boää phaään caááu thaøønh söï vaäät hieään giö ca bo pha ca tha nh va hie töôïng ng Phaân tích kinh teáá trong moäät doanh nghieääp te mo nghie ñöôïc goïïi laøø phaân tích hoaïït ñộng kinh doanh ñöô go la hoa hay laøø phaân tích kinh doanh. la doanh. 3
 3. 1. Caùc khaùi nieäm Phaân tích hoaïït ñoäng saûûn xuaáát kinh doanh laøø hoa ng sa xua la vieääc ñi saâu theo yeâu caààu cuûûa quaûûn lyùù kinh vie ca cu qua ly doanh : - Caên cöù vaøøo caùùc chæ tieâu kinh teáá baèèng caùùc va ca chæ te ba ng ca phöông phaùùp thích hôïïp so saùùnh soáá lieääu, phaân phö pha thí hô sa nh so lie giaûûi moáái lieân heää laøøm roõ chaáát löôïng kinh doanh gia mo he la cha ng vaøø nguoààn tieààm naêng caààn ñöôïc khai thaùùc. va nguo tie ca ñöô tha - Treân cô sôûû ñoù ñeà ra caùùc giaûûi phaùùp nhaèèm sô ca gia pha nha naâng cao hieääu quaûû kinh doanh. hie qua doanh. 4 1. Caùc khaùi nieäm Phaân tích kinh doanh laøø moäät quaùù trình la mo qua trì nhaään thöùc ñeå caûûi taïïo hoaïït ñoäng kinh nha thöù ca ta hoa ng doanh phuøø hôïïp vôùùi ñieààu kieään vaøø yeâu phu hô vô ie kie va caààu trong quaûûn lyùù kinh doanh nhaèèm ñem ca qua ly nha laïïi hieääu quaûû kinh doanh cao hôn. la hie qua hôn. 5 2. Vai troøø cuûûa phaân tích hoaïït ñoäng Vai tro cu hoa ng kinh doanh Laøø coâng cuïï ñeå phaùùt hieään nhöõng khaûû naêng La cu pha hie nhö kha tieààm taøøng trong hoaïït ñoäng kinh doanh, laøø tie ta ng hoa ng doanh, la coâng cuïï trôïï giuùùp quaùù trình caûûi tieáán cô cheáá cu trô giu qua trì ca tie che quaûûn lí trong kinh doanh. qua doanh. Laøø cô sôûû quan troïïng ñeå ra caùùc quyeáát ñònh La sô tro ng ca quye kinh doanh. doanh. Laøø bieään phaùùp quan troïïng ñeå döï baùùo, ñeà La bie pha tro ng ba phoøøng vaøø haïïn cheáá nhöõng ruûûi ro trong kinh pho ng va ha che nhö ru doanh. doanh. 6
 4. 3. Ñoái töôïng, nội dung cuûûa phaân ng, cu tích hoaïït ñoäng kinh doanh hoa ng Ñoái töôïng cuûûa phaân tích hoaïït ñoäng saûûn xuaáát kinh ng cu hoa ng sa xua doanh laøø nhöõng keáát quaûû kinh doanh cuïï theåå ñöôïc la nhö ke qua cu the ñöô bieååu hieään baèèng caùùc chæ tieâu kinh teáá, vôùùi söï taùùc bie hie ba ng ca chæ te vô ta ñoäng cuûûa caùùc nhaân toáá kinh teáá. ng cu ca to te Noääi dung: No - Phaân tích caùùc chæ tieâu veàà keáát quaûû hoaïït ñoäng kinh ca chæ ve ke qua hoa ng doanh. doanh. - Caùùc chæ tieâu keáát quaûû kinh doanh ñöôïc phaân tích Ca chæ ke qua ñöô trong moáái quan heää vôùùi caùùc nhaân toáá aûnh höôûng, taùùc mo he vô ca to nh ng, ta ñoäng ñeán söï bieáán ñoäng cuûûa chæ tieâu. ng bie ng cu chæ 7 4.Nhieääm vuïï cuûûa phaân tích kinh doanh 4.Nhie vu cu Phân tích là công cụ của nhà quản lý thực hiện Phân nhà quả thự hiệ chứ các chức năng Chöùc naêng cuûûa nhaøø quaûûn trò: Chöù cu nha qua trò: Họach Ñịnh Phân Tổ Tích QÑ Chức Kiểm Soát 8 Chức năng của nhà quản trị Hoạch định: Hoạ nh: - Xác định mục tiêu - Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu hoạ phù Tổ chức thực hiện: chứ thự hiệ - Phân công nhiệm vụ Phân nhiệ - Phối hợp các hoạt động Phố hoạ Kiể tra( kiể soá Kiểm tra( kiểm soát): - Căn cứ kế hoạch hoạ - Lập báo cáo thực hiện thự hiệ - So sánh đối chiếu giữa thực hiện và kế hoạch sá chiế giữ thự hiệ hoạ 9
 5. Chức năng của nhà quản trị điề chỉ nh: Phân tích điều chỉnh: Phân - Nêu nguyên nhân gây chênh lệch - Đề xuất các giải pháp điều chỉnh chênh lệch xuấ giả phá điề chỉ Ra quyết định 10 II.PHÖÔNG PHAÙÙP PHAÂN TÍCH II.PHÖ PHA TÍ Phöông phaùùp so saùùnh Phö pha sa nh Phöông phaùùp xaùùc ñònh nhaân toáá Phö pha xa to Phöông phaùùp lieân heää Phö pha he Phöông phaùùp hoàài qui Phö pha ho 11 1.Phöông phaùp so saùnh nh Choïïn kì goáác ñeå so saùùnh Cho go sa nh Ñieààu kieään so saùùnh ie kie sa nh Caùùc kyõ thuaäät so saùùnh Ca thua sa nh 12
 6. 1.Phöông phaùp so saùnh nh 1.1. Choïïn kì goáác ñeå so saùùnh Cho go sa nh - Kyøø goáác ñeå so saùùnh coùù theåå laøø: Ky go sa nh co the la + Caùùc chæ tieâu naêm tröôùc, kyøø tröôùc nhaèèm ñaùnh Ca chæ trö ky trö nha nh giaùù toáác ñoä phaùùt trieåån cuûûa caùùc chæ tieâu gia to pha trie cu ca chæ + Soáá keáá hoaïïch , döï toaùùn, ñònh möùc nhaèèm ñaùnh So ke hoa ch toa nha nh giaùù tình hình thöïc hieään höôùng ñeán muïïc tieâu. gia thöï hie ng mu + Caùùc chæ tieâu trung bình ngaøønh nhaèèm khaúúng Ca chæ nga nh nha kha ng ñònh vò trí cuûûa doanh nghieääp vôùùi ngaøønh. trí cu nghie vô nga nh. - Kyøø phaân tích laøø soáá lieääu môùùi ñaït ñöôïc hoaëëc keáá Ky la so lie mô ñöô hoa ke hoaïïch höôùng tôùùi töông lai. hoa ch ng tô lai. 13 1.Phöông phaùp so saùnh nh 1.2. Ñieààu kieään so saùùnh ie kie sa nh - Caùùc chæ tieâu ñeå so saùùnh phaûûi phuøø hôïïp veàà yeááu toáá thôøøi Ca chæ sa nh pha phu hô ve ye to thô gian vaøø khoâng gian. va gian. - Phaûûi coùù: Pha co + Cuøøng noääi dung kinh teáá Cu ng no te + Cuøøng phöông phaùùp tính toaùùn Cu ng phö pha toa + Cuøøng ñôn vò ño löôøng Cu ng ng + Cuøøng ñieààu kieään kinh doanh Cu ng ie kie + Cuøøng qui moâ töông öùng. Cu ng ng. Ví dụ: so sánh chỉ tiêu lợi tức trước thuế của 2 cty 100tr, 50tr chỉ trướ thuế hiệ quả cty nào hiệu quả? 14 1.Phöông phaùp so saùnh nh 1.3. Caùùc kyõ thuaäät so saùùnh Ca thua sa nh So saùùnh baèèng soáá tuyeäät ñoái. sa nh ba ng so tuye So saùùnh baèèng soáá töông ñoái. sa nh ba ng so So saùùnh baèèng soáá bình quaân. sa nh ba ng so 15
