intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
7
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 7: Xử lý và phân tích số liệu. Chương này trình bày những nội dung như: Xử lý thông tin thông tin định lượng, ứng dụng excel trong nghiên cứu khoa học môi trường, vẽ đồ thị trong excel, vẽ đồ thị trong N-graph, biện luận kết quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

Xöû lyù vaø phaân tích<br /> soá lieäu<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Xöû lyù thoâng tin ñònh löôïng<br /> ng<br /> Thieát laäp haøm soá, choïn bieán<br /> Xöû lyù thoáng keâ<br /> ng<br /> Giaù trò trung bình<br /> Ñoä leäch chuaån (phaûn aûnh ñoä bieán thieân cuûa moät<br /> ch<br /> nh<br /> soá caù nhaân trong moät quaàn theå)<br /> Sai soá chuaån (phaûn aùnh ñoä giao ñoäng cuûa caùc soá<br /> nh<br /> ng<br /> trung bình choïn töø quaàn theå)<br /> <br /> Xöû lyù thoâng tin ñònh löôïng<br /> ng<br /> Baûng soá lieäu (baûng soá lieäu maãu)<br /> ng<br /> ng<br /> <br /> ÖÙng duïng excel trong NCKHMT<br /> ng ng<br /> ÖÙng duïng excel trong xöû lyù soá lieäu<br /> ng n g<br /> Nhaäp soá lieäu (baøi taäp)<br /> p)<br /> Xöû lyù soá lieäu (baøi taäp)<br /> p)<br /> Duøng haøm soá coù saün trong excel<br /> ng<br /> Nhaäp theâm haøm soá ñeå xöû lyù soá lieäu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản