intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
65
lượt xem
6
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 5: Các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong khoa học môi trường. Chương này trình bày một số nội dung như: Chọn mẫu khảo sát, một số cách chọn mẫu xác xuất thông dụng, chọn phương pháp tiếp cận khảo sát, một số phương pháp tiếp cận thông dụng, đặt giả thiết nghiên nghiên cứu,... Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

Caùc phöông phaùp choïn maãu<br /> nghieân cöùu trong Khoa hoïc<br /> Moâi tröôøng<br /> ng<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Choïn maãu khaûo saùt<br /> Choïn ñòa ñieåm khaûo saùt trong tieán trình ñieàu tra taøi<br /> nguyeân<br /> Choïn caùc nhoùm xaõ hoäi ñeå ñieàu tra dö luaän xaõ hoäi<br /> Choïn maãu vaät lieäu ñeå khaûo nghieäm tính chaát cô, lyù,<br /> hoùa trong NC vaät lieäu<br /> Choïn maãu nöôùc, ñaát, khoâng khí…trong nghieân cöùu<br /> moâi tröôøng<br /> ng<br /> Vieäc choïn maãu coù aûnh höôûng quyeát ñònh tôùi ñoä tin caäy<br /> cuûa keát quaû NC vaø chi phí caùc nguoàn löïc<br /> <br /> Choïn maãu khaûo saùt<br /> Vieäc choïn maãu phaûi ñaûm baûo tính ngaãu nhieân<br /> Maãu phaûi mang tính ñaïi dieän<br /> Khoâng choïn maãu theo ñònh höôùng chuû quan<br /> ng<br /> cuûa ngöôøi nghieân cöùu<br /> Coù 2 caùch tieáp caän choïn maãu:<br /> ch<br /> Phi xaùc xuaát: Khoâng quan taâm ñeán cô caáu vaø tæ leä %<br /> maãu so vôùi khaùch theå nghieân cöùu<br /> ch<br /> Xaùc xuaát: Quan taâm ñeán cô caáu maãu theo nhieàu tieâu<br /> chí nhö Cô caáu xaõ hoäi, Cô caáu giôùi, Cô caáu hoïc vaán,<br /> Cô caáu ngheà nghieäp…<br /> <br /> Moät soá caùch choïn maãu xaùc xuaát thoâng duïng<br /> ch<br /> ng<br /> Laáy maãu ngaãu nhieân<br /> Moãi ñôn vò laáy maãu coù cô hoäi hieän dieän trong maãu<br /> baèng nhau<br /> ng<br /> <br /> Laáy maãu heä thoáng<br /> ng<br /> Moät ñoái töôïng goàm nhieàu ñôn vò coù soá thöù töï<br /> ng<br /> Choïn moät ñôn vò ngaãu nhieân coù soá thöù töï baát kyø<br /> Laáy moät soá baát kyø laøm khoaûng caùch maãu, coäng vaøo<br /> ng ch<br /> ng<br /> soá thöù töï cuûa maãu ñaàu tieân<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2