 7. 1. Phương pháp so sánh 1.3. Các kỹ thuật so sánh (tt) thuậ tt) Để đáp ứng cho các mục tiêu so sánh người ta ngườ thường sử dụng các kỹ thuật so sánh sau: thườ thuậ sau: - So sánh số tuyệt đối: tuyệ + Số tuyệt đối là biểu hiện qui mô, khối lượng tuyệ biể hiệ mô, khố lượ của một chỉ tiêu kinh tế nào đó. Nó là cơ sở để chỉ tính toán các loại số khác toá loạ khá 16 1. Phương pháp so sánh phá So sánh số tuyệt đối là so sánh mức độ đạt được tuyệ đượ của chỉ tiêu kinh tế ở những khoảng thời gian và chỉ nhữ khoả thờ không gian khác nhau nhằm đánh giá sự biến động khá nhằ giá biế về quy mô, khối lượng của chỉ tiêu kinh tế đó (keáát mô, khố lượ chỉ ke quaûû so saùùnh baèèng pheùùp tröø) qua sa nh ba ng phe tröø Ví dụ: doanh thu của công ty kỳ kế hoạch là 100tr. hoạ đồng; thực tế là130tr. đồng. So sánh số tuyệt đoái ta ng; thự ng. tuyệ có: 130 tr - 100 tr = 30 tr Như vậy công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch hoà thà vượ hoạ doanh thu là 30tr. 17 1. Phương pháp so sánh So sánh số tương đối: - Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo hoà thà hoạ tỉ lệ. - Số tương đối hoàn thành kế hoạch theo hệ số hoà thà hoạ điề chỉ nh. điều chỉnh. - Số tương đối kết cấu. - Số tương đối động thái. thá 18
 8. 1. Phương pháp so sánh So sánh số tương đối: - Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỉ hoà thà hoạ lệ: Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân quả phé giữ trị tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, nó phản chỉ phả hoà thà chỉ ktế ánh tỉ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu ktế. Số tương đối hoành thành KH = (chỉ tiêu kỳ hoà thà (chỉ phân tích / chỉ tiêu kỳ gốc) X 100% chỉ 100% 19 1. Phương pháp so sánh Ví dụ: Doanh thu của công ty kỳ kế họach là 100 tr. đồng; thực tế là130 tr. đồng. ng; thự ng. - Số tương đối hoàn thành kế hoạch? hoà thà hoạ ch? - Như vậy công ty có hoàn thành vượt mức kế hoà thà vượ hoạch đề ra? hoạ ra? 20 1. Phương pháp so sánh - Số tương đối hoàn thành kế hoạch theo hệ hoà thà hoạ số điều chỉnh: điề chỉ nh: Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích quả phé trừ giữ trị với trị số kỳ gốc được điều chỉnh theo kết quả của trị đượ điề chỉ quả chỉ tiêu có liên quan theo hướng quyết định đến chỉ hướ quyế chỉ chỉ tiêu phân tích, ch, 21
 9. 1. Phương pháp so sánh Coâng thức xác định: thứ nh: Mức biến động tương đối= (chỉ tiêu kỳ phân biế (chỉ tích - chỉ tiêu kỳ gốc) x hệ số điều chỉnh chỉ điề chỉ Ví dụ: Để minh hoạ ta sẽ phân tích chi phí tiền hoạ phí tiề lương của nhân viên bán hàng với kết quả doanh quả thu tiêu thụ tại một doanh nghiệp với tài liệu như thụ nghiệ liệ sau: sau: 22 1. Phương pháp so sánh Chỉ Chỉ tiêu Kế Thực tế Thự Chênh lệch hoạ hoạch Mức % D.thu tiêu 500 600 thụ thụ T.lương