intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trường Đại học Kinh tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

105
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Chức năng hoạch định trong bài giảng Quản trị học giới thiệu cho người học khái niệm hoạch định, tác dụng của hoạch định, các loại hoạch định, yêu cầu và các bước xây dựng mục tiêu, phương pháp triển khai mục tiêu. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày các bước triển khai MBO trong phần xây dựng mục tiêu, phương pháp quản lý MBO và nội dung cuối cùng được trình bày trong bài giảng là quá trình cơ bản của hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Trường Đại học Kinh tế

CHÖÔNG 5<br /> <br /> CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH<br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> II. XAÂY DÖÏNG MUÏC TIEÂU VÀ MBO<br /> III. QUI TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> I.1 Khaùi nieäm<br /> Hoaïch ñònh laø moät quaù trình aán ñònh nhöõng<br /> muïc tieâu vaø xaùc ñònh giaûi phaùp, hình thaønh<br /> caùc chöông trình haønh ñoäng (keá hoïach haønh<br /> ñoäng) ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû nhöõng muïc<br /> tieâu ñaõ vaïch ra.<br /> Hoaïch ñònh vaïch roõ con ñöôøng ñeå ñi tôùi<br /> muïc tieâu.<br /> Vaán ñeà : hoaïch ñònh vaø keá hoaïch<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> I.2 Taùc duïng cuûa hoaïch ñònh<br />  Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý<br />  Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.<br />  Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức.<br />  Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp<br /> với các quản lý viên khác.<br />  Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của<br /> môi trường bên ngoài<br /> Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> •I.3 Caùc loaïi hoaïch ñònh<br /> Hoaïch ñònh chieán löôïc : Xaùc ñònh muïc tieâu<br /> phaùt trieån, ñöôøng loái vaø caùc bieän phaùp lôùn coù<br /> tính cô baûn ñeå ñaït ñeán muïc tieâu treân cô sôû caùc<br /> nguoàn löïc hieän coù cuõng nhö nhöõng nguoàn löïc<br /> coù khaû naêng huy ñoäng.<br /> Hoaïch ñònh taùc nghieäp : laø xaây döïng caùc keá<br /> hoïach haønh ñoäng nhaèm naâng cao hieäu quaû ôû<br /> caùc boä phaän, ñôn vò cuï theå.<br /> <br /> cao<br /> <br /> giöõa<br /> <br /> thaáp<br /> <br /> Hoïach<br /> ñònh<br /> chieán<br /> löôïc<br /> Hoïach<br /> ñònh<br /> taùc<br /> nghieäp<br /> <br /> KEÁ HOAÏCH<br /> CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> KEÁ HOAÏCH<br /> TAÙC NGHIEÄP<br /> <br /> KEÁ HOAÏCH<br /> ÑÔN DUÏNG<br /> <br /> KEÁ HOAÏCH<br /> ÑA DUÏNG<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2