intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
147
lượt xem
29
download

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 5 Kiểm soát chất lượng nhằm trình bày về quản trị chất lượng một sản phẩm / dịch vụ. Các khía kinh tế, chi phí liên quan đến chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

 1. Chương Chương 5 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
 2. 5.1. Dẫn nhập 5.2. QTCL một SP/ DV 5.3. Các yếu tố của CL 5.4. KSCL một SP 5.5. KSCL một DV 5.6. SP sản xuất hàng loạt hay các DV lặp đi lặp lại. KS quá trình bằng thống kê. 5.7. Các bước tiến hành căn bản của KSCL. Phòng ngừa và sửa chữa. 5.8. KSCL cấp doanh nghiệp: hệ thống CL. 5.9. Các khía cạnh kinh tế. Chi phí liên quan đến CL.
 3. 5.1. DẪN NHẬP • CL một SP/ DV là kết quả từ sự tham gia và đóng góp của nhiều người, nhiều công việc khác nhau. • KSCL một SP là KS tất cả các hoạt động từ thiết kế cho đến sử dụng, là toàn bộ các thủ tục và hành động có phương pháp trong từng hoạt động nhằm đạt được hiệu quả.
 4.  Các bước tiến hành và các phương pháp KSCL trên ba phương diện: − Quản lý các hoạt động − Aùp dụng các phương pháp CL − Sử dụng các công cụ CL  KSCL đi liền với QCD  KSCL là toàn diện.
 5. 5.2. KSCL MỘT SP/DV  Xác định thành phần tham gia trong CL– các nhiệm vụ- để KS.
 6. Ngoài doanh nghiệp AI ? LAØM GÌ? −Khaùch haøng −Neâu roõ caùc yeâu caàu (trong −Ngöôøi söû duïng tröôøng hôïp coù hôïp ñoàng) −Ngöôøi cung caáp, −Söû duïng ñuùng gia coâng −Cung caáp vaø thöïc hieän −Caùc phoøng thí ñuùng theo yeâu caàu ñaõ ñeà ra nghieäm −Thöïc hieän ñuùng chöùc naêng −Vaän chuyeån, nhaø −Chòu traùch nhieäm baûo kho, phaân phoái, quaûn CL saûn phaåm
 7.  Trong doanh nghiệp – Những người điều hành quy trình SX, các cấp hành chánh, thừa hành,...
 8. 5.3. CÁC YẾU TỐ CỦA CL ĐỂ TẠO RA SẢN PHẨM VÀ CL– 5M Methods Materials Manpower Kỹ thuật & (Vật tư) (Con người) Công nghệ NHÀ CUNG KHÁCH CẤP HÀNG Machines (Nhà Measurements máy & trang (Lấy mẫu & các thiết bị) công cụ khác)
 9. • Materials: tất cả những gì dùng vào việc SX như khí và chất lỏng, nguyên liệu, năng lượng, những linh kiện và tiểu bộ phận để lắp ráp,... • Methods: quy trình SX hay thủ tục thi hành và tất cả những gì liên hệ đến cách thức tổ chức như là thủ tục, quy định kỹ thuật, thủ tục điều hành, quy trình SX, chỉ dẫn sử dụng, mệnh lệnh,... • Manpower: những người điều hành quy trình SX, các cấp hành chánh, thừa hành, tất cả những gì liên quan đến tác động của con người: khả năng nghề nghiệp, cách xử sự, đào tạo, truyền đạt thông tin,... • Machines: những thiết bị và tất cả những gì cần phải đầu tư, phải tính khấu hao như mặt bằng, tài trợ, thiết bị, máy móc, công cụ lớn, phương tiện SX và kiểm tra,... • Measurements: tất cả những gì liên quan tới cách, phương pháp đo đạc, lấy mẫu,...
 10. 5.4. KSCL MỘT SP 5.4.1.Các giai đoạn (phân hệ) và các nguyên tắc chính yếu trong KSCL 5.4.1.1 Các giai đoạn chính • Thiết kế : NCTT, triển khai SP, xác định SP (dưới dạng bản vẻ, tính chất của NVL,..) • Sản xuất: làm ra sản phẩm • Sử dụng: bảo quản, lưu thông, lắp đặt, bảo hành,...