T.lương 50 55 bán hàng 23 1. Phương pháp so sánh Số tương đối kết cấu: - So sánh tương đối kết cấu thể hiện chênh lệch thể hiệ về tỉ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng trọ phậ chiế số giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu phân giữ chỉ tích. Nó phản ánh xu hướng biến động bên ch. phả hướ biế trong của chỉ tiêu. chỉ tiêu. - Ví dụ: Có tài liệu phân tích về kết cấu lao liệ động ở một doanh nghiệp như sau: nghiệ sau: 24
 10. 1. Phương pháp so sánh Kế hoạch hoạ Thực tế Thự CHÆ TIEÂU CHÆ Số Tỉ Số Tỉ lượ trọ lượng trọng lượ trọ lượng trọng Tổng số công nhân viên, viên, 1.000 1.200 trong đó : - Côngnhân sản xuất xuấ 900 1.020 Nhân quả - Nhân viên quản lý 100 180 25 1. Phương pháp so sánh Kế hoạch hoạ Thực tế Thự Số Tỉ Số Tỉ lượ lượng trọ trọng lượ lượng trọ trọng Tổng số công nhân viên trong đó : Công nhân sản xuất xuấ quả Nhân viên quản lý Nhân 26 1. Phương pháp so sánh phá Số tương đối động thái:thá - Biểu hiện sự biến động về tỉ trọng của chỉ tiêu kinh tế qua Biể hiệ biế trọ chỉ một khoảng thời gian nào đó. Nó được tính bằng cách so khoả thờ đượ sánh chỉ tiêu kỳ phân tích với chỉ tiêu kỳ gốc. chỉ chỉ + Chỉ tiêu kỳ gốc có thể cố định hoặc liên hoàn, tùy theo Chỉ thể hoặ hoà mục đích phân tích. ch. + Nếu kỳ gốc cố định sẽ phản ảnh sự ptriển của chỉ tiêu phả ptriể chỉ ktế khoả ktế trong khoảng tgian dài. + Nếu kỳ gốc liên hoàn sẽ phản ánh sự phát triển của chỉ hoà phả phá triể chỉ tiêu kinh tế qua 2 thời kỳ kế tiếp nhau. thờ tiế nhau. 27
 11. 1. Phương pháp so sánh phá Ví dụ: có tài liệu tình hình doanh thu : liệ Năm Năm Năm Năm Năm 2002 2003 2004 2005 2006 Doanh thu (tr. 1.000 1.200 1.380 1.518 1.593,9 đồng) ng) Số tương đối động thái kỳ gốc thá cố định Số tương đối động thái kỳ gốc thá liên hoàn hoà 28 1. Phương pháp so sánh phá Năm Năm Năm Năm Năm 2002 2003 2004 2005 2006 Doanh thu (tr. 1.000 1.200 1.380 1.518 1.593,9 đồng) ng) Số tương đối động thái kỳ gốc thá cố định Số tương đối động thái kỳ gốc thá liên hoàn hoà 29 1. Phương pháp so sánh So sánh bình quân: quân: - Laøø daïïng ñaëc bieäät cuûûa soáá töông ñoái. La da ng bie cu so - Số bình quân là số biểu hiện mức độ chung nhất biể hiệ nhấ về mặt lượng của một tổng thể bằng cách san bằng lượ thể mọi chênh lệch trị số giữa các bộ phận trong tổng thể trị giữ phậ thể nhằm khái quát đặc điểm chung của tổng thể. nhằ khá quá điể thể - Số bình quân có nhiều loại : số bình quân giản nhiề loạ giả đơn (số trung bình cộng); số bình quân gia quyền ng); quyề 30
