Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Một số phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
4
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Một số phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Một số phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng cung cấp cho người học các kiến thức về cách thức giải quyết một số vấn đề chất lượng, nhóm chất lượng, tấn công não, kiểm soát quá trình bằng thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Một số phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng

I. CAÙCH THÖÙC GIAÛI QUYEÁT<br /> MOÄT VAÁN ÑEÀ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> Chöông 4<br /> <br /> (tr.140)<br /> <br /> MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP,<br /> KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG CUÏ<br /> QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> X. ñònh<br /> vaán ñeà<br /> Keát<br /> luaän<br /> <br /> Tchuaån<br /> hoùa<br /> <br /> CAÙCH THÖÙC<br /> GIAÛI QUYEÁT<br /> MOÄT VAÁN ÑEÀ<br /> CHAÁT LÖÔÏNG<br /> Kieåm<br /> tra<br /> <br /> 2<br /> <br /> II. NHOÙM CHAÁT LÖÔÏNG<br /> KHAÙ NIEÄ NHOÙ CHAÁ LÖ NG<br /> 1. KHAÙI NIEÄM NHOÙM CHAÁT LÖÔÏNG<br /> (NCL) (tr.147)<br /> <br /> Quan<br /> saùt<br /> <br /> Nhoùm chaát löôïng:<br /> Nhoùm nhoû (3, 5, 7 – 10)<br /> Coâng vieäc nhö nhau, töông töï, lieân quan<br /> Taäp hôïp laïi moät caùch töï nguyeän<br /> Thöôøng xuyeân gaëp gôõ<br /> Moái quan taâm chung: coâng vieäc<br /> <br /> Phaân<br /> tích<br /> <br /> Haønh<br /> ñoäng<br /> 3<br /> <br /> 2. SÖÏ CAÀN THIEÁT COÙ NCL TRONG QLCL<br /> <br /> 2.1. Hôïp taùc giaûi quyeát vaán ñeà<br /> coù nhieàu lôïi theá:<br /> Coù theå giaûi quyeát ñöôïc nhieàu loaïi v/ hôn<br /> Truïc traëc ñöôïc trình baøy cho nhieàu ngöôøi ña<br /> daïng hôn veà kieán thöùc, kyõ naêng vaø kinh<br /> nghieäm.<br /> Nhöõng vaán ñeà vöôït quaù phaïm vi phoøng ban<br /> hoaëc caùc giôùi haïn chöùc naêng coù theå ñöôïc<br /> xöû lyù deã hôn.<br /> Caùc kieán nghò deã ñöôïc thöïc hieän hôn laø<br /> nhöõng yù kieán caù nhaân.<br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kieán thöùc, kinh nghieäm, thoâng tin ña<br /> daïng hôn, ñaày ñuû hôn<br /> Vaán ñeà ñöôïc xem xeùt toaøn dieän hôn,<br /> coù nhieàu phöông aùn hôn<br /> Giaûm thieåu<br /> ñöôïc söï ruûi ro cuûa giaûi phaùp<br /> Naâng cao tính phaùp lyù cuûa giaûi phaùp<br /> Giaûi quyeát vaán ñeà chaát löôïng – nhaát<br /> thieát phaûi coù söï hôïp taùc<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2. Nhaân vieân seõ ñöôïc ñoäng vieân ñeå<br /> luoân caûi tieán chaát löôïng coâng vieäc<br /> neáu phöông phaùp quaûn lyù thích hôïp:<br /> Söï cam keát cuûa laõnh ñaïo veà caûi tieán chaát löôïng.