intTypePromotion=3

Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
128
lượt xem
38
download

Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quan trắc môi trường bài 1: Chiến lược giám sát môi trường trình bày định nghĩa - mục tiêu monitoring, các loại hình monitoring, nguyên tắc thiết lập trạm monitoring, thu thập xử lý và biểu diễn kết quả, vận hành trạm monitoring. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

 1. LOGO BÀI 1: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG THÁI VŨ BÌNH 07/16/14 1
 2. NỘI DUNG 1. Định nghĩa - Mục tiêu monitoring 2. Các loại hình monitoring 3. Nguyên tắc thiết lập trạm monitoring 4. Thu thập, xử lý và biểu diễn kết quả 5. Vận hành trạm monitoring 07/16/14 2
 3. 07/16/14 3
 4. ĐỊNH NGHĨA - MỤC TIÊU MONITORING  Monitoring là phức hợp các biện pháp KHCN và tổ chức nhằm bảo đảm thu nhận được các thông tin mức độ hiện trạng hay xu thế biến đổi các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường hay nhiễm vào cơ thế sống của HST trên trái đất. (N.H.Khánh) Monitoring là sự đo đạc theo phương pháp tiêu chuẩn, quan sát, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường theo thời gian, không gian, tần số quy định trong một thời gian dài nhằm xác định hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường. (Lê Trình) 07/16/14 4
 5. ĐỊNH NGHĨA - MỤC TIÊU MONITORING Quan traéc moâi tröôøng laø taäp hôïp caùc bieän phaùp khoa hoïc, coâng ngheä, toå chöùc baûo ñaûm kieåm soaùt moät caùch heä thoáng traïng thaùi vaø khuynh höôùng phaùt trieån cuûa caùc quùa trình töï nhieân hoaëc nhaân taïo vôùi nhieàu quy moâ vaø nhieàu loaïi ñoái töôïng (Luật BVMT) 07/16/14 5
 6. Ño á i t ö ô ïn g c u û a q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g Nghieân cöùu löïa choïn vò trí caàn quan traéc Nghieân cöùu, xaùc laäp caùc yeáu toá moâi tröôøng caàn ño Thôøi gian/taàn suaát ño 07/16/14 6
 7. Ch ö ô n g t rìn h q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g 1. Nghieân cöùu, löïa choïn phöông phaùp laáy maãu 2. Löïa choïn thieát bò laáy maãu vaø thieát bò ño 3. Löïa choïn kyõ thuaät phaân tích 4. Söû duïng phöông phaùp tính töông quan 5. Ghi cheùp soá lieäu 6. Phaân tích vaø xöû lyù soá lieäu 7. Trình baøy soá lieäu 07/16/14 7
 8. MỤC TIÊU CỦA MONITORING (UNEP) MỘT MỘT HAI HAI BA BA Đánh giá Đảm bảo Đảm bảo Thu được Thu được Đánh giá an toàn cho hậu quả ô nhiễm an toàn cho các số liệu các số liệu hậu quả ô nhiễm việc sử đế n việc sử hệ thống hệ thống đế n Dụng tài sức khỏe Dụng tài dướii dạng dướ dạng sức khỏe nguyên và môi trường nguyên điều tra cơ điều tra cơ và môi trường vào các mục đích sống vào các mục đích bản và cung bản và cung sống kinh tế kinh tế cấp cấp dữ liệu dữ liệu 07/16/14 8
 9. MỤC TIÊU MONITORING (UNEP) BỐN BỐ N NĂM NĂM SÁU SÁU Để nghiên Để nghiên Để đánh Để đánh Để tiến hành các Để tiến hành các cứu và đánh cứu và đánh giá các giá các biện pháp khẩn biện pháp khẩn giá các chấtt giá các chấ biện pháp biện pháp cấp ttạii những cấp ạ những ô nhiễm và ô nhiễm và kiểm soát kiểm soát vùng vùng hệ tiếp nhận hệ tiếp nhận luậtt pháp về phát luậ pháp về phát có ô nhiễm có ô nhiễm chúng chúng thảii thả đặc biệtt đặc biệ 07/16/14 9
 10. MON ITORIN G P H ỤC V Ụ CHO VIỆC: (1) Kieåm tra söùc khoeû vaø taùc ñoäng laâu daøi cuûa caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng (oâ nhieãm luyõ tích) (2) Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa Chieán löôïc khoáng cheá caùc nguoàn oâ nhieãm moâi tröôøng taïi töøng tieåu vuøng, töøng vuøng, taïi moãi quoác gia vaø khu vöïc. (3) Cung caáp soá lieäu cho quy hoaïch söû duïng ñaát moät caùch khoa hoïc 07/16/14 10