 12. 1. Phương pháp so sánh So sánh số bình quân cho phép ta đánh giá phé giá sự biến động chung về số lượng, chất biế lượ ng, chấ lượng của các mặt hoạt động nào đó của lượ hoạ quá trình kinh doanh ở doanh nghiệp. quá trì nghiệ 31 1. Phương pháp so sánh Öu, nhöôïc ñieååm cuûûa phöông phaùùp so saùùnh: nhö ie cu phö pha sa nh: Öu ñieååm: Ñôn giaûûn, deã tính toaùùn. ie gia toa Nhöôïc ñieååm: Chæ ñaùnh giaùù moäät caùùch chung Nhö ie Chæ nh gia mo ca ch chung maøø khoâng thaááy ñöôïc möùc ñoä aûnh ma tha ñöô nh höôûng cuûûa töøng nhaân toáá ñeán keáát quaûû saûûn ng cu ng to ke qua sa xuaáát. xua 32 1. Phương pháp so sánh Ví duïï: Phaân tích tình hình thöïc hieân keáá hoaïïch du thöï ke hoa ch KD cuûûa 1 DN nhö sau: cu nhö sau: Chæ tieâu Chæ Keáá hoaïïch Ke hoa ch Thöïc teáá Thöï te 1.Doanh thu 100.000 130.000 2.Giaùù voáán haøøng baùùn 2.Gia vo ha ng ba 80.000 106.000 3.Chi phí hoaïït ñoäng phí hoa ng 12.000 15.720 4.Lôïïi nhuaään 4.Lô nhua 8.000 8.280 33
 13. 1. Phương pháp so sánh Ví duïï: Phaân tích tình hình KD cuûûa 1 DN nhö du cu nhö sau:tieâu sau: Chæ Chæ Keáá Ke Thöïc teáá Thöï te So saùùnh sa nh hoaïïch hoa ch Tuyeäät Tuye Töông ñoái ñoái 1.Doanh thu 100.000 130.000 2.Giaùù voáán h.baùùn 2.Gia vo h.ba 80.000 106.000 3.Cphí hoaïït ñoäng 3.Cphí hoa ng 12.000 15.720 4.Lôïïi nhuaään 4.Lô nhua 8.000 8.280 34 2.PHƯƠNG PHÁ XÁ ĐỊ 2.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỐ NHÂN TỐ Phương phá thế Phương pháp thay thế liên hoàn. hoà Phương pháp tính số chênh lệch. Phương phá ch. 35 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn: hoà Khá niệ thế Khái niệm: Phương pháp thay thế liên hoàn là phá hoà phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được phá lượ đượ thay thế theo một trình tự nhất định để xác định thế trì nhấ mức độ ảnh hưởng của chúng đối với chỉ tiêu cần hưở chú chỉ phân tích bằng cách cố định các nhân tố khác trong khá mỗi lần thay thế. thế Nguyên tắc: Thiết lập mối quan hệ toán học của các nhân tố với Thiế toá chỉ chỉ tiêu phân tích, ch, Theo một trình tự nhất định, từ nhân tố số lượng trì nhấ nh, ượ đến nhân tố chất lượngượ 36
 14. phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Để xác định ảnh hưởng của nhân tố nào, ta thay hưở thế nhân tố kỳ phân tích đó vào nhân tố kỳ gốc, cố thế định các nhân tố khác rồi tính lại kết quả của chỉ khá quả chỉ tiêu phân tích. ch. Sau đó đem kết quả này so sánh với kết quả của chỉ quả quả chỉ tiêu ở bước liền trước, chênh lệch này là ảnh hưởng bướ liề trướ hưở của nhân tố vừa thay thế. thế Lần lượt thay thế các nhân tố theo trình tự đã sắp lượ thế trì xếp để xác định ảnh hưởng của chúng. hưở chú ng. 37 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Khi thay thế nhân tố số lượng thì phải cố định thế lượ thì phả nhân tố chất lượng ở kỳ gốc, ngược lại khi thay chấ lượ ngượ thế nhân tố chất lượng thì phải cố định nhân tố thế chấ lượ thì phả số lượng ở kỳ phân tích. lượ ch. Tổng đại số các nhân tố ảnh hưởng phải bằng hưở phả chênh lệch giữa chỉ tiêu kỳ phân tích và kỳ giữ chỉ gốc(đối tượng phân tích). tượ ch). Nguyên tắc trên cụ thể hóa thành trình tự phân thể thà trì bướ tích 4 bước như sau: sau: 38 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Bước 1: Lập đẳng thức kinh tế và xác định Bướ thứ đối tượng phân tích.