<br /> Caùch tieáp caän laøm cho toå vieân haøi loøng hôn vaø<br /> naâng cao tinh thaàn cuûa hoï.<br /> “Baàu khoâng khí” chaát löôïng cuûa toå chöùc.<br /> Giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà chaát löôïng baèng söï<br /> hôïp taùc.<br /> QUAÛN LYÙ TREÂN TINH THAÀN NHAÂN VAÊN<br /> <br /> 3. MUÏC TIEÂU CUÛA HOAÏT ÑOÄNG NCL<br /> Xaây döïng moâi tröôøng laøm vieäc<br /> thuaän lôïi: taïo quan heä thaân thieän, caûi<br /> thieän haønh vi giao tieáp.<br /> Reøn luyeän kyõ naêng laøm vieäc theo<br /> toå, nhoùm - hoã trôï nhau cuøng phaùt trieån.<br /> Naâng cao trình ñoä laøm vieäc cuûa<br /> nhaân vieân<br /> Huy ñoäng nguoàn nhaân löïc<br /> Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa toå<br /> chöùc<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG NCL.<br /> <br /> 8<br /> <br /> HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NCL<br /> <br /> CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC NCL<br /> <br /> Ñöa ra caùc vaán ñeà<br /> <br /> BAN LAÕNH ÑAÏO<br /> <br /> Chuû tòch hay Giaùm<br /> ñoác chöông trình<br /> <br /> BAN ÑIEÀU HAØNH<br /> <br /> Ñieàu phoái vieân<br /> <br /> TRÖÔÛNG NHOÙM<br /> <br /> Ñieàu phoái vieân<br /> caáp thaáp<br /> <br /> Ban laõnh ñaïo xem xeùt,<br /> chaáp thuaän, theo doõi<br /> <br /> Baùo caùo vôùi laõnh ñaïo<br /> <br /> NHOÙM VIEÂN<br /> 9<br /> <br /> Phaân tích caùc<br /> vaán ñeà, döï aùn<br /> <br /> Trieån khai caùc<br /> caùch giaûi quyeát<br /> 10<br /> <br /> 5. TÌNH HÌNH AÙP DUÏNG NHOÙM CHAÁT LÖÔÏNG TAÏI MOÄT SOÁ<br /> NÖÔÙC CHAÂU AÙ - THAÙI BÌNH DÖÔNG (tr.163)<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG NCL<br /> + Soá buoåi hoïp/ thaùng<br /> + Tæ leä ngöôøi tham döï<br /> + Soá löôïng vaán ñeà ñöa ra vaø ñöôïc giaûi quyeát<br /> + Soá löôïng baùo caùo trình leân caáp treân<br /> <br /> 11<br /> <br /> NÖÔÙC<br /> Nhaät Baûn<br /> Ñaøi Loan<br /> Haøn Quoác<br /> Thaùi Lan<br /> Trung Quoác<br /> Indonesia<br /> Philippines<br /> Malaysia<br /> Singapore<br /> Aán Ñoä<br /> Srilanca<br /> <br /> NAÊM BAÉT ÑAÀU<br /> 1960<br /> 1967<br /> 1970<br /> 1974<br /> 1978<br /> 1980<br /> 1980<br /> 1981<br /> 1981<br /> 1982<br /> 1985<br /> <br /> SOÁ NCL ÑAÕ ÑAÊNG KYÙ<br /> 398.497 (3,1 trieäu ngöôøi)<br /> 18.500<br /> 117.406 (1,1 trieäu ngöôøi)<br /> Haøng ngaøn nhoùm<br /> 1.520.000<br /> Haøng ngaøn nhoùm<br /> 156 coâng ty coù NCL<br /> 2.524<br /> 139.500<br /> Haøng ngaøn nhoùm<br /> 400<br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> III. TAÁN COÂNG NAÕO (NAÕO<br /> COÂNG) (Brainstorming)<br /> <br /> VIEÄT NAM: 1995<br /> 12/ 1998<br /> 2000<br /> <br /> 1. KHAÙI NIEÄM (tr.164)<br /> Taán coâng naõo laø moät doøng yù töôûng<br /> khoâng haïn cheá do moät nhoùm ñöa ra,<br /> laø kyõ thuaät ñeå laøm baät ra nhöõng suy nghó<br /> saùng taïo cuûa moïi ngöôøi, nhaèm taïo ra vaø<br /> laøm saùng toû moät danh muïc caùc yù kieán, giaûi<br /> quyeát moät vaán ñeà.