intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
2
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tầm hạn quản trị, quyền hành trong quản trị, sự ủy quyền, cơ cấu tổ chức quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Tổ chức

 1. CHÖÔNG 5 Chapter 5/1
 2. CHÖÔNG 5 I. KHAÙI NIEÄM II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ III. QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ IV. SÖÏ UÛY QUYEÀN V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Chapter 5/2
 3. I. KHAÙI NIEÄM Coâng taùc toå chöùc bao goàm thieát laäp caùc boä phaän trong toå chöùc ñeå ñaûm nhieäm nhöõng chöùc naêng caàn thieát, xaùc ñònh nhieäm vuï cuï theå vaø hình thaønh moái quan heä giöõa caùc boä phaän trong töøng thôøi ñieåm töông öùng vôùi caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Chapter 5/3
 4. I. KHAÙI NIEÄM Muïc tieâu cuûa coâng taùc toå chöùc laø taïo neân moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi cho coâng taùc quaûn trò. Khi muïc tieâu thay ñoåi coâng taùc toå chöùc seõ thay ñoåi theo. Chapter 5/4
 5. II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Taàm haïn quaûn trò hay taàm haïn kieåm soaùt laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ soá löôïng nhaân vieân caáp döôùi maø moät nhaø quaûn trò coù theå ñieàu khieån, giaùm saùt tröïc tieáp vaø coù hieäu quaû. Taàm haïn quaûn trò toát nhaát laø töø 4 – 8 nhaân vieân thuoäc caáp. Chapter 5/5
 6. II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Tầm hạn kiểm soát rộng Tầm hạn kiểm soát hẹp Hình 5.1: Taàm haïn kieåm soaùt Chapter 5/6
 7. III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ 1. Khaùi nieäm Quyeàn haønh hay quyeàn löïc trong toå chöùc laø quyeàn ra quyeát ñònh hay ñöa ra caùc chæ thò vaø yeâu caàu nhaân vieân caáp döôùi phaûi haønh ñoäng theo söï chæ ñaïo cuûa mình. Quyeàn haønh laø coâng cuï cuûa nhaø quaûn trò. Chapter 5/7
 8. III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ Quyeàn haønh xuaát phaùt töø chöùc vuï Quyeàn haønh coøn bò haïn cheá bôûi nhieàu yeáu toá nhö luaät phaùp, ñöôøng loái, chính saùch, phong tuïc taäp quaùn, ñaïo ñöùc xaõ hoäi, … Chapter 5/8
 9. III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ 2. Quyeàn löïc neân taäp trung hay phaân taùn Phaân quyeàn laø xu höôùng phaân taùn quyeàn ra quyeát ñònh trong moät cô caáu toå chöùc. Khi phaân quyeàn phaûi coù söï choïn löïa nhöõng quyeát ñònh naøo seõ ñöôïc giao caáp döôùi. Chapter 5/9
 10. IV. SÖÏ UÛY QUYEÀN UÛy quyeàn laø quaù trình giao quyeàn haønh vaø traùch nhieäm cho ngöôøi khaùc ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng naøo ñoù trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Doanh nghieäp muoán ñaït ñöôïc muïc tieâu phaûi thöïc hieän uyû quyeàn. Chapter 5/10
 11. IV. SÖÏ UÛY QUYEÀN Moät soá vaán ñeà caàn löu yù khi uûy quyeàn Khi giao traùch nhieäm phaûi giao quyeàn haønh, neáu khoâng seõ hoaøn toaøn voâ nghóa. UÛy quyeàn thöôøng baèng vaên baûn. Chapter 5/11
 12. IV. SÖÏ UÛY QUYEÀN 2. Ngheä thuaät giao quyeàn Löïa choïn ngöôøi coù naêng löïc trong toå chöùc ñeå boá trí vaøo töøng cöông vò thích hôïp. Khi uûy quyeàn phaûi tin töôûng vaøo caáp döôùi, cho pheùp söï sai laàm song song vôùi vieäc kieåm soaùt, kieåm tra thöôøng xuyeân. Söï uûy quyeàn phaûi xuaát phaùt töø hai phía (beân giao & beân nhaän). Chapter 5/12
 13. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ 1. Khaùi nieäm Cô caáu quaûn trò bao goàm : Theo chieàu doïc goàm caùc caáp quaûn trò. Theo chieàu ngang laø caùc khaâu quaûn trò khaùc nhau. Chapter 5/13
 14. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Caùc nhaân toá aûnh nh höôûng ng ñeán cô caáu toå chöùc Baûn chaát cuûa cheá ñoä sôû höõu. Muïc tieâu cuûa toå chöùc. Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh saûn xuaát – dòch vuï. Chieán löôïc cuûa toå chöùc. Taàm haïn quaûn trò. Quy moâ saûn xuaát. Trình ñoä cuûa caùc nhaø quaûn trò caùc caáp. Chapter 5/14
 15. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ 2. Söï thaønh nh laäp caùc boä phaän, ñôn vò Theo soá löôïng ng nhaân vieân. Theo thôøi gian laøm vieäc. Theo chöùc naêng hay theo nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ñôn vò . Phaân coâng vaø thaønh laäp ñôn vò theo laõnh thoå. Chapter 5/15
 16. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Phaân coâng vaø thaønh laäp ñôn vò theo saûn phaåm. Phaân coâng vaø thaønh laäp ñôn vò theo khaùch haøng. Theo quy trình hay thieát bò. Chapter 5/16
 17. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ 3. Caùc kieåu cô caáu toå chöùc quaûn trò 3.1 Cô caáu toå chöùc quaûn trò tröïc tuyeán ÖÙng duïng taïi caùc coâng ty coù qui moâ nhoû, caùc toå ñoäi saûn xuaát, … Cô caáu goàm moät caáp treân vaø moät caáp döôùi. Chapter 5/17
 18. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Toaøn boä coâng vieäc ñöôïc giaûi quyeát theo moät keânh lieân heä ñöôøng thaúng (tröïc tuyeán). Ngöôøi laõnh ñaïo thöïc hieän toaøn boä caùc chöùc naêng quaûn trò, khoái löôïng caùc chöùc naêng khoâng lôùn. Ngöôøi laõnh ñaïo chòu moïi traùch nhieäm veà nhöõng keát quaû cuûa ñôn vò. Chapter 5/18
 19. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Ngöôøi thöøa haønh chæ nhaän traùch nhieäm töø ngöôøi laõnh ñaïo tröïc tieáp. Yeâu caàu cuûa heä thoáng naøy ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi coù kieán thöùc toaøn dieän. Trong thöïc teá, coù theå nhaø quaûn trò nhaän söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi trôï lyù, tham möu; khi ñoù trôû thaønh tröïc tuyeán tham möu. Chapter 5/19
 20. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ GIAÙM ÑOÁC P.GIAÙM ÑOÁC P.GIAÙM ÑOÁC SAÛN XUAÁT KINH DOANH PHAÂN XÖÔÛNG NG 1 CÖÛA HAØNG NG 1 PHAÂN XÖÔÛNG NG 2 CÖÛA HAØNG 2 Hình 5.2: Cô caáu tröïc tuyeán Chapter 5/20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản