intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn thẩm định dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

378
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm thẩm định dự án: Quan điểm tổng đầu tư hay còn gọi là quan điểm nhà cho vay hay quan điểm ngân hàng, Quan điểm chủ đầu tư hay còn gọi quan điểm chủ sở hữu hay quan điểm các cổ đông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn thẩm định dự án

 1. Chöông 4 CÁC TIÊU CHU N TH M Đ NH D ÁN Đ U TƯ 04/08/09 1
 2. Moái quan heä FV, PV FV=PV(1+r)t FV (Future value) : giá tr tương lai PV (Present value) : giá tr hi n t i R : su t chi t kh u T: s lư ng kỳ u tư 04/08/09 2
 3. Öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc chæ tieâu thaåm ñònh döï aùn NPV - Net Present Value IRR - Internal Rate of Return B/C - Benefit / Cost PP - Payback Period 04/08/09 3
 4. NPV-Hieän giaù roøng ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM Döïa vaøo doøng ngaân Caàn phaûi coù suaát löu chieát khaáu cho töøng Xeùt ñeán giaù trò thôøi döï aùn (vaán ñeà khoù gian cuûa tieàn teä nhaát cuûa döï aùn) Xeùt qui moâ döï aùn Phuø hôïp vôùi muïc tieâu toái ña nguoàn lôïi ích (cuûa caûi) roøng 04/08/09 4
 5. TD cho NPV Công ty d tính mua 1 máy Photocopy giá 3,000USD có th i gian h u d ng 5 năm (gi s sau ó không còn giá tr t n d ng). Nh máy này, công ty ti t ki m ư c kho n chi phí thuê ngoài 1,100USD m i năm. Su t sinh l i mong mu n c a công ty là 15%năm. V y có nên mua máy photocopy hay không? 04/08/09 5
 6. 1A B C D E F G H 2 B ng thông s 3 Máy photocopy 3,000 USD 4 Th i gian h u d ng 5 năm 5 Chi phí thuê ngoài 1,100 USD 6 Su t sinh l i mong mu n 15% 7 B ng 1: NPV c a d án 8 Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Dòng thu - Ti t ki m CP thuê 9 ngoài 1100 1100 1100 1100 1100 10 Dòng chi - Mua máy 3000 11 NCF (Thu - Chi) -3000 1100 1100 1100 1100 1100 12 NPV@15% 687.37 NPV=C11+NPV(C6,(D11:H11)) 04/08/09 6
 7. IRR-Suaát sinh lôøi noäi boä ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM Deã hình dung Khoâng xeùt ñeán qui moâ Chæ döïa vaøo doøng ngaân döï aùn löu cuûa döï aùn maø khoâng Coù nhieàu keát quaû khi caàn theâm thoâng tin naøo gaëp doøng ngaân löu baát khaùc ñoàng Höõu ích cho caùc nhaø Deã maéc sai laàm khi so cho vay voán saùnh caùc döï aùn loaïi tröø nhau 04/08/09 7
 8. B/C: Tæ leä Lôïi ích/Chi phí ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM Deã hình dung, deã Deã maéc sai laàm so saùnh khi so saùnh caùc Hoã trôï giaûi thích döï aùn coù tính loaïi cho NPV . tröø nhau Khi NPV>0 thì B/C>1 04/08/09 8
 9. PP: Thôøi gian hoaøn voán ÖU ÑIEÅM NHÖÔÏC ÑIEÅM Ñôn giaûn, deã nhìn Khoù so saùnh, deã thaáy nhaàm laãn khi so Höõu ích ñoái vôùi saùnh döï aùn döôùi caùc döï aùn coù möùc goác ñoä lôïi ích roøng ñoä ruûi ro cao, caàn vaø khaû naêng sinh thu hoài voán nhanh lôïi Khoâng tính ñeán giaù trò thôøi gian cuûa tieàn teä vaø qui moâ döï aùn 04/08/09 9
 10. Quan ñieåm thaåm ñònh döï aùn Quan ñieåm Quan ñieåm Chuû Toång ñaàu tö ñaàu tö hay coøn hay coøn goïi laø goïi laø quan ñieåm quan ñieåm Chuû sôû höõu hay Nhaø cho vay quan ñieåm caùc hay quan ñieåm Coå ñoâng Ngaân haøng 04/08/09 10
 11. Söï khaùc nhau veà doøng ngaân löu Quan ñieåm Quan ñieåm Chuû Toång ñaàu tö sôû höõu chæ xem xem xeùt doøng xeùt doøng ngaân löu ngaân löu chöa coøn laïi cuûa chuû sôû chia - coøn goïi laø höõu (sau khi ñaõ Doøng ngaân löu tröø ñi doøng ngaân töï do (FCF: Free löu Vay vaø Traû nôï Cash Flow) vay) 04/08/09 11
 12. Söï khaùc nhau veà Suaát chieát khaáu NPV quan ñieåm NPV quan ñieåm Toång ñaàu tö söû Chuû sôû höõu söû duïng suaát chieát duïng suaát chieát khaáu laø Chi phí khaáu laø Suaát sinh söû duïng voán bình lôøi ñoøi hoûi cuûa quaân (WACC: voán chuû sôû höõu Weighted (RROE: Average Cost of Required Return Capital) on Equity) 04/08/09 12
 13. TH1: 100% v n ch s h u - TIP Năm 0 1 Dòng thu t d án 1,200 V n u tư 1,000 NCF (thu-chi) -1,000 1,200 Su t sinh l i khi không có n vay ρ = RROE (Require Return of Equity) ρ = (1200-1000)/1000 = 0.2 = 20% (Gi nh không có thu thu nh p doanh nghi p và không có l m phát) 04/08/09 13
 14. TH2: Vay n 40% trên v n u tư, lãi su t d=8% Năm 0 1 Dòng thu t d án 1,200 V n u tư 1,000 Vay ti n 400 Tr n vay(g c+lãi) 432 NCF -600 768 Su t sinh l i khi có n vay : e = (768-600)/600 = 0.28 = 28% (Gi nh không có thu thu nh p doanh nghi p và không có l m phát) Ch n su t chi t kh u d=8% hay e=28%??? 04/08/09 14
 15. Su t chi t kh u theo TIP và Equity TIP Dùng WACC : wacc = r = ∑ wixri WACC = 60%*28% + 40%*8% = 20% Equity D e = ρ + (ρ − d ) × E 40 % e = 20 % + ( 20 % − 8 %) × 60 % 04/08/09 15
 16. K t lu n Theo TIPV : su t chi t kh u tính theo WACC WACC = r = %DxRd(1-T%)+%ExRe Trong ó : %D: t tr ng v n vay, %E: T tr ng v n ch s h u T%: Thu su t thu TNDN Rd: lãi su t vay, Re: su t sinh l i òi h i Re tính theo CAPM: Re= Rf + β(RM-Rf) Theo AEPV : su t chi t kh u là Re Theo Economics : su t chi t kh u là Reco 04/08/09 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2