<br /> <br /> 6. NHÖÕNG BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM<br /> CUÛA HOAÏT ÑOÄNG NCL<br /> Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ.<br /> Ñoäng cô thuùc ñaåy cuûa nhoùm taùc ñoäng<br /> leân caùc nhoùm vieân.<br /> Söï an taâm vôùi coâng vieäc.<br /> 13<br /> <br /> 2. TAÙC DUÏNG<br /> Löïa choïn chuû ñeà vôùi söï nhaát trí cuûa caùc thaønh vieân.<br /> Xaùc ñònh nguyeân nhaân coù theå cuûa vaán ñeà.<br /> Xaùc ñònh nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp cho vaán ñeà vaø<br /> caùc cô hoäi tieàm taøng ñeå caûi tieán chaát löôïng<br /> <br /> 3. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN:<br /> Chuaån bò: Thoâng baùo chuû ñeà cho caùc thaønh<br /> vieân (tröïc quan)<br /> Ñoùng goùp: Thu thaäp caùc yù kieán (nguyeân taéc)<br /> Laøm saùng toû: Ñaùnh giaù caùc yù kieán vaø tìm ra<br /> giaûi phaùp cho vaán ñeà.<br /> <br /> 14<br /> <br /> 4. CAÙC NGUYEÂN TAÉC:<br /> Taïo baàu khoâng khí töï do, cho moïi ngöôøi cô<br /> hoäi ñöôïc noùi.<br /> Ghi laïi taát caû caùc yù kieán.<br /> Khoâng pheâ bình, chæ trích caùc yù kieán.<br /> Khoâng baét buoäc chöùng minh, giaûi thích caùc<br /> yù kieán.<br /> Moãi ngöôøi coù yù kieán rieâng vaø khoâng haïn<br /> cheá yù kieán.<br /> Keát hôïp vaø phaùt huy yù kieán cuûa ngöôøi khaùc.<br /> <br /> 15<br /> <br /> IV. KIEÅM SOAÙT QUAÙ TRÌNH<br /> BAÈNG THOÁNG KEÂ (tr.166)<br /> SPC (STATISTICAL PROCESS CONTROL)<br /> SQC (STATISTICAL QUALITY CONTROL)<br /> <br /> SPC laø vieäc aùp duïng phöông phaùp thoáng<br /> keâ ñeå thu thaäp, trình baøy, phaân tích caùc döõ<br /> lieäu moät caùch ñuùng ñaén, chính xaùc vaø kòp<br /> thôøi nhaèm theo doõi, kieåm soaùt, caûi tieán quaù<br /> trình hoaït ñoäng baèng caùch laøm giaûm tính<br /> bieán ñoäng cuûa quaù trình.<br /> 17<br /> <br /> 16<br /> <br /> Caùc loaïi nguyeân nhaân gaây bieán ñoäng:<br /> Loaïi thöù nhaát: do bieán ñoåi ngaãu nhieân<br /> voán coù cuûa quaù trình<br /> phuï thuoäc vaøo maùy moùc, thieát bò, coâng<br /> ngheä vaø caùch ño.<br /> Loaïi thöù hai: do nhöõng nguyeân nhaân<br /> ñaëc bieät<br /> thieát bò ñieàu chænh khoâng chính xaùc,<br /> nguyeân vaät lieäu sai, maùy moùc bò hö, coâng<br /> nhaân thao taùc khoâng ñuùng…<br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> AÙp duïng SPC giuùp giaûi quyeát nhieàu<br /> vaán ñeà:<br /> Taäp hôïp soá lieäu deã daøng.<br /> Xaùc ñònh ñöôïc vaán ñeà.<br /> Phoûng ñoaùn, nhaän bieát caùc nguyeân nhaân<br /> Loaïi boû nguyeân nhaân.<br /> Ngaên ngöøa caùc sai loãi.<br /> Xaùc ñònh hieäu quaû cuûa caûi tieán.