 11. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Material Manpower NCTT Nhà CC Thiết kế Sản xuất Hậu SX -Họ là ai? -NV gì? Là g/đ qn trg -cụ thể hóa TK gồm nhiều Họ là ai? -Ks ra nhất, q định -Hoàn thiện TK công đoạn -Có NV gì? sao ?N - Chi phí khác nhau - KS ra - Các g/đ sau sao? Method Machine Measuremennt
 12. 5.4.1.2. Các nguyên tắc  Phòng ngừa : KSCL là “làm đúng ngay từ đầu”. − Tổ chức: các quy trình, thủ tục, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ,... − Hoạch định : 5M  Sửa chữa (Ai kiểm tra? Kiểm tra lúc nào? Làm gì nếu có khiếm khuyết?)
 13. VÒNG TRÒN PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACTION) 5M MATERIAL Q MANPOWER P D MACHINE C METHOD A C -xem xét, rà soát MEASURE- -thí nghiệm, thử nghiệm D MENT -kiểm tra, kiểm chứng -lấy mẫu, và các công cụ khác
 14. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA CÁC NGUYÊN TẮC KS  KS là làm chủ (control – maitrise – maitre)  Phòng ngừa là chính  Làm chủ là tiên liệu  Tiên liệu là hoạch định  Làm đúng ngay từ đầu (P)  KS là dùng các công cụ để kiểm tra xem việc thực hiện (DO) có đúng theo yêu cầu ban đầu không (P).  KS là toàn diện
 15. 5.4.2. Thiết kế, giai đoạn có tính quyết định 5.4.2.1 Gồm nhiều bước • Nghiên cứu và triển khai các dự án. • Lựa chọn và triển khai dự án: với sự trợ giúp của vi tính, có thể tiến hành mô phỏng, thử nghiệm các thành tố, lập các mô hình, nguyên mẫu và kiểm chứng từng bước. • Lập hồ sơ cho dự án, bao gồm các bảng tính toán, kquả thử nghiệm, báo cáo kiểm chứng. • Đánh giá dự án: qđịnh của lãnh đạo về việc chấp thuận dựa án đã đáp ứng mọi yêu cầu.
 16. 5.4.2.2.Giai đoạn TK có tính chất quyết định đối với CL và CP của SP • Thiết kế qđịnh CL, SX là bước cụ thể hoá TKá. Những phương pháp SX chỉ có thể kiện toàn TK. • CP của SP trước hết do TK quyết định, dù có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện SX.
 17. 5.4.2.3. TK phải tính đến các gđoạn sau đó của SP • Có các đặc tính (độ tin cậy, dễ bảo trì,...) để bảo đảm tính khả dụng và tính an toàn của SP. • Chuẩn bị các điều kiện đưa vào hoạt động, sử dụng, duy trì và bảo quản... : các dịch vụ sau khi bán, các tài liệu,...
 18. 5.4.3. Các khía cạnh của KS sản xuất • Chuẩn bị cho SX: nghiên cứu và tiến hành các cách thức, phương pháp và các tài nguyên, phương tiện,... • Nhận biết, đánh giá khả năng của cách thức, dây chuyền sản xuất, nhà cung cấp,... để tạo ra SP. • Không quên các công việc khác: duy trì, bảo quản, đóng gói, vận chuyển...
 19. 5.5. KSCL MỘT DỊCH VỤ  Trên cơ sở phòng ngừa và sửa chữa  Biết rõ các yêu cầu liên quan đến DV, nhất là mặt tác nghiệp.  Từ TK, tiến hành các bước – Các yêu cầu của DV liên quan đến người sử dụng. – Các yêu cầu về cung cấp DV (làm gì?)  Chuẩn bị cung cấp DV: các phương tiện, tài nguyên, nhất là con người.  Cung cấp DV và đánh giá CL DV
 20. Ghi chú : − Khác với sản phẩm, không thể sửa chữa khi phát hiện có khiếm khuyết của dịch vụ. − Với một dịch vụ có tính chất lặp đi lặp lại, có thể áp dụng các biện pháp sửa chữa để loại bỏ nguyên nhân sai sót và tránh sự tái diễn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản