intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
72
lượt xem
23
download

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 trình bày về quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức như: quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

 1. QUẢN TRỊ  LOGISTICS  KINH  DOANH
 2. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 15.3.9.3   • Chương 1. Tổng quan môn học Quản trị Logistics  kinh doanh • Chương 2. Quản trị các hoạt động logistics cơ bản • Chương 3. Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ • Chương 4 . Tổ chức và kiểm soát logistics
 3. CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ CÁC HOẠT  ĐỘNG LOGISTICS HỖ TRỢ • 3.1 Quản trị mua trong các doanh nghiệp • 3.2 Quản trị kho • 3.3 Bao bì và dòng Logistics ngược • 3.4 Hệ thống thông tin Logistics
 4. QUẢN TRỊ  MUA 
 5. 3.1.1 Khái niệm, vai trò, mục tiêu • KN: Mua là hệ thống các mặt công tác nhằm tạo nên lực  lượng vật tư, nguyên liệu, hàng hoá… cho doanh nghiệp,  đáp ứng các yêu cầu dự trữ và bán hàng với tổng chi phí  thấp nhất  • Bản chất: đáp ứng nhu cầu của thị trường • Vị trí: Là khâu nghiệp vụ đầu tiên trong chuỗi các hoạt  động logistics tại doanh nghiệp • Vai trò:  – Tạo nguồn lực ban đầu để triển khai toàn bộ hệ thống  logistics liên tục và hiệu quả. – Tạo điều kiện để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
 6. 3.1.1 Khái niệm, vai trò, mục tiêu • Căn cứ: – Các quyết định marketing – Các kết quả phân tích dự trữ, tình hình bán… – Khả năng vốn cho dự trữ, mua hàng • Nguyên tắc: – Nhiều nhà cung ứng – Cân đối lợi ích giữa các bên – Cân đối giữa chất lượng dịch vụ và chi phí logistics • Mục tiêu: – Họp lý hóa dự trữ – Chi phí – Phát triển các mối quan hệ
 7. 3.1.2 Lựa chọn nhà cung ứng “Nhà cung  ứng là các hãng hoặc cá nhân cung cấp các nguồn  lực  mà  doanh  nghiệp  cần  đến  để  sản  xuất  hàng  hoá  và  dịch  vụ: tư liệu sản xuất, hàng hóa, sức lao động,…” Quan hệ lâu dài Có Tập hợp Đánh giá Tiếp xúc, Thử Đạt yêu cầu? thông tin nghiệm đề nghị Không Làm lại
 8.  Lựa chọn nhà cung ứng Tổng hợp  TËp hîp  Thè ng  kª c ¸c  ng uån hµng  trªn hiÖn t¹i vµ thông tin tiÒm n¨ng  trªn t.tr­ê ng  §iÒu tra, thu thËp c ¸c  th«ng  tin vÒ Ph©n lo ¹i    nh÷ng  ng uån hµng  nµy The o  thµnh phÇn KT The o  vÞ trÝ tro ng  kªnh  The o  quy m«  PP  Ng uån hµng  lµ DNNN  Ng uån hµng  lµ DN S X:   Ng uån hµng  c ã quy m« g i¸ thÊp, mÆt hµng  ko  ®a   Ng uån hµng  lµ Cty      nhá vµ võ a: ph¹m vi H§  d¹ng , DV ko  c ao , kho ¶ng   TNHH, Cæ  phÇn, T­  hÑp, c hÊt l­îng  ko  c ao ,  c ¸c h xa nh©n c hi  phÝ c ao  Ng uån hµng  lµ Cty   Ng uån hµng  DNTM  Liªn do anh, 100% vè n n­ Bbu«n: g i¸ c ao  h¬n, mÆt   Ng uån hµng  c ã quy  íc  ng o µi hµng  ®a d¹ng , DV tè t h¬n m« lín: c hi phÝ thÊp, DV  tè t h¬n, c hÊt l­îng  c ao  vµ      æ n ®Þnh    
 9.  Lựa chọn nhà cung ứng Tổng hợp   QuyÕt ®Þnh ®¸ng  kÓ mè i quan thông tin    hÖ g i÷a ng uån hµng  & DN Môc tiªu ChiÕn l­îc • NÕu NH ®Æt mô c  tiªu dÞc h vô  c ao   • ChiÕn l­îc  c Êp c ña kªnh: h¬n: Ph©n phè i trùc  tiÕp N.hµng  c Çn trung  g ian TM thùc   Ph©n phè i g i¸n tiÕp • NÕu NH ®Æt mô c  tiªu c hi phÝ c ao  h¬n: • ChiÕn l­îc  c ­ê ng  ®é  ph©n phè i hiÖn tè t dÞc h vô  DNTM ph¶i triÓn khai ho ¹t ®é ng  HC Ph©n phè i ®é c  quyÒn víi c hi phÝ nhá h¬n ng uån hµng Ph©n phè i c hän läc PhËn phè i ®¹i trµ