<br /> <br /> 7 COÂNG CUÏ THOÁNG KEÂ CÔ BAÛN<br /> 1. PHIEÁU KIEÅM TRA (Check sheets)<br /> * Thu thaäp döõ lieäu<br /> Thöïc chaát cuûa vieäc thu thaäp soá lieäu laø<br /> vaän duïng caùc kyõ thuaät thoáng keâ ñeå<br /> thu thaäp, saép xeáp, toùm taét vaø trình<br /> baøy caùc döõ kieän laøm cô sôû naém ñöôïc<br /> thöïc traïng chaát löôïng.<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> Ñeå thu thaäp ñöôïc döõ lieäu:<br /> Xaùc ñònh roõ caùc muïc tieâu:<br /> * Kieåm soaùt vaø ñieàu khieån quaù trình hoaït ñoäng<br /> * Phaân tích söï khoâng phuø hôïp<br /> * Kieåm tra CLSP<br /> Phaân vuøng döõ lieäu:<br /> Chia döõ lieäu thaønh caùc nhoùm nhoû döïa treân nhöõng<br /> yeáu toá nhaát ñònh<br /> Ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa döõ lieäu:<br /> ñoä tin caäy cuûa pheùp ño khi thu thaäp, xöû lyù döõ lieäu<br /> Xaùc ñònh caùc phöông phaùp ghi döõ lieäu<br /> thích hôïp:<br /> saép xeáp moät caùch khoa hoïc, theo moät thöù töï ñeå<br /> thuaän tieän cho caùc quaù trình sau<br /> 21<br /> <br /> * Phieáu kieåm tra (tieáp)<br /> <br /> * Phieáu kieåm tra<br /> Khaùi nieäm:<br /> <br /> Phieáu kieåm tra laø moät bieåu maãu ñaõ<br /> in saün nhöõng yeâu caàu kieåm tra<br /> + Höôùng daãn coâng vieäc<br /> + Ñeå coù theå ghi vaøo deã daøng vaø roõ reät<br /> + Giuùp ngöôøi ñoïc deã hieåu<br /> 22<br /> <br /> * Phieáu kieåm tra (tieáp)<br /> <br /> Caùc böôùc cô baûn:<br /> Böôùc 1: Xaùc ñònh daïng phieáu, thieát<br /> keá maãu phieáu<br /> Böôùc 2: Kieåm tra tính hôïp lyù cuûa<br /> maãu phieáu, thöû nghieäm tröôùc<br /> Böôùc 3: Xem xeùt, söûa ñoåi, ban haønh<br /> bieåu maãu chính thöùc<br /> <br /> Taùc duïng: thu thaäp vaø ghi cheùp<br /> döõ lieäu moät caùch tröïc quan,<br /> nhaát quaùn, saép xeáp döõ lieäu moät<br /> caùch khoa hoïc, deã söû duïng vaø<br /> taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc<br /> phaân tích.<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHIEÁU KIEÅM TRA<br /> CAÙC DAÏNG KHUYEÁT TAÄT<br /> Teân ñôn vò saûn xuaát:<br /> Teân saûn phaåm:<br /> Giai ñoaïn saûn xuaát: kieåm tra cuoái<br /> Loaïi khuyeát taät: roã, nöùt, khoâng<br /> hoaøn chænh, sai hình daïng,…<br /> Toång soá SP kieåm tra: 2.500<br /> Ghi chuù: Kieåm tra 100%<br /> <br /> Loaïi<br /> khuyeát taät<br /> <br /> Ngaøy, thaùng:<br /> Teân phaân xöôûng:<br /> Ca saûn xuaát:<br /> Teân kieåm tra vieân:<br /> Loâ soá:<br /> Leänh saûn xuaát:<br /> Soá ñôn haøng:<br /> <br /> Daáu hieäu<br /> kieåm nhaän<br /> <br /> Roã beà maët<br /> Nöùt<br /> Khoâng hoaøn chænh<br /> Sai hình daïng<br /> Khuyeát taät khaùc<br /> <br /> IIIII<br /> IIIII<br /> IIIII<br /> IIIII<br /> III<br /> <br /> Taàn<br /> soá<br /> <br /> IIIII IIIII IIIII I<br /> IIIII IIII<br /> IIIII II<br /> II<br /> <br /> 21<br /> 14<br /> 12<br /> 7<br /> 3<br /> <br /> IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII<br /> IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII<br /> IIIII II<br /> <br /> Soá saûn phaåm<br /> sai hoûng<br /> <br /> 57<br /> <br /> 25<br /> <br /> PHIEÁU KIEÅM TRA SAI LOÃI KHI SAO CHUÏP<br /> MOÃI LOAÏI SAI LOÃI ÖÙNG VÔÙI NGUYEÂN NHAÂN<br /> Nguyeân nhaân sai loãi<br /> <br /> Maát<br /> trang<br /> <br /> Baûn<br /> chuïp<br /> bò môø<br /> <br /> Loaïi sai loãi<br /> Khoâng<br /> Maát<br /> xeáp thöù<br /> hình<br /> töï<br /> <br /> 26<br /> <br /> PHIEÁU KIEÅM TRA SÖÏ PHAÂN BOÁ QUAÙ TRÌNH SX<br /> Chæ<br /> tieâu<br /> <br /> Toång<br /> soá<br /> <br /> Keït maùy<br /> Ñoä aåm<br /> <br /> 830<br /> <br /> Boä phaän ñieàu chænh möïc<br /> Tình traïng baûn goác<br /> Nguyeân nhaân khaùc<br /> Toång soá<br /> Ngöôøi kieåm tra:<br /> Ngaøy:<br /> <br /> Ñòa ñieåm:<br /> Caùch kieåm tra:<br /> 27<br /> <br /> 92.10<br /> 70<br /> <br /> 100.00<br /> 100<br /> <br /> 79.00<br /> 80<br /> <br /> 60<br /> <br /> 64.50<br /> <br /> 50<br /> 40<br /> <br /> 60<br /> <br /> 47.40<br /> <br /> 40<br /> <br /> 30<br /> 20<br /> <br /> 20<br /> 10<br /> 0<br /> <br /> 0<br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> 5<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> KIEÅM TRA<br /> 10<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> X<br /> <br /> 15<br /> <br /> X<br /> X X X<br /> X X X X X<br /> X X<br /> <br /> Toång soá maãu:<br /> <br /> Taàn<br /> suaát<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 4<br /> 6<br /> 9<br /> 11<br /> 13<br /> 10<br /> 8<br /> 7<br /> 5<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 80 28<br /> <br /> Taùc duïng:<br /> Giuùp phaùt hieän caù theå quan troïng nhaát.<br /> Xeáp haïng nhöõng cô hoäi caûi tieán.<br /> <br /> 2. BIEÅU ÑOÀ PARETO<br /> (Pareto charts)<br /> Khaùi nieäm:<br /> Bieåu ñoà Pareto laø<br /> moät ñoà thò hình<br /> coät chæ roõ vaán ñeà<br /> naøo caàn ñöôïc<br /> giaûi quyeát tröôùc.<br /> <br /> Ñoä<br /> leäch<br /> -9<br /> -8<br /> -7<br /> -6<br /> -5<br /> -4<br /> -3<br /> -2<br /> -1<br /> 0<br /> +1<br /> +2<br /> +3<br /> +4<br /> +5<br /> +6<br /> +7<br /> +8<br /> +9<br /> <br /> D<br /> <br /> E<br /> 29<br /> <br /> Caùc böôùc cô baûn ñeå söû duïng bieåu ñoà:<br /> Böôùc 1: Xaùc ñònh caùc vaán ñeà caàn ñieàu tra vaø<br /> caùch thu thaäp döõ lieäu.<br /> Böôùc 2: Thu thaäp döõ lieäu.<br /> Böôùc 3: Laäp baûng döõ lieäu bieåu ñoà Pareto.<br /> Böôùc 4: Veõ bieåu ñoà Pareto.<br /> Böôùc 5: Xaùc ñònh caùc caù theå quan troïng nhaát<br /> ñeå caûi tieán chaát löôïng.<br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản