intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
45
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài học là: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình CSDL thông qua hệ quản trị SQL Server,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - ĐH Thương Mại

Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> 1. Mục đích và yêu cầu<br /> <br /> Trường Đại học Thương mại<br /> <br /> • Mục đích của học phần<br /> <br /> Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT<br /> Bộ môn Công nghệ thông tin<br /> <br /> – Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị<br /> CSDL và hệ quản trị CSDL<br /> – Trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị,<br /> lập trình CSDL thông qua hệ quản trị SQL<br /> Server<br /> <br /> Bài giảng học phần:<br /> Quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1. Mục đích và yêu cầu (t)<br /> • Yêu cầu cần đạt được<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> – Nội dung lý thuyết và thảo luận 30 tiết (15 tuần)<br /> – Thời gian:<br /> • 10 tuần lý thuyết,<br /> • 2 tuần bài tập và kiểm tra<br /> • 3 tuần thảo luận<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 4<br /> <br /> M<br /> 5<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung chương 1<br /> TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CSDL<br /> <br /> • Chương 1: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu<br /> • Chương 2: Quản trị hoạt động trong SQL Server<br /> • Chương 3: Đảm bảo an toàn, bảo mật, toàn vẹn<br /> dữ liệu trong SQL Server<br /> g<br /> • Chương 4: Lập trình CSDL trong SQL Server<br /> <br /> Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> • Học phần gồm 2 tín chỉ (30 tiết) phân phối như<br /> sau:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. Nội dung học phần<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 2. Cấu trúc học phần<br /> <br /> _T<br /> <br /> – Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị<br /> cơ sở dữ liệu<br /> – Có kiến thức về các hoạt động quản trị cơ sở<br /> dữ liệu bằng SQL Server<br /> – Sử dụng và thực hiện được việc quản trị cơ<br /> sở dữ liệu bằng SQL Server cho dữ liệu thực<br /> tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu<br /> Người quản trị cơ sở dữ liệu<br /> Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu<br /> Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> Các kiểu dữ liệu phổ biến<br /> <br /> • Khái niệm CSDL:<br /> – Là một tập hợp dữ liệu có cấu trúc được lưu<br /> trên các thiết bị lưu trữ như băng từ, đĩa từ<br /> nhằm thỏa mãn nhu cầu khai thác đồng thời<br /> g<br /> của nhiều người sử dụng, nhiều chương<br /> trình ứng dụng tại cùng thời điểm<br /> – CSDL là một bộ sưu tập các dữ liệu tác<br /> nghiệp được lưu trữ lại và được các hệ ứng<br /> dụng của một đơn vị, tổ chức nào đó sử<br /> dụng<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 7<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> Các hệ quản trị CSDL phổ biến<br /> <br /> • Ưu điểm của CSDL<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> _T<br /> <br /> – Giảm sự trùng lặp thông tin -> đảm bảo tính<br /> nhất quán và toàn vẹn dữ liệu<br /> – Dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác<br /> nhau mà không mất mát thông tin<br /> – Có khả năng chia sẻ thông tin<br /> <br /> 9<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> • Một số vấn đề đặt ra khi sử dụng CSDL<br /> <br /> • Vai trò của quản trị CSDL trong HTTT<br /> <br /> – Làm thế nào để đảm bảo được tính chủ<br /> quyền của dữ liệu ?<br /> – Vấn đề bảo mật và quyền của người sử dụng<br /> trong môi trường mạng ?<br /> – Giải quyết tranh chấp dữ liệu khi nhiều người<br /> dùng cùng sử dụng dữ liệu ?<br /> – Vấn đề an toàn, phòng chống ?<br /> – Khả năng phục hồi ?<br /> <br /> Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 10<br /> <br /> M<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 11<br /> <br /> – Có vai trò quan trọng do<br /> <br /> • Dữ liệu là một loại tài sản đặc biệt của các tổ<br /> chức, đơn vị kinh doanh<br /> • Nế tổ chức, đ vị ki h d<br /> Nếu<br /> hứ đơn ị kinh doanh có h t độ quản<br /> h ó hoạt động ả<br /> trị CSDL tốt thì năng suất HTTT sẽ hiệu quả và<br /> giảm thiểu rủi ro cho hệ thống<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> 1.1. Hoạt động quản trị CSDL<br /> <br /> 1.2 Người quản trị CSDL<br /> <br /> • Mục đích của QTCSDL<br /> – Đảm bảo CSDL luôn luôn toàn vẹn, bí mật và<br /> sẵn sàng cho người dử dụng trong hệ thống<br /> – Các công việc cần thực hiện<br /> g<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Theo dõi định kỳ, xử lý sự cố<br /> Sao lưu<br /> Điều chỉnh CSDL<br /> Bảo mật<br /> Phục hồi<br /> …<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> Một số nhiệm vụ của DBA<br /> • Xây dựng CSDL<br /> • Đảm bảo an toàn và bảo mật<br /> • Quản lý vận hành<br /> <br /> 1.2 Người quản trị