intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
68
lượt xem
4
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 6: Các kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong khoa học môi trường. Chương này trình bày những nội dung như: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, phỏng vấn, hội nghị khoa học, điều tra bằng bảng câu hỏi, phương pháp thực nghiệm. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

Caùc kyõ thuaät thu thaäp döõ<br /> lieäu aùp duïng trong Khoa hoïc<br /> ng<br /> Moâi tröôøng<br /> ng<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Nghieân cöùu taøi lieäu<br /> Muïc ñích nghieân cöùu taøi lieäu<br /> Thu thaäp nhöõng thoâng tin sau:<br /> Cô sôû lyù thuyeát lieân quan ñeán chuû ñeà nghieân cöùu<br /> Thaønh töïu lyù thuyeát lieân quan<br /> nh<br /> Keát quaû nghieân cöùu ñaõ coâng boá<br /> Soá lieäu thoáng keâ<br /> ng<br /> Trong nghieân cöùu taøi lieäu, ngöôøi nghieân cöùu phaûi phaân<br /> tích vaø toång hôïp taøi lieäu<br /> <br /> Nghieân cöùu taøi lieäu<br /> Phaân tích caùc nguoàn taøi lieäu<br /> Chuûng loaïi taøi lieäu<br /> ng<br /> Taïp chí vaø baùo caùo khoa hoïc trong ngaønh<br /> nh<br /> Taùc phaåm khoa hoïc<br /> Taïp chí vaø baùo caùo khoa hoïc ngoaøi ngaønh<br /> nh<br /> Taøi lieäu löu tröõ<br /> Thoâng tin ñaïi chuùng<br /> ng<br /> Caùc nguoàn taøi lieäu luoân toàn taïi döôùi 2 daïng: Caáp I (taøi<br /> <br /> lieäu goác) vaø Caáp II (trích daãn, toång hôïp töø taøi lieäu caáp I)<br /> <br /> Nghieân cöùu taøi lieäu<br /> Phaân tích caùc nguoàn taøi lieäu<br /> Taùc giaû vaø nhoùm taùc giaû<br /> Taùc giaû trong ngaønh hay ngoaøi ngaønh<br /> nh<br /> nh<br /> Taùc giaû trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2