intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
69
lượt xem
6
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 8: Kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Mô hình khái niệm và tính tương tác, sử dụng các công cụ hình ảnh trong trong viết báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, ngôn ngữ khoa học, trích dẫn khoa học, thiết kế và trình bày một báo cáo khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

Kyõ thuaät vieát vaø trình<br /> baøy baùo caùo khoa hoïc<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Moâ hình khaùi nieäm vaø tính töông taùc<br /> Moâ hình khaùi nieäm<br /> Moâ hình khaùi nieäm ñöôïc thieát laäp nhaèm dieãn<br /> taû caùc khaùi nieäm ñònh höôùng cho quaù trình<br /> ng<br /> nghieân cöùu<br /> Moâ hình khaùi nieäm cuõng ñöôïc söû duïng ñeå<br /> ng<br /> trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu, cuõng nhö<br /> u,<br /> moái töông quan giöõa caùc keát quaû<br /> Moâ hình khaùi nieäm laø söï dieãn ñaït ñôn giaûn<br /> nhaát cho moät vaán ñeà phöùc taïp<br /> <br /> Moâ hình khaùi nieäm vaø tính töông taùc<br /> Tính töông taùc cuûa moâ hình khaùi nieäm<br /> Ñöôïc trình baøy döôùi daïng hình aûnh, neân moâ<br /> ng<br /> nh,<br /> hình khaùi nieäm deã daøng ñöôïc nhaän dieän vaø<br /> ng<br /> naém baét<br /> Töø moâ hình khaùi nieäm, ngöôøi trình baøy deã<br /> m,<br /> daøng dieãn ñaït yù töôûng cuûa mình cho ngöôøi<br /> ng<br /> ng<br /> nghe<br /> Töø moâ hình khaùi nieäm, ngöôøi nghe deã nhaän<br /> m,<br /> dieän nhöõng sai soùt vaø ñoùng goùp yù kieán<br /> ng<br /> <br /> Ví duï veà moâ hình khaùi nieäm cho moät löu vöïc<br /> <br /> Hoaït ñoäng<br /> <br /> Noâng nghieäp<br /> <br /> Thaønh phoá<br /> <br /> Kieåm soaùt nöôùc<br /> Thuoác tröø saâu<br /> Phaân boùn<br /> Söû duïng ñaát<br /> <br /> Thaûi hoùa chaát<br /> Chaát thaûi<br /> Xaây döïng<br /> Daàu traøn<br /> <br /> Vuøng/<br /> Toaøn caàu<br /> <br /> OÂ toâ, xe maùy…<br /> Nöôùc thaûi<br /> Nöôùc chaûy traøn<br /> Xaây döïng<br /> <br /> Coâng nghieäp<br /> <br /> Giaûi trí/<br /> Thöông maïi<br /> Keânh ñaøo<br /> Baûo veä vuøng bôø<br /> Caâu caù/saên baén<br /> Du thuyeàn<br /> <br /> Khí thaûi<br /> Ñoát chaùy nhieân<br /> lieäu hoùa thaïch<br /> CFC<br /> <br /> Caùc taùc ñoäng<br /> Ñoäc chaát<br /> <br /> Dinh döôõng<br /> <br /> Thay ñoåi nöôùc<br /> <br /> Buïi lô löõng<br /> <br /> Tieáng oàn<br /> <br /> Beänh taät<br /> <br /> UV/phoùng xaï<br /> <br /> Thay MT soáng<br /> <br /> Aùp löïc thu hoaïch<br /> <br /> Thay ñoåi khí haäu<br /> <br /> Loaøi xaâm chieám<br /> <br /> ÑV khoâng xöông<br /> soáng neàn ñaùy<br /> <br /> Quaàn xaõ caù<br /> <br /> Chaát löôïng nöôùc<br /> vaø neàn ñaùy<br /> <br /> Thaûm thöïc vaät<br /> thuûy sinh<br /> <br /> Ñoäng vaät khoâng<br /> xöông soáng ôû<br /> hoà: Söï öu theá, ña<br /> daïng, söùc khoûe<br /> <br /> Ñaùnh giaù söùc<br /> khoûe: Söï phaùt<br /> trieån baát thöôøng,<br /> ñoäc chaát, ñaùnh daáu<br /> sinh hoïc<br /> <br /> Ñaùnh giaù nöôùc:<br /> Oxy hoøa tan, ñoä<br /> ñuïc, saûn xaát sô caáp,<br /> ñoäc chaát, chæ thò<br /> sinh hoïc<br /> <br /> Caùc moâ hình aûnh<br /> höôûng sinh thaùi<br /> Ñieåm cuoái<br /> ñaùnh giaù<br /> Ñoäng vaät hoang<br /> daõ phuï thuoäc nöôùc<br /> <br /> Ño ñaïc<br /> Ñaùnh giaù söùc<br /> khoûe cuûa: Chim<br /> nöôùc, löôõng cö,<br /> boø saùt<br /> <br /> Ñaùnh giaù thöïc<br /> vaät: Ñoä che phuû<br /> thöïc vaät, aùnh saùng<br /> xuyeân qua, döôõng<br /> chaát hoøa tan, taûo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2