(trong đẳng thức kinh tượ thứ tế sắp xếp nhân tố số lượng trước chất lượ trướ chấ lượ sau) lượng sau) Lập đẳng thức kinh tế: Giả sử có 4 nhân tố thứ Giả a, b, c, d đều có quan hệ tích số với chỉ tiêu chỉ Q.Đẳng thức kinh tế được lập: Q = a x b x thứ đượ c x d. 39
 15. phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Xác định đối tượng phân tích: Biểu hiện tượ ch: Biể hiệ bằng số chênh lệch giữa chỉ tiêu kỳ phân giữ chỉ tích với chỉ tiêu kỳ gốc. Gọi Q1 là chỉ tiêu chỉ chỉ kỳ phân tích, Q0 là chỉ tiêu kỳ gốc. ch, chỉ - Kỳ phân tích : Q1 =a1 x b1 x c1 x d1 - Kỳ gốc : Q0 = a0 x b0 x c0 x d0 - Ñối tượng phân tích Q1 – Q0 = ΔQ tượ 40 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Bước 2: X.định ả.hưởng của các nhân tố: Bướ hưở Xác định ảnh hưởng của nhân tố a: ưở - Thay thế lần 1 : Qa = a1 x b0 x c0 x d0 thế - Mức ả.hưởng của a: ΔQa = Qa – Q0. hưở Xác định ảnh hưởng của nhân tố b: ưở - Thay thế lần 2 Qb = a1 x b1 x c0 x d0 thế - Mức ảnh hưởng của nhân tố b hưở ΔQb = Qb – Qa 41 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Xác định ảnh hưởng của nhân tố c: ưở - Thay thế lần 3: thế Qc = a1 x b1 x c1 x d0 - Mức ảnh hưởng của nhân tố c: hưở ΔQc = Qc – Qb. -Thay thế lần 4: Qd = Q1 = a1 b1 c1 d1 thế - Mức ảnh hưởng của nhân tố d: hưở ΔQd = Qd - Qc = Q1 -Qc Bước 3 : Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: Bướ hưở ng: ΔQa + ΔQb + ΔQc + ΔQd = ΔQ 42
 16. 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà Ưu và nhược điểm của phương pháp liên nhượ điể phá hoàn hoà *Ưu điểm: điể Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán. phá giả hiể toá thế thể chỉ Phương pháp thay thế liên hoàn có thể chỉ rõ phá hoà mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, qua đó phản hưở phả ảnh được nội dung bên trong của hiện tượng kinh đượ hiệ tượ tế. 43 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà –* Nhược điểm: Khi xác định ảnh hưởng của nhân tố nào đó, phải hưở phả giả định các nhân tố khác không đổi, nhưng trong giả khá thực tế có trường hợp các nhân tố đều cùng thay thự trườ đổi. Khi sắp xếp trình tự các nhân tố, trong nhiều trì nhiề trường hợp để phân biệt được nhân tố nào là số trườ biệ đượ lượng và chất lượng là vấn đề không đơn giản. lượ chấ lượ giả Nếu phân biệt sai thì việc sắp xếp và kết quả