 10.  Lựa chọn nhà cung ứng Đánh giá  Lùa c hän ®­îc    ng uån  nguồn hàng hµng  c ã ­u thÕ Tiªu c huÈn ®¸nh g i¸ Ph­¬ng  ph¸p ®¸nh g i¸  (Ph­¬ng  ph¸p c ho  ®iÓm)  TC vÒ MKT: vÞ thÕ, uy     tÝn, thÞ phÇn; s ù kh¸c  biÖt vÒ STT ChØ Trän Ng uån hµng  A Ng uån hµng  B    g i¸, s ¶n phÈm, ph©n phè i… tiªu g sè §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm tiªu chuÈn tiªu chuÈn  TC vÒ Tµi c hÝnh: ng uån vè n,     kh¶ n¨ng  huy ®é ng  vè n,     ph­¬ng  thø c  thanh to ¸n linh ho ¹t  TC vÒ HËu c Çn: kh¶ n¨ng  c ung      ø ng  ®ó ng  víi yªu c Çu c ña DN  TC vÒ dÞc h vô  bæ  s ung
 11.  Lựa chọn nhà cung ứng Đánh giá nguồn hàng Lo ¹i bá nh÷ng  ng uån hµng      kh«ng  ®¹t     tiªu c huÈn Tæ ng  ®iÓm ®¸nh g i¸  (B­íc  2) Danh s ¸c h            XÕp lo ¹i ng uån hµng   ng uån hµng  tiÒm  the o  thø  tù ­u tiªn n¨ng Tiếp xúc, đề nghị Thử nghiệm
 12. 3.1.3 Quá trình nghiệp vụ mua Là tập hợp các công tác liên hệ kế tiếp nhau có tính chu  kỳ nhằm thực hiện từng thương vụ mua Quá trình nghiệp vụ mua Xác định  Đặt  Quyết định mua nhà cung ứng hàng, ký  hợp  đồng  mua Nhập hàng mua Đánh giá sau mua
 13. Quyết định mua khi nào thì mua, mua cái gì và bao nhiêu, và cách thức mua • Xác định đặc điểm của lô hàng  mua • Quyết định thời điểm mua • Xác định phương thức mua
 14. Xác định đặc điểm hàng mua ®Þnh sè l­îng, c¬cÊu, & tæng gi¸ trÞ mua hµng M = (B + K + X + H) – (D + N) • M: L­îng  h 2  c Çn mua • B: Dù b¸o  b¸n hµng • K: L­îng  hµng  KH ®∙ ®Æt ho Æc  kÝ hîp ®ång • X: L­îng  hµng  dïng  ®Ó xó c  tiÕn • H:  L­îng  h 2  hao  hô t (nÕu c ã) • D:       Dự trữ hiện c ã • N: L­îng  h 2  ®∙ ®Æt ho Æc  ®∙ kÝ hîp ®ång  víi ng uån hµng • X¸c ®Þnh vèn cÇn thiÕt & c¸c chØ tiªu CF kh¸c • Ph©n bæ khèi l­îng & c¬cÊu theo thêi k×, theo nguån hµng, theo c¬së hËu cÇn
 15. •  Xác định thời điểm mua Thêi ®iÓm mua hµng ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶, CF vËn chuyÓn, CF dù tr÷ • Mua tø c  th× (s traig ht buying ) • Mua tr­íc  (fo rward buying ) • Mua ®Çu c ¬ (s pe c ulative  buying ) • Mua hç n hîp (mix buying )       
 16. Xác định phương thức mua Phương thức Đặc điểm Thực hiện  Chi phí – Thời gian Mua lại thẳng Nhà cung cấp cũ Đặt lại hàng Thấp – nhanh chóng Tính thế  ít biến  động Mua lại có điều  Nhà cung cấp cũ Thương lượng -Chi phí thương  chỉnh Tình thế hay đổi Điều chỉnh cần  lượng thiết - Lớn nếu tìm nhà  Chuyển nhà cung  cung cấp mới cấp mới -Kéo dài thời gian Mua mới Nhà cung cấp mới  ­Xác định lại  Lớn  -Khi  sản phẩm/  nguồn hàng  Thời gian kéo dài kinh doanh, thị  Nghiên cứu , lựa  trường mới chọn nguồn hàng -Tình thế thay đổi -Nguồn hàng tốt  hơn
 17. Xác định nhà cung ứng • Căn cứ vào phương thức mua • Căn cứ vào danh sách xếp loại  nhà cung ứng • Căn  cứ  kết  quả  đánh  giá  nhà  cung  ứng  sau  những  lần  mua  trước • Căn  cứ  vào  sự  xuất  hiện  nhà  cung ứng mới hấp dẫn
 18. Đặt hàng, ký hợp đồng mua • Cách 1 Nhà cung ứng chấp  Người mua lập đơn  Giao dịch bằng các  nhận  hàng phương tiện thông tin  đơn hàng/ký hợp đồng • Cách 2 Người mua lập đơn  Hai bên ký thống nhất đơn  Hai bên trực tiếp gặp  hàng hoặc dự thảo  đặt hàng hoặc ký hợp  nhau và đàm phán hợp đồng đồng 
 19. • Nhập  hàng:  Giao  nhận  hàng  hoá  là  quá  trình  chuyển  giao  quyền  sở  hữu  hàng  hoá  giữa  nguồn  hàng và doanh nghiệp • Đánh giá sau mua: tiêu chuẩn đánh giá – Tiêu chuẩn lô hàng – Tiêu chuẩn hoạt động – Tiêu chuẩn chi phí
 20. HỆ THỐNG THÔNG  TIN LOGISTICS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản