intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dịch vụ - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

987
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị dịch vụ là: Tổng quan về quản trị dịch vụ, Quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ, Quản trị cầu dịch vụ, Quản trị quá trình cung ứng dịch vụ, Quản trị quan hệ khách hàng, Chiến lược phát triển dịch vụ và chiến lược dịch vụ toàn cầu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dịch vụ - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Học phần QUẢN TRỊ DỊCH VỤ<br /> Số tín chỉ: 3(36,9)<br /> <br /> U<br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN<br /> <br /> D<br /> <br />  Mục tiêu chung: Trang bị kiến thức căn bản về DV và quản trị<br />  Mục tiêu cụ thể:<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> hoạt động DV.<br /> <br /> M<br /> <br /> - Trang bị những vấn đề lý luận cơ bản về đặc điểm của DV và<br /> TMDV, nội dung quản trị các nguồn lực DV, đặc điểm và nội dung<br /> quản trị cung và cầu DV, quy trình thực hiện quản trị quan hệ<br /> khách hàng trong DV, nội dung chiến lược phát triển DV.<br /> <br /> U<br /> <br /> - Học phần tham gia tạo lập các kỹ năng: Hoạch định chiến lược,<br /> chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp DV; Hoạch<br /> định và triển khai các tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp DV.<br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về quản trị dịch vụ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Chương 2: Quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ<br /> Chương 3: Quản trị cầu dịch vụ<br /> <br /> Chương 4: Quản trị quá trình cung ứng dịch vụ<br /> Chương 5: Quản trị quan hệ khách hàng<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 6: Chiến lược phát triển dịch vụ và chiến lược dịch vụ<br /> toàn cầu<br /> <br /> 3<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC<br /> <br /> D<br /> <br /> [1]. Nguyễn Thị Nguyên Hồng (2014), Giáo trình Quản trị dịch vụ, NXB Thống<br /> kê. (TLTK chính)<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> [2] C. Hope and A. Muhleman (sách dịch) (2007), Doanh nghiệp dịch vụ - nguyên<br /> lý điều hành, NXB Lao động – xã hội.<br /> [3]. Lưu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.<br /> [4]. Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị sản xuất và dịch vụ, NXB Thống<br /> kê.<br /> <br /> M<br /> <br /> [5]. Bùi Tiến Quý (2009), Phát triển và Quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ,<br /> NXB Khoa học – Kỹ thuật.<br /> <br /> U<br /> <br /> [6]. James A. Fitzsimmons and Mona J. Fitzsimmons (2010), Service<br /> management Operation, Strategy, and Information Technology, 7th Edition,<br /> Mc Graw-Hill Higher Education.<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƢƠNG 1:<br /> TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 1.2. Đặc điểm và nội dung của quản trị dịch vụ<br /> 1.3. Các ma trận quản trị dịch vụ<br /> <br /> M<br /> U<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2