intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

242
lượt xem
119
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu các dự án đang xem xét là độc lập nhau thì dựa vào dự án nào có thời gian hoàn vốn ngắn hơn hoặc bằng thời gian hoàn vốn chuẩn là được chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án

 1. CHƯƠNG 4 (tt) CHI T KH U VÀ CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ D ÁN 1
 2. CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP CHI T KH U NGÂN LƯU Giá tr tương ương: NPV Su t thu l i: IRR T s l i ích/chi phí : B/C PHƯƠNG PHÁP TRUY N TH NG Th i gian hoàn v n i m hòa v n 2
 3. GIÁ TR TƯƠNG ƯƠNG ưa t t c các giá tr c a ngân lưu v m t th i i m hi n t i, tương lai, ho c hàng năm. F N PV A Tiêu chu n ánh giá D án áng giá: NPV > 0 Tiêu chu n so sánh các D án lo i tr nhau: NPV -> Max 3
 4. GIÁ TR TƯƠNG ƯƠNG NPV (Net Present Value) NPV laø chæ tieâu noùi leân möùc sinh lôøi baèng con soá tuyeät ñoái cuûa döï aùn ng , noù laø khoûan cheâng leäch giöõa doøng tieàn phaùt sinh trong töông lai cuûa an ch ng moät döï aùn ñöôïc quy veà hieän taïi tröø cho chi phí ñaàu tö ban ñaàu . *** Phöông phaùp tính NPV : 1 1 − (1+ r ) n Neáu doøng CF ñeàu ( CF1=CF2 =…= CFn) : NPV = CF r − I ng Neáu doøng CF khoâng ñeàu : ng 1 1 1 NPV= CF 1 + CF2 2 +...+ CF n n −I 1+ r (1+ r) (1+ r) Trong ñoù : r laø chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn ( thöôøng laáy laø chi phí ng ng söû duïng voán bình quaân WACC ) ng 4
 5. SU T THU L I N I T I - IRR - IRR ( tyû suaát sinh lôøi noäi boä ) laø laõi suaát chieát khaáu cuûa baûn thaân döï aùn maø vôùi möùc laõi suaát naøy NPV cuûa döï aùn luoân luoân baèng 0 . ng - Phöông phaùp xaùc ñònh IRR : Nhö vaäy vieäc tính toùan IRR coù veõ raát khoù khaên khi tính daõy an soá treân , ñeå thuaän tieän ngöôøi ta thöôøng duøng phöông phaùp ng ng thöû , cho ñeán khi tìm ñöôïc r maø taïi ñoù NPV = 0 . Tuy nhieân ta coù theå duøng phöông phaùp noäi suy . Ñieàu kieän ng ñeå aùp duïng phöông phaùp noäi suy laø : ng – Phaûi tìm ñöôïc 2 giaù trò r1 vaø r2 sau cho : r1 < IRR < r2 – Vôùi ñieàu kieän : NPV1(r1) > o , NPV2(r2) < 0 caøng gaàn ng nhau caøng toát NPV càng g n 0 càng t t ng – Luùc ñoù NPV1 IRR = r1 + (r2 − r1 ) NPV1 + NPV2 5
 6. IRR vôùi vieäc thaåm ñònh döï aùn : – Caùc döï aùn ñoäc laäp nhau : Tuøy vaøo IRR < hay > chi phí söû duïng voán . ng + Neáu IRR> chi phí söû duïng voán (r) : choïn ng + Neáu IRR< chi phí söû duïng voán ( r) : loïai ng ai + Neáu IRR = r : Tuøy nhaø ñaàu tö – Neáu caùc döï aùn laø loïai tröø nhau thì choïn döï aùn coù ai IRR lôùn nhaát vaø IRR > r 6
 7. TH I GIAN HOÀN V N - Thv Thv là th i gian c n thi t lư ng ti n thu ư c bù l i ti n u tư ban u. (+) (-) Tbv (coù xeùt suaát chieát khaáu) Tbv (khoâ ng xeùt suaát chieát khaáu) Tiêu chu n ánh giá D án áng giá: Thv < [Thv] 7