CSDL<br /> Một số yêu cầu đối với DBA<br /> <br /> _T<br /> <br /> • Có hiểu biết về HT CSDL và HTTT của tổ chức<br /> • Có kiến thức về CSDL, CNTT, HT mạng máy<br /> tính<br /> • Có kỹ năng giao tiếp, hiểu và phân tích được<br /> yêu cầu của khách hàng và người quản lý<br /> • Nhanh nhạy nắm bắt các công nghệ mới trong<br /> quản trị CSDL và các biện pháp an ninh cho HT<br /> CSDL<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 16<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> • Khái niệm<br /> <br /> – Là một phần mềm cho phép tạo lập , lưu trữ<br /> và truy xuất thông tin từ một CSDL<br /> – Thông thường một hệ QT CSDL có thể hỗ trợ<br /> cho nhiều mô hình dữ liệu khác nhau<br /> <br /> Dung lượng khổng lồ<br /> Độ phức tạp lớn<br /> Độ an toàn thấp<br /> Yêu cầu của người dùng<br /> <br /> Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> Hệ quản trị CSDL<br /> <br /> • Vì sao cần có phần mềm<br /> QT CSDL?<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> – DBA (DataBase Administrator): Là người có<br /> trách nhiệm điều khiển tập trung đối với dữ<br /> liệu cũng như các chương trình, người truy<br /> ệ<br /> g<br /> g<br /> , g<br /> y<br /> cập đến dữ liệu<br /> – DBA là người có trách nhiệm cài đặt, vận<br /> hành, duy trì, kiểm soát, sao lưu và xử lý sự<br /> cố cho CSDL của hệ thống<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2 Người quản trị CSDL<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> • Khái niệm<br /> <br /> 17<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> Hệ quản trị CSDL<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> Đặc điểm của DBMS<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Quản trị giao dịch<br /> Điều khiển truy cập<br /> Toàn vẹn dữ liệu<br /> Phục hồi dữ liệu<br /> Hỗ trợ ít nhất một mô hình dữ liệu<br /> Đảm bảo tính độc lập dữ liệu về mặt vật lý và<br /> logic<br /> • Hỗ trợ các ngôn ngữ cấp cao nhất định<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 19<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> Hệ QT CSDL quan hệ - RDBMS<br /> <br /> • Là hệ QT CSDL hỗ trợ cho mô hình dữ liệu quan<br /> hệ<br /> • Vai trò<br /> <br /> 21<br /> <br /> – Gồm các thành phần cấu thành hệ QT CSDL,<br /> cho phép người dùng có thể tác nghiệp dễ<br /> dàng và hiệu quả<br /> <br /> Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> – Workbench, Navicat (GUI)<br /> <br /> • Phần mềm hỗ trợ duyệt<br /> – D t b<br /> Database B<br /> Browser<br /> <br /> • Phần mềm hỗ trợ thiết kế<br /> – Active Table Editor<br /> <br /> 23<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.4 Kiến trúc hệ quản trị CSDL<br /> Kiến trúc tổng thể<br /> <br /> U<br /> <br /> • Khái niệm<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> • Phần mềm cung cấp giao diện đồ họa:<br /> <br /> M<br /> <br /> 1.4. Kiến trúc hệ quản trị CSDL<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3 Phần mềm quản trị CSDL<br /> Phần mềm hỗ trợ<br /> <br /> _T<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> 1.4 Kiến trúc hệ quản trị CSDL<br /> Thao tác trong hệ QT CSDL<br /> <br /> 1.4 Kiến trúc hệ quản trị CSDL<br /> Hoạt động của hệ thống<br /> <br /> • Tạo mới, thay đổi, chỉnh sửa lược đồ<br /> • Cập nhật dữ liệu gồm:<br /> – Thêm mới, chỉnh sửa, lưu, xóa<br /> <br /> • Truy vấn dữ liệu<br /> ấ<br /> – Thông qua một giao diện truy vấn chung<br /> – Thông qua các chương trình ứng dụng<br /> <br /> D<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 25<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Câu hỏi chương 1<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 27<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 28<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1 Hệ quản trị SQL Server<br /> Lịch sử<br /> <br /> – Là hệ QT CSDL hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ do<br /> Microsoft phát triển<br /> – Hoạt động hỗ trợ mô hình Khách/Chủ (Client/Server)<br /> <br /> Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> • Hệ quản trị CSDL SQL Server<br /> • Quản trị hiệu quả các đối tượng của SQL<br /> Server<br /> • Tự động hóa quản trị<br /> <br /> M<br /> <br /> 2.1 Hệ quản trị SQL Server<br /> Giới thiệu<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 26<br /> <br /> Chương 2:<br /> Quản trị hoạt động trong SQL Server<br /> <br /> _T<br /> <br /> • Khái niệm CSDL? Quản trị CSDL? Hệ QT<br /> CSDL? Kiến trúc hệ CSDL?<br /> • Mục đích của hệ QTCSDL? Vai trò của QT<br /> CSDL trong hệ thống?<br /> • Những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng<br /> ấ ề<br /> CSDL?<br /> • Vì sao cần có phần mềm quản trị CSDL?<br /> • Tìm hiểu và so sánh các đặc điểm của 5 phần<br /> mềm quản trị CSDL phổ biến nhất hiện nay<br /> (Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, MSAccess)<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 29<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2