intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
71
lượt xem
6
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 4: Phương pháp đo lường và thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường. Nội dung chính trong chương gồm có: Các bước thiết kế một nghiên cứu, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, chọn mẫu, thu thập số liệu, phân tích, các kết quả,... Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

Phöông phaùp ño löôøng vaø thu<br /> ng<br /> thaäp soá lieäu trong NCKHMT<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Nghieân cöùu<br /> Ñònh tính<br /> Ñònh löôïng<br /> ng<br /> <br /> Phöông phaùp khoa hoïc<br /> Nhaän dieän<br /> vaán ñeà<br /> <br /> Quan saùt<br /> <br /> Hình thaønh<br /> 1 giaû thieát<br /> Kieåm tra giaû thieát<br /> baèng caùc thí nghieäm<br /> Caùc thí<br /> nghieäm môùi<br /> Phaân tích<br /> soá lieäu<br /> <br /> Laøm thí ngheäm,<br /> quan saùt, cuûng coá<br /> giaû thieát<br /> <br /> Khoâng<br /> ñuùng<br /> <br /> Caùc TN bò<br /> sai?<br /> <br /> Ñuùng<br /> <br /> Keát luaän<br /> <br /> Thoâng baùo<br /> keát quaû<br /> <br /> aùo<br /> û<br /> ùo c<br /> Ba át qua<br /> ke<br /> <br /> Phaân tích<br /> keát quaû<br /> Th<br /> ng öïc<br /> hi hi<br /> eân eän<br /> cö<br /> ùu<br /> <br /> eá<br /> t k aùp<br /> ieá ph<br /> Th ng<br /> öô<br /> ph<br /> <br /> m Xem<br /> oái<br /> tö laïi<br /> ôn ca<br /> g q ùc<br /> ua<br /> n<br /> <br /> Ñònh tính<br /> Hieåu caùc<br /> vaán ñeà<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2