 8. Thôøi gian hoøan voán : an a. Thôøi gian hoøan voán khoâng chieát khaáu (PP) an PP laø khoûan thôøi gian caàn thieát ñeå nhaø ñaàu tö thu hoài laïi toøan boä soá an an voán ñaàu tö ñaõ boû ra ban ñaàu cuûa döï aùn . Phöông phaùp tính : Haõy xem ví duï : Tính PP bi t CF1=21, CF2=27 , CF3=28, CF4=30, CF5=31, CF6=32, CF7=33 ,I=176 Ta coù doøng tieàn tích luõy töø naêm 1 ñeán naêm 6 laø 169 < 176 (I) , nhöng ng neáu tích luõy ñeán naêm thöù 7 thì laïi > 176 . PP cuûa döï aùn naèm trong khoûan 6-7 naêm . an – Ñaàu tö I = -176 – Tích luõy ñeán naêm 6 = 169 – Soá voán coøn hoøan ñeán cuoái naêm 6 = -7 an – Doøng tieàn phaùt sinh naêm 7 = 33 ng – Soá naêm hoøan cho -7 = 7/33= 0.21 naêm an – Vaäy PP = 6.21 naêm hay khoûan 6 naêm 2 thaùng 12 ngaøy an ng 8
 9. Thôøi gian hoøan voán an b. Thôøi gian hoøan voán coù chieát khaáu (DPP): an DPP laø khoûan thôøi gian caàn thieát ñeå toång hieän giaù taác caû caùc doøng tieàn phaùt sinh an ng ng trong töông lai cuûa döï aùn vöøa ñuû buø ñaép soá voán ñaàu tö boû ra ban ñaàu ñeå thöïc hieän döï aùn .(r=12.36%) Ví duï : coù keát quaû sau : Naêm 0 1 2 3 4 5 Tính PP,DPP? CF -300 100 100 100 100 100 Naêm CF CF tích luõy Khoâng chieác Coù chieát Khoâng chieác Coù chieát khaáu khaáu khaáu khaáu 1 100 89 100 89 2 100 79 200 168 3 100 70 300(PP) 238 4 100 62 400 300(DPP) 5 100 55 500 355 9
 10. Thôøi gian hoøan voán an Trong thöïc teá khi thaåm ñònh döï aùn baèng phöông phaùp hoøan voán nhaø ñaàu ng an tö phaûi tieán haønh qua caùc böôùc sau ñaây : nh – Böôùc 1 : Xaây döïng tröôùc thôøi gian hoøan voán chuaån cho döï aùn : Ñoù laø ng an khoûan thôøi gian hoøan voán toái ña coù theå chaáp nhaän ñöôïc an an – Böôùc 2 : Laàn löôïc tính toùan thôøi gian hoøan voán cho caùc döï aùn ñang an an xem xeùt – Böôùc 3 : So saùnh thôøi gian hoøan voán caùc döï aùn vôùi thôøi gian hoøan voán nh an an chuaån . Neáu caùc döï aùn ñang xem xeùt laø ñoäc laäp nhau : thì döïa vaøo döï aùn naøo coù thôøi gian hoøan voán ngaén hôn hoaëc baèng thôøi gian hoøan voán chuaån laø ñöôïc an ng an choïn Caùc döï aùn laø loïai tröø nhau : ta chæ choïn döï aùn naøo coù thôøi gian hoøan voán ai an ngaén nhaát mieãn laø thôøi gian naøy < hoaëc = thôøi gian hoøan voán chuaån . an Nhöôïc ñieåm : doøng tieàn phaùt sinh sau döï aùn bò boû qua(neáu ta ñöa ra haïn ng möùc thôøi gian) 10
 11. T S L I ÍCH/CHI PHÍ - B/C T s B/C thư ng T s B/C s a i B (B – C) C Tiêu chu n ánh giá “D án áng giá”: B/C > 1 Tiêu chu n so sánh các phương án lo i tr nhau: Phương pháp gia s B/C (Gia S ) > 1 -> Phương án có v n u tư l n là áng giá 11
 12. I M HOÀ V N (BEP-Break Even Point) Ñieåm hoøa voán lyù thuyeát (ÑHVlt): Laø ñieåm hoøa voán maø doanh thu = chi phí saûn xuaát (döï aùn khoâng coù lôøi cuõng khoâng loã) ÑHVlt = Ñ/(D-B) Ñ: toång chi phí coá ñònh (ñònh phí) ng D: Doanh thu B: Toång bieán phí ng 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2