intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 3: Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
134
lượt xem
9
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 3: Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 3: Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường. Nội dung cụ thể chương này gồm có: Cách tiếp cận, thiết kế nghiên nghiên cứu, cách trình bày ý tưởng bằng hình ảnh, bố trí thí nghiệm, tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 3: Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường

Thieát keá moät nghieân cöùu trong<br /> khoa hoïc moâi tröôøng<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Caùch tieáp caän<br /> • Laø caùch thöùc maø nghieân cöùu ñöôïc thöïc<br /> hieän<br /> • Giuùp ngöôøi nghieân cöùu ñi ñuùng höôùng<br /> vaø hoaøn thaønh keá hoaïch ñaõ laäp ra<br /> <br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> Taïo ra neàn taûng cuûa toaøn boä nghieân cöùu seõ<br /> ñöôïc thöïc hieän<br /> Giuùp thöïc hieän coâng vieäc deã daøng trong moät<br /> ñònh höôùng coù heä thoáng<br /> Moät khi thieát keá nghieân cöùu ñöôïc hoaøn thaønh<br /> thì coâng vieäc nghieân cöùu seõ baét ñaàu.<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Löu yù trong quaù trình thieát keá<br /> nghieân cöùu<br /> Khoâng phaûi taát caû lyù thuyeát, kyõ thuaät vaø<br /> thoâng tin veà chuû ñeà nghieân cöùu ñeàu caàn thieát<br /> phaûi ñem ra aùp duïng<br /> Ngöôøi nghieân cöùu phaûi xaùc ñònh vaø choïn löïa<br /> phöông phaùp naøo laø höõu ích nhaát cho nghieân<br /> cöùu hieän taïi.<br /> Phaûi kieåm chöùng caùc phöông phaùp tröôùc khi<br /> aùp duïng chuùng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà nghieân<br /> cöùu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2