intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
244
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khác sạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn, quản trị tác nghiệp tại BP lễ tân, quản trị tác nghiệp tại BP buồng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - ĐH Thương Mại

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KHÁCH SẠN - DU LỊCH<br /> Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP<br /> DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN<br /> <br /> TM<br /> <br /> (HOTEL OPERATIONS<br /> <br /> _T<br /> <br /> MANAGEMENT)<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TSMG 2711- 3(36,9)<br /> Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành<br /> Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ DL&LH<br /> <br /> Năm 2016<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN<br /> Mục tiêu chung<br /> Trang bị những kiến thức cơ bản về QTTNDNKS; thuộc khối<br /> kiến thức chuyên ngành trong CT đào tạo ngành QTDVDL&LH<br /> <br /> D<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> -Về kiến thức:<br /> • Cung cấp những kiến thức khái quát về KS; quy trình mở KS và<br /> nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp trong KS;<br /> • Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quản trị vận hành<br /> hoạt động PV tại các BP trong KS: lễ tân, buồng, thực phẩm và<br /> đồ uống; kỹ thuật và an ninh; marketing, tài chính và nhân sự.<br /> - Về kỹ năng:<br />  Tạo kỹ năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn<br /> đề quản trị DN;<br />  Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch KD;<br />  Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản;<br />  Kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo, trình diễn vấn đề.<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN<br /> <br /> 2<br /> <br /> D<br /> <br /> Quản trị tác nghiệp tại BP lễ tân<br /> <br /> 3<br /> <br /> Quản trị tác nghiệp tại BP buồng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quản trị tác nghiệp tại BP TP&ĐU<br /> <br /> 5<br /> <br /> Quản trị tác nghiệp tại BP kỹ thuật và an ninh<br /> <br /> 6<br /> <br /> Marketing khách sạn<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quản trị tài chính và thông tin khách sạn<br /> <br /> 8<br /> <br /> Quản trị nhân lực khách sạn<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> HỌC<br /> PHẦN<br /> <br /> Tổng quan về QTTNDNKS<br /> <br /> H<br /> <br /> 1<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUÔC<br /> <br /> 03<br /> <br /> [1]. Denny G. Rutherford, Michael J. O‟Fallon (2009),<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Quản lý và vận hành khách sạn (Hotel Management and<br /> Operations, Edition: 4nd - Sách dịch của Ban Quản lý dự<br /> án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Cộng<br /> đồng châu Âu tài trợ), Nxb Lao động (TLTK chính).<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> [2]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), Giáo trình Quản trị tác<br /> nghiệp doanh nghiệp du lịch - Trường Đại học Thương<br /> mại, Nxb Thống kê.<br /> <br /> U<br /> <br /> [3]. Michael J. Boella - Seteven Goss - Turner (2007),<br /> Quản lý nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp khách<br /> sạn (Human Resource Management in the Hospitality<br /> Industry - Sách dịch của Ban QL dự án Phát triển nguồn<br /> nhân lực DL Việt Nam do Cộng đồng châu Âu tài trợ),<br /> Nxb Lao động<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN KHÍCH<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> [4]. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương<br /> (2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh<br /> khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.<br /> [5]. Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn<br /> hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> [6]. Nguyễn Thị Tú (2005), GT Nghiệp vụ phục<br /> vụ khách sạn, NXB Thống kê<br /> <br /> U<br /> <br /> [7] http://vtos.esrt.vn/ (bộ tiêu chuẩn VTOS)<br /> [8]. Website: Vietnamtourism.gov.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2