tính biệ thì việ quả toán các nhân tố cho ta kết quả không chính xác. toá quả chí 44 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Ví dụ 1: Tình hình thực hiện dthu như sau: thự hiệ sau: Chỉ Chỉ tiêu Kế hoạch hoạ Thực tế Thự 1-Doanh thu baùùn ba 100.000 120.000 haøøng(1.000ñ) ha ng(1.000ñ 2.Khoáái löôïng haøøng 2.Kho ng ha ng 1.000 1.250 baùùn (chieáác) ba chie Đôn giaùù (1.000đ) gia (1.000 100 96 45
 17. 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà Yêu cầu: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đế hưở sự biến động tổng doanh thu bán hàng giữa biế giữ thực tế so với kế hoạch, theo phương pháp thay thự hoạ ch, phá thế thế liên hoàn. hoà 46 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà Ví dụ 2: Có tài liệu sau ở 1 trường học nhö baûûng liệ trườ nhö ba ng sau: sau: Yêu cầu: so sánh năm 2004/2003 và xác định mức độ aûnh höôûng của các nhân tố đến nh ng tổng mức chi ngân sách(T) của trường. Dùng pp ch(T) trườ ng. thay thế liên hoàn để phân tích . thế hoà 47 phá thế 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn hoà Dùng pp thay thế liên hoàn để phân tích chi thế hoà phí sau: phí sau: Năm Quyế toá chi(T) Quyết toán chi(T) số HS bq(H) bq(H) 2003 520 Tr 800 HS 2004 720 Tr 900 HS 48
 18. 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà Baøøi taääp: Coùù taøøi lieääu chi phí vaäät lieääu ñeå Ba ta Co ta lie phí va lie saûûn xuaáát saûûn phaååm taïïi 1 DN nhö sau: sa xua sa pha ta nhö sau: Chæ tieâu Chæ Kyøø KH Ky Kyøø thöïc Ky thöï Cheânh hieään hie leääch le ch TH/KH 1.Soáá löôïng SP (caùi) 1.So ng (caù 1.000 1.200 +200 2.Möùc tieâu hao vaäät 2.Möù va 10 9,5 -0,5 lieääu (kg) lie 3.Ñôn giaùù vaäät lieääu 3.Ñ gia va lie 50 55 +5 (ñoàng) ng) 49 2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn phá hoà Yeâu caààu : Duøøng pp thay theáá lieân ca Du ng the hoaøøn xaùùc ñònh möùc aûnh höôûng cuûûa hoa xa nh ng cu töøng nhaân toáá ñeán söï bieáán ñoäng toåång ng to bie ng to ng chi phí vaäät lieääu giöõa kyøø thöïc hieään so phí va lie giö ky thöï hie vôùùi kyøø keáá hoaïïch. vô ky ke hoa ch. 50 2.2. Phương pháp số chênh lệch phá Phương pháp số chênh lệch là hình thức rút phá thứ gọn của phương pháp thay thế liên hoàn, phá thế hoà tôn trọng đầy đủ các bước tiến hành như trọ bướ tiế phương pháp liên hoàn. phá hoà Khác phương pháp thay thế liên hoàn ở chỗ sử Khá phá thế hoà chỗ dụng chênh lệch giữa kỳ phân tích với kỳ gốc giữ của từng nhân tố để xác định ảnh hưởng của hưở nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích. chỉ ch. 51