 11. MON ITORIN G P H ỤC V Ụ CHO VIỆC: (5).Giaùm saùt chieàu höôùng dieãn bieán cuûa caùc thaønh phaàn oâ nhieãm moâi tröôøng. (6) Hieäu chænh moâ hình lan truyeàn caùc chaát oâ nhieãm. (7) Baùo ñoäng vaø caûnh giôùi söï coá gaây oâ nhieãm moâi tröôøng coù theå xaûy ra. (8) Ñaùnh giaù hieän traïng oâ nhieãm. (9) Nghieân cöùu baûn chaát vaø taùc 07/16/14 11
 12. Ca ù c m ö ù c ñ o ä c u û a q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g 1. Phaùt hieän caùc daáu hieäu thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá hoaëc thaønh phaàn moâi tröôøng 2. Xaùc ñònh caùc giaù trò ñònh löôïng cuûa caùc thoâng soá vaø thaønh phaàn moâi tröôøng 3. Kieåm soaùt söï thay ñoåi baèng caùc bieän phaùp kyõ thuaät, coâng ngheä vaø toå chöùc 07/16/14 12
 13. CÁC YÊU CẦU CỦA QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU KHOA HỌC YÊU CẦU KỸ THUẬT 07/16/14 13
 14. Ye â u c a à u k h o a h o ïc c u û a q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g  Tính khaùch quan cuûa quan traéc: soá lieäu quan traéc phaûi coù ñoä chính xaùc, phaûn aùnh trung thöïc  Tính ñaïi dieän cuûa soá lieäu ño: Soá lieäu ño phaûi ñaïi dieän cho khu vöïc ñöôïc khaûo saùt veà maët khoâng gian vaø thôøi gian  Tính taäp trung: taäp trung vaøo caùc vaán ñeà moâi tröôøng chuû 07/16/14 14
 15. Ye â u c a à u k y õ t h u a ä t c u û a q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g  Caùc maùy moùc thieát bò caàn thoáng nhaát veà tieâu chuaån kyõ thuaät vaø thöôøng xuyeân ñöôïc kieåm ñònh theo tieâu chuaån quoác gia hay quoác teá  Caùc cô sôû phaân tích maãu phaûi coù trang thieát bò ñoàng nhaát, thöôøng xuyeân ñöôïc kieåm ñònh (lieân keát chuaån) vôùi phoøng phaân tích chuaån quoác gia hay 07/16/14 15
 16. MONITORING Ở VIỆT NAM 1. Trách nhiệm quan trắc 2. Bố trí mạng lưới các loại hình quan trắc 3. Chöùc naêng, nhieäm vuï caùc traïm quan traéc 07/16/14 16
 17. Trách nhiệm thực hiện Quan trắc môi trường 1. Quan trắc hiện trạng môi trường quốc gia (Bộ TNMT) 2. Quan trắc các tác động đối với môi trường từ hoạt động ngành, lĩnh vực (bộ, ngành) 3. Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) 4. Quan trắc các tác động xấu từ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (người quản lý, vận hành) 07/16/14 17
 18. Ca ù c t ra ïm q u a n t ra é c m o â i t rö ô ø n g ô û Vie ä t N a m  Naêm 1995 Cuïc Moâi tröôøng ñaõ coù theå thöïc hieän ñöôïc keá hoaïch quan traéc moâi tröôøng quoác gia ñaàu tieân vôùi 7 traïm tham gia,  Naêm 1996 vôùi 13 traïm tham gia,  Naêm 1997 vôùi 17 traïm,  Naêm 1998 vôùi 18 traïm tham gia  Naêm 2002 vôùi 21 traïm  Vaø gaàn ñaây laø caùc Traïm quan traéc Moâi tröôøng ñòa phöông khaùc ( 07/16/14 18
 19. M¹ng l­íi quan tr¾c m«i tr­ê ng t¹i ViÖt Nam M¹ng l­íi c¸c tr¹m QT&PTMT Quèc gia ® ­îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 trªn c¬së phèi hîp gi÷ Bé KHCN&MT vµ c¸c Bé, Ngµnh, c¸c a ® ph­¬ liªn quan vµ do Bé Þa ng KHCN&MT (nay giao vÒ cho Bé TN&MT) ® iÒu hµnh vµ qu¶n lý chung. M¹ng l­íi gåm cã trung t© ® m¹ng (hiÖn nay m Çu thuéc Côc B¶o vÖ M«i tr­êng - Bé TN&MT), c¸c tr¹m vïng ® liÒn, c¸c tr¹m Êt vïng biÓn, c¸c tr¹m chuyªn ® tr¹m ® Ò, Þa ph­¬ 07/16/14 ng. 19
 20. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña trung t©m ®Çu m¹ng  LËp kÕ ho¹ch x© dùng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi y QT&PTMT Quèc gia vµ qu¶n lý thùc thi kÕ ho¹ch ® ã;  LËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c QT&PTMT cña toµn quèc;  Qu¶n lý ho¹t ® éng cña c¸c tr¹m QT&PTMT;  X© dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p qui kü thuËt vÒ QT&PTMT; y  Qu¶n lý vµ ® iÒu hµnh hÖ thèng trao ® th«ng tin tù æi ® éng hãa cña m¹ng l­íi QT&PTMT Quèc gia;  LËp b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i tr­êng quèc gia;  Th«ng tin hiÖn tr¹ng m«i tr­êng;  Quan hÖ quèc tÕ vÒ mÆt QT&PTMT;  LËp kÕ ho¹ch ® t¹o, n© cao tr× ® c¸n bé µo ng nh é QT&PTMT 07/16/14 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản