intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý Nhà nước về dự án đầu tư - Vũ Đức Bình

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

164
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý Nhà nước về dự án đầu tư của Vũ Đức Bình bao gồm hai nội dung chính đó là tổng quan về dự án đầu tư; quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Quản lý Nhà nước thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý Nhà nước về dự án đầu tư - Vũ Đức Bình

 1. TRƯỜNG CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 129 Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 – 8) 38412495 – 38412502 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vũ  Đứ c Bì nh
 2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO ̣ ̀u tư năm 2005. 1. Luât đâ 2. Luât ̣ xây  dựng  năm  2003  và  sửa  đôi,  ̉ bô ̉ sung  năm 2009. ̣ 3. Luât đâ ́u thầu năm 2005 và sửa đôi, bô sung  ̉ ̉ năm 2009. ̣ 4. Luât nhà  ở năm 2005 và sửa đôi, bô sung năm  ̉ ̉ 2009. 5. Nghị  quyết  số  49/2010/QH12  ngày  19/6/2010  ̉ cua Quô ̣ ́c hôi vê ̀ dự án, công trình quan trong  ̣ ̣ quốc gia trình QH quyết đinh chu tr ̉ ương đầu  tư. QLNN về DAĐT 2
 3. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT THAM KHẢO ̣ ̣ 6. Nghi đinh 108/2006/NĐ­CP ngày 22/9/2006 cua  ̉ Chính phu h ̉ ướng dẫn thi hành Luât đâ ̣ ̀u tư. 7. Nghi ̣ đinh  ̣ 12/2009/NĐ­CP  ngày  12/2/2009  và  83/2009/NĐ­CP  ngày  15/10/2009  cua  ̉ Chính  ̉ ̀ quan lý d phu vê ̉ ự án đầu tư XD công trình. 8. Nghi ̣ đinh  ̣ 71/2010/NĐ­CP  ngày  23/6/2010  cua  ̉ ̉ Chính phu quy đinh chi tiê ̣ ́t và hướng dẫn thi  hành Luât nhạ ̀ ở. 9. Nghi ̣ đinh ̣ 113/2009/NĐ­CP  ngày  15/12/2009  ̉ cua Chính phu  ̉ về giám sát và đánh giá đầu tư.  QLNN về DAĐT 3
 4. NỘI DUNG TÔNG QUAN VÊ ̉ ̀  DỰ  I Á N ĐẦ U TƯ QUAN LY ̉ ́  NHÀ  NƯỚ C  II ĐỐI VỚI DỰ Á N ĐẦ U  TƯ QLNN về DAĐT 4
 5. I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. MÔT SÔ ̣ ́  KHÁI NIÊM C ̣ Ơ BAN ̉ 2. PHÂN LOAI Ḍ Ự Á N ĐẦ U TƯ VAI  TRÒ  TÁC  DUNG  ̣ CUA  ̉ DA  ĐẦ U  3. TƯ CHU  KỲ   THỰC  HIÊN  ̣ DỰ  ÁN  ĐẦ U  4. TƯ CÁC BƯỚ C NGHIÊN CỨ U VÀ LÂP  ̣ 5. DỰ ÁN ĐẦ U TƯ CÁC THÀNH PHẦ N CHU YÊ ̉ ́ U CUA  ̉ 6. DỰ ÁN ĐẦ U TƯ QLNN về DAĐT 5
 6. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN a) KHÁ I NIÊM ĐÂ ̣ ̀ U TƯ :      Đầ u tư là : ̣ ử dung các nguô  Viêc s ̣ ̀n lực ở hiên tai : ̣ ̣ • Hình thành tài san, ̉ • Tiến  hành  môt  ̣ hay  nhiều  hoat  ̣ đông  ̣ sản  xuất trong môt khoang th ̣ ̉ ời gian xác đinh ̣  ̣ ̣ ̉ Đem lai hiêu qua : Về tài chính, ̣ Về kinh tế – xã hôi. QLNN về DAĐT 6
 7. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN b)KHÁ I NIÊM D ̣ Ự Á N : + RҥFKÿ ӏnh 1 JXӗQ &i FKRҥWÿ ӝng  0 өc  Oӵc Fy OLrQTXDQY ӟ i nhau tiêu < ӃXWӕNK{QJFKҳFFKҳQ Uӫi ro %ҳW ÿ ҫu . ӃWW K~c 7 Kӡ LJ LDQW K ӵFKLӋQGӵi n QLNN về DAĐT 7
 8. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN c) KHÁ I NIÊM D ̣ Ự Á N ĐẦ U TƯ :      Dự án đầu tư là tâp h ̣ ợp các đề xuất  ̉ ́n trung và dài han đê tiê bo vô ̣ ̉ ́n hành các  ̣ ̣ hoat đông đâ ̀u tư trên đia bàn cu thê, trong  ̣ ̣ ̉ ̉ khoang th ời gian xác đinh. ̣ ̉ (Khoan 8 Điê ̣ ̀u 3 Luât Đâ ̀u tư 2005) QLNN về DAĐT 8
 9. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN d)  KHÁ I  NIÊM  ̣ DỰ  Á N  ĐẦ U  TƯ  XD :           Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  công  trình  là  ̣ ợp các đề xuất có liên quan đến viêc  tâp h ̣ bo ̉ vốn  đê ̉ xây  dựng  mới,  mở  rông  ̣ hoăc ̣ ̉ ̣ cai tao nh ững công trình xây dựng nhằm  ̣ ̉ muc đích phát triên, duy trì, nâng cao châ ́t  lượng  công  trình  hoăc  ̣ san  ̉ phâm,  ̉ dich  ̣ vu ̣ trong môt th ̣ ời han nhâ ̣ ̣ ́t đinh. ̉ (Khoan 17 Điê QLNN về DAĐT ̣ ̀u 3 Luât Xây d 9 ựng 2003)