 19. 2.2. Phương pháp số chênh lệch phá thể khá quá Có thể khái quát phương pháp này như sau: phá sau: Mức độ ảnh hưởng nhân tố a : hưở ( a1 – a0 ) b0 c0 d0 = ΔQa Mức độ ảnh hưởng nhân tố b : hưở a1 (b1 – b0 ) c0 d0 = ΔQb Mức độ ảnh hưởng nhân tố c : hưở a1 b1 (c1 – c0 ) d0 = ΔQc Mức độ ảnh hưởng nhân tố d : hưở a1 b1 c1 ( d1 – d0 ) = ΔQd Tổng hợp các mức độ ảnh hưởng : ΔQa + ΔQb + ΔQc + hưở ΔQd = ΔQ 52 2.2. Phương pháp số chênh lệch phá Tuy nhiên, phương pháp số chênh lệch chỉ nhiên, phá có thể thực hiện được khi các nhân tố có ượ quan hệ với nhau bằng tích hoặc thương. ng. Căn cứ vào ví dụ 1 trên, mức độ ảnh hưởng trên, hưở của nhân tố theo phương pháp số chênh lệch phá được xác định sau: đượ sau: 53 2.2. Phương pháp số chênh lệch phá Baøøi taääp: Phaân tích möùc bieáán ñoäng cuûûa giaùù trò Ba ta bie ng cu gia saûûn löôïng ôû DN A vôùùi taøøi lieääu nhö sau sa ng vô ta lie nhö Chæ tieâu Chæ Ñvt Naêm Naêm Ch/leäch Ch/leäch tröôùc trö nay NN/NT Möùc % 1.Giaùù trò saûûn löôïng 1.Gia sa ng 1.000ñ 1.000ñ 502.740 524.319 2.Soáá CNSX bình quaân Ngöôøi 2.So Ngö 315 310 3.Soáá ngaøøy laøøm vieääc 3.So nga la vie Ngaøøy Nga 266 278 bình quaân 1 CN 4.Soáá giôøø laøøm vieääc 4.So giô la vie Giôøø Giô 7,5 7,8 bình quaân ngaøøy nga 5.NSLÑ giôøø 5.NSLÑ giô ñoàng 800 780 ng 54
 20. Chöông 2 PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT ThS TRAN VAN TUNG 1 Chöông 2 Chö Noääi dung nghieân cöùu chuûû yeááu: No chu ye 1. Keáát caááu vaøø noääi dung caùùc chæ tieâu phaân Ke ca va no ca chæ tích 2. YÙÙ nghóa caùùc chæ tieâu phaân tích Y nghó ca chæ 3. Phöông phaùùp phaân tích Phö pha 4. Phaân tích caùùc moáái quan heää chuûû yeááu trong ca mo he chu ye saûûn xuaáát sa xua 5. Phaân tích tình hình ñaûm baûûo chaáát löôïng ba cha ng SP. ThS TRAN VAN TUNG 2 1.Keáát caááu vaøø noääi dung chæ tieâu 1.Ke ca va no chæ Chæ tieâu phaûûn aûnh qui moâ saûûn xuaáát trong doanh Chæ pha nh sa xua nghieääp thöôøng söû duïïng 3 chæ tieâu sau: nghie thö ng du ng chæ sau: - Chæ tieâu saûûn löôïng saûûn xuaáát: chæ tieâu naøøy mang Chæ sa ng sa xua chæ na ñaëc tröng cho khoáái löôïng coâng vieääc ñaõ thöïc hieään trö kho ng vie thöï hie trong kyøø (goààm thaøønh phaååm hoøøan thaøønh + SPDD). ky go tha nh pha ho an tha nh - Chæ tieâu saûûn löôïng haøøng hoùùa: ñaëc tröng cho Chæ sa ng ha ng ho trö khoáái löôïng coâng vieääc hoaøøn thaøønh trong kyøø haïïch kho ng vie hoa tha nh ky ha ch toaùùn (chæ goààm SP hoøøan thaøønh). toa chæ go ho an tha nh). - Chæ tieâu saûûn phaååm haøøng hoaùù tieâu thuïï: ñaëc Chæ sa pha ha ng hoa thu tröng cho saûûn phaååm ñaõ baùùn ra trong kyøø (SP ñöôïc trö sa pha ba ky ñöô xuaáát baùùn, p/aûûnh keáát quaûû cuoáái cuøøng trong hñoäng xua ba p/a nh ke qua cuo cu ng ng SXKD cuûûa DN). cu ThS TRAN VAN TUNG 3 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2