 10. 2. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư Theo  ̉ san xuâ ́t kinh doanh lĩnh  vực  hoat ̣ ̣ đông Dự án đầu tư xây dựng công trình QLNN về DAĐT 10
 11. 2. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Theo  tính  Dự án đầu tư mới chất  cua ̉ hoat  ̣ ̣ đông  đầu  Dự án đầu tư mở  tư ̣ rông QLNN về DAĐT 11
 12. 2. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư nhà nước Theo  chu ̉ Dự án đầu tư hỗn hợp thê ̉ đầu  Dự án đầu tư tư nhân (trong  tư nước) Dự án đầu tư trực tiếp nước  ngoài QLNN về DAĐT 12
 13. 2. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Theo quy mô và tính chất dự  a ́n Theo Nghị định Theo Luật Đầu tư Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP, 2005 71/2010/NĐ-CP 102/2009/NĐ-CP Dự án quan trọng Dự án quan trọng quốc gia quốc gia Số nhà ở ≥ 2.500 căn Nhóm A Vốn ĐT ≥ 300 tỷ đồng 15 tỷ đồng ≤ Vốn ĐT < 500 căn ≤ Số nhà ở Nhóm B 300 tỷ đồng < 2.500 căn Nhóm C Vốn ĐT < 15 tỷ đồng Số nhà ở < 500 căn QLNN về DAĐT 13
 14. 3. VAI TRÒ TÁC DỤNG CỦA DAĐT ̉ Kiêm  tra  tính  Các  cơ  quan  cần  thiết,  tính  ̉ quan  lý  nhà  kha ̉ thi  và  chủ  nước  quan  ̉ lý  động  trong  hoat  ̣ ̣ ̣ hoat đông đâ ̀u tư ̣ đông đâ ̀u tư DỰ  Á N Tô ̉ chức  quá  trình  đầu  tư,  Sử  dụng  nguồn  phối  hợp  hoat  ̣ lực  hiệu  quả,  có  ̣ đông  một  cách  mục tiêu rõ ràng khoa  học,  hiệu  quả QLNN về DAĐT 14
 15. 4. CHU KỲ THỰC HIỆN DA ĐẦU TƯ 1) Giai đoan chuân bi đâ ̣ ̉ ̣ ̀ u tư. 2) Giai đoan th ̣ ực hiên đâ ̣ ̀ u tư. 3) Giai đoan k ̣ ết thúc đầ u tư; vân ha ̣ ̀ nh, khai thá c dự á n. QLNN về DAĐT 15
 16. 4.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Quyế t đinh đâ ̣ ̀ u tư DỰ  Á N  ĐẦ U TƯ  Giấ y chứ ng nhân đâ ̣ ̀ u  tư QLNN về DAĐT 16
 17. 4.2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ ̉ ̣ ̣ ̀ng, hiện trường thi công. 1) Chuân bi măt bă ̣ ̣ 2) Lâp và phê duyêt thiê ́t kế – dự toán. 3) Lựa chọn nhà thầu thực hiên d ̣ ự án. 4) Xin cấp giấy phép : xây dựng, khai thác  tài nguyên,... 5) Thi  công  xây  dựng,  lắp  đăt  ̣ thiết  bi,  ̣ đào  tạo, chuyên giao công nghê. ̉ ̣ ̣ 6) Giám sát; nghiêm thu; thanh toa ́n. QLNN về DAĐT 17
 18. 4.3. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ ̣ thu,  bàn  giao  dự  án  hoàn  thành  1) Nghiêm  và hồ sơ liên quan. ̣ hành  dự  án;  đưa  dự  án  vào  khai  2) Vân  thác, sử dung. ̣ 3) Thanh toán, quyết toán; thanh lý tài sản. ̉ 4) Bao ha ̉ ̀nh, bao tri ̀ công trình, thiết bị. 5) Đánh giá dự án đầu tư. QLNN về DAĐT 18
 19. 5. CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU & LẬP DAĐT   Tiế n hành   Lâp nhóm  ̣ nghiên   Xác đinh ̣ soan thao  ̣ ̉ cư ́ u, lâp  ̣ Nhận  muc đích,  ̣ dự á n  dự á n  dạng dự  yêu cầ u  đầ u tư đầ u tư  án  cua viêc  ̉ ̣ (gồ m  đầ u tư lâp d ̣ ự á n  thiế t kế   cơ sở) đầ u tư QLNN về DAĐT 19
 20.  NHẬN DẠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ i. Nghiên  cứu  cơ  hôi  ̣ đầu  tư,  sự  cần  ̉ ̀u tư. thiết phai đâ ii. Nghiên cứu thi tr ̣ ường. ̉ iii. Kha năng tài chính, quy mô đầu tư và  hình thức đầu tư. ̉ iv. Khao sa ́t, lựa chon đia điêm đâ ̣ ̣ ̉ ̀u tư. v. Hiệu quả đầu tư của dự án. QLNN